Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
4
100%
PL
Celem badań jest wskazanie czynników, które decydowały o regionalnej produkcji pszenżyta w Polsce. Jako materiał źródłowy do analizy posłużyły dane statystyczne GUS za lata 2012-2014, zestawione według województw. Spośród wielu cech charakteryzujących produkcję pszenżyta wybrano w sposób subiektywny 20 zmiennych, które poddano analizie statystycznej. O regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszenżyta w Polsce decyduje intensyfikacja produkcji zwierzęcej oraz warunki strukturalno-organizacyjne. Struktura obszarowa w zachodniej i północnej części kraju jest zdecydowanie lepsza niż w części wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w wyższych plonach pszenżyta. Wielkość produkcji pszenżyta w regionach związana była z obsadą trzody chlewnej, bydła i pogłowia drobiu. Znalazło to odzwierciedlenie w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim oraz w centralnej i wschodniej części kraju, gdzie stwierdzono znaczny udział pszenżyta w produkcji ogółem w kraju.
EN
The aim of the study was to identify factors that determined the regional production of triticale in Poland. The sources for regional diversification analysis of the triticale production were statistical GUS data from 2012-2014, accessed according to the province. The calculations were based on a three-year average. In a subjective way 20 factors that were characteristic for triticale production were chosen and were statistically analysed. Applying the multivariate analysis method allowed showing the regional diversification of triticale production in Poland and determining the factors that influence it. The cluster analysis method was used to isolate five groups of provinces, which differed in triticale production. Greatness triticale production in the regions was related to the intensification of animal production, structural and organizational factors. Triticale cultivation is concentrated mainly in Wielkopolska, Kujawy and in central and eastern parts of the country. The area structure in the western and northern parts of the country is more substantial than in eastern parts. Commercial cultivation and interest in the production of triticale are related to the size of the farm. The production of triticale cultivation in regions was associated with the foodstuff production for cattle of stock pig and poultry populations. The intensity of farming and the level of agricultural practises are connected with a size of the triticale yield.
PL
W ostatnich latach coraz częściej pszenżyto uprawiane jest w płodozmianach o dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów. Jednym ze sposobów przeciwdziałania w tych warunkach spadkowi wydajności zbóż jest stosowanie technologii zapewniającej roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju. Celem badań było określenie wpływu integrowanej i intensywnej technologii produkcji na poziom plonowania odmian Pizarro i Pigmej pszenżyta ozimego w warunkach 50% udziału zbóż w strukturze zasiewów i monokultury zbożowej. Badania przeprowadzono w latach 2010/2011 i 2013/2014 w SD IUNG_ PIB w Osinach, na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Czynnikami badań były odmiany Pizarro i Pigmej oraz intensywna i integrowana technologia produkcji. Plonowanie pszenżyta ozimego zależało głównie od przebiegu warunków pogodowych w okresie prowadzenia badań, technologii produkcji oraz odmiany. W korzystniejszych warunkach pogodowych w 2014 roku przy 50% udziale zbóż w strukturze zasiewów intensywna technologia pozwoliła na uzyskanie plonu ziarna pszenżyta ozimego wyższego o 19% w stosunku do technologii integrowanej i o 25–28% niż w obu technologiach produkcji w roku 2011. Wyższy poziom plonowania wykazała odmiana Pigmej. W płodozmianie z 50% udziałem zbóż uzyskano o 9% wyższe plony pszenżyta ozimego aniżeli w monokulturze zbożowej.
EN
In the recent years, triticale has been cultivated more and more frequently in a crop rotation of a high percentage of cereals in the cropped area. Under such unfavorable conditions, one of the methods to prevent the decrease of cereal yields is to use technology which would provide optimal conditions for plant growth and development. The purpose of the research was to determine the impact of integrated and intensive production technologies on the yields of triticale cvs. Pizarro and Pigmej grown under 50% cereal share in the total cropped area vs. those grown under cereal monoculture. The research was conducted in the years of 2010/2011 and 2013/2014 at the Experimental Station of IUNG-PIB in Osiny on soils of good wheat complex. The research factors included Pizarro and Pigmej cultivars and intensive and integrated production technologies. The yields of triticale depended mainly on weather conditions during the period of the studies, production technology, and a cultivar of winter triticale. In 2014, when grown under 50% of cereals in the cropping scheme, the grain yields of winter triticale from intensive production technology were by 19% higher compared to those from the integrated management, and by 25–28% higher under both production technologies in 2011. Higher yields were recorded for Pigmej cultivar. When produced under crop rotation with 50% share of cereals, winter triticale gave yields by 9% higher than when it was grown under cereal monoculture.
PL
W latach 1997-2000 w RZD w Grabowie IUNG - PIB przeprowadzono badania polowe z pszenżytem ozimym odmianą Fidelio. Uwzględniono gęstości siewu: 150, 250, 350, 450 nasion·m-2 oraz nawożenie azotem 0, 40, 80, 120, 160 kg N·ha-1. W fazie kłoszenia oznaczono indeks powierzchni liści (LAI) i wskaźnik zazielenienia liści (SPAD). Wartości odczytów SPAD w fazie kłoszenia dla odmiany Fidelio wynoszą 567, natomiast indeks powierzchni liści (LAI) - 3,67 dla gęstości siewu 250 szt.·m-2 i nawożenia azotem 120 kg N-ha-1.
EN
Field experiments with winter triticale Fidelio cv. were conducted in years 1997-2000. The experimental factors were: plant densities - 150, 250, 350, 450 plants per m2 and fertilization - 0, 40, 80, 120, 160 kg N·ha-1. In heading phase leaf greenery index (SPAD) and leaf area index (LAI) were evaluated and finally grain yield was determined. The highest grain yield was obtained at the density 250 plants per m2 and nitrogen fertilization 120 kg·ha-1. Optimal leaf area index (LAI) for cv. Fidelio reached 3.7 and leaf greenery index (SPAD) 567.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.