Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura spozycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Lata dziewięćdziesiąte to okres istotnych zmian w poziomie i strukturze spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych, co znajduje wyraz w obniżonej dziennej podaży energii i składników pokarmowych. W pracy przedstawione zostały tendencje w spożyciu energii, białka, tłuszczu, cholesterolu, NNKT, wapnia i magnezu.
EN
The nineties were the time of significant changes in level and structure of food consumption in Polish housekeeping what was manifested in lower daily energy and nutritive elements intake. This work contains tendencies in energy, proteins, fats, cholesterol, unsaturated fatty acids, calcium and magnesium consumption.
PL
Podjęto próbę określenia wpływu stylu życia (aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, dbałości o zdrowie) na konsumencką percepcję żywności. Stwierdzono, że w Polsce dają się już zauważyć pewne, aczkolwiek jeszcze niezbyt wyraźne, tendencje do zmian w konsumpcji żywności związane z rodzajem aktywności zawodowej, sposobem spędzania wolnego czasu, dbałością o zdrowie.
EN
This paper attempts to determine how life style (work activities, leisure time activities, concern for health) influences the consumer's perception of food. Changing trends inn eating habits due to activities connected with work, leisure time and health have been noticed in Poland but this still remains undefined.
|
|
nr 10
29-32
PL
W części I artykułu omówiono ogólne spożycie napojów na świecie oraz przedstawiono strukturę spożycia napojów w USA, w Europie Zachodniej, Europie Środkowo-Wschodniej, Ameryce Środkowej i Południowej, a także w reszcie świata. Zanalizowano trendy spożycia poszczególnych kategorii napojów na rynku europejskim.
EN
In the first part of this paper there is discussed total consumption of drinks in the World and presented drink consumption structure in USA, West Europe, Middle-East Europe, Central America and South America and in the rest of the World. There are analysed the trends in consumption of individual drink categories on European market.
PL
W latach 90. nastąpiły istotne zmiany w strukturze i zasadach funkcjonowania przemysłu spożywczego, w tym także przetwórstwa mięsnego. Sektor mięsny zaczął funkcjonować według mechanizmu rynkowego. Doszło do zmian strukturalnych przetwórstwa mięsnego, głównie rozdrobnienie struktury rynku mięsa. W kraju jest 8 tysięcy rzeźni i zakładów przetwórstwa. Od 1995 roku następuje wyraźna konsolidacja branży mięsnej poprzez rozwój holdingów oraz integrację zakładów przemysłu mięsnego. Polityka rolna powinna wyprzedzać i przewidywać zmiany zewnętrzne i wewnętrzne, i być skierowana na popyt. Konsumpcja żywności zależy od przyzwyczajeń, tradycji, gustów a przede wszystkim czynników ekonomicznych. Mimo pewnych zmian w strukturze spożycia, udział mięsa a w szczególności wieprzowiny przez wiele następnych lat będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Przemysł mięsny musi po kryzysie, konsekwentnie się restrukturyzować. Powstała grupa liderów, jak: Animex, Farm-Food, Sokołów. Przodujące przedsiębiorstwa oferują swoje wyroby dużym aglomeracjom, z rozwijającymi się sieciami supermarketów oraz na export. Poważnym zagrożeniem są firmy zagraniczne, wkraczające na rynki, także dużych miast. Istotne jest więc wypracowanie należnej skali naszego exportu min. do krajów Unii Europejskiej, który odbierze sporą część rodzimej produkcji.
EN
In 90-th followed essential changes in structure and rules of working in food and slaughter industry. Meat section began to work according to market mechanism. There was appeared some structural changes in meat processings, mostly break up of meat market. There is about 8 thousands of slaughter-houses and institutions of meat processing. From 1995 there is observed distinct consolidation of meat - line through development of holding companies and integration of meat industry. Farming politic should be ahead of present time and to foresee inside and outside changes, and to be directed on demand. Consumption of food depends on : customs, tradition, tastes and first of all of economic factors. Apart of some changes in structure of food consumption, participation of meat (especially of pork) will stay on high level through many next years. Meat industry as a consequence of crisis has to restructure itself. There was came into being group of leaders like : Animex, Farm-Food, Sokolow. Leading firms offer their articles to large agglomerations, containing of some supermarkets. Serious problem are foreign firms, entering on markets, also of large cities. The main task is working out the right scale of our export especially to European Union countries to contribute familiar meat production.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza poziomu i struktury spożycia mięsa i przetworów mięsnych w gospodar-stwach domowych w rejonach o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych w Polsce, jak również określenie typów go-spodarstw domowych wyróżniających się specyficznymi cechami w tym zakresie. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że wśród 4 województw, w których średnie spożycie mięsa i jego przetworów jest największe, znalazły się aż 3 województwa o niekorzystnych wskaźnikach makroekonomicznych, tj. podlaskie, świętokrzy¬skie i warmińsko-mazurskie. Określono cechy socjodemograficzne gospodarstw domowych, predysponujące do wyższego niż średnie spożycia mięsa i przetworów, a wśród nich: wiek, wykształcenie, status zawodowy, reprezentowana kategoria społeczno-zawodowa.
EN
The aim of this study was to analyze the level and the structure of meat products consumption in households in are¬as with unfavorable macroeconomic indicators, as well as to specify the types of households characterized by specific fe¬atures in this area. Statistical analysis allowed us to determine that among the 4 provinces where the average consumption of meat and meat products is the largest, the are 3 provinces with unfavo-rable macroeconomic indicators; such as podlaskie, święto¬krzyskie and warmińsko-mazurskie. At the same time socio- demographic characteristics of households predisposing to a higher than average consumption of meat and meat products were identified, and include such characteristics as age, edu¬cation, occupational status, socio-professional category.
|
|
tom 08
|
nr 3
PL
W artykule przedstawiono badania poziomu i struktury konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych rolników i pracowników użytkujących gospodarstwa rolne w latach 2000-2004. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą głównie z przeprowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych. W badanym okresie udział wydatków na żywność w analizowanych gospodarstwach zmniejszał się, choć wśród rolników dopiero od roku 2004. Udział wydatków na żywność w gospodarstwach związanych z rolnictwem oraz poziom samozaopatrzenia jest stosunkowo wysoki. W analizowanym okresie zmieniła się również struktura konsumpcji. Spożycie żywności w badanych typach gospodarstw zależy głównie od dochodów, cen, poziomu samozaopatrzenia i efektu redystrybucyjnego.
EN
The paper consists of an analysis of changes in the level and structure of food consumption in Poland. The study is based on household budget surveys (HBS) 2004 compared with the data for 2000. Over the considered period, the percentage of food expenditures in disposable income was stable with exception of 2004 when it decreased. At the same time the food consumption structure in farm households was changed. Average monthly expenditures of farm households were high in relation to those of other socio-economic groups. Similarly, the level of self-consumption in farm households was relatively high in the considered period. Food consumption in farm households was affected by such factors as: income, prices, self-sufficiency level, the consumer preferences and redistribution effect.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.