Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 398

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Historia gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
Przedstawiono w krótkim zarysie życie, przebieg i osiągnięcia pracy zawodowej Eugeniusza Kwiatkowskiego.
XX
Po rozbiorze Polski w 1795 r. zachodnie tereny kraju - głównie Wielkopolska - stały się częścią państwa pruskiego. Polska i Prusy należały do wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego, ale Prusy były nieco lepiej rozwinięte gospodarczo i lepiej zorganizowane. W XIX w. pruskie elity były nastawione romantycznie i prowadziły politykę bastionu zorientowaną na obronę Niemczyzny przed naporem Słowian. Pruskie państwo odgrywało wiodącą rolę w gospodarce i podporządkowało ją celom militarnym. Przykład państwa pruskiego był szczególnie popularny wśród polskich elit na początku XX w. Na podstawie pruskich wzorów Polacy uczyli się, że głównym aktorem nie jest jednostka, ale państwo. Przypadek państwa pruskiego był po 1918 r. źródłem inspiracji dla ideologii narodowej. Badania nad polskimi gminami dowodzą, że wpływ zaboru pruskiego na współczesny rozwój Polski był raczej szkodliwy niż wspierający. (abstrakt oryginalny)
EN
After partitions of Poland in 1795 its west territory (Wielkopolska) became a part of Prussia. Poland and Prussia were parts of east European complex of economy, but Prussia was more developed and better organized than Poland. During the XIX century Prussian elites were romantically oriented and dealt with bastion policy which was oriented towards defending the Germans against the Slavs. Prussian state played main role in economy and subordinated it to the military oriented goals. Prussian case was extremely popular among Polish elites at the beginning of XX century. At the base of Prussian patterns the Poles learnt that main actor in economy is not individual unit but the state, and Prussian case was the source of inspiration for strong nationally oriented ideology in Poland after 1918. Research on Polish communes proved that impact of Prussia on contemporary development in Poland was rather damaging than uncourageous. (original abstract)
XX
W artykule omówiono działalność i zadania Rady Ekonomicznej w całym okres jej istnienia w latach 1957-1962.
XX
W artykule przedstawiono założenia i dorobek Nowej Historii Gospodarczej - kliometrii. Jest to kierunek, który pojawił się w połowie l.50-tych XX w. Zgodnie z założeniami kliometrii historia gospodarcza ma wyjaśniać, a nie opisywać badany problem.
EN
In 1993 two American economists Prof. R.W. Fogel and Prof. D.C. North who conduct the studies on the economic history were awarded the Nobel Prizes. They are representatives of the trend called New Economic History - Cliometria. They analyze the traditional research subject but in a new formulation of the ideas.(short original abstract)
XX
W tej części (46) Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy kolejne fragmenty wydanej w 1866 r. książki F. W Raiffeisena Spółdzielcze kasy pożyczkowe jako środek zaradczy na biedę wiejskiej ludności jak również miejskich rzemieślników i robotników. W bieżącym roku przypada 200. rocznica urodzin jej autora, wybitnego prekursora wiejskich kas oszczędnościowo-kredytowych, jednego z patronów światowego ruchu unii kredytowych. Pierwsza część książki ukazała się w zimowym numerze kwartalnika.(abstrakt oryginalny)
EN
In the next (46th) part of the Cooperative Thought Library, we are reminded of fragments of the book "Cooperative loan offices as a remedy for the poverty of the rural population as well as urban craftsmen and workers. Practical instructions for creating such cooperatives, supported by sixteen years of experience as the founder of such" (first issue, 1866) dedicated to the establishment and development of credit unions of the Raiffeisen system in Germany. In the previous issue appeared the first part of the translation of this publication.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie historycznych doświadczeń krajów europejskich w tworzeniu unii walutowych. Charakteryzując unię walutową należy wziąć pod uwagę wszystkie formy unii walutowej jakie funkcjonowały jako rezultat współpracy różnych państw. Unia walutowa może polegać na związaniu walut krajów unii z jedną walutą, wprowadzeniu wspólnej waluty funkcjonującej równolegle z walutami narodowymi oraz wprowadzeniu jednej jedynej waluty. (fragment tekstu)
EN
The subject of the article are experiences of various European countries in creating monetary unions. The author presents the most representative definitions of monetary union as well as of monetary and financial integration given by European authors. Afterwards she analyzes categories of monetary unions focusing on Economic and Monetary Union, which was introduced within the EU in 1999. The third part of the article is devoted to the historical experiences with monetary unions which were existing in Europe in the 19th and 20th centuries. The main conclusions of this work are: 1) The having functioned monetary unions were in a close relation with the level of economic development and of international economic co-operation; 2) The first historical monetary unions were not full monetary unions but simple forms of monetary integration; 3) The more advanced form of a monetary union which was introduced within the EU represents the area of one common currency with one institution (ECB) responsible for monetary policy; 4) The common currency euro competes with US dollar for the accomplishing of all the functions of the world money; 5) The actually high rate of euro versus dollar is connected with a good general condition of the economy of the EU countries and the euro area, though differentiation between countries still exists. (original abstract)
8
Content available remote Rossijskoe gosudarstvo: včera, segodnâ, zavtra
80%
XX
Artykuł omawia historię gospodarczą Rosji, jej współczesne problemy gospodarcze oraz perspektywy rozwoju na przyszłość.
9
Content available remote Rossiâ v postimperskom prostranstve
80%
XX
Artykuł omawia historię polityczną i gospodarczą Rosji w okresie post-imperialistycznym.
XX
5 lutego 1937 r. Eugeniusz Kwiatkowski - wiceprezes i minister skarbu przedstawił na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu RP swój ambitny program inwestycji państwowych, w tym plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczeń i biograf E. Kwiatkowskiego przypomina uwarunkowania, cele i efekty tego przerwanego wybuchem wojny projektu. Proponuje też kontynuację wysiłków organizacji rządowych, gospodarczych, samorządowych i oświatowo-kulturalnych w rejonie dawnego COP-u, terenów województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie słowno-liczbowych opisów zawartych w pracach polskiego XV-wiecznego duchownego, kronikarza i historyka Jana Długosza jako źródeł, na podstawie których możliwe jest stworzenie statystycznego obrazu ówczesnej sytuacji gospodarczej, szczególnie w skali mikro (parafia, dekanat) i mezo (diecezja). Omówione zostały biografia i wybrane prace Długosza. Uwagę zwrócono na elementy państwoznawstwa w dorobku Długosza, zwłaszcza w Regestrum Ecclesiae Cracoviensis oraz we wprowadzeniu do Annales (wyliczenie i opis polskich rzek, jezior i miast nadbrzeżnych - Chorographia), a także przykład skrupulatnego opisu sytuacji gospodarczej zaczerpnięty z Liber beneficiorum. Dzieło to w powiązaniu z analogicznymi rejestrami lub inwentarzami uposażeń kościelnych w diecezjach poznańskiej i wrocławskiej, sporządzanymi w zbliżonym okresie, stanowi ważne źródło w badaniach państwoznawczych dotyczących historii gospodarczej kraju u schyłku średniowiecza. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present verbal and numerical descriptions included in the works by Jan Długosz (the 15th-century Polish priest, annalist and historian) as a base for creating the statistical picture of the then economic situation of Polish regions, especially in the micro-scale (parishes, deaneries) and the mezzo-scale (dioceses). Jan Długosz's biography and selected works were discussed in the study. The study focuses on the elements of state science in his works, particularly in Regestrum Ecclesiae Cracoviensis and in the introduction to Annales (the enumeration and description of Polish rivers, lakes and waterfront cities - Chorographia), as well as on the detailed description of the economic situation presented in Liber beneficiorum. This Długosz's work along with the corresponding registers or inventories of church wages in the Poznań and Wrocław dioceses constitute a significant source for state science studies concerning the history of economy in Poland at the end of the Middle Ages. (original abstract)
XX
Omówiono sposób przeprowadzania spisów ludności przez urzędy statystyczne Cesarstwa Austriackiego oraz roczniki publikujące wyniki tych spisów. W sposób szczegółowy przedstawiono opublikowane w formie mapy językowej i mapy wyznaniowej wyniki spisu Galicji z 1900 roku.
XX
W niniejszym artykule omówiono mechanizmy dotychczasowego planowania gospodarki ZSRR oraz podstawowe kierunki przebudowy.
EN
Against the background of the critical estimate of the extremely centralized managerial system, the directions of its remodelling have been characterized, acoording to the resolves made during the 27th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. Attention has been drawn to the fact that the new model of managing stipulates for the formation of a self-controlling managerial system. Its principal elements are to be: self-management and self-financing of enterprises, production goods wholesale trade, prices that run not only according to cost but also to demand, and so on. It is also intended to change the role of the hitherto existing planning system.(original abstract)
XX
W kolejnej (49) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy o dokonaniach jednego z najwybitniejszych społeczników okresu zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, tj. o księdzu prałacie Wacławie Blizińskim - założycielu instytucji spółdzielczych, kulturalnych i oświatowych, działaczu społecznym i polityku ludowym, spółdzielcy, wieloletnim proboszczu w Liskowie koło Kalisza, pośle (1919-1922) i senatorze (1938-1939), niezłomnym propagatorze Ewangelii oraz encykliki Leona XIII Rerum novarum. Przypominamy tekst na podstawie: Wacław Bliziński, Działalność spółdzielni i organizacyj rolniczych w Liskowie. Referat wygłoszony na zjeździe spółdzielni w Wilnie w dniu 18 grudnia 1927 roku, Związek Rewizyjny Polskich Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, Warszawa 1928 (odbitka z "Czasopisma Spółdzielni Rolniczych" z 1928 r.).(abstrakt oryginalny)
EN
In the next (49th) part of the Cooperative Thought Library we remind of the achievements of one of the greatest social activists of the partitions and the Second Polish Republic, i.e. prelate Wacław Bliziński - founder of cooperative, cultural and educational institutions, social activist and folk politician, cooperator, longtime parish priest in Lisków near Kalisz, member of parliament (1919-1922) and senator (1938-1939), an unwavering propagator of the Gospel and the encyclical of Leo XIII Rerum Novarum. We remind of the text based on: Wacław Bliziński, Activity of cooperatives and agricultural organizations in Liskow. Lecture delivered at the congress of the cooperatives in Vilnius on December 18, 1927, The Audit Association of Polish Agricultural Cooperatives in Warsaw, Warsaw 1928 (print from the "Agricultural Cooperatives' Journal" of 1928).(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono dorobek publicystyczny Czesława Bobrowskiego w okresie międzywojennym.
EN
The twenty years between the two world wars was a period of dynamic development for the Polish economic press. Economic journalism played a tremendously important role in the process of forming the public opinion. One of the most prominent economic journalist in the 30's was Czesław Bobrowski. He combined journalism with his desk jobs, first at the Ministry of Industry and Commerce, then at the Ministry of Agriculture and Agricultural Reforms. (short original abstract)
XX
W artykule przedstawiono dzieje zasobów mineralnych, ich wydobycia i organizacji na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Omówiono także uregulowania prawne przemysłu wydobywczego i aspekty ekonomiczne związane z zatrudnieniem i pomnażaniem dochodu skarbu państwa.
EN
The purpose of this paper is to present mineral resources and the way and organization of their mining in Staropolski Industrial District in historical depiction. The article discusses also law settlement of mining industry and its economic aspects which concern employment and importance of mining as an income source of Treasury State. (original abstract)
18
Content available remote Wywiad z Michaiłem S. Gorbaczowem
80%
XX
Wywiad z Michałem S. Gorbaczowem byłym prezydentem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przeprowadzony przez Michaiła Siergiejewicza profesora Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie FR, na temat głasnost' i pieriestrojka.
XX
W kolejnej (45) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy fragmenty książki "Spółdzielcze kasy pożyczkowe jako środek zaradczy na biedę wiejskiej ludności jak i również miejskich rzemieślników i robotników. Praktyczna instrukcja do tworzenia takich spółdzielni, poparta szesnastoletnim doświadczeniem jako założyciel takowych", wyd. I, 1866, poświęconej powstaniu i rozwojowi spółdzielni kredytowych systemu Raiffeisena w Niemczech. W kolejnym numerze ukaże się druga część tłumaczenia tej publikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the next (45th) part of the Cooperative Thought Library, we are reminded of fragments of the book "Cooperative loan offices as a remedy for the poverty of the rural population as well as urban craftsmen and workers. Practical instructions for creating such cooperatives, supported by sixteen years of experience as the founder of such" (first issue, 1866) dedicated to the establishment and development of credit unions of the Raiffeisen system in Germany. In the next issue will appear the second part of the translation of this publication.(original abstract)
20
Content available remote Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów
80%
XX
Zasadne jest twierdzenie, że rolnictwo wszystkich krajów świata od zarania dziejów boryka się z kwestią agrarną, różnie się objawiającą w kolejnych okresach. Istota problemu polega na tym, że ziemia jest czynnikiem niekonkurencyjnym w stosunku do dwóch pozostałych - pracy i kapitału. Zważyć trzeba, że dzieje się to w warunkach przymusu konsumpcji żywności. Ci natomiast, którzy gospodarują ziemią, by zaspokoić potrzeby żywnościowe innych, są skazani na permanentny dysparytet dochodów, wynikający przede wszystkim z braku mobilności owego czynnika. Autorzy wskazują na przejawy kwestii agrarnej na przestrzeni wieków, podejmując próbę udowodnienia, iż był to ten sam uniwersalny dylemat, ale jego symptomy były różnorakie. (fragment tekstu)
EN
The article presents the universal dilemmas of the agrarian question. The outset there has been historical references relating to the management of land, reaching antiquity. In turn pointed to attempts to define and solve the agrarian question, with particular emphasis on the views of agrarists. At the same time contains the parallel reference to the present, the substitution money by land, food security, income disparity issues and seek alternative sources of income. Historical dilemmas were brought to the ground today, by showing their timelessness. You can now conclude that the agrarian question is lasting, and relatively recent problem of conscious sustainability of agriculture, seen as an organic whole, which itself is not followed and will not reconcile the interests of economic, social and environmental impacts. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.