Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1875

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kultura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
1
Content available remote Izvestnye posetiteli i urožency goroda Polocka
100%
XX
W artykule przedstawiono sławne postacie pochodzące z najstarszego, historycznego i kulturalnego centrum Białorusi, miasta Połock.
2
100%
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji zachodzących między terminami kultura i cywilizacja oraz wskazanie czy owe terminy determinują zaistnienie cywilizacji uniwersalnej. Jednoznaczna odpowiedź na te pytania nie jest prosta, gdyż w toku przeprowadzonych rozważań wyłaniają się przynajmniej trzy twierdzenia. Pierwsze świadczy o tym, że oba terminy się wzajemnie uzupełniają (tradycja francuska – Fukuyama, Braudel), Drugie nawiązuje do definicji wynikającej z tradycji myśli niemieckiej (Kant, Webber), która oddziela te dwa terminy wskazując, że kultura jest czymś innym, niż cywilizacja. Trzecia odpowiedź dotyczy istnienie lub też wyłaniania się w XXI wieku cywilizacji uniwersalnej mającą swe podstawy w globalizacji opartej o rozwój środowiska informacyjnego, dystrybucji wiedzy oraz ewolucji technologicznej (Toffler).
EN
The aim of the article is to present the relations between the notions of culture and civilization and show if these terms determine the existence of a universal civilization. An explicit answer to these question is not easy as at least three theorems emerge in the course of considerations. The first theorem states that both terms mutually complement each other (French tradition – Fukuyama, Braudel). The second one refers to the definition resulting from the tradition of German thought (Kant, Webber), which separated these two terms proving that culture is something completely different from civilization. The third answer refers to the existence or emergence in the 21st century of a universal civilization that has its foundation in globalization based on the development of IT environment, knowledge distribution and technological evolution (Toffler).
XX
Artykuł omawia następujące zagadnienia: sektor nadawczy, produkcja telewizyjna, europejski przemysł filmowy, dystrybucja filmów video. Ponadto omówiono ekonomiczne aspekty rozwoju sektora audiowizualnego we Wspólnocie Europejskiej.
4
Content available remote Z początków muzyczno-estetycznego myślenia na Słowacji w XVIII i XIX wieku
100%
EN
The paper presents consideration of early manifestations of musical aesthetic thinking in the 18th and the 19th century in Slovakia. In the creative environment of Slovak scholars and musicians, Aesthetics of music here acts as intuitively developed science. We can draw conclusions from musical theoretical treatises and compendia, musician's statements of the period, general work on aesthetics or form another text (e. g. history of theatre, linguistic work). The paper focuses on the work of A. Bernolák, M. Greguš, J. L. Bella. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża zagadnienia chińskiej polityki językowej, dotyczącej zarówno obszaru Chińskiej Republiki Ludowej, jak i areny międzynarodowej - szlaku Inicjatywy Pasa i Drogi. Ukazano m.in. trzy nurty postrzegania perspektywy harmonii językowej, w zależności od punktu widzenia danej strony: Chin jako państwa, Chińczyków przynależących do mniejszości etnicznych oraz obcokrajowców o nie-chińskim pochodzeniu. Celem tekstu jest scharakteryzowanie perspektywy harmonii językowej z punktu widzenia krajów zaangażowanych w inicjatywę Pasa i Drogi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of Chinese language policy concerning both the area of the People's Republic of China and the international arena - the Belt and Road Initiative route. It shows, among others three trends in the perception of the perspective of linguistic harmony, depending on the point of view of a given party: China as a state, Chinese belonging to ethnic minorities, and foreigners of non-Chinese origin. The text aims to characterize the linguistic harmony perspective from the point of view of the countries involved in the Belt and Road initiative.(original abstract)
XX
Niezależnie od dyskusji nad nauka. mi ścisłymi, warto zastanowić się, jak nauki społeczne (w tym zarządzanie) odnoszą się do rzeczywistości. szczególności czy badania kulturowe opierają się na odkrywaniu pewnych ukrytych praw i zależności, czy też raczej na tworzeniu pewnego wyobrażenia o kulturze, uprawomocnionego przede wszystkim nie autorytetem "rzeczywistości" (uosabianym przez teoretycznie obiektywnego badacza), a autorytetem uczestników kultury. W dużym stopniu dyskusja ta opiera się o szerszą dysputę o zasadność tez społecznego konstruktywizmu i symbolicznego interakcjonizmu. Ponieważ w naukach o zarządzaniu, a zwłaszcza menedżerskiej literaturze popularnej, dość rozpowszechniony jest pogląd, iż kultura podlegać może badaniu i analizie na sposób podobny do badania procesów fizycznych, w niniejszym artykule przedstawiony będzie pogląd alternatywny. (fragment tekstu)
7
Content available remote Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
80%
EN
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
XX
Znana z mediów estetyka wizerunku, określana mianem "japońskiego stylu", na Zachodzie koncentruje się w głównej mierze na płci żeńskiej. W zachodniej literaturze niewiele treści traktuje natomiast o japońskim mężczyźnie w kontekście jego podejścia wobec świadomego wizerunku. Celem tego artykułu jest uzupełnienie informacji na temat społeczno-ekonomicznej korelacji między japońską gospodarką, rynkiem mody a ewolucją wizerunku japońskiego mężczyzny, w tym jego poglądem na męskość i płeć, w oparciu o profil japońskich magazynów męskich o modzie. W artykule przedstawiono sześć różnych stylów mody charakterystycznych dla metropolii w Japonii, ich cechy, tło i rozwój, podkreślając związki z pewnym stylem życia i wydarzeniami społeczno-gospodarczymi, czego wynikiem jest pojawienie się̨ nowego wzoru męskości sōshoku danshi. Wymagania i potrzeby dotyczące tego wzoru są analizowane, biorąc pod uwagę̨ jego status na rynku konsumenckim i w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual aesthetics represented in Western media by the name of "Japanese style", is presented from the point of view of women's fashion, especially in the realm of pop-culture. The resources available for non-Japanese reader rarely raise the subject of Japanese men's fashion in the context of giving voice to self-expression by means of style and clothing. The aim of this paper is to supplement the information on the socio-economic correlation between the Japanese economy, fashion market, and self-expression of Japanese men, including their views on masculinity and gender, based on the profile of Japanese men's fashion magazines readers. The paper presents six different fashion styles indigenous to metropolitan Japan, their characteristics, background and development, emphasizing the connections to certain lifestyle and socio-economic occurrences, resulting in an emergence of a new pattern in masculinity - the herbivorous man, whose requirements and needs are analyzed considering his status in the consumer market and society. (original abstract)
XX
W języku potocznym i codziennej komunikacji, a także w narracji publicystycznej pojęcie kultury ma swoje utrwalone miejsce oraz jest używane z godną podziwu pewnością co do jego znaczenia. Z jednej strony jest tradycyjnie kojarzone z takimi dziedzinami, jak sztuka, teatr, literatura, muzyka itp., stanowiąc część kultury symbolicznej o względnej autonomii i ekskluzywności, z drugiej zaś, jest swobodnie odnoszone do najrozmaitszych w swym charakterze innych obszarów i sfer. W ten sposób obok kultury artystycznej istnieje np. kultura materialna, kultura życia codziennego, a także pracy i wypoczynku, kultura korporacyjna, fizyczna, polityczna, osobista, czy popularna, a od czasu do czasu odżywa nawet sięgająca starożytności kultura agrarna. Nie sposób oprzeć się refleksji, że mamy do czynienia z terminem nadużywanym, wykorzystywanym w najrozmaitszych kontekstach i odniesieniach, a w efekcie do cna wyeksploatowanym. Z pojęciem, które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej mgliste i wieloznaczne, amorficzne i rozmyte - pojęciem o niejasnej treści i nieokreślonym zakresie. W konsekwencji kultura utraciła swoją tożsamość, zakładając, że kiedykolwiek ją posiadała, co nie jest pewne nie tylko w odniesieniu do wspomnianych obszarów i stylów komunikacji. Stała się pojęciem otwartym, niedefiniowalnym za pomocą tylko jej właściwych, swoistych dystynkcji znaczeniowych, umożliwiających określenie jej treści i wytyczenie granic oddzielających ją od innych dziedzin, tzn. od "nie-kultury". (fragment tekstu)
10
Content available remote Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce
80%
XX
W artykule, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przedstawiono koncepcję turystyki kreatywnej i model jej biznesu. Problematykę tę umieszczono w szerszym kontekście zmian związanych z globalizacją i rozwojem nowych technologii, które mają wpływ na współczesne postrzeganie kultury, zachowania konsumentów, uczestnictwo w kulturze i turystyce kulturowej. Stanowią one ważne przesłanki dla współczesnej interpretacji oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kreatywnej. Wskazano także możliwości i warunki rozwoju turystyki kreatywnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the concept of creative tourism and its business model, based on the study of relevant scholarship. This issue is situated within a broader framework of changes related to globalisation and development of new technologies, which influence the present-day perception of culture, consumer behaviour and participation in culture. These are important premises for present-day interpretation and development of cultural tourism, including creative tourism. The paper also points out opportunities and conditions of development of creative tourism in Poland.(original abstract)
11
Content available remote Aspekty kulturowe międzynarodowego biznesu na przykładzie negocjacji handlowych
80%
XX
Komunikowanie w międzynarodowym otoczeniu biznesowym jest uwarunkowane kulturowo. Świadomość różnic kulturowych jest absolutnie konieczna, jeśli chcemy odnieść sukces w biznesie. Wiedza ta jest niezbędnym atrybutem w trakcie spotkań i negocjacji handlowych z partnerami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Znani badacze kultury tacy jak Richard Gesteland czy Geert Hofstede przedstawili swoje klasyfikacje kultur, dzięki którym można zdefiniować i opisać większość kulturowych aspektów międzynarodowego biznesu. Zatem zanim przystąpimy do negocjacji z zagranicznym partnerem biznesowym, warto dowiedzieć się, jakie tradycje, zwyczaje, normy i zasady obowiązują w jego kręgu kulturowym, gdyż brak tej wiedzy może doprowadzić do nieporozumień i konfliktów, a w konsekwencji możemy stracić możliwość podpisania umowy.(abstrakt oryginalny)
12
Content available remote Pisarz, fotograf, człowiek myślący. Obrazo-książki Mirosława Sośnickiego
80%
EN
In the first part of the article, the author analyzes the new genre, which are imagine-books, from the point of view of genology. She also cites a few details about Mirosław Sośnicki's biography and remaining works. Then, she analyzes the imagine-books examining both the text and imagines. In the final part of the article, she presents the conclusions. (original abstract)
XX
Nikołaj Stankiewicz należy do najbardziej znaczących i jednocześnie najbardziej intrygujących postaci rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku. Trudno sobie wyobrazić jej historię bez osobnego rozdziału poświęconego jego osobie i omówieniu wpływu, jaki wywarł na umysły swych współczesnych. To przecież jego nazwiskiem rozpoczyna się "wspaniałe dziesięciolecie" rosyjskiej kultury - przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to N. Stankevich, a poet and a philosopher, one of the most significant figures of the "felicitous decade" of the Russian culture at the turn of the thirties and the fortieth of the 19th century. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o mniejszości łemkowskiej, zarówno o opisywanej grupie, jak i o historycznym regionie, w którym żyją. Tekst ma posłużyć głównie zainteresowanym nauczycielom geografii, by mogli poszerzać i uzupełniać własną wiedzę. Autorka ma również nadzieję, że opracowanie zainspiruje pedagogów do podejmowania tematu Łemków w dyskusjach podczas prowadzonych lekcji oraz wybierania destynacji ćwiczeń terenowych z zakresu geografii społecznej. Artykuł odpowiada na pytania: Kim są Łemkowie? Gdzie współcześnie mieszkają w Polsce i na świecie? Czym charakteryzuje się ich kultura? Jaką wyznają religię? Jakim językiem mówią? oraz Którzy Łemkowie są powszechnie znani w kulturze oraz w nauce polskiej i światowej?(abstrakt oryginalny)
EN
This elaboration cites in the most accurate way the most important information about Lemkos minority. The author, who is both a practicing geography teacher and a Lemkos, wants to easily provide the most important facts, both about the described group and the historical region in which they live. The elaboration is to be used mainly by interested geography teachers, so that they can expand and supplement their own knowledge. The author also hopes that the study will inspire teachers to take up the topic of Lemkos in discussions during the lessons and selecting destinations for field exercises in the field of social geography. The article answers the questions: Who are the Lemkos? Where do they live today in Poland and in the world? What characterizes their culture? What religion do they profess? What language do they speak? and Which Lemkos are widely known in Polish and world culture and science?(original abstract)
XX
Artykuł opisuje dyskusje, które miały miejsce podczas IV Konferencji CEENELS (Moskwa, 14-15 czerwca 2019). Celem konferencji była analiza zagadnienia innowacyjności w zakresie prawa w Europie Środkowo-Wschodniej. Temat ten został wybrany jako kontynuacja poprzednich konferencji CEENELS. Organizatorzy chcieli podważyć powszechne przekonanie, że w kulturze prawnej Europy Środkowo-Wschodniej brakuje oryginalnych oraz nowatorskich koncepcji i pomysłów. Nawet jeśli konferencja nie przyniosła definitywnej odpowiedzi na temat charakteru kultury prawnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to pokazała, że region ten jest nie tylko terytorium przeszczepów prawnych i recepcji idei, koncepcji i instytucji prawnych, tworzonych w Europie Zachodniej lub USA. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the debates which took place during the 4th Annual CEENELS Conference (Moscow, 14-15 June 2019). The aim of the conference was to analyse the issue of legal innovativeness in Central and Eastern Europe, the topic which was chosen as a continuation of previous CEENELS conferences. The organizers wanted to challenge the widespread belief that the legal culture of Central and Eastern Europe lacks original and innovative concepts and ideas. Even if the conference did not bring a definitive answer about the character of Central and Eastern European countries' legal culture, it showed that the region is not only a territory of legal transplants and reception of legal ideas, concepts and institutions, created in Western Europe or the US.(original abstract)
EN
This paper addresses the little studied area of Slovak music and its influence from "above": the aesthetic theory (dogmatic aesthetics) created out of the political demands placed on art in the 1950s and 60s. In this relatively short 'Socialist building' period, music as both an adornment of the regime and an ideological tool was promoted in accordance with Lenin's reflection theory and Zhdanov's normative aesthetics using rules, prohibitions and dogma. Fortunately, however, the mission to build and entrench socialism was never fulfilled.(original abstract)
17
Content available remote Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce
80%
XX
Cel - Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne. Metoda badań - Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania. Wnioski - Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the considerations is to analyze the financial and economic situation of artists and creators in Poland, paying particular attention to the forms of employment and welfare measuress. Research method - The article is a review of various historical sources presenting the situation and determinants of financing creators and artists in Poland since 2010. The article uses a critical analysis of the literature on the subject of the labor market of artists and creators and their financing. Results - The cultural sector, and thus artists and creators who are on the labor market in Poland, are not only an important social group, but also an important element of the economy. Funding creators and artists in Poland seems to be insufficient, considering their contribution to the country's economy. (original abstract)
XX
Ważna kwestią związaną z kontynuowaniem tradycji, przekazywaniem wzorów kulturowych, a tym samym istnieniem i dalszym rozwojem kultur regionalnych jest zjawisko upowszechniania kultury oraz uczestnictwa w kulturze. (...) Termin uczestnictwa w kulturze odnosi się do odbioru kultury, przyswajania jej treści oraz podlegania owym treściom. Uczestnictwo w kulturze regionu znajduje wyraz w działaniach zróżnicowanych ze względu na formę i metody oraz adresatów. Wyróżnić można (biorąc pod uwagę charakter działania oraz stopień zaangażowania beneficjentów) bezpośredni, pośredni oraz masowy przekaz treści kultury regionalnej. (fragment tekstu)
XX
Scharakteryzowano strukturę wydatków z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007-2009, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.