Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fertilizer dose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
In order to show the influence of soil pH and soil suitability complex on potato yield, long term experiments were carried out at different N doses (40 - 160 kg N ha⁻¹) and under different soil and climatic conditions (40 - 160 kg N ha⁻¹) in 1971 - 1990. Experiment results for each of the four soil suitability complexes were classified according to soil pH into following groups: pH in KCl 4.5; 4.6 - 5.5, 4.6 - 6.5 and 6.5. The optimum soil pH for potato production was found to dependent on the soil suitability complex.
EN
Seedlings and young plants of lenten rose (Helleborus orientalis Lam.) were grown for two years (2006–2007) in containers on peat substrate which was deacidified with calcium carbonate at doses (g∙dm⁻³) of 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0. Within each dose of CaCO3 plants were divided into two groups, of which one was fertilized with a lower (0.1%) and the other with a higher (0.3%) concentration of Peters Professional PL Special (15:11:29). The CaCO3 dose applied to deacidify high moor peat had a significant effect on plant height irrespective of their age. In the first and second year of pot cultivation the tallest plants were produced on a substrate to which calcium carbonate was added at 2.5 g·dm⁻³ CaCO3, while the lowest at 10 g·dm⁻³ CaCO3. The number of leaves and flowering of lenten rose did not depend on the amount of calcium carbonate introduced to the substrate. Fertilization of lenten rose cv. ‘New Hybrids F1’ with Peters Professional PL Special (15:11:29) at a higher concentration (0.3%) made it possible to produce taller plants, with a larger number of leaves, and earlier and more abundant flowering.
PL
Rozsadę i młode rośliny ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.) uprawiano przez dwa lata (2006–2007) w pojemnikach, w podłożu torfowym, które odkwaszono węglanem wapnia w dawkach (g∙dm⁻³): 2,5; 5,0; 7,5; 10,0. W obrębie każdej dawki CaCO3 podzielono rośliny na 2 grupy, jedną nawożono roztworem o niższym (0,1%), a drugą o wyższym (0,3%) stężeniu nawozu Peters Professional PL Special (15:11:29). Dawka CaCO3 zastosowana do odkwaszania torfu wysokiego miała istotny wpływ na wysokość roślin niezależnie od ich wieku. W pierwszym i w drugim roku uprawy w doniczkach uzyskano najwyższe rośliny w podłożu, do którego dodano węglan wapnia w dawce 2,5 g·dm⁻³ CaCO3, a najniższe przy dawce 10 g·dm⁻³ CaCO3. Liczba liści i kwitnienie ciemiernika wschodniego nie zależały od ilości węglanu wapnia zastosowanego do podłoża. Nawożenie ciemiernika wschodniego nawozem Peters Professional PL Special (15:11:29) o wyższym stężeniu (0,3%) pozwoliło uzyskać wyższe rośliny, z większą liczbą liści oraz z wcześniejszym i obfitszym kwitnieniem.
PL
Wyniki badań przeprowadzonych w lizymetrach wykazały, że stężenia azotu ogólnego w odciekach wzrastały wraz ze wzrostem dawek nawozów oraz upływem lat ich stosowania. Ilości azotu ogólnego odpływające z gleby z odciekami wzrastały wraz ze wzrostem dawek nawozów. Procentowy odpływ azotu w wariantach z nawożeniem kompostem był natomiast niezależny od wielkości dawek i wynosił 12-13% ogólnej ilości azotu dostarczonego do gleby. W wariantach z nawożeniem mineralnym odpływ azotu ogólnego z odciekami był znacznie większy i wynosił 20-23% azotu dostarczonego do gleby. Stężenia fosforu ogólnego w odciekach nie wykazywały zależności od wielkości dawek kompostu i wahały się od 0,1 do 0,3 mg P·dm⁻³. We wszystkich wariantach nawożenia kompostem, jak i nawozami mineralnymi, odpływ fosforu był znikomy i wynosił od 0,5% do nieco ponad 1% ilości tego składnika, dostarczonej w ciągu 5 lat do gleby.
EN
Results of tests conducted in lysimeters showed that concentrations of total nitrogen in effluents increased together with the increase in dosage of fertilizers and years of utilization. Total quantity of nitrogen flowing out from the soil with effluents increased together with the increase in the dosage of fertilizers. Percentage outflow of nitrogen in variants with compost fertilization was however, independent of the quantity of dosage and amounted to 12-13% of the total quantity of nitrogen fed to the soil. In variants with mineral fertilizer, the outflow of total nitrogen with effluents was considerably larger and amounted to 20-23% of nitrogen fed to the soil. Concentration of total phosphorous in effluents did not indicate the relationship with the amount of compost dosages and varied from 0.1 to 0.3 mg P·dm⁻³. In all variants of fertilization with compost and also with mineral fertilizers, the outflow of phosphorous was negligible and amounted to from 0.5% to slightly over 1% of the quantity of this component fed to the soil.
EN
Endive, like another leafy vegetables, as an annual plant with short time vegetation is prone to nitrate accumulation. The aim of research conducted in the years 2007–2009 was the assessment of the effect of diversified nitrogen doses on growth, yielding and nutritive value of two ‘Excel’ and ‘Cigal’ –endive cultivars. There were compared the effects of two kinds of fertilizer: ammonium saltpeter and Entec 26 containing DMPP nitrification inhibitor. On the basis of the results obtained it was possible to prove that ‘Excel’ endive cultivar gave marketable yield higher, average, by 19.4% as compared to Cigal cv. Significantly increased marketable yield of endive, regardless its variety, resulted from a single application of Entec 26 fertilizer, especially in the doses of 90 and 135 kg N·ha-1. The experiments also pointed to the fact that the method of fertilization, as well as nitrogen doses did considerably affect biological value of the examined endive varieties Excel cultivar characterized higher degree of nitrates accumulation and higher content of carotenoids, while Cigal cultivar featured increased content of vitamin C (average by 8.8%), dry matter and chlorophyll.
PL
Endywia, podobnie jak pozostałe warzywa liściowe, jako roślina roczna o krótkim okresie wegetacji, jest skłonna do gromadzenia azotanów. Celem przeprowadzonych w latach 2007–2009 badań była ocena wpływu różnych dawek azotu na wzrost, plonowanie i wartość odżywczą dwóch odmian endywii Excel i Cigal. Porównywano działanie dwóch rodzajów nawozów: saletry amonowej oraz Entec 26, zawierającego inhibitor nitryfikacji DMPP. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że endywia Excel wydała średnio o 19,4% większy plon handlowy w porównaniu z odmianą Cigal. Istotnie większy plon handlowy endywii, niezależnie od odmiany, uzyskano stosując nawożenie jednorazową dawkę nawozu Entec 26, zwłaszcza w ilości 90 i 135 kg N·ha-1. Przeprowadzone badania wykazały także istotny wpływ sposobu nawożenia oraz dawki azotu na wartość biologiczną badanych odmian endywii. Odmiana Excel charakteryzowała się wyższym stopniem akumulacji azotanów oraz większą zawartością karotenoidów, zaś odmiana Cigal większą zawartością witaminy C (średnio o 8,8%), suchej masy oraz chlorofilu.
PL
Materiał do badań stanowiły próby ziarna odmiany pszenicy ozimej Korweta z doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2000/2001-2002/2003. Badanymi czynnikami było: 5 poziomów nawożenia azotem – od 0 do 160 kg N·ha-1, stosowanego w fazach rozwoju wegetatywnego (0; 40 = 40 – 0 – 0 – 0; 80 = 40 – 40 – 0 – 0; 120 = 40 – 40 – 40 – 0; 160 = 40 – 40 – 40 – 40; pierwszą dawkę wysiewano w czasie ruszenia wegetacji, a następne po 14, 28 i 42 dniach) i 4 warianty późnego nawożenia (0; 40 = 40 – 0; 40 = 0 – 40; 80 = 40 – 40), stosowanego odpowiednio w fazie kłoszenia i końca kwitnienia. Nawożenie azotem – zarówno wczesne, jak i późne – miało niewielki wpływ na cechy fizyczne ziarna i liczbę opadania. Znacznie większe zróżnicowanie stwierdzono pod wpływem warunków pogodowych. Wczesne nawożenie azotem wpływało dodatnio na cechy jakościowe ziarna i mąki. Zawartość białka ogółem, glutenu i wskaźnika sedymentacji wzrastała po zastosowaniu dawki azotu od 80 do 160 kg·ha-1, a poprawę cech farinograficznych (rezystencji, rozmiękczenia i wartości walorymetrycznej ciasta) stwierdzono po zastosowaniu 120 i 160 kg N·ha-1. Późne nawożenie azotem w dużym stopniu poprawiało jakość ziarna pszenicy, nawet jeśli we wczesnych fazach rozwoju roślin stosowano niskie nawożenie tym składnikiem. Wpływ wczesnego nawożenia na cechy jakościowe ziarna pszenicy był podobny niezależnie od przebiegu pogody w okresie wegetacji. Dodatnia reakcja pszenicy na późne nawożenie azotem była silniejsza w latach, w których przebieg pogody był niesprzyjający do uzyskania ziarna o wysokiej jakości. Wysoki plon białka uzyskano, gdy nawożenie azotem wynosiło minimum 160 kg·ha-1, z czego połowę stosowano we wczesnej dawce.
EN
The experimental material was made up of ‘Korweta’ winter wheat grain samples from 2000/2001-2002/2003 field experiments, while the experimental factors were: 5 nitrogen fertilization doses from 0 to 160 kg N·ha-1 applied during vegetative development stages (0; 40 = 40 – 0 – 0 – 0; 80 = 40 – 40 – 0 – 0; 120 = 40 – 40 – 40 – 0; 160 = 40 – 40 – 40 – 40, the first dose was sown at the beginning of vegetation, the next one – after 14, 28 and 42 days) and 4 variants of late fertilization applied at earing and at the end of flowering (0; 40 = 40 – 0; 40 = 0 – 40; 80 = 40 – 40). Nitrogen fertilization, both early and late, had an inconsiderable effect on the physical properties of grain and falling number. Much bigger differentiation of results was caused by weather conditions. A favorable effect of early fertilization on quality traits of grain and flour was observed. The total protein content, gluten content and Zeleny test values increased after the application of 80 to 160 kg·ha-1 of nitrogen, yet the improvement of farinograph traits (dough resistance and softening and valorimeter value) was recorded for the nitrogen dose of 120 and 160 kg·ha-1. Late nitrogen application much improved the wheat grain quality; even if at early development stages low nitrogen fertilization was used. The effect of early nitrogen fertilization on wheat grain quality traits was similar irrespective of the weather conditions during the vegetation period. A positive reaction of wheat to late nitrogen fertilization was stronger in the years in which weather conditions were unfavorable for obtaining high quality grain. A high protein yield was recorded when nitrogen fertilization was minimum 160 kg·ha-1, half of which was applied at the early dose.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.