Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
EN
The paper presents results of scientific reasearches of large power induction motors. In chapter 2 are presented the causes of bearing currents forming supplied from line voltage. The figure 2 are presented influence rotational speed on the bearings resistance. The figure 3 are presented bearing current density versus life curve. The figure 5 are presented equivalent measurement system. In the chapter 4.2 are presented laboratory results. Figures 8 and 9 show characteristics determining influence of avarage bearing temeperature, shaft voltage and rotational speed on bearing current. Conclusions drawn from laboratory researches are presented in chapter 5.
3
Content available remote Wykorzystywanie badań w NIR w ocenie stanu środowiska
80%
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania badań laboratoryjnych w paśmie NIR do analizy stanu obiektów naturalnych oraz określania ich zagrożenia czynnikami biogennymi.
EN
In the article is showing savage examination laboratory method's using NIR in estimation of natural objects and determination of effects proformance of the detrimental agents.
EN
Recultivation process is a work proceeding to restoration the natural values and utilities of degraded areas by human activity. This article attempts to develop the concept of biological remediation and revitalization lagoons after Krakow Soda Works "Solvay". Base for the concept development of this area are the salinity and pH of the material taken from the outcrops. The article describes the effects of soil salinity and plants stress is putting by the results of field studies and laboratory tests and their interpretation. Indicated model rehabilitation work resulting from soil conditions. Research methodology is a three steps. The first one consisted of field tests: determination of representative seats on the basis of the site and available mapping. Then made four pit soil, sediments representing the unveiling of the tailings. Sampling was made in accordance with the instructions contained in the Polish Norm PN-R-04031. The degree of hardness on the Mobs scale and texture, measured moisture and conductivity profiles of the layers by TDR apparatus, made photographic documentation and mapping. The next step was to study the laboratory, where samples were assayed: pH, conductivity, humidity and density of the soil. The final stage of the work was to develop the results obtained in the MS Excel, SURFER 9.0, MapInfo 9.0 and compare them with previously conducted studies and research carried out in similar areas in the European Union. Based on the results of field studies and laboratory tests were found that all test samples are characterized to medium saline soils, and in five cases have values similar to the highly saline soils. Also, all the samples exceed the toxic effects of salinity on plants up to a 6 mS/cm. These factors make it necessary to perfonn the technical and biological recultivation. Technical land reclamation in the case of the test object will be associated with the remodelling slopes by soil material of varying thickness in order to improve habitat conditions for plants. Rising out of the trees must be cut. Slopes formed after appropriate it is recommended that cover 25-centimeter layer of soil material with an average grain size, while the lagoons of the crown 50-centimeter layer. Thus prepared, the object can be subjected to bio-remediation process. Biological reclamation should be conducted in two ways. Slopes should sow a hydroseeding method as soon as possible to avoid the creation of sodding and erosion processes conical. The following year, after grass raising, shrubby vegetation belt system to reinforce slopes by plant roots.
PL
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych określa obowiązki, które nałożone są na użytkowników i właścicieli tych odpadów oraz na obiekty ich unieszkodliwiania. Przedstawiono zadania, jakie muszą zrealizować podmioty podlegające przepisom ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania koniecznych badań w celu klasyfikacji odpadów oraz dalszego składowania.
EN
The Act of 10 July 2008 on mining waste (Journal of Laws of 2008 No. 138, item. 865) defines the duties that are imposed on users and owners of mining waste and their disposal facilities. The article describes the tasks that must execute entities subject to the Act, with particular emphasis on research needed to be done to the classification of mining waste and subsequent storage.
PL
W obszarze złoża rud miedzi występują bardzo zróżnicowane warunki prowadzenia robót górniczych wynikające z właściwości masywu skalnego. Nowym zjawiskiem jest obecność wód zasolonych o stężeniu wzrastającym wraz z głębokością zalegania złoża. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmineralizowanych wód kopalnianych na podstawowe właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe wybranych odmian piaskowców i skał węlanowych.
EN
There are different mining conditions resulting from the properties of rock-mass in the copper deposit. The new feature is the presence of brines with salt content increasing with the depth of ore. The paper presents the results of investigations on the impact of mine brines on basic strength and properties of select varieties of sandstones and carbonate rocks.
PL
W artykule przedstawiono badania laboratoryjne sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r Badania te są istotnym elementem oceny jej stanu technicznego.
EN
Laboratory tests of powered-roof support in the aspect of meeting the requirements included in Enclosure No. 4 to a Decree of Ministry of Economy dated 28th June 2002 were presented in the paper. These tests are significant component of assessment of technical condition of powered-roof support.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożonych. W pierwszym etapie badań określono współczynnik porowatości efektywnej i zawartości węglanów w badanych próbkach skalnych. Do badań efektu oddziaływania cieczy kwasującej na próbki skał wykorzystano dwie ciecze sporządzone na bazie kwasu solnego i na bazie kwasu amidosulfonowego. Badania te zostały przeprowadzone w warunkach statycznych w określonych odstępach czasu dt. Na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzono wykresy i przeprowadzono ich analizę.
EN
The results of laboratory experiments on the influence of acidifying fluids on rock samples are presented in the paper. At the first stage, effective porosity coefficients and carbonates contents were determined for the analysed rock samples. Two fluids were used in the experiment. They were based on hydrochloric acid and amidosulphuric acid. The experiment was carried out in steady conditions at definite time intervals dt. Based on the obtained results, plots were generated and analysed.
12
80%
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące procesu ładowania urobku frezującym organem ślimakowym. Opisano mechanizm ładowania urobku organem ślimakowym i podano zależności, których spełnienie warunkuje prawidłowy i efektywny przebieg procesu ładowania. Określono wielkości, których wpływ na omawiany proces nie został dotychczas jednoznacznie określony oraz parametry, których wielkość i sposób doboru został określony na podstawie badań empirycznych. W celu zweryfikowania wpływu tych czynników na sprawność procesu ładowania sformułowano wytyczne do badań laboratoryjnych procesu ładowania oraz przedstawiono koncepcję budowy stanowiska badawczego. Realizacja tychże badań pozwoli na sprecyzowanie w przyszłości wytycznych do doboru i projektowania frezujących organów ślimakowych z uwzględnieniem prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu ładowania.
EN
In the paper a discussion referring to run-of-mine load process by worm cutting drum was presented. Mechanism of load process with the use of worm cutting drum was described, and relationships meeting of which have a great impact on proper and effective loading process were given. Values, which influence the process were not determined, and parameters, which amounts and method of selection were specified on the basis of empirical studies, were determined. In order to verify their impact on loading process, efficiency guidelines for laboratory tests on loading process were formulated, and a conception of design of test stand was presented. Realization of tests will enable to specify guidelines for a selection and design of worm cutting drums in the future, taking into account a proper and effective loading process.
PL
W instalacjach mokrego odsiarczania spalin, ze względów ekonomicznych, do budowy wielkogabarytowych urządzeń używa się stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza zwykle kilku procent. Materiały te wykazują niską odporność korozyjną i w warunkach panujących w instalacjach muszą być chronione powłokami antykorozyjnymi.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń zaprezentowano wpływ powierzchniowej modyfikacji drewna sosnowego na rozkład naprężeń w elementach konstrukcyjnych poddanych zginaniu. Umacnianie miękkich warstw drewna modyfikowanego powoduje odciążenie twardych warstw drewna i w rezultacie równomierny rozkład naprężeń. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji zginanych i skręcanych.
EN
The paper presents the effect of surface-modified pine wood on the distribution of strain in construction elements subject to bending based on investigations and calculations conducted. Strengthening of soft layers of modified wood leads to taking the strain off hard layers of wood which results in even strain distribution.
EN
In solution of many hydrogeological problems there is need of knowing the real water flow rate in the aquifer. The real flow rate of underground water may be determined indirectly on the basis of filtration rate. For this purpose however it is necessary to know the values of effective porosity that determine the relationship between these velocities. The determining of precise value of the effective porosity of water-bearing formations is one of more difficult problems in hydrogeological practice. In this paper has been presented the results of laboratory tests on the determination of the value of effective porosity coefficient in sandy and gravely deposits on the basis of coefficient of permeability.
PL
W artykule przedstawiono realizacje oraz wyniki badań sprawności ładowania frezującymi organami ślimakowymi w funkcji nachylenia wyrobiska ścianowego. Badania zostały przeprowadzone przy różnych kątach nachylenia podłużnego wyrobiska ścianowego w zakresie od 0 stopni do 9 stopni po wzniosie. W warunkach rzeczywistych rozdzielenie dwóch podstawowych procesów, jakie zachodzą podczas pracy kombajnu ścianowego, czyli frezowania i ładowania nie jest możliwe, w związku z tym badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania wykonano na specjalnym stanowisku pozwalającym na skokową zmianę nachylenia podłużnego i poprzecznego wyrobiska ścianowego. Na podstawie ich wyników stwierdzono, że nachylenie wyrobiska ścianowego wpływa na sprawność ładowania, co oznacza, że wraz ze wzrostem kąta nachylenia podłużnego opory ładowania rosną, a sprawność ładowania maleje.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.