Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1082

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Public sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
XX
Celem niniejszej pracy jest zbadanie relacji pomiędzy wartością publiczną a legitymizacją. Pierwsza z nich jest relatywnie nową koncepcją zarządzania w sektorze publicznym i wyraża ideę, że menedżerowie sektora publicznego powinni kreować "wartość dla społeczeństwa" (tak zwaną wartość publiczną). Niestety, istnieje kilka interpretacji wartości publicznej, które omówione są w niniejszym artykule. Opisano również główne cechy legitymizacji będącej jedną z kluczowych idei w naukach politycznych. W zakończeniu przeanalizowano koncepcję, wedle której wartość publiczna jest podstawą dla legitymizacji(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to examine the relation between public value and legitimacy. The first is a relatively new (1995) concept of management in public sector, and it expresses an idea that public sector managers should create value to the public (so-called public value). Unfortunately, there are several interpretations of public value, all of them described in the article. Legitimacy is one of the crucial ideas in political science, and the main properties of legitimacy are described too. Finally, the concept that public value is an underlying basis for legitimacy, and its consequences are analyzed.(original abstract)
2
100%
XX
Sektor publiczny odgrywa strategiczną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Charakter świadczonych usług publicznych i społecznych przezeń sprawia, iż zasadne jest stałe dokonywanie ich oceny, aby sprawować kontrolę nad osiąganym poziomem jakości oraz racjonalnością wydatkowania publicznych pieniędzy. Dorobek ekonomiki sektora publicznego w zakresie wygenerowania mierników i metod oceny jakości oferowanych i realizowanych usług dla społeczności lokalnych jest znaczący, jednak ich praktyczne wykorzystanie jest jeszcze małe.(abstrakt oryginalny)
EN
Public sector plays a key role in the activity of every state. The provision of public services and their features determine the evaluation of public sector performance in order to control the quality and effectiveness of public expenditures. There are many tools and methods reflecting public sector standing and quality of public services, however most of them are not commonly used.(original abstract)
XX
Organiczną częścią państwa jest sfera, w której istotną rolę odgrywają władze publiczne szeroko pojmowane. Wraz z instytucjami publicznymi tworzą infrastrukturę państwa, decydującą o jego stabilności i sprawności. W języku ekonomicznym kluczowym pojęciem jest sektor publiczny, jako obszar gospodarki (i państwa), wydzielony na podstawie kryterium własnościowego. W literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej nie występuje jednoznaczna definicja sektora publicznego. Obok niego funkcjonuje kategoria sektora prywatnego. Od pewnego czasu zerwano z podziałem dychotomicznym na te sektory i wyodrębniono kolejny, trzeci sektor, nazywany społecznym lub organizacji pozarządowych. Jednostki działające w ramach poszczególnych sektorów odgrywają różną rolę i realizują różne funkcje w procesie gospodarowania, w strukturach państwowych i w zbiorowościach społecznych. Złożoność problemów publicznych, wpływ zmiennego i dynamicznego otoczenia powodują konieczność współpracy pomiędzy tymi sektorami, polegającej na tworzeniu koalicji wokół wspólnych interesów. (fragment tekstu)
EN
The public sector is an integral element of the state and it holds a crucial position in the economy. Public sector has complex and multiply character. The content of this article is the public sector perceive in the context of its specificity. lrrespective of modernization, politicians, public administration and public institutions still preserves autonomy closely connectcd with realization of the basie state functions. This problem is very topical and is a matter of public concem. This problem should be perceivcd in the context of postulate of reducing the role of the state and public sector in the economy. (original abstract)
EN
In the global rankings of generalized trust, Poland occupies a low position. Polish people are rather distrustful. Analyses of trust endeavour to isolate (distinguish) distrust. Distrust is more and more often defined as a separate definition, not only as the opposite to trust. Analysis of distrust seems indispensable, in particular with reference to the public sector. Public sector organizations point out at building trust. The article is an attempt to systematize the concept of distrust through analysis of trust and separation of basic differences in both concepts (trust and distrust) was made. A great significance of distrust towards entities (organizations) of the public sector may be observed. The objective of the article and research was to prepare a theoretical basis for the studies on distrust in the Polish public sector. The paper includes theoretical frameworks, which may be used for a detailed research on the role and significance of distrust in the public sector. The paper is based on the literature review and generally available data.
XX
Mimo podobnych przyczyn (nieefektywność sektora publicznego, kłopoty budżetowe wielu państw) i celów (chęć zrównoważenia budżetu, usprawnienia sektora publicznego i przekazania władzy "w dół") sposób wprowadzania zmian w rożnych krajach istotnie się różnił. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych światowych trendów w zakresie reformowania sektora publicznego oraz zarysowanie na ich tle propozycji zmian, które być może należałoby wprowadzić w Polsce. (fragment tekstu)
XX
Każda formacja społeczno-polityczna wyróżnia się swoistym systemem wartości, akceptowanym przez większość społeczeństwa. W strukturze tego systemu ważne miejsce zajmuje etyka zawodowa. Jest ona definiowana .... jako całokształt ocen i norm wyznaczających określone obowiązki moralne, dotyczące zarówno czynności wynikających bezpośrednio z wykonywania danego zawodu, jak i związanych z nim społecznych stosunków zawodowych .Istnienie takich standardów etycznych w sektorze publicznym jest o tyle ważne, że niejednokrotnie jego urzędnicy są zmuszeni dokonywać wyborów, co do hierarchii realizowanych przez nich celów publicznych. Ich realizacja i rozumienie może powodować wiele konfliktów, za których rozstrzyganie odpowiada w dużej mierze administracja publiczna.(fragment tekstu)
EN
The public sector role and its functions in economical and social life make it very important part of every democratic state. The are many sources of threats in public sector (costs of public debt) which should be considered in the process of management of public funds. The decision- makers are obligated to respect cardinal, basic rules of ethics in order to protect and secure public benefits and issues. The code of practice reveals a lot of dysfunctions. Public sector should be effective because of its significant role (creating economical conditions, development and social welfare). Best practices and professional ethics are two important elements which might transform and reform the negative trends in Polish public sector.(author's abstract)
8
Content available remote Badania relacji międzysektorowych w Polsce w kontekście polityki społecznej
80%
XX
Zakres i formy relacji międzysektorowych stanowią jeden z czynników wpływających na efekty realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu polityki społecznej. Artykuł przedstawia wyniki przeglądu badań dotyczących relacji międzysektorowych w Polsce prowadzonych w latach 2014-2016. Projekty badawcze zostały sklasyfikowane według zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego i przestrzennego, celu oraz metody badawczej. Analiza założeń metodycznych wykazała, że porównywalność danych pochodzących z poszczególnych źródeł jest bardzo ograniczona. Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki badań oraz sformułowano rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju badań w omawianym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Scope and forms of intersectoral relations are important determinants of public tasks performance, also in field of social policy. Review of intersectoral relations research projects that were undertaken in Poland between 2014 and 2016 is presented in the article. Projects mentioned are classified according to their scope, subject, period and research method. The methodological analysis proved that data comparability is strongly limited. Chosen research findings are also presented in the article, as well as recommendations regarding future research in the field. (original abstract)
XX
Przed rokiem 1978 Chiny stosowały wysoko scentralizowany system gospodarki planowej. Do zarządzania nim potrzebna była niezwykle rozrośnięta administracja, w efekcie przedsiębiorstwa były nierentowne. O konieczności reform w sektorze przedsiębiorstw państwowych zadecydowano już na pierwszym etapie modernizacji - w 1984 roku, na XII zjeździe Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) zadecydował o priorytetowym znaczeniu reformy przedsiębiorstw państwowych, z kolei w 1993 roku XIV zjazd KC KPCh ogłosił, iż celem reformy przedsiębiorstw państwowych będzie stworzenie nowoczesnego systemu korporacyjnego. W artykule przedstawię cztery etapy reformy przedsiębiorstw państwowych. Oprócz tego omówię, jaki wpływ na reformę przedsiębiorstw państwowych miały zmiany wprowadzone w innych sektorach gospodarki. Ponadto w początkowej części artykułu przybliżam polityki czterech modernizacji, jakie miały mieć miejsce w powojennych Chinach.(abstrakt oryginalny)
EN
Before 1978 there was a highly centralized system of planned economy in the Peoples Republic of China. Managing it required an extremely overdeveloped administration. That made companies unprofitable. In 1984 the Chinese government decided that the State-Owned Enterprises should be reformed. Then the reform of SOE was given a priority role and in 1993 the fourteenth CPC Central Committee announced that the aim of the reform of the State-Owned Enterprises would be to create a modern corporate system. In this article I discuss the four stages of the reform of the State-Owned Enterprises in China. In addition, I show the impact that this reform had on other sectors of the economy. Moreover, the initial part of this article is devoted to the discussion of the four modernization policies that were to take place in post-war China.(original abstract)
XX
Internacjonalizacja i globalizacja coraz częściej wymuszają na jednostkach sektora publicznego wprowadzenie jednolitych wytycznych w zakresie kompetencji i kwalifikacji kadr. Internacjonalizacja i globalizacja stanowią zatem istotną przesłankę w profesjonalnym rozwoju kompetencji kadry urzędniczej. Wpływa to na sprawność działania poszczególnych urzędów i instytucji. Jednocześnie konieczność zwiększenia efektywności i jakości działania instytucji publicznych podkreślana jest w dokumentach strategicznych kraju. Nowoczesne, sprawnie działające i kompetentne jednostki sektora publicznego powinny charakteryzować się dużą efektywnością (zarządczą i finansową), dostępnością i wysoką jakością obsługi dla obywatela, i otwartością na jego potrzeby. Osiągnięciu tego celu służyć będzie w szczególności zapewnienie stabilizacji personalnej kadr administracji sektora publicznego, podnoszenie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wprowadzenie odpowiednich systemów motywacyjnych. Profesjonalny korpus pracowników sektora publicznego powinien być cechą zarówno administracji rządowej, jak również samorządowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Internationalization and globalization are forcing more and more public sector bodies to introduce uniform guidelines for the competence and qualifications, which is an important consideration in the development of professional competence of civil servants. This article aims to identify the strategic factors determining the changes in qualifications and competence of the staff of the public sector resulting from the theoretical solutions and an indication of the direction of changes in solutions for human resources policy, which will result in increased efficiency of tasks. The author discusses the need to make changes in staff qualifications and competence of the public sector. In the order presented factors determining the changes in qualifications and competence of staff, and directional changes that improve the efficiency and effectiveness (management and financial) measures of public sector administration.(original abstract)
PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu nowego systemu na statystykę sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym zwłaszcza na dane opracowywane na potrzeby procedury nadmiernego deficytu (EDP). Artykuł nie dotyczy natomiast kwestii, które odnoszą się do wszystkich krajowych sektorów instytucjonalnych, tj. kapitalizacji wydatków na badania i rozwój czy zmian w zakresie rejestracji wydatków na małe narzędzia. Informacje dotyczące tych tematów można znaleźć w opublikowanych przez GUS opracowaniach poświęconych problematyce ESA 2010. (fragment tekstu)
EN
he author presents the importance of the new European System of National and Regional Accounts (ESA 2010) for statistics of the general government sector. She pays particular attention to the development of data for the excessive deficit procedure. The article explains the methodological changes made to the studies in this field parallel to the ESA 2010. It discusses, among others, issues related to defining the deficit and debt of the general government, as well as the determination of their personal and of the on a new way registering transfer of liabilities of pension schemes. It also presents the impact of new methodological guidelines for the relationship of deficit and debt to GDP in the Member States of the European Union. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano dwie koncepcje wartości w ramach zarządzania sektorem publicznym i ekonomii. Pierwsza to koncepcja wartości publicznej, a druga - podwójnej użyteczności A. Etzioniego. Teoria wartości publicznej, rozwijana w ramach zarządzania sektorem publicznym, posługuje się pojęciem preferencji publicznych - różnych od preferencji indywidualnych. Teoria podwójnej użyteczności A. Etzioniego wskazuje na moralność jako ważną przesłankę wyborów podmiotów w gospodarce. Każda z nich bazuje na założeniu, że ludzkie zachowania powinny być wyjaśniane przez wskazanie dwu źródeł motywacji. Tym samym są one niespójne z neoklasyczną teorią użyteczności. Artykuł zawiera krytyczną analizę obu koncepcji. Celem pracy jest przedstawienie takiej interpretacji dwu źródeł motywacji zachowań podmiotów, aby osiągnąć spójny i ogólny aparat pojęciowy do ich opisu(abstrakt oryginalny)
EN
Primarily the article presents two concepts of value in public sector management and economics. The first of them is a Public Value theory, the second one is A. Etzioni's biutility idea. Each of them is based on the assumption that human behavior should be explained using two sources of motivation. Thereby they are inconsistent with the neoclassical utility theory. The second aim of the paper is to develop an interpretation of two sources of motivation so as to achieve a general conceptual framework for describing human motivations(original abstract)
13
Content available remote Advantages of Implementing Project Management in Enterprises
80%
EN
Introduction/background: This article presents the advantages of using project management in an enterprise. The article is developed on the basis of a literary review including the results of the author's own research.Aim of the paper: The goal of the article is to identify the main advantages for the introduction of project management in an enterprise.Materials and methods: The method of writing the article is a literary review, which was made on the basis of research materials from international scientific journals. As an example, the author considers the public sector of the Republic of Kazakhstan.Results and conclusions: Based on the literature review described in the article, the results obtained from the implementation of project management at enterprises allow to reveal in more detail the advantages of using project management. However, the existing problems faced by some enterprises still remain a barrier to achieving certain goals of the enterprises themselves. Based on the author's own research, the article examines the indicators of the implementation and use of project management on the example of the public sector of Kazakhstan. Problems in the implementation and use of project management in the public sector are based on the lack of necessary national standards, qualified specialists and not high involvement of the state authorities in the implementation of project management. According to these problems, recommendations are given that can help solve some problems and improve the overall project management system in the public sector. (original abstract)
XX
Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) jest jednym z najpopularniejszych systemów pomiaru dokonań, który wywodzi się z sektora przedsiębiorstw, ale jest też z powodzeniem stosowany w sektorze publicznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie adaptacji zrównoważonej karty wyników do specyfiki sektora publicznego. W artykule zaprezentowano również praktyczny przykład wykorzystania zrównoważonej karty wyników w sektorze publicznym, którym jest przypadek Kanadyjskiej Komisji Turystyki.(abstrakt oryginalny)
EN
Balanced Scorecard is one of the most popular performance measurement systems. This system is successfully used by managers in both private and public sectors. The article explains the rules of Balanced Scorecard adaptation to the public sector organizations. There is also presented the application of Balanced Scorecard in Canadian Tourism Commission.(original abstract)
15
Content available remote Znaczenie innowacji w aliansach między sektorem publicznym a biznesem
80%
XX
Sektor publiczny pełni funkcję regulatora, pracodawcy oraz dostarczyciela usług, a ponad 25% ogółu zatrudnionych w krajach UE pracuje właśnie w tym sektorze. W okresie spowolnienia gospodarczego i trudności finansowych wspieranie rozwoju, konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia poprzez wzrost efektywności, lepsze zarządzanie, szybsze dostarczanie usług publicznych oraz większe zaangażowanie podmiotów sektora publicznego jest niezmiernie ważne.(fragment tekstu)
EN
This article aims to identify the role of the public sector in business development. The results of the measurement of public sector innovation carried out in the European Union was pointed out. These results reflect the diversity of the development of public services and thus the development of enterprises, particularly SMEs. (original abstract)
XX
W artykule poruszono kwestię wdrożenia systemu informatycznego w sektorze publicznym przy użyciu zwinnego zarządzania. Artykuł ten ma na celu identyfikację czynników niezbędnych do skutecznego wdrażania projektów publicznych z wykorzystaniem Scrum. Ponadto koncentruje się również na identyfikowaniu czynników wpływających na tendencję do stosowania metod zwinnych. Przegląd literatury wykazał, że na skuteczność projektów Scrum wpływa między innymi czas, koordynacja zespołu i rezygnacja z nadmiernej dokumentacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków, że zwinność umożliwiła osiągnięcie większych korzyści, a zwiększenie skuteczności tych metodyk w sektorze publicznym wymaga stworzenia lepszych rozwiązań prawnych ułatwiających realizację złożonych projektów IT w środowisku o wysokim stopniu niepewności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of the information system implementation using agile programming in the public sector. This subject is one of the emerging trends today on the basis of management science. It turns out that it is new on account of the fragmentary knowledge in literature on this subject . It is difficult to find examples of the implementation of this method in the Polish public sector. This article aims at identifying the factors that are necessary for effective implementation of public projects with the use of Scrum. Additionally, it also focuses on identifying evidence tending to apply Agile methods. The article is based on literature on the subject as well as reports on the HaMIS implementation. The literature review showed that the effectiveness of the projects by Scrum is affected among others by time, coordinating a team and the resignation of excessive documentation. The analysis shows two main conclusions. Agile methods enabled to achieve better benefits and their effectiveness suggest creating more legal possibilities for complex IT projects in an environment with a high degree of uncertainty. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólne uwarunkowania zarządzania sektorem usług publicznych oraz wymieniono wyznaczniki tendencji w tym zakresie.
XX
Publikacja stanowi próbę pokazania specyfiki kontroli wykonania zadań, koncentrując się na kwestiach dotyczących sposobów badania i kryteriach oceny oszczędności, wydajności i skuteczności. Autor wyjaśnia pojęcie "kryteria oceny". Kryteria zostały podzielone na: ogólne kryteria kontroli wykonania zadań oraz szczegółowe kryteria oceny oszczędności, wydajności i skuteczności. Z kryteriami związany jest problemem umiejętnego doboru i wykorzystania metod zbierania danych i ich analizy. Z konieczności, w publikacji ograniczono się do wymienienia niektórych - aby pokazać, że wiele z nich wymaga znajomości analiz ekonomicznych i statystycznych. (abstrakt oryginalny)
XX
Omówiono miejsce i rolę polskiego sektora publicznego w społeczeństwie, zachodzące w nim zmiany oraz funkcjonowanie oparte na działalności instytucji publicznych. Zanalizowano jakość funkcji i zadań realizowanych przez sektor publiczny oraz korelację między skutecznością agencji sektora publicznego i metod zarządzania, które mogą zagwarantować najwyższą jakość dostarczania dóbr i usług publicznych.
EN
The public sector in Poland has been changing continuously for sixteen years. The package of reforms in Polish public sector has preliminary focused on improving public affairs and administration. Restructurization process of Polish public structures has also been implemented in the area of public finance, public administration and public management. The crucial event for the Public Administration Reform Program in Poland was the decision regarding restoration of self-government structures with local and regional administration. The paper raises questions of correlation between effectiveness of public sector agencies and the methods of management, which could guarantee the highest quality of provision of public goods and services. (original abstract)
20
Content available Sektor publiczny a nowa sfera publiczna
80%
PL
Celem artykułu jest próba określenia cech i zakresu nowej sfery publicznej, wskazania jej uczestników, a także implikacji wynikających z jej funkcjonowania. Główna teza opracowania zawiera się w następującym stwierdzeniu: nowa sfera publiczna umożliwia łatwiejsze zaangażowanie społeczne w kwestie publiczne i daje lepsze możliwości agregacji preferencji, co powinno skutkować większą efektywnością działania sektora publicznego. Pojęcie nowej sfery publicznej zostało zaproponowane w opozycji do tradycyjnej – mieszczańskiej, zdefiniowanej przez J. Habermasa. Jej najistotniejszą cechą jest wykorzystanie sieci Internetu, a w szczególności jego asynchronicznych cech do budowania więzi, grup zainteresowań i grup nacisku, wpływających na zakres przedmiotowy sektora publicznego.
EN
The aim of this paper is to define the characteristics and scope of the new public sphere, indicate its participants, as well as the implications of its operation. The main thesis can be summarized in the following statement: the new public sphere facilitates involvement in public issues and provides better opportunities for preference aggregation, which should result in greater efficiency of the public sector. The concept of the "new public sphere" has been proposed in opposition to the traditional, bourgeois public sphere, defined by J. Habermas. Its most important attribute is that it uses the Internet, in particular its asynchronous features, to build relationships, interest groups, and pressure groups, influencing the scope of the public sector.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.