Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Radom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule mówiono podstawowe cele, zakres i zastosowanie pomiarów ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie pomiarów natężenia ruchu drogowego. Dokonano porównania i analizy natężenia ruchu drogowego na kilku wybranych ciągach komunikacyjnych miasta Radomia z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej. Uwzględniono skrzyżowania na ciągu ulic spełniających rolę obwodnicy (północnej i wschodniej) wraz z niektórymi ważnymi skrzyżowaniami sąsiednimi. Analiza wskazuje, że wzrost liczby pojazdów w obszarze miasta nie ma bezpośredniego wpływu na wzrost natężenia dla konkretnych analizowanych skrzyżowań. Standardowo wybierany zakres czasu, dla których dokonywane są pomiary, nie zawsze jest odpowiedni dla konkretnych skrzyżowań. Dla prawidłowej oceny niezbędne jest dokonywanie systematycznych badań w porównywalnych warunkach.
EN
The article said the basic objectives, scope and application traffic measurements. Special attention was paid to the importance of measuring traffic flow. The comparison and analysis of traffic flow on a few selected communication routes of the city of Radom, taking into account the type structure and direction. Been taken into account the crossing communication routes serving as the ring road (north and east), along with some of the neighbors important intersections. The analysis shows that increase in the number of vehicles in city area has no direct impact on the increase of intensity of analyzed in selected intersections. As standard selected the time range for which the measurements are performed, it is not always appropriate for specific of intersections. For a proper assessment it is necessary to make systematic studies under comparable conditions.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
3552--3559
PL
W 2013 roku otwarte zostało Laboratorium Fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Laboratorium wybudowane zostało przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” działanie 1.1 w ramach RPOWM p. 1. Unikatowy charakter tego laboratorium oraz najnowocześniejsza aparatura pomiarowa stwarza szerokie możliwości badawcze w zakresie pozyskiwania, magazynowania oraz przetwarzania energii elektrycznej. Zaprezentowane w artykule systemy pozyskiwania energii promieniowania słonecznego i wiatru wraz z litowo-żelazowym magazynem energii oraz systemem przetwarzania energii, realizowanym na przykładzie pompowni wodociągowej, stanowi niezastąpione zaplecze badawcze dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz inżynierii środowiska.
EN
The Photovoltaic’s Laboratory of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom was opened in 2013. The laboratory was built with the financial support received in the framework of the project "Creation of cooperative relations between the research sector and enterprises in order to improve the competitiveness of the region and enhance the economic and social cohesion" within the Measure 1.1 RPOWM p. 1. The unique nature of the laboratory and the most modern measuring equipment provides ample research opportunities in the field of production, storage and processing of electricity. The energy power systems with photovoltaic and wind power plant with lithium energy storage are presented in the article. The energy power system includes energy conversion system, implemented on the example of pumping water. The systems is an indispensable research facilities for small, medium and big companies in the energy sector and environmental engineering.
EN
Historians, particularly the researchers in the history of the Church and genealogists, have long been interested in the archives held in parish offices. The following article presents the registers and other records of the Old Polish period which are held in the Archive of John the Baptist Parish in Radom. Due to the fact that the archival materials of the former province of Sandomierz dating from the period before the Partitions were destroyed by the German invader in 1944, the materials under investigation are of great value for the history of the town, region and Poland.
PL
Księgi metrykalne z czasów staropolskich są od dawna przedmiotem zainteresowania historyków, przede wszystkim badaczy dziejów Kościoła i genealogów. W niniejszym artykule omówiono zarówno wzmiankowane księgi, jak i inne zasoby archiwalne z XVI-XVIII w., przechowywane w kancelarii kościoła farnego św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Wobec zniszczenia archiwaliów dawnego województwa sandomierskiego z czasów przedrozbiorowych przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r., posiadają one wielką wagę dla dziejów miasta, regionu, a w wielu wypadkach także dla funkcjonowania parafii w czasach staropolskich.
4
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu transportu szynowego w Radomiu, opartego na tramwajach klasycznych i dwusystemowych z uwzględnieniem roli kolei regionalnej w obsłudze przewozów miejskich i aglomeracyjnych. Przedstawiono rozwój koncepcji sieci tramwajowej w Radomiu a następnie dokonano analizy uwarunkowań rozwoju miejskiego transportu szynowego. Artykuł stanowi syntetyczny opis autorskiej wersji modelu obsługi komunikacyjnej miasta z naciskiem na integracje różnych środków transportu oraz na aspekty techniczne, ruchowe i organizacyjne istotne w planowaniu powiązania układu tramwajowego i kolejowego w warunkach polskich.
EN
The article presents the concept of an integrated rail transport system in Radom, based on classical and dual-system trams, taking into account the role of regional rail in servicing urban and agglomeration transport. The development of the concept of the tram network in Radom was presented and then the analysis of the conditions for the development of urban rail transport was made. The article is a synthetic description of the author's version of the city transport service model, with an emphasis on the integration of various transport modes, as well as technical, operational and organizational aspects essential in planning the connection of the tram and railway layout in Polish conditions.
PL
Artykuł przedstawia metodykę badania jakości oświetlenia na przykładzie wykonanych przez autorów pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji w wybranych ciągach komunikacyjnych Radomia oświetlonych konwencjonalnie. Otrzymane wynik poddano obróbce wiążącej wykonane pomiary z lokalizacją geograficzną. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość potencjalnej poprawy energooszczędności systemu, równomierności oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa drogowego i publicznego w wypadku zastosowania nowoczesnych systemów oświetlenia i wykonania systemu zgodnie ze współcześnie obowiązującymi normami.
EN
The article presents the methodology for testing the quality of the lighting on the example of measurements of illuminance and luminance in the selected traffic routes in Radom. Tested routes were conventionally lit. The obtained results were processed by linking measurements with their geographical location. The results indicate the possibility of improvements in energy efficiency of the system, improvements in uniformity of illumination, and as a consequence road safety and public safety in case of the use of modern lighting systems and their implementation in accordance with the nowadays standards.
PL
Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stało się dla samorządów jednym z najważniejszych wyzwań ostatnich dwóch lat, a będzie też absorbowało ich zwiększoną uwagę przez kilka następnych. Temat gospodarki odpadami chyba po raz pierwszy w historii na pewien czas znalazł się także w centrum uwagi opinii publicznej, co tym bardziej mobilizowało władze samorządowe.
PL
W 2021 r. przypadał jubileusz 100-lecia utworzenia Oddziału Radomskiego SEP, który należy do najstarszych oddziałów Stowarzyszenia. W 1919 r. powstało 6 oddziałów założycielskich, tworząc Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w ówczesnej nomenklaturze 6 kół Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich), a w 1921 r. powstały Oddziały (Koła) Radomski i Toruński.
PL
Radom jako jedyne z polskich miast będzie wystawiać się na przyszłorocznej wystawie światowej Expo 2000 w Hanowerze. Przyczyną tego wyróżnienia jest wygranie przez radomski pilotażowy program ochrony środowiska rywalizacji na forum międzynarodowym. Radom pokonał aż 512 konkurentów. Miasto zwyciężyło też w proekologicznym konkursie "Miasto w zgodzie z wymogami Unii Europejskiej". Przedstawiciele Radomia 26 listopada odbierali w Brukseli kolejny laur.
PL
Radomscy samorządowcy uważają, że od obcych trzeba się uczyć. A szybka nauka, to spore pieniądze. Stąd pomysł, by radomskie domy termomodernizować wspólnie z Francuzami.
PL
Gmina Radom rozpoczęła realizacje pilotażowego programu oszczędzania wody. W ponad 800 radomskich mieszkaniach zamontowano już perlatory i specjalne słuchawki prysznicowe. Sponsorem programu jest Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska i Instytut Na Rzecz Ekorozwoju Społeczności Lokalnych w Vermont.
EN
The issue of construction projects conducted by the Germans in occupied Poland is researched with increasing frequency by both historians and historians of architecture. One of the reasons for this is certainly the exceptional role of the works of architecture as historical documents that constitute a tangible reflection of the historical moment in which they were constructed. When viewed from this perspective, the case of one of Radom tenements acquires an almost symbolic significance. The Functionalist building was designed by the Lvov engineer Artur Haskler for Mr Hersz Zajdensznir and his wife, Róża; its construction began shortly before the outbreak of the Second World War. It was intended to compete one quarter of the most prestigious sections of Radom’s city centre. The works were interrupted after the Nazi Germany invaded Poland. Both the architect and the owners of the tenement were Jews, which radically altered their position. The fate of Mr and Mrs Zajdensznir remains unknown. Haskler, who had been involved in the construction of the telecommunication network, which had begun in 1939 and was still unfinished, was allowed to stay outside the ghetto until the completion of the relevant works. In addition, he was ordered to alter the design of the Zajdensznir house, which was already under construction, so that it could be used as quarters for the staff of the German Postal Services East. The architect entirely changed the concept for his design. The original Functionalist form, representing a type of architecture not condoned by the Nazi authorities, was altered in keeping with the principles of Heimatschutzarchitektur; the building acquired a much more conservative form inspired by traditional architecture. The arrangement of the interiors was altered as well, attesting to the fact that Haskler had familiarised himself with the German norms regarding residential construction. The residence of the staff of the German Postal Services East, together with other edifices built in Radom by the Germans during the Second World War, as well as the very history of its construction, constitute a telling testimony to the history of the era. In the context of the urban design of Radom’s city centre, these edifices are valuable as historical monuments and they certainly enhance it as an original urban structure with successive morphogenetic units discernible with remarkable clarity.
PL
Ulice jednokierunkowe w centrach miast i osiedli w swoich założeniach mają usprawnić ruch pojazdów samochodowych, ułatwić parkowanie oraz ograniczyć negatywne skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza czy kongestii. Jednak przy wprowadzaniu zmian organizacji ruchu często marginalizowany i pomijany jest ruch rowerowy.
PL
W artykule dokonano analizy preferencji wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia. W analizie wykorzystano wyniki czterech ankiet dotyczących różnych aspektów systemu transportowego, w których jedno z pytań dotyczyło wyboru środka transportu. Trzy ankiety dotyczą roku 2013, jedna roku 2006. Z ankiet jednoznacznie wynika, że preferowanym środkiem transportu pozostaje komunikacja miejska, choć jej znaczenie systematycznie maleje. Zdecydowanie rośnie rola samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu. Udział roweru jako istotnego środka transportu w Radomiu, mimo że znacznie wzrósł w ostatnim dziesięcioleciu, pozostaje marginalny. W świetle wyników ankiety powstaje pytanie o celowość planowanych zmian infrastruktury drogowej Radomia.
EN
The article analyzes preferences the choice of transport mode by of Radom residents. In the analysis uses the results of four surveys on different aspects of the transport systems. One of the questions concerned the choice of means of transport. Three survey relate to the year 2013, one relate to the year 2006. The polls clearly show that the preferred mode of transport is the public transport, although its importance steadily decreasing. Definitely increases the role the car as the primary of transport mode. The share of the bicycle as an important means of transport in Radom, although it has increased significantly in the last decade, remains marginal. In light of the survey results is the question of advisability of planned changes to the road infrastructure of Radom.
PL
W artykule omówiono wybrane, podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury transportowej w miastach. Ponadto przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Radomiu. Badania te miały na celu zdobycie opinii kierowców na temat funkcjonowania nowych i zmodernizowanych w ostatnich latach elementów infrastruktury transportu drogowego w Radomiu.
EN
The article discusses the selected basic problems related to the operation of transport infrastructure in cities. In addition, presents the results a survey conducted in Radom. These studies were designed to get drivers' opinions on the operation of new and upgraded in recent years, road transport infrastructure in Radom.
16
Content available PO JUBILEUSZU 90-LECIA MUZEUM W RADOMIU
84%
EN
In 2013, the Jacek Malczewski Museum in Radom celebrated its 90th anniversary. On this occasion a special exhibition was organised, and a catalogue of works by the museum’s patron, Jacek Malczewski, (52 paintings, 64 drawings and poems) was published. The anniversary exhibition, modelled after its 19th-century predecessors, presented collections from many departments: archaeology, history, old and amateur art, and nature, as well as from the branch of the Museum of Modern Art. The anniversary was an opportunity to recall the museum’s history and to honour the deserving individuals. It also provided the possibility to discuss the role of a museum in a big city (of 220,000 inhabitants) with a long history, which used to be an industrial city and a provincial capital for a certain time, in which there are no longer many industrial plants and which is again a district town. In the 19th century Radom could already boast two serious private collections: of paintings, gathered by the pharmacist Karol Hoppen (1798-1849) and of numismatics, created by Teofil Rewoliński (1821-1899), a doctor in the Radom Governorate.The beginnings of Radom’s museum date back to 1909 when Father Jan Wiśniewski (1876-1943), a regional historian, collector and patriot, made his private collections available to the public as the Museum of Polish Geography Society. In 1913, when he was leaving Radom, he donated a part of his collection to the branch of the Polish Geography Society in Radom. The museum was opened in 1923. During the Nazi occupation, Stanisław Trzebiński, painter and creator of ethnographic collections, carried out an inventory under the supervision of the Gestapo in the museum which was closed to the public. Having completed his works, he was arrested in 1942 and deported to Auschwitz, where he died in 1943. In 1945, the City Museum on Nowotki Street was created; in 1964 it was renamed the District Museum, and in 1975 it was transformed into the Regional Museum. Since 1991, the museum has been housed at the former building of the Piarist Order at Radom’s marketplace. In 1993, it was named after the greatest painter born in Radom, Jacek Malczewski. Since 1999, the museum has been called the Jacek Malczewski Museum. The city of Radom bought the first two paintings from the artist in the 1920s, in accordance with a Resolution of the City Council of 30th June 1925, to honour 50 years of his work. Each person managing the museum in the last half-century has bought at least one important painting by Malczewski. The first significant work, Poisoned Well with Chimera (1905), was bought in 1960 by Anna Apanowicz (1915-2010) who was the first to start creating Radom’s gallery of paintings. Afterwards, subsequent directors bought outstanding works by Malczewski; Tomasz Palacz in 1977 bought Poisoned Well with Self-Portrait (1916), Janusz Pulnar bought Self-Portrait with Muse (1908) in 1986, and Adam Zieliński bought Allegorical Scene with Portrait of Sisters (1921) in 2010. Zofia Katarzyna Posiadała, who worked at the museum between 1976 and 2011, created collections for the longest period of time. She chose the works to be bought and she gained the confidence of the painter’s grandson, Krzysztof, and his wife, Krystyna, who donated works from their family archives and paintings to the museum. The museum presents paintings by Jacek Malczewski and a Gallery of 19th- and 20th-century Polish Paintings as permanent exhibitions, as well as archaeological and natural exhibitions, but there is still no exhibition devoted to the history of Radom. The museum organises many temporary exhibitions from different fields, of which the most important are those related to art and history. For example, a very important event was the 2010 exhibition celebrating 650 years of the Parish Church in Radom. Another exhibition was ‘Jacek and Rafał Malczewski’ organised in 2011 which presented also the high value of his son Rafał’s paintings. The collection of paintings by Jacek Malczewski is a significant element of city’s promotion as tourists come to visit Radom drawn by his paintings. The museums offer an opportunity for tourists to visit Radom.
PL
W 2013 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu obchodziło jubileusz 90-lecia. Z tej okazji zorganizowano wystawę jubileuszową i wydano katalog dzieł patrona muzeum, Jacka Malczewskiego (52 obrazy, 64 rysunki oraz wiersze). Wystawa jubileuszowa – wzorowana na XIX-wiecznych – prezentowała w największej klasycystycznej sali zbiory wielu działów: archeologii, historii, sztuki dawnej i nieprofesjonalnej, przyrody, a także oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej. Jubileusz był okazją, by przypomnieć historię muzeum i wskazać osoby zasłużone. A także zastanowić się, jaką rolę może odegrać muzeum w dużym mieście (220 tys. mieszkańców), o długiej historii, kiedyś przemysłowym i przez pewien czas wojewódzkim, w którym nie ma już wielu zakładów przemysłowych – i znów jest miastem powiatowym. Już w XIX w. istniały w Radomiu dwie poważne prywatne kolekcje: malarstwa, zgromadzona przez aptekarza, Karola Hoppena (1798-1849); numizmatów, stworzona przez Teofila Rewolińskiego (1821-1899), lekarza guberni radomskiej. Początki muzeum w Radomiu to rok 1909, kiedy ksiądz Jan Wiśniewski (1876-1943), historyk regionalista, kolekcjoner, patriota, udostępnił zwiedzającym swoje prywatne zbiory pamiątek jako Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1913, wyjeżdżając z Radomia, część zbiorów podarował radomskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Muzeum otwarto w 1923 r. W czasie okupacji w zamkniętym dla publiczności muzeum malarz i twórca zbiorów etnograficznych, Stanisław Trzebiński, prowadził (pod nadzorem gestapo) prace inwentaryzacyjne, a po ich zakończeniu został w 1942 r. aresztowany i wywieziony do Auschwitz (gdzie zmarł w 1943 r.). W 1945 r. powstało Muzeum Miejskie przy ul. Nowotki; w 1964 zostało przemianowane na Muzeum Regionalne, a w 1975 przekształcone w Muzeum Okręgowe. Od 1991 r. główną siedzibą muzeum jest gmach dawnego kolegium pijarów w Rynku. W 1993 r. otrzymało imię największego z artystów urodzonych w Radomiu, Jacka Malczewskiego. Od 1999 r. nazywa się Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Pierwsze dwa obrazy zakupił Radom od artysty w latach 20. XX w., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 30.06.1925 r., by uczcić 50-lecie jego pracy twórczej. Każda z osób kierujących muzeum w ostatnim półwieczu zakupiła przynajmniej jeden ważny obraz Malczewskiego. Pierwsze ważne dzieło zakupiła w 1960 r. Anna Apanowicz (1915-2010) Zatrutą studnię z chimerą (z 1905 r.); jako pierwsza zaczęła tworzyć w Radomiu galerię malarstwa. Potem kupowali znakomite dzieła Malczewskiego kolejni dyrektorzy: Tomasz Palacz w 1977 Zatrutą studnię z autoportretem (z 1916), Janusz Pulnar w 1986 Autoportret z Muzą (1908), a Adam Zieleziński w 2010 Scenę alegoryczną z portretem sióstr (z 1921 r.). Najdłużej tworzyła te zbiory Zofia Katarzyna Posiadała – w muzeum pracowała w latach 1976-2011. Wybierała prace do zakupu, ale zdobyła też zaufanie wnuka malarza, Krzysztofa i jego żony Krystyny, którzy podarowali muzeum archiwum rodzinne i obrazy. Muzeum prezentuje jako wystawy stałe malarstwo Jacka Malczewskiego i galerię malarstwa polskiego XIX i XX wieku, a także wystawy archeologiczne i przyrodnicze, ale wciąż nie ma stałej wystawy poświęconej historii Radomia. Organizuje wiele wystaw zmiennych, ze wszystkich dziedzin, najważniejsze są wystawy sztuki i z zakresu historii. Ważnym wydarzeniem była np. wystawa (w 2010 r.), zorganizowana z okazji 650-lecia kościoła farnego w Radomiu. A wśród wystaw sztuki – „Jacek i Rafał Malczewscy” (w 2011 r.), która pokazywała także wysoką rangę malarstwa syna, Rafała. Kolekcja obrazów Jacka Malczewskiego to ważny punkt w programie promocji miasta i to jego obrazy decydują o tym, że przyjeżdżają do Radomia turyści. Muzea stwarzają szansę, by Radom był miastem odwiedzanym przez turystów.
EN
The Jewish gymnasium of the Society of Knowledge Friends in Radom operated between 1917 and 1939. The gymnasium for males was established in 1917 and the one for females a year later. The financial and academic supervision over both schools was provided by the Jewish School Society of Knowledge Friends in Radom, which brought together wealthy assimilated Jews. The president of the Society was Mosek Kelerwurm, the vice-president was Hilary Frenkiel and the treasurer was Aleksander Borenstein. The gymnasiums had the rights of state schools, which they lost in 1923 due to the declining level of education. From 6 September 1927, the school operated as a Coeducational Gymnasium of the Society of Knowledge Friends. Its educational process adhered to the humanistic approach and lasted eight years. The educational facility received partial rights as a state school in 1928 and full rights in 1939. As a result of the education reform in Poland in 1932, at the request of the Society, a six-year private primary school was opened along the gymnasium in September 1933.
EN
The purpose of this article is to present the next stages of formation and functioning of local government in the former Polish Kingdom in the years 1915-1939 on the example of the city of Radom. The subject of the research has also show the shape of the political Borough of each term and acting collectively Municipal (Municipal Board) and their internal rules of organization. Municipal government in Radom started to shape up, like the rest of the Polish Kingdom, only during the First World War. The first act fully regulate this issue in the austro-hungarian occupation (under which in 1915, he was Radom) regulation was the Supreme Commander of the Army on 18 August 1916, relating to the ordination of urban Kielce, Lublin, Radom and Piotrkow. After Poland regained independence municipal government existed in the entire country but, depending on the individual districts of the state he was very diverse, both in terms of organizational and systemic. In the area of former Congress former russian legislation slowly began to replace the polish administrative solutions . The result has become the issue by the Chief of State decree of 4 February 1919 on the municipal government, offering the chance to create a modern administrative apparatus in the country. However, the idea of creating a dynamic extension from the municipal government began to slowly break down. Visible has a tendency to limit the autonomy of urban authorities and the role of the social factor in the local administration which resulted in the issuance of the law of 23 March 1933 on the partial change of the system of local government.
PL
Aktywność obywatelska jest jednym z głównych czynników endogenicznego rozwoju społecznego oraz instrumentem wielosektorowej polityki społecznej. Sektor pozarządowy jest podstawowym filarem społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonowanie sektora pozarządowego znacząco zmienia warunki życia ludności w lokalnej skali, szczególnie w odniesieniu do grup zmarginalizowanych bądź marginalizacją zagrożonych. Celem artykułu jest analiza dynamiki i udziału sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych w gminie miasta Radomia. W opracowaniu zdefiniowano organizacje pozarządowe oraz wskazano ich istotę, specyfikę oraz dynamikę. Ukazano ewolucję sektora pozarządowego, zmiany jego struktury i rosnący udział w realizacji zadań publicznych. Przedstawione w opracowaniu analizy wskazują, że ważną formą uczestnictwa podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w życiu społecznym jest realizacja zadań publicznych skierowanych na podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb grup defaworyzowanych. Dzięki profesjonalizacji dzialań trzeciego sektora jakość i dostępność usług socjalnych realizowanych przy współpracy z administracją publiczną znacząco podnosi poziom życia mieszkańców Radomia.
EN
Civic participation is one of the key factors of endogenous social development and an instrument of multi-sector social policy. The third (non-governmental) sector is a pillar of civil society. Its activity has a significant influence on local living conditions, in particular those of groups which have been marginalized or are at risk of marginalization. This paper aims to analyze the dynamics and share of the third sector in the provision of public services in the city of Radom. Non-governmental organizations are defined and described in terms of their substance, characteristics and dynamics. The evolution of the NGO sector is presented along with changes in its structure and its increasing role in the provision of public services. The analyses presented in the paper indicate that the provision of public services intended to better satisfy the needs of disadvantaged groups is an important form of civil society institutions’ participation in social life. Thanks to the professionalization of the non-governmental sector, the quality and availability of social services provided in cooperation with the public administration has significantly increased the quality of life of the inhabitants of Radom.
EN
The area of the primeval valley of the Malczewski stream, located on the border of two blocks of flats inside the Radom housing estate Południe, has remained undeveloped for over twenty years. The existing stand is mainly self-seeding with the dominance of Salix alba (32%) and Populus tremula (16%). In addition, there are: Alnus incana (11%), Quercus rubra (10%), Acer negundo (7%) and others. There are no paved pedestrian routes. The conceptual design of the new development of the valley is a response to the needs of local residents. The project involves the creation of a square in the middle of the plot, with a focal point in the form of a fountain. Provides for the separation of an area with sports and recreational functions with a fitness and skate park, as well as two playgrounds for children. There is also a designated area for a dog paddock. A part of the park with a roofed gazebo and three paved squares with stone barbecues will serve as a recreation and leisure function for entire families. Referring to the names of the surrounding housing estate Południe and associations with the sun - the place was given the name of Sunny Park. The name of the park is underlined by the arrangement of alleys, reflecting the journey of the sun in the sky.
PL
Teren pradoliny potoku Malczewskiego, położony na pograniczu dwóch blokowisk wewnątrz radomskiego osiedla Południe, od ponad dwudziestu lat pozostaje niezagospodarowany. Istniejący drzewostan to przede wszystkim samosiewy z dominacją Salix alba (32%) i Populus tremula (16%). Poza tym występują tu: Alnus incana (11%), Quercus rubra (10%), Acer negundo (7%) i in. Na terenie brak jest utwardzonych ciągów pieszych. Projekt koncepcyjny nowego zagospodarowania doliny jest odpowiedzią na potrzeby okolicznych mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie placu w środkowej części działki, z punktem centralnym w formie fontanny. Przewiduje wydzielenie obszaru pełniącego funkcje sportowo-rekreacyjne z placem fitness i skate-parkiem, a także dwóch placów zabaw dla dzieci. Wydzielono również teren przeznaczony na wybieg dla psów. Funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla całych rodzin będzie pełnił fragment parku z zadaszoną altaną oraz trzema utwardzonymi placykami z murowanymi grillami. Nawiązując do nazewnictwa otaczającego osiedla Południe oraz skojarzeniami ze słońcem - miejscu nadano nazwę Słoneczny Park. Nazwę parku podkreślono układem alejek, odwzorowującym wędrówkę słońca po niebie.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.