Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Formy organizacyjne przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Autorzy zwrócili uwagę na rolę holdingu w nowoczesnej gospodarce i jego cel także w wymiarze ogólnospołecznym i korzyści jakie może osiągnąć polska gospodarka wprowadzając je w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie.
EN
The economic premise to create the institution of the holding is a steady economic growth and an adopted philosophy aiming at life in the most favourable welfare. On this background the holding is to serve for achievement of economic growth by means of increasing to the optimal point growth of specific organizational economic units that make up the holding. In Poland the institution of the holding is still in statu nascendi. This concerns the holding and its functions: organizational, economic and cultural. At the same time it should be remembered to maintain a borderline between the holding in its proper function and monopolistic activities.(original abstract)
XX
Autorka, opierając się na teoretycznych koncepcjach i modelach cyklu życia organizacji, analizuje niezwykle istotny (zarówno z punktu widzenia merytorycznego, jak i poznawczo-dydaktycznego), problem roli zmian formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa i konieczności dopasowania tej formy do etapu, na którym, znajduje się przedsiębiorstwo w procesie swojego rozwoju. (fragment tekstu)
XX
Autor przedstawił sytuację 50 wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, położonych w Polsce centralnej, w latach 1998-2000. Scharakteryzował ich zasoby i poziom produkcji. Podjął także próbę syntetycznej oceny osiąganej efektywności ekonomicznej w zależności od przyjętej formy prawnej.
EN
There is in the elaborate shown a situation of large agricultural enterprises in the ages 1998-2000. its resources and level of production was characterize as well asone pick up the attempt synthetic evaluation of economical efficiency depending on its law structures. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą identyfikacji na bazie wyników badań empirycznych wybranych charakterystyk aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw, a w szczególności: powodów wchodzenia w alianse i głównych obszarów współpracy, form organizacyjno-prawnych aliansów, ich efektów oraz niebezpieczeństw i trudności w zarządzaniu aliansami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article, on the basis of empirical findings, is an attempt of the identification of some chosen characteristics of strategic alliances of Polish enterprises, especially: reasons of entering alliances and areas of cooperation, forms of organizational-legal alliances, their effects and threats and problems in managing alliances. (original abstract)
5
Content available remote Formy organizacyjne podmiotów leczniczych - uwarunkowania prawne i ekonomiczne
75%
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza form organizacyjnych podmiotów leczniczych z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Pracę przygotowano na bazie studiów literaturowych, w tym aktów prawnych (według stanu prawnego: maj 2013 r.), informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, raportów i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i in. Ze względu na dostępność danych statystycznych i finansowych badaniami objęto lata 2008-2011. (fragment tekstu)
EN
In the study analysis of organizational forms of health care operators was conducted, including selected legal and economic conditions. Changes in the area of regulations of health care sector were provided, economic conditions of the process of transformations of health care organizations were also examined. It results from conducted studies that the transformation of the health care system should aspire parallel to improving efficiency through taken action in the micro- and macroeconomic, i.e. on the level of health care organization and their legal and economic environment. Leaving the form of SPZOZ, dominating today, for companies, is a huge challenge and can turn out for SPZOZ with both the chance and the threat. (original abstract)
XX
We współczesnych przedsiębiorstwach można spotkać wiele różnych rozwiązań organizacyjnych. Ta różnorodność wynika ze złożoności samej organizacji, cyklu jej życia, jak i procesów zachodzących w coraz bardziej skomplikowanym i turbulentnym otoczeniu. Postępująca globalizacja, wzmożona konkurencja, rozwój technologii, kryzysy gospodarcze oraz ogólna dynamika przedsiębiorstwa wymuszają na kadrze kierowniczej dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, zapewniających firmie większą elastyczność i efektywność funkcjonowania. Zmiany te odnoszą się do określonych wymiarów (cech, parametrów, własności) struktury organizacyjnej. Natomiast kierunek tych zmian, ich głębokość i zasięg zależą od splotu uwarunkowań zarówno o wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze. Temat problemu struktur organizacyjnych w kontekście ich podobieństwa był już wcześniej poruszany przy okazji omawiania identyfikacji i diagnozy struktur organizacyjnych. Teraz zostaje on przedstawiony i pogłębiony w sposób bardziej systematyczny. Zastosowanie mają tu metody oceny podobieństwa, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to metody wynikające z konieczności posługiwania się materiałami o charakterze bezpośrednio niemierzalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Organisational structure is an essential element from the point of view of possibilities and limitations in strategy implementation. Its modifications are often a tedious and expensive process, not always resulting in desired effects. The problem of merger and acquisition is usually addressed from the economic aspect of these undertakings. Some amalgamations, however, are unsuccessful due to incompatibility of organisational structures of merged enterprises. The author attempts to propose a quantitative approach to the problem, treating the organisational structure as a function of its dimensions. Presenting the particular dimensions of organisation, the author draws the conclusion of possibility to sum up the results. The measurement developed in this manner can provide a tool helpful in integration related decision making regarding the merged units. The objective of the article is presentation of elements of diagnosis of organisational structure similarities within the framework of the Due Diligence analysis. (original abstract)
XX
Celem opracowania była prezentacja formy spółki europejskiej jako możliwej do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie UE, jej wad i zalet oraz analiza wykorzystania tej formy prawnej (według stanu na styczeń 2008 r.) na rynku UE. (fragment wstępu)
EN
As a new form of the activity on the market of the European Union, the European Company became immediately popular. Also insurance companies transformed into this form (Allianz, Suomi, Sampo. SCOR) hoping for a chance to simplify the process of running business activity. Mainly companies themselves benefit from such changes but also individual customers may perceive some positive aspects and the rights of employees are not violated as well. The result of transfer into the European Company is the fact of being supervised by the country of its seat which means that so-far dependent companies transformed into branches are "excluded" from the supervision where activity is being run. (original abstract)
8
Content available remote Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw
75%
XX
Scharakteryzowano podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw dozwolone przez polski system prawny. Szczegółowo zanalizowano dwa rodzaje organizacji gospodarczych: spółkę cywilną i spółkę handlową.
EN
The content of the article concentrates around legal-organizational problems of an organization which are distinguished on the basis of incentives leading to start business - in this case we mean commercial enterprises. The aim of the study is to specify the basic legal-organizational forms of an organization permitted by the Polish legal system, their basic characteristics, conditions and choice criteria considering the business establishment criteria anticipated in the given legal system, the structure of authority, management methods as well as the issue of responsibility within an organization.
XX
Omówiono różnice między firmami krajowymi oraz wielonarodowymi z punktu widzenia warunków organizacji i sprawowania kontroli, a także ich struktury organizacyjne.
XX
Przedstawiono definicje przedsiębiorstwa wielozakładowego i holdingu. Następnie wyróżniono obszary podobieństw formy przedsiębiorstwa wielozakładowego i holdingu, a więc: sposób powstawania, rozwiązania organizacyjno-zarządcze, przepisy dotyczące zasad rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz prawo podatkowe.
EN
In this paper an analysis was done of the aspects of organization and its function in the multiple plants enterprises and holdings. A number of common features of these forms causes that they should be treated as the real alternatives in complex economic organizations. Using the same organizational and managerial solutions causes the blur of differences between the traditional understandings of a plant and of an enterprise.(original abstract)
XX
Zaprezentowano istotę, podstawy prawne i funkcjonowanie rachunków kapitałowych spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii.
EN
Partnerships constitute one of the three basic forms of enterprises in the mrket economy. Partnerships along with sole proprietorships dominate with respect to quantity in the economic atructure of countries with respect economies. The aim of the present paper is the presentation of situations which bring about changes in the capital accounts of partners. The problems presented are illustrated with examples. (original abstract)
12
63%
XX
Współcześnie przedsiębiorstwa walcząc o swoją pozycję konkurencyjną poszukują rozwiązań optymalizujących ich działalność. Jedną z takich propozycji jest przystąpienie do grup zakupowych umożliwiających obniżkę kosztów i wzrost efektywności operacyjnej. Takie praktyki przedsiębiorstw stają się coraz powszechniejsze w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli organizacyjnych grup zakupowych dostępnych w literaturze przedmiotu oraz ich egzemplifikacja w województwie łódzkim. Grupy zakupowe opisane zostaną w kategoriach formy organizacyjno-prawnej i modeli organizowania takiej grupy. Artykuł zawiera prezentację możliwych form organizacyjno-prawnych i modeli organizacyjnych grup zakupowych poparte badaniami wskazującymi, które modele teoretyczne implikowane są w struktury polskich firm. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays enterprises want to keep their competitive position are seeking solutions optimizing their activity. Joining to group purchasing organizations, enabling the cost reduction and increasing the operating efficiency, is one of such possibility. Such practice seems to be more and more common in Poland. The purpose of this article is presenting the theoretical models of group purchasing organizations (GPO) forms and structure and their exemplification in the Łódź province. GPO's will be described in categories of their legal form and models of management. The article also includes the presentation of research showing, which GPO's legal forms and models are implicated by Polish firm. (original abstract)
XX
Zaprezentowano istotę przedsiębiorstwa partnerskiego, omawiając zarówno relacje organizacji z jego otoczeniem, jak i wewnętrzne stosunki w niej panujące. Zwrócono uwagę na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa oraz przedstawiono różne definicje kapitału społecznego.
EN
In this article, the author attempts to indicate the basic elements of a partner enterprise. He begins by attempting to define "partner enterprise" and then reviews the main aspects of internal and external partnership. In the final part of the article, the author describes the characteristics of an enterprise's social responsibility and social capital and discusses their impact on how firms function.(original abstract)
XX
Procesy gospodarcze charakteryzują się dużą różnorodnością. Składa się na nią zróżnicowanie uczestników, ich preferencji i potrzeb, powiązań między uczestnikami, metod działania itd. Tej różnorodności procesów gospodarczych winna odpowiadać różnorodność form organizacyjnych podmiotów realizujących działalność gospodarczą. Znaczeniu tej sprawy dał wyraz B. Haus, podnosząc ją do rangi problemu organizacyjnego nr 1 gospodarki i państwa lat osiemdziesiątych. Dążność w tym kierunku zadeklarowana została w założeniach reformy gospodarczej, zwłaszcza w jej II etapie, a ustanowione już rozwiązania normatywne stwarzają warunki do zaistnienia takiego trendu. W powyższej sytuacji zadaniem nauki jest śledzenie przebiegu tego procesu w praktyce gospodarczej, analizowanie jego tempa, badanie czynników i sił sprzyjających oraz hamujących ten proces, i na tej podstawie formułowanie zaleceń pod adresem polityki gospodarczej. Celem niniejszego opracowania jest bliższe określenie kierunków dywersyfikacji form organizacyjnych przedsiębiorstw w dwóch płaszczyznach: normatywnej (modeli form) i rzeczywistej (faktycznego kształtowania się zjawiska). (fragment tekstu)
XX
Artykuł jest próbą prezentacji, na tle doświadczeń gospodarki rynkowej, izb gospodarczych jako nowej formy organizacyjnej powstałej w strukturze polskiej gospodarki.
EN
Article contained presentation of Polish chambers of commerse, evaluation of the process of establishing and activities. The nessity of the existance of different forms of organization typical of market economy was shown. (original abstract)
XX
Przy projektowaniu firmy zarządzającej nieruchomościami, staje się przed dwoma ważnymi i złożonymi problemami dotyczącymi: doboru formy organizacyjno-prawnej i doboru rozwiązania strukturalnego. Artykuł poświęcony jest sposobom rozwiązywania tych problemów, tj. tworzeniu ram dla przebiegu wszystkich procesów (kierowniczych i wykonawczych), związanych z zarządzaniem określonym zespołem nieruchomości.
EN
The essence of real estate management is to make strategic decisions, both tactical and operational, on real estate, and to initiate or undertake operating and investment activities based on those decisions. This article focuses on the "commission-based real estate management system", in which all of the management functions are performed by a "manager" acting on behalf of the owner based on a real estate management contract. The management functions are executed under a defined organisational system that may in practice be termed a "real estate management office", "real estate management firm", etc. The focus of the article is on the methodology of building such a system. In designing a real estate management firm, two kinds of problems arise: - selection of a legal and organisational form, - selection of a structural solution (organisational structure). The manner in which these problems are addressed creates a framework for all the processes involving the management of real estate. The article discusses the problems connected with designing such firms. (original abstract)
XX
Autor skupił się na omówieniu kierunków przekształceń współczesnej organizacji w kierunku organizacji innowacyjnej oraz zaprezentował prawdopodobne organizacje przyszłości - organizację uczącą się, organizację wirtualną, organizację bez granic i organizację o strukturze koniczyny.
EN
The firm which wants to be ready for creation and improving innovation in the future should fulfill several conditions. The author try describe directions changes for preparation organization to quick reaction and adaptation with turbulent and competition environment. Special attention was paid to problem connected with firm's flexibility, structure, largeness and sliming. This factors are closely connected with intellectual potential and progress into intelligent organization.(original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie efektywności oraz przedstawiono kilka problemów wiążących się z interpretacją i oceną efektywności przedsiębiorstwa. Omówiono relację pomiędzy: efektownością a formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa; efektywnością a cechami ewolucji przedsiębiorstwa oraz efektywnością a nowymi koncepcjami w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
This paper concentrates on analysis of links between: - effectiveness and proprietory form of enterprise, - effectiveness and features of evolution of enterprise in postindustrial era, - effectiveness and new ideas in the field of business management. Changes inside of enterprise and changes of environment limit usefulness of traditional meaning of effectiveness. That is why is needed complex of understanding of effectiveness in current conditions of activity of enterprise. (original abstract)
19
63%
XX
Cel: Celem opracowania jest ocena zdolności struktur sieciowych do ograniczenia zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarczego w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 50 przedsiębiorstwach, działających w 10 strukturach sieciowych. Metodologia i wyniki: Badania wykonano, wykorzystując metodę ankiety bezpośredniej, a respondentami byli członkowie naczelnego kierownictwa. Na podstawie badań stwierdzono, że głównymi zaletami takich struktur, ograniczającymi zagrożenia wynikające z kryzysu gospodarczego, są wzajemna pomoc partnerów, większa możliwość ekspansji rynkowej, wymiana zasobów oraz korzystniejsza pozycja w relacjach z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym. Natomiast do podstawowych mankamentów tych struktur zaliczono: niechęć do współpracy pomiędzy partnerami sieci, myślenie autonomizacyjne, nastawione jedynie na interesy własnej jednostki oraz konflikty pomiędzy centralą sieci a firmami partnerskimi. Oryginalność: Podjęte badania wydają się ważne zwłaszcza w obliczu nadal trwającego kryzysu gospodarczego w Polsce, jak i na świecie oraz wciąż pojawiających się nowych form organizacji sieciowych, a określenie korzyści i mankamentów funkcjonowania w strukturach sieciowych w warunkach kryzysu gospodarczego stanowi ich oryginalność. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to evaluate the ability of network structures to reduce the risks arising from the economic crisis on the basis of studies' results conducted in 50 companies, operating in the 10 network structures. The direct survey method was applied and respondents were members of top management. The findings show that the main advantages of such structures, especially in an economic crisis are the mutual support partners, the greater potential for market expansion, sharing resources, and more beneficial position in dealing with economic and administrative environment. Other hand the basic weaknesses of these structures include: a reluctance to co-operation between the network partners, autonomous thinking, focused only on partners' own individual interests and conflicts between the central network and partner companies. The studies appear to be important, especially in the face of continued economic crisis in Poland and abroad and still emerging new forms of network organizations. The advantages and weaknesses of the functioning in the network structures during the economic crisis provide the originality of this paper. (original abstract)
XX
Poziom rentowności w dużych i średnich przedsiębiorstwach handlowych sektora prywatnego w 1995 r. był zróżnicowany w ich przekroju zarówno działowym, jak i własnościowym. Elementem różnicującym efektywność tych grup przedsiębiorstw była także ich forma organizacyjno-prawna. W ramach badań Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji kondycji finansowej przedsiębiorstw handlowych została przeprowadzona analiza i ocena poziomu i struktury rentowności w dużych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach handlowych, uwzględniająca następujące formy organizacyjno-prawne tych podmiotów: - spółki prawa handlowego (spółki akcyjne, spółki z o. o., spółki jawne i spółki komandytowe), - spółki cywilne, - osoby fizyczne, - spółdzielnie. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki analizy i oceny rentowności na podstawie pozastandardowych przekrojów danych GUS w obu wymienionych grupach przedsiębiorstw. Dla potrzeb analitycznych zastosowano m. in. następujące wskaźniki finansowe: wskaźnik zyskowności w %, wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych w %, wskaźnik poziomu kosztów finansowych w %, wskaźnik poziomu marż handlowych w % oraz określono procentową strukturę jednostek zyskownych i deficytowych w ramach tych grup. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.