Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 805

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Customer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono możliwość wprowadzenia plastikowych kart chipowych przez zakłady ubezpieczeń. Omówiono zalety wprowadzenia takich kart. Na podstawie badania ankietowego omówiono również, w jaki sposób klienci oceniają pomysł wprowadzenia kart chipowych do rejestracji wszystkich posiadanych ubezpieczeń i możliwości wykorzystania karty jako karty kredytowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the opportunity of introduction of plastic chip cards in insurance companies. There are discussed the advantages and barriers of implementation of such chip cards. On the basis of survey research there is also discussed how costumers rate the idea of introduction chip cards to register all owned insurances and possibilities of using this card as a credit card. (original abstract)
XX
Przez lata zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) było przedmiotem zainteresowań naukowych zarówno teoretyków, jak i praktyków, ponieważ jest ono gwałtownie rozwijającą się strategią biznesu, a nie tylko teorią w literaturze z zakresu zarządzania. Rozmaici autorzy wypracowali różne, wielopoziomowe i interdyscyplinarne opracowania teoretyczne i badania praktyczne, które pozwalają analizować, syntetyzować i integrować obszar CSR na poziomach instytucjonalnym, organizacyjnym i indywidualnym. W tym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby komunikacyjne klienta otrzymującego przekaz o aktywności obejmującej społeczną odpowiedzialność firmy. Do tego celu jako podstawę wybrano model perswazyjny Lasswella. Zastosowano metodę analizy istniejących badań empirycznych - dobór celowy badań. Kryterium wyboru to dopasowanie do warunków narzuconych przez model Lasswella oraz możliwie niedawny czas publikacji badań naukowych. Opracowanie to jest pierwszą lub nawet pierwotną próbą stworzenia złożonej teorii komunikacji z klientem w zakresie CSR - tworu, który można ostrożnie nazwać próbą stworzenia podwalin do metateorii noszącej cechy integracji dotychczasowych badań(abstrakt oryginalny)
EN
For years Corporate Social Responsibility has been area of interest for both theorists and researchers. CSR is a rapidly developing business strategy and not simply a theory in the management literature. Different authors offer a multilevel and multidisciplinary theoretical framework and empirical research that analyse, synthesize and integrate the CSR area at the institutional, organizational, and individual levels of analysis. The author of the article tries to answer what are consumer needs as far as communicating the CSR activities is concerned. The Lasswell's persuasion model was chosen as a background. The method used in the paper is analysis of existing research. It was purposeful selection of the sources of CSR research - fitting to the Lasswell's model elements and tolerably recent time of publishing. This article is an attempt to gather outcomes from several studies and combine it into one compact theory that has features of integration (a primary attempt to something that may be carefully called meta-theory)(original abstract)
3
Content available remote Úloha času pri strategickom rozhodovaní podniku
100%
EN
The article deal with strategic value of time sensed by business. Its management is precondition for flexible reaction to needs of customers. Supplier´s speed is dominant factor at the present time of constant increase competition. Quality and price are always important factor customer´s decision. But if the customer can choose among products with the same price and quality, he certainly chooses products with faster delivery. For that reason the business would try to reduce the time of response to customer´s requirement(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono metodykę i badania charakterystyki wymiarowej usługi ubezpieczeniowej autocasco, spostrzeganej przez klientów indywidualnych. Rezultatem badań i analiz prowadzonych w przedstawianej pracy były: 47-mio pozycyjna lista cech pierwotnych usługi, kwestionariusz (o zweryfikowanej, wysokiej rzetelności) do badań postaw klientów indywidualnych wobec cech pierwotnych badanej usługi oraz jej dwunastowymiarowa charakterystyka określona przez związki funkcyjne między cechami pierwotnymi, wykorzystywane przez klientów indywidualnych w ocenie jakości tej usługi. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono niejednorodność populacji klientów indywidualnych ze względu na ich postawy wobec cech pierwotnych badanej usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
the work presents both methodology of and research on multi-item characteristics of comprehensive (against breakage, theft and fire) car insurance as seen by individual users. the results of the research and analyses carried for this specific purpose include: a 47-item list of primary attributes of the service, a questionnaire (verified and highly reliable) to measure individual users' approach towards primary attributes of the evaluated service and its 12-item characteristics defined by functional relations between primary attributes used by individual clients to evaluate the service quality. as a result of the research and analyses, heterogeneousness of individual users resulting from their approach towards primary attributes of a service has been stated.(original abstract)
EN
This paper discusses the impact of compliance principles on an enterprise's relationships with its key clients, as exemplifid by PGE Obrót S.A. The theoretical section of the paper outlines compliance-related issues. The defiition of the term and its essence are discussed. In addition, compliance objectives, tasks, functions and instruments are described. Moreover, the COSO framework and ISO 19600 standard is discussed in connection with compliance. On the basis of a survey, the empirical section assesses the signifiance of compliance in relation with the surveyed company and outlines some key fidings as a result.(original abstract)
XX
W artykule autor przedstawił strategię transformacji firmy usługowej OPEC Gdynia, której działalność podstawowa obejmuje wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót ciepłem. Menedżment OPEC Gdynia, w wyniku transferu wiedzy, technologii i kultury organizacyjnej, stworzył nową organizację, przekształcając przedsiębiorstwo z organizacji zorientowanej na produkcję w firmę zorientowaną na klienta. Strategia sukcesu była wynikiem zmian w filozofii zarządzania i transformacji organizacji z firmy dostarczającej energię cieplną w firmę świadczącą usługi i przyjazną dla otoczenia. Jest to tym większy sukces, że proces transformacji był realizowany w okresie głębokiej i burzliwej transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the author presents the strategy of transformation of the service company OPEC Gdynia. The company's core business is in the production, transmission, distribution and sale of heat. OPEC Gdynia's board of directors create new organization by the transformation of the company from the production oriented into the client oriented. The successful strategy was the result of changes in management philosophy and the organization's transformation from the company distributing heat into the company providing services to the customer. What's more the transformation process was realized during the in-depth and turbulent conditions in the socio- -economic transformation in Poland.(original abstract)
7
Content available remote Orientacja na klienta w gospodarstwach agroturystycznych - zarys problemu
100%
XX
W obliczu szybko zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów dużego znaczenia nabiera dzisiaj orientowanie się na konkretnego klienta. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo powinno podzielić rynek na jednorodne grupy, do których mogłoby skierować swoją ofertę. Praktyka ta dotyczy też gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnim czasie, aby działać efektywniej, muszą toczyć walkę konkurencyjną. W artykule zaprezentowano problematykę orientacji na klienta na rynku agroturystyki, bazując na wybranych wynikach badań empirycznych prowadzonych w województwie zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)
EN
In face of fast changes on the market and increasing needs and expectations of customers, there is huge need to focus on the specific customer. It means that each enterprise should divide the market on homogenous groups, to which could address its offer. This practice concerns also agrotouristic farms, which have to compete on the market, if they want to exist and function. The article presents the problem of customer orientation in agrotourism. Fundamental part of this article concentrates on selected results of empirical research conducted in the area of West Pomeranian region.(original abstract)
8
Content available remote E-consumers against the Risk of a Failed Purchase
100%
EN
In a common opinion, online shopping is considered more risky than traditional shopping in regular shops. The results of research presented in this article constitute an attempt to look at the issue from a wider perspective. In the article, the following questions have been answered: What apprehensions and doubts accompany e-consumers while making online shopping? Which are the most important for them? What are consumers doing to reduce the risk of a failed purchase? And also how much are e-consumers aware of their rights. (original abstract)
9
Content available remote Interactive Shopping Aids Usage by Consumers as a Way to Reduce Shopping Risk
100%
EN
Interactive shopping aids (ISA) became widely used by consumers in recent years. Paper presents results from two samples: conducted in 2012 and 2008. Some direct comparisons are made. Declared frequency of ISA usage was the base for analysis of demographic and psychographic variables influence on it with possible interactions. There was also path model utilized. Main findings include: growth of ISA usage popularity with fall of average frequency for particular ISA; age as main factor explaining ISA usage. (original abstract)
10
Content available remote Qualitative Insight at the Process of Purchasing
100%
EN
The article is based on the results of qualitative research and is an attempt to find answers to questions about how the consumer decides to buy in contemporary retail environment on example of durable good. On the basis of projection techniques the consumers' decision making processes have been revealed and some of their determinants found for light users and non-users of the Internet. (original abstract)
EN
Considering the dynamics of relationship marketing, customer is critical value having strategic importance for the buiness. Acquirement of the expected gains of relationship marketing depends on the quality and the strength of the relation between business and its stakeholders occurring at the desired level. In this context, the business' exact and correct comprehension of the customer and accordingly exact fulfillment of the customer's demand have a critical importance. A customer entering into service delivery system plays role of accomplishing the task that is assigned to it within the system. Here, the point that needs to be taken into consideration is whether or not the service business exactly reaches the quality level it had already set, and in cases of a different 'request' what sort of process the service delivery follows. Within the scope of service marketing, it is focused on how the customer relationships manager, sales and service personnel have to deal with the customer. However, when the administrative and training programs of service businesses are analyzed, it was seen that they only developed programs considering the customer and contact personnel interaction. Because of this reason, it was considered necessary to analyzed the interaction between personnel and personnel in the back stage, and develpoed a method called 'critical interaction spaces (CIS)'. The service business has advantages such as ensuring the highest level of consumer satisfaction, enhancing service quality to a specific level, achieving the highest level of consistency between customer's wants and specifications, controlling quality during the process, contributing positively to consistency of service by analyzing the CIS.(original abstract)
XX
Lojalność klientów odgrywa niezwykle istotną rolę na współczesnym globalnie i intensywnie konkurencyjnym rynku turystycznym, stąd też coraz więcej obszarów recepcji zaczyna dbać o dotychczasowych odwiedzających, nawiązując z nimi długoterminowe relacje. Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania wpływu zadowolenia z wartości usług turystycznych na wierność wobec destynacji. Wyjaśniono pojęcie lojalności i wyszczególniono jej rodzaje. Wskazano czynniki kształtujące przywiązanie turysty do miejsca docelowego podróży, podkreślając zwłaszcza znaczenie wartości dla klienta i jej wpływ na satysfakcję. Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Krakowie w 2011 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The customer loyalty plays a very important part on today's globally and intensively competitive tourist market, therefore more and more reception areas begin caring about current visitors by establishing long-term relations with them. The purpose of this article is an attempt to show the impact of the satisfaction with the value of the travel services on the constancy to the tourist destination. The concept of the loyalty was explained and its types were specified. There were indicated the factors that mould the tourist loyalty, stressing in particular the importance of the customer value and its influence on the satisfaction. The empirical database of the study constituted the results of research of tourist movement carried out in Krakow in 2011.(original abstract)
13
Content available remote The Perception of Co-branding Products by Customers
100%
XX
Co-branding jako strategia wprowadzenia na rynek produktu sygnowanego przez dwie marki partnerskie może być dobrym sposobem na poszerzenie zasięgu marki i wykorzystanie przez partnerów elementów kapitału marki partnerskiej. W artykule przedstawiono koncepcję co-brandingu, jego rodzaje i cele, jak również omówiono wpływ co-brandingu na zachowania konsumentów. W artykule dokonano tak.e analizy wyników międzynarodowych i własnych bada. dotyczących zachowań i postaw konsumentów wobec produktów co-brandingowych. (oryginalny abstrakt)
EN
Co-branding as the strategy of double branding of products when two distinct partners brand names are used on one product, can be good way of exploiting a brand, broadening its exposure and enhancing its message. In the paper the concept of co-branding with its types and objectives as well the perception of co-branding products by customers will be presented. The results of international and own research concerning the customers behaviours will be also analysed.(abstract original )
14
Content available remote Różnicowanie cen jako wyraz orientacji na klienta
100%
XX
Różnicowanie cen jest trwałym zjawiskiem we współczesnej gospodarce, a nawet pewnym jej wyróżnikiem. Istotną rolę odgrywa również w procesie nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. Przedmiotem artykułu są wyniki badań dotyczących efektywności procesów różnicowania cen z punktu widzenia kształtowania orientacji na klienta, a takŜe w procesie kreowania lojalności. Różnicowanie cen zostało przedstawione jako skuteczne narzędzie umożliwiające dotarcie do różnych grup nabywców, pozyskanie nowych nabywców czy też przechwycenie ich od konkurentów. Na przykładach polskich przedsiębiorstw zaprezentowano różne aspekty tych procesów wraz z ich uwarunkowaniami i skutkami.(oryginalny abstrakt)
EN
The price differentiation is a permanent phenomenon in the modern economy and even its distinguishing feature. It also plays an important role in the process of establishing and maintaining the relationships with customers. The subject of this paper are the results of studies concerning the effectiveness of price differentiation processes in terms of shaping customer orientation and also in the process of creating loyalty. The price differentiation was presented as an effective tool that enables to reach different groups of customers, to attract new ones or capture them from competitors. The different aspects of these processes with their factors and consequences were presented on numerous examples of Polish companies.(abstract original )
15
Content available remote Relacja klient - instytucja publiczna w cyberprzestrzeni
100%
XX
Kontekst cyberprzestrzeni wydaje się kluczowy dla przebiegu relacji pomiędzy podmiotami wykorzystującymi w procesie komunikacji narzędzia informatyczne. Należy przy tym zastrzec, co należy rozumieć pod powyższym pojęciem. Dla autora niniejszego tekstu przesłanką dla użycia terminu "cyberprzestrzeń" jest dążenie do uściślenia istoty omawianego zjawiska. Pojęcie to jest ściśle związane z terminem "wirtualny", jak i "wirtualna organizacja". Problem tkwi jednak w podejściu do rozumienia tych określeń. Z jednej strony wskazuje się na gruncie informatyki wykorzystywanie narzędzi informatycznych, z drugiej zaś na bazie zarządzania strategicznego akcentuje się przede wszystkim niestabilność, zmienność i celowość układu współpracujących podmiotów. Praktyka gospodarcza wydaje się wskazywać znów, że dochodzi do integracji obu stanowisk.(fragment tekstu)
EN
Internet environment is an area that has a high variability and complexity. This is largely the result of activity of the network users themselves. Solutions of a formal nature, especially in the area of public administration are unable to keep up with the expectations of citizens in the context of their relationships in cyberspace. System solutions (for example, e-government), can cross over with the expectations of specific citizens, whose aspirations and understanding of their role in the social aspect are parallel to the development of technologies available in the market.(original abstract)
XX
Przestrzeń geograficzna składająca się z elementów naturalnych (środowisko przyrodnicze) oraz antropogenicznych (środowisko antropogeniczne) stanowi źródło walorów turystycznych, które - odpowiednio przystosowane do obsługi ruchu turystycznego - mogą zmienić się w atrakcje, a następnie produkty turystyczne. W świetle literatury przedmiotu wszystkie działania zmierzające do przystosowania środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki określone zostały jako zagospodarowanie turystyczne. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of the paper is to analyze the quantity and geographical diffe-rentiation of tourist accommodation facilities. The subject of detailed analyses were number of accommodation facilities, beds and their geographical differentiation in poviats. The results showed that the largest capacity of tourist facilities was calculated for holiday sites and hotels. The regions of high quantity of tourist accommodation are Roztocze, Włodawa-Łęczna Lakeland and tourist triangle Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy - areas of highly rated tourist resources of the Lublin region(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy charakterystyką oferty turystycznej (stroną podażową) a typem klienta reprezentującego stronę popytu turystycznego. Strona podaży turystycznej zostanie rozpoznana w oparciu o wskaźniki zagospodarowania turystycznego. Zakłada się, że wyposażenie turystyczne oferowane na teranie parku krajobrazowego wpływa na rodzaj i strukturę turystów, którzy wybierają go na miejsce wypoczynku(fragment tekstu)
EN
The article attempts to determine the type of the visitor of the Żywiec National Park, based both on surveys and parametrization of the tourist infrastructure of the said area. The tourist development and natural-cultural values of the National Park were widely presented. The analysis of the empirical material suggests the relation between the offer of the Park and the type of the visitor who is "a demand part‟ of the tourist services. (original abstract)
18
Content available remote Zmiany w zachowaniach klientów
100%
XX
Znajomość zachowań klientów jest potrzebna do zrozumienia różnic między klientami. Wiedza na temat zachowań klientów pozwala na skuteczniejsze spełnianie ich oczekiwań. W obliczu wysokiego tempa zmian, determinującego kierunki rozwoju dzisiejszych organizacji, zmiany nie omijają klientów. To oni w znacznym stopniu wyznaczają dalszą drogę firmy. Dlatego lekceważenie zmian, które zachodzą w ich zachowaniach, nie jest właściwe. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zmian w zachowaniach klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge of the way in which a client will behave is necessary to understand the differences between clients. The knowledge on clients' behaviour allows fulfilling their expectations more competently. In the face of fast rate of changes determining the directions of the development of contemporary organizations these changes do not omit clients. These are clients who determine further direction of a company in a considerable way. That is why ignoring changes, which happen in their behaviour is not appropriate. The purpose of this article is an attempt to present selected aspects of changes in clients' behaviour because especially nowadays the ability to pay attention to the most important issues in this field is required. (original abstract)
19
Content available remote Próba określenia sylwetki nabywcy produktów pszczelich
100%
XX
W artykule podjęto próbę określenia sylwetki (cech demograficzno-ekonomicznych) nabywcy produktów pszczelich, w tym miodów, a także apiterapeutyków oraz kosmetyków, w których składzie występują produkty pszczele. Autorka, bazując na dostępnych publikacjach oraz wynikach niepublikowanych badań, przedstawiła niektóre uwarunkowania popytu na produkty pszczele. Przeprowadzona analiza wykazała, że produkty te kupują głównie kobiety wykształcone, mające rodzinę, pochodzące z miast, dość dobrze sytuowane. Jednym z głównych czynników wyboru są walory lecznicze tych produktów, nie bez znaczenia jest też ich cena. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to identify the demographic and economic characteristic the purchaser of bee product, including honey, as well as apitherapeutics and cosmetics, which are composed of bee products. The author, based on available literature and unpublished results of own research presented some considerations demand for bee products. The analysis showed that main consumers of bee products are educated women with family, originating from cities, well-off. One of the main factors influenced their choice is therapeutic value and the price of these products. (original abstract)
EN
Theoretical background: The main components of costumer value are the product, brand and image, personnel relationships and service activities, and offer availability. In retail, the important attributes of the products on sale are their range, price and terms of sale, relevant proximity and the benefit of obtaining, which includes spatial accessibility, emotional offer and time value. Modern trade solutions have created a wide range of opportunities for the client to facilitate access to the product offer through the introduction of various trading formats. The trade format should be understood as various concepts of retail outlet activity, which includes the formation of their infrastructure, immediate environment and the organisation of the sale of goods. Purpose of the article: The goal of the article is to classify the factors that create customer value using various formats of retail trade in consumer goods in the Ukrainian and Polish markets. Research methods: The following methods were used in this research: the abstract and logical method was used for generalising the theory and formulating conclusions; secondary research and survey were used for identifying the trends and patterns of efficiency in the studied factors; and the graphical method was used for visualising the results of the research. Main findings: In certain formats of sales points, the value for the customers is the breadth of the choice of goods and their quality, location and speed of purchase, the benefits arising from the level of prices and promotions, the service level and the general climate of the time offered by a store. The availability and possibility of goods choice has formed certain trends and customer habits among the buyers of consumer goods who are showing a preference for large purchases in hypermarkets and discount stores, supplementing purchases in specialised stores and only infrequently (in the Polish version) in markets/bazaars.(original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.