Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 965

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono proces modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków, której działanie oparte zostało na zintegrowanym systemie usuwania węgla i azotu w warunkach tlenowych i niedotlenienia z jednoczesnym usuwaniem fosforu. Węzeł osadowy jest oparty o fermentację metanową. Omówiono również charakterystykę ścieków i efektywność procesów.
EN
In the article the technology of modernized and extended wastewater treatment plant, based on an integrated system of carbon and nitrogen removal in activated sludge process with anoxic and aerobic tanks preceded by tank for biological phosphorus removal is presented. The sludge handling is based on methane fermentation. The progress of technological starting of wastewater treatment plant was shown including the wastewater characteristics and the effect of activated sludge process.
6
100%
PL
W niniejszym artykule podano sposób oceny danych oraz zasady wykorzystania metody GROCHA w analizie parametrów jakości oraz ilości ścieków. Opisano opracowany na podstawie metody GROCHA arkusz kalkulacyjny wraz z przykładem jego wykorzystania w ocenie jakości ścieków surowych (BZT(5)) przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni.
8
Content available remote Zintegrowany system raportowania pracy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
63%
PL
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku od ponad czterech lat wykorzystuje zintegrowany system rejestracji danych i sterowania, obejmujący układy gospodarki osadowej oraz ściekowej. System ten, oparty na pakiecie wizualizacji WizFactory, dokonuje akwizycji, przetwarzania i archiwizacji danych o pracy i stanie poszczególnych urządzeń, wartości mierzonych parametrów oraz steruje urządzeniami na obiekcie.
EN
Evolution of multiphase reactors Biooxyblok technology. Construction and working of BIOSET reactors. Yearly exploitation parameters for Węgorzewo plant. Energy consuming by multiphase reactors.
EN
Introductory precipitation in a sewage treatment plant. Technological side of sewage treatment. Sludge stage. Possibility of increasing biogenic compounds removal by process of introductory chemical precipitation.
12
63%
PL
Pomimo wejścia w życie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe w dalszym ciągu pozostała, z okresu braku umocowań prawnych, bariera administracyjna utrudniająca bądź uniemożliwiająca przyrodnicze zagospodarowywanie osadów przy spełnieniu wszystkich warunków cytowanego rozporządzenia.
EN
The problems with non industrial utilization of sewage sludge due to Polish standards and regulations were discussed. The experiences in sewage sludge disposal in the biggest waste water treatment plant in Podlaskie province were also shown.
14
Content available remote Kondycjonowanie osadu nadmiernego przed odwadnianiem na poletkach filtracyjnych
63%
PL
Kondycjonowanie osadu nadmiernego przeprowadzono stosując reagenty: PIX i FeCl3 ź 6 H2O. Stosowano też inne zabiegi, jak: stabilizację tlenową, przemieszanie i zamrażanie osadu. Najskuteczniejszy okazał się chlorek żelazowy w dawce Dopt = 0,03 kg/m3 osadu. Jast to 200 razy mniejsza dawka od stosowanej podczas mechanicznego odwadniania (dane literaturowe). Po 24 godzinach na poletku osad odwodnił się do uwolnienia Ue = 80,00-84,95% - uzyskując papkowaty stan skupienia. Poczatkowe uwolnienie osadu, Uo = 99,14%. Kondycjonowanie osadu pozwoliło na znaczne ograniczenie powierzchni poletka.
EN
Conditioning of excess sludge was done using following reagents: PIX and FeCl3ź6H2O. Other treatments were also used: oxygen stabilization, mixing, and freezing of the sludge. The dose Dopt=0,03 kg of iron chloride per m3 of sludge occurred to be most effective. This dose is 200 times lower than dose used during mechanical dewatering (literature data). After 24 hours on the filtration bed hydration of the sludge was 80.00÷84.95% - which gives pulp state of aggregation. Initial hydration of sludge was 99.14%. Conditioning of sludge allowed to reduce bed's area significantly.
PL
Nowe technologie oczyszczania ścieków wymagają badań przedprojektowych. Badania takie są prowadzone na świecie w ośrodkach naukowo-badawczych, które często ściśle współpracują z biurami projektów. Umożliwia to sprawdzanie nowowprowadzanych technologii w skali pilotowej. Przykładem mogą być oczyszczalnie pilotowe w Niemczech [2], Danii [9,14], Holandii [11] czy Francji [3].
PL
Celem artykułu jest ocena pracy oczyszczalni ścieków "Południe" w ciągu trzech i pół roku, wraz z ustaleniem jej skuteczności. Ocenę oparto na pięciu normowanych wskaźnikach zanieczyszczeń.
EN
The goal of the article is to evaluate three and a half years of the Południe sewage treatment plant work, and to determine its effectiveness. The assessment is based on five standardised pollution indicators.
PL
W artykule predstawiono wyniki analiz jakości ścieków dopływających do oczyszczalni, a także wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. Stwierdzono, że ścieki po oczyszczalni nie spełniają wymagań dotyczących fosforu, dlatego w dalszej części zajęto się metodą usuwania fosforu poprzez strącanie solami żelaza oraz ustaleniem optymalnej dawki koagulantów. Wody zrzutowe z oczyszczalni trafiają do rzeki Lubieniecka Struga i dalej do Obry i Obrzycy. Tym samym wpływają na jakość wód pitnych pobieranych z rzeki Obrzyca przez Ujęcie Wody Pitnej dla miasta Zielona Góra. Nie pozostają również bez wpływu na stan środowiska w dorzeczu Odry.
EN
The results of the quality analisis of the sewage flowing to the waste-water treatment plant as well as the water after the waste-water treatment plant in Świebodzin have been presented in the article. It has been found that the waste-water after cleaning does not meet the requirements concerning phosphorus, that is why in the next part the method of eleiminating phosphorus by means of fractional precipitation of iron salts and establishing the optimum dose of coagulants has been dealt with. The water from the waste-water treatment plant in Świebodzin flow into the Lubieniecka Struga River and to the Obra and Obrzyca Rivers. The water from the Obrzyca River influences the quality of the drinking water intake for Zielona Góra. Moreover, it influences the conditions of the environment in the Odra River basin.
19
Content available remote Recyrkulacyjna elektrokoagulacja ścieków modelowych
63%
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.