Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1331

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
1
Content available remote Macierzowa struktura organizacyjna
100%
PL
Zastosowanie macierzowej struktury organizacyjnej w stoczni remontowej pozwala w pełni przystosować przedsiębiorstwo do wdrożenia controlingu jako wiodącego systemu zarządzania. Struktura ta sytuuje w organizacji centra zysków i kosztów tak, że na wszystkich etapach procesu produkcyjnego można kontrolować realizację celów przedsiębiorstwa oraz w sposób naturalny można powiązać realizację zadań z systemem motywacyjnym. Struktura macierzowa uwalnia przedsiębiorstwo od konieczności stosowania obecnie już przestarzałego i mało efektywnego budżetowania, na rzecz bardziej elastycznej metody zarządzania kosztami opartej na odpowiednim systemie motywacyjnym, który w sposób naturalny wiąże efekty pracy bezpośrednich wykonawców usługi z przychodami, a więc z klientem. W strukturę macierzową doskonale wpisuje się także realizacja zadań przy udziale podwykonawców. Otwiera to drogę do płynnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa w oparciu o zasady outsourcingu.
EN
A matrix organisational structure in a shipyard allows for full implementation of controlling, as a primary management tool. Profit and cost centres are so established that business objectives can be monitored at each stage of a production process and additionally they can be linked with motivation system. Instead of an outdated and not very efficient budgeting system, a matrix organisation structure allows implementation of more flexible cost management method, based on appropriate motivation system. This system naturally links results of direct contractor’s work with revenue, hence with a customer. A matrix organisational structure also helps manage subcontractor’s services. It makes company restructuring via outsourcing a lot easier.
PL
Nowe normy ISO serii 9000:2000 wprowadzają między innymi pojęcie zaufania jakim zainteresowane strony powinny darzyć organizację. W artykule wyjaśniam pojęcie zaufania do organizacji. Omawiam relacje zaufania do organizacji, przywołane przez normę, jakie powinna się starać wytworzyć organizacja u zainteresowanych stron. Pokazuję również wpływ zaufania na zachowanie się stron zainteresowanych względem organizacji, na bazie wprowadzonego modelu przestrzeni aktywności.
EN
New drafts of ISO 9000:2000 standards introduce the meaning of trust to eventually considered organizations. The explanation of such trust is important for the development of good relationships, taking in account company goals and interested parts being in contact (or inside of appeared problem). It is possible to distinguish three areas of trust in the general model of trust. There are: "man(trusted)-man(trusting)-space of characteristics". Simplified we can say about: intersted part, its needs and organization (surrounding). The development of that model, including theoretical and practical references (based on quality management sysytems as well) is presented in this article.
PL
Przez proces rozumieć będziemy zbiór zachowań (stanów) o określonej sekwencji. Przez instytucję rozumieć będziemy organizację w znaczeniu przedmiotowym [2]. Za najbardziej ogólne kryteria typologiczne, przyjmijmy: (P) przyczynę sprawczą (Pi - siły przyrody, P2 - człowiek), (T) technologię, rozumianą jako sposób realizacji procesu (w tym również warunki), (C) cele zachowań człowieka. Najogólniej rzecz biorąc, można zatem wyróżnić procesy zainicjowane przez siły przyrody i realizujące się według przyczyn i praw natury oraz procesy inicjowane przez człowieka. Te pierwsze nazwijmy krótko procesami naturalnymi.
EN
Taking under attention the most general typological criterions the root cause of processes and functioning principles for institutions were distinguished:natural "imitated" processes and artificial, institutions working on rentability and budget principle.
4
100%
PL
Praca zawiera zestawienie aktualnie funkcjonujących na świecie modeli uniwersyteckich systemów biblioteczno- informacyjnych. Modele te - tradycyjny, dziedzinowy, informacyjny i wirtualny - wraz z ich najbardziej charakterystycznymi cechami, zostały następnie porównane z bibliotekami uniwersyteckimi w Polsce. W pracy umieszczono także krytyczną analizę istniejących struktur systemowych w aspekcie ich optymalizacji.
EN
The work was done with the aim of setting the currently functioning models of library and information systems working at universities: traditional, subject, informative and virtual. The most important and typical features were presented at yhe comparison of Polish university libraries were made too. The last chapter is relevant to the critical analysis of existing systems and their structures under optimalization questions.
5
Content available remote Ewolucja struktur organizacji produkcji w przedsiębiorstwie
100%
PL
W niniejszej publikacji autorka prezentuje dwa przeciwległe modele struktur organizacji, które w literaturze przedmiotu zwykło określać mianem: modelu struktury organizacji mechanistycznej oraz modelu struktury organizacji organicznej. Ukazano kierunek przemian strukturalnych oraz uwarunkowania, które za nimi przemawiają. W podsumowaniu na podstawie literatury przedmiotu oraz badań empirycznych prowadzonych metodą obserwacji uczestniczącej postawiono tezę, że struktury funkcjonalne, mimo iż coraz częściej są krytykowane w określonych warunkach nie mogą być zastąpione strukturami procesowymi.
EN
In the analysis of changes occurring in large Polish enterprises, special attention was paid to organisational changes as one of the chief aspects of their adaptation to the new economic conditions that also involves the formation of new spatial relations. The analysis makes use of the notional apparatus of the organisation and management science as a discipline concerned with changes in organisation and connected with the geography of enterprises. To give an empirical illustration of the changes, examples are provided of the restructuring of large enterprises like H. Cegielski Poznań S.A. and LECH Browary Wielkopolski S.A. (now Kompania Piwowarska S.A.). On the basis of the empirical research, several features were distinguished to characterise the organisational changes that had taken place in the chosen industrial plants. The organisational changes have mainly made the structures of those plants more flexible through giving autonomy to their internal organisational units, outsourcing and spin-offs. The result has been the appearance of a lot of new small and medium-sized businesses that have taken over the functions given up by the large enterprises. The spatial effect of those changes, in turn, has been the emergence of industrial agglomerations of a new type, with a large number of smaller firms connected through a cooperation network and chiefly performing orders of the large enterprises. Thus, what we observe here is a spatial concentration of collaborating firms and the appearance of agglomeration economies. There are also integration processes in which enterprises join the structures of international corporations, which makes them elements of the modern international industrial space and a part of the industrial networks set up by multinational firms.
PL
Przedstawiono sposoby definiowania zaufania w różnych dyscyplinach tworzących naukę o organizacji i zarządzania. Wydzielono elementy pojęcia. Zaproponowano nową definicję określając jej wymiary.
EN
In the article the ways of defining the trust in different disciplines of organization and management knowledge are presented. The elements of the concept are selected. The article provides new definition of the trust and its dimension.
DE
Die Bedeutung des Faktors Mikropolitik in fortgeschrittenen Prozessen von Dezentralisierung und Individualisierung wurde dargestellt. Um mikropolitische Ansätze umfassend zu würdigen, hat man drei Grundfragen der Organisationstheorie formuliert und eine klassische und eine moderne Antwort (die mikropolitische Organisationstheorie) beschrieben. Es wurde auf Defizite der mikropolitischen Organisationstheorie hingewiesen.
EN
The role which the factor micropolitics play in processes of decentralization and individualization was shown. The article unfolds the modern concepts of micropolitics and presents the lacks of micropolitical organizations theory.
9
Content available remote Przewaga konkurencyjna organizacji działającej w burzliwym otoczeniu
80%
PL
W artykule podjęto próbę opisania pola konkurencyjnego i kluczowych procesów oddziałujących na nie. Ponadto przedstawiono kapitał intelektualny, który jest jednym z najważniejszych czynników kreujących przewagę na rynku. W końcowej części pokazano opcje strategiczne bazujące na kapitale i otoczeniu.
EN
The test description of competitive field and key processes in article was undertaken on it. It moreover intellectual capital was introduced, which is one of the most important creating on market superiority factors. Strategic basing on capital and surroundings options in final part were showed.
10
Content available remote Kształtowanie granic zgrupowań organizacji
80%
PL
Artykuł nawiązuje do problematyki kształtowania efektywnych zgrupowań organizacji w warunkach ekonomii opartej na wiedzy, ze szczególnym wyeksponowaniem zagadnienia kształtowania ich efektywnych granic. Autor, opisując współczesne zjawisko powstania sieci organizacji, podkreśla znaczenie organizacji zajmujących się zarządzaniem tymi sieciami. Centra strategiczne spełniają rolę przedsiębiorcy, którego ważnym zadaniem jest kształtowanie granic zgrupowania organizacji.
EN
The following article addresses shaping of effective networks of organizations in the knowledge based economy issue with putting special emphasis on effective boundaries shaping issue. In the context of contemporary phenomenon of shaping of the organizational networks author stresses the meaning of strategic centers going about organizational networks management. According to the author one of the most crucial task facing strategic centers is drawing effective network boundaries.
11
Content available remote Procesowe podejście do kalkulacji kosztów w spółkach komunalnych i urzędach
80%
PL
W obecnych warunkach gospodarczych istotną kwestią jest optymalizacja kosztów działalności organizacji zarówno przedsiębiorstwa, jak również urzędów (jednostki samorządowej oraz centralnych). Procesowe podejście do zarządzania organizacją, w tym jej finansami, możliwe jest wówczas, gdy dysponuje się pełną dokumentacją realizowanych działań, zobrazowaną np. mapami procesów. Wówczas możliwe jest, za pomocą odpowiednich funkcji podsystemu finansowego, przypisanie kosztów do poszczególnych działań oraz elementów, które je realizują.
EN
In current economic conditions a very important issue is to optimize the activity costs, both in companies, as well as in offices (municipal, self-governmental and on the central level). Process-based approach to the organization management, including financial management, is possible only, when have a thorough documentation of the realized activities, visualized for example by process maps. It is possible then, by means of financial functions to ascribe costs to particular actions and elements of the structure which realize them.
EN
One of the factor of the current economic situation is - above all - the informative disorder and the ability of using the rich informative assets that are available in the organization. Such situation leads to the informative overcharge and motivates to seek the instruments enabling suitable data transformation into usable piece of information, one of them is Business Intelligence concept. In the first part of this article the author presents the issue and the assumptions of Business Intelligence. Then the elements of that Business Intelligence concept and the effects gained from implementing it are described. The author presents also some danger which accompanies using Business Intelligence. At the last part of the article, authors reveals the concept rules of real and efficient implementation of Business Intelligence.
EN
Considering the market value of the company in Business Week ranking “The Global” for the years 2003–2005, Honda Motor was fluctuating around the 100th place. In 2005 the value of the corporation increased in relation to the previous year and equaled $51, 96 billion. However, in the car corporations category, Honda Motor is ranked second, after Toyota Motor (with market value $158.20 billion), and the third car corporation Daimler Chrysler is worth $51,28 billion. The origin of the Honda corporation dates back to the 1920’s, when Soichiro Honda (1906–1991) started producing motorbikes during the post-war crisis period. In March 1948, he was joined by Takeo Fujisawa (1915–1989) with whom Soichiro Honda founded Honda Motor Corporation. Contemporarily, the organizational structure of the Honda Corporation is based on multilevel management. At present, the organizational basis is six Regional Offices, located all over the world, subject on executive level to the Chairman of the Board and ten directors. The company’s headquarters is in Tokyo, but it has its production and distribution branches located in Japan, USA, Canada, Mexico, GB, France, Italy, Spain, India, Malaysia, Pakistan, Philippines, Taiwan, Vietnam, Brazil and Turkey.
PL
Podstawowym wyróżnikiem normy ISO 2000 - w stosunku do normy obowiązującej aktualnie - jest realizowanie systemu poprzez zarządzanie procesami. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do identyfikacji i zarządzania procesami
PL
Otoczenie polskich przedsiębiorstw, poprzez otwarcie się gospodarki polskiej na zagraniczną konkurencję oraz zjawisko globalizacji, nie odbiega zasadniczo od kontekstu, w którym znajdują się organizacje zachodnie. Współczesne firmy stoją więc przed wyzwaniami adaptacyjnymi, ponieważ zmiany rynków, klientów, konkurencji i technologii zmuszają do opracowywania nowych strategii, weryfikacji wartości i uczenia się. Jak zauważa P.F. Drucker: Zarządzanie w firmie, które nie będzie podatne na wszelkie innowacje, (...) w krótkim czasie przyczyni się do jej zniknięcia z rynku. [2]2, s. 38]. Jakkolwiek problematyka innowacyjności jest od dawna przedmiotem rozważań w nauce o organizacji i zarządzaniu, to generowanie i wdrażanie innowacji wiąże się nadal z szeregiem problemów. Konieczne są dalsze badania uwarunkowań innowacyjności, w tym struktury organizacyjnej. Z pięciu możliwych jej cech (jak specjalizacja, formalizacja, centralizacja, konfiguracja i standaryzacja) w niniejszym artykule omówiony zostanie wpływ stopnia centralizacji na innowacyjność przedsiębiorstwa.
EN
Centralization of organizational structure - one of the most frequent causes of innovation factor was stated. Research hypotheses were presented, that define the influence of centralization on the innovation in an enterprise. The applied research method was described and the hypotheses were verified.
EN
Authors start from a theoretical debate about a change, and consequent uncertainty, as a determinant of a company growth and they recognize entrepreneurship as a fundamental attribute of a competitive organization. According to the authors entrepreneurship is strictly related to the innovation of the company. The creation of innovation as well as products development and reasonable use of them on the market, i.e. good interactive marketing and new or enhanced product launched to better fulfill customers’ needs and beat the competitors by value advantage - all of these decide on importance and success of the company. In the second part the authors explain how to build entrepreneurship in the project-oriented organization.
20
80%
PL
W artykule autor zwraca uwagę na problemy w kształtowaniu struktury organizacyjnej w związku z wykorzystywaniem zarządzania projektami w organizacji. Umożliwi to efektywną realizację celów i zadań oraz zaangażowanie ludzi. Odpowiednio ukształtowana struktura organizacyjna pomaga kierownictwu w ustaleniu, czy występują jakieś problemy i czy są one ważne, w przeciwieństwie do niedopasowanych układów strukturalnych, w których ważne problemy organizacyjne bywają niedostrzegane, a podejmuje się próby rozwiązania problemów nieistotnych.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.