Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Character merchandisind jako nowa forma reklamy
100%
PL
Character merchandising jest nowa forma reklamy, która swymi korzeniami sięga jednakże pewnych praktyk podejmowanych już w xix wieku. Aktualnie, instytucja obejmuje dwie podstawowe metody reklamy. Jedna z nich polega na wykorzystaniu wizerunku sławnej osoby żyjącej, druga zaś postaci fikcyjnej. Zarówno prawo amerykańskie, jak i angielskie stara się rozstrzygać problemy wynikające z ich praktycznego zastosowania, aczkolwiek prawo amerykańskie jest w tym wypadku skuteczniejsze i silniej chroni osoby żyjące przed ingerencja w ich prywatność. Polskie prawo daje w tym wypadku do dyspozycji osób zainteresowanych środki prawne chroniące dobra osobiste. W przypadku zaś postaci fikcyjnych w grę wchodzi przede wszystkim ochrona oparta na prawie autorskim oraz w niektórych przypadkach na prawie własności przemysłowej.
EN
Author presents origins of the character merchandising as legal institution as well as its current state of legal regulation primarily under American and English laws, and then, under Polish law.
PL
W czerwcu 1999, LGPP zorganizował ogólnopolską konferencję pod hasłem "Partnerstwo Sektorów Publicznego i Prywatnego - spektrum możliwości". Obok przedstawicieli gmin, na konferencji licznie reprezentowane były również prywatne firmy zainteresowane rynkiem usług komunalnych. Partnerów dla samorządu w sektorze prywatnym zatem niej brakuje.
PL
W rozważaniach podjęcia decyzji o zakontraktowaniu usług, które obecnie wykonywane są przez własne służby bierzemy pod uwagę wiele spraw np.: jakość usług, łatwość zarządzania oraz koszty. Niewątpliwie jednak podstawowym kryterium przy podejmowaniu takiej decyzji są koszty. Żeby podjąć świadomą decyzję, potrzebujemy mieć dostęp do dokładnych danych, dotyczących zarówno kosztów usług świadczonych własnymi siłami, jak i usług zakontraktowanych. Stosowana przez sektor publiczny praktyka w tym zakresie jest dość często nieodpowiednia. Urzędnicy często nie mają wiedzy na temat pełnych kosztów świadczenia danej usługi przez własne służby. Tym samym decyzje o zakontraktowaniu usług mogą być błędne.
PL
Udział sektora prywatnego w świadczeniu usług komunalnych może przynieść społeczności wiele korzyści.
PL
Umowy z sektorem prywatnym na świadczenie usług komunalnych pojawiły się w USA i w większości krajów europejskich jako standardowa technika zarządzania w samorządzie terytorialnym. Aż 99% samorządów amerykańskich biorących udział w sondażu przeprowadzonym w 1987 roku przez biuro rachunkowe Touche Ross podało, że podpisało umowę na świadczenie przynajmniej jednej usługi przez firmę prywatną. Doświadczenia pokazują, że zlecanie usług na zewnątrz może przynieść znaczne oszczędności kosztów, zwiększenie efektywności, poprawę jakości usług, a także lepsze zarządzanie we władzach.
PL
Dlaczego w trakcie dyskusji o udziale sektora prywatnego w świadczeniu usług komunalnych mówi się o partnerstwie tego sektora z sektorem publicznym, a nie o prywatyzacji? Problem polega na tym, że prywatyzacja jest pojęciem znacznie węższym, a jednocześnie mającym pewien wymiar ideologiczny, który może zniechęcać gminy do nawiązania współpracy. Szczególnie w Polsce prywatyzacja kojarzy się dość jednoznacznie z przeniesieniem własności / sprzedażą majątku. Tymczasem pojęcie "partnerstwa" jest znacznie szersze. Odzwierciedla ono możliwe różne opcje współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi.
12
100%
EN
The investigations on mechanical properties of reed stems face numerous difficulties, because of their anisotropy, heterogeneity, shell-like structure, small lateral dimensions of stems and huge diversity of species and habitats of origination. Aware of all difficulties to cope with, the basic experiment has been conducted, that is the uni-axial tension test for reed stems, with- and without joints. The strain-stress relation, at tension, displayed an exponential character, showing material stiffening with the growth of strain. Test results incline to conclusion, that stem-pieces without joints are equally stiff as pieces with joints, however, they are twice as strong as the latter. It means, that joints can be perceived as fragile (in the sense: “brittle”) discontinuity in structure of reed stems. The results of the test have been put through critical estimate and analysis tending to statistical modelling of the load-carrying ability of reed stems.
PL
Badania wytrzymałościowe trzciny napotykają szereg trudności z powodu powłokowej struktury łodyg, ich anizotropii, niejednorodności, małych wymiarów przekroju oraz dużych rozrzutów w wynikach z powodu specyficzności użytych próbek. Mając świadomość wszystkich tych trudności, w niniejszej pracy przedstawiono wyniki prostego eksperymentu, polegającego na osiowym rozciąganiu próbek łodyg trzciny z kolankami i bez. Związek między odkształceniem a naprężeniem w czasie testu przybierał charakter wykładniczy, co wskazuje na tendencję do usztywniania się łodyg wraz ze wzrostem odkształceń. Wyniki testu skłaniają do wniosku, że części łodygi bez kolanek są tak samo sztywne jak z kolankami, są jednak dwukrotnie od nich wytrzymalsze. Prawdziwość takiego wniosku oznaczałaby, że kolanka stanowią niepodatne, kruche osłabienie łodyg. Wyniki przeprowadzonego testu poddano krytycznej ocenie, a przeprowadzone dodatkowe analizy pozwoliły na budowę prostego modelu probabilistycznego dla przeprowadzonego eksperymentu.
EN
The paper discusses circumstances that lead to improper measurements of temperature: without appropriate consideration to the context of physical phenomena occurring in nature or without appropriate awareness of mathematical principles; all of which results in data misinterpretation. Based on the conducted discussion, it can be stated that measurements and analyses of thermal phenomena, which are time-varying processes, should be performed using the same principles and tools as in the identification of dynamic processes, such as the Nyquist theorem.
PL
W pracy rozważane są okoliczności, w których dyskretne pomiary temperatury prowadzone są przy niewłaściwie dobranym kroku dyskretyzacji, bez należytego uwzględnienia kontekstu fizycznego zjawisk przebiegających w przyrodzie oraz bez świadomości uwarunkowań matematycznych, co prowadzi do błędnej interpretacji uzyskanych danych. Z przeprowadzonych rozważań wyprowadza się postulat, aby pomiary i analizy zjawisk termicznych, jako procesów zmiennych w czasie, były prowadzone z wykorzystaniem zasad i narzędzi stosowanych w identyfikacji procesów dynamicznych, m.in. twierdzenia Nyquista.
14
Content available remote Character merchandising na tle prawa francuskiego i niemieckiego
100%
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie tak zwanego character merchandisingu we Francji oraz w Niemczech. Polega ono na swoistym "utowarowieniu" wizerunków postaci w reklamie, które znane są szerszej publiczności z lektury, kina lub telewizji. Chodzi przy tym o dwa ich rodzaje, a mianowicie wizerunki osób fizycznych, przede wszystkim popularnych celebrities albo też o wykorzystanie wizerunków postaci fikcyjnych, przede wszystkim bohaterów bajek, komiksów lub filmów animowanych. Analiza prawnych aspektów ochrony tych wizerunków doprowadziła do wniosku, iż w obydwu krajach prawo wyznacza relatywnie precyzyjnie obszar instytucji character merchandisingu, który określa ochrona dóbr osobistych w odniesieniu do osób fizycznych oraz przez prawo autorskie, prawa znaków towarowych i prawo nieuczciwej konkurencji w przypadku postaci fikcyjnych.
EN
Author deals with the legal concept of character merchandising under French and German Laws. The idea is aimed at merchandising images of wider known persons, mainly from literature, cinema and TV. They can be images of real persons, normally so called celebrities, but also of fictisious personalities, popular heroes from comicses, fairy - tales etc. Analysys of the protection of these images allowed to draw the conclusion that in both mentioned countries legal regulations relatively precisely defined the nature and scope of the discussed institution. Laws applicable in this context are moral rights regulated by civil codes if the real persons are concerned, and copyright, trademarks as well as unfair competition laws in case of fictisious personalities.
PL
Tradycja dydaktyczna Politechniki Lwowskiej i jej poprzedniczek to bogaty wybór przedmiotów prawniczych, obejmujących dwa kursy podstawowe prawa publicznego i prywatnego oraz szereg wykładów szczegółowych. Po wojnie Politechnika Śląska na krótko podjęła część tych wykładów, ale szybko zostały one zaniechane. Powróciły w okrojonym wymiarze w połowie lat 90 XX w. W związku z utworzeniem Wydziału Organizacji i Zarządzania, a potem także Zakładu Prawa. Obecnie wykłada się przedmiot ogólny prawo i przedmioty specjalizacyjne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo samorządu terytorialnego i prawo ochrony środowiska. W planie jest europejskie prawo gospodarcze. Mając na uwadze postęp technologiczny oraz starania Polski o przyjęcie do Unii Europejskie, zakres przedmiotów prawniczych powinien być wzbogacony co najmniej o prawo komputerowe, prawo Intrnetu i prawo własności intelektualnej, a także o dalsze wybrane aspekty prawa europejskiego.
EN
Lwow Polytechnic's teaching tradition included several courses of law that were also partly taught for some years after the War at the Technical University of Silesia in Gliwice. Revival of this tradition came in mid 1990ties together with the foundation of the new faculty of Organisation and Management. Currently, two basic courses of law are offered - Introduction to Law and Commercial law, as well as some additional lectures, for example Labour Law, Environmental Law, Law of Self-government, and already proposed Economic Law of the European Union. Howeover, in the opinion of the Author of the article, further courses should be added soon taking into account Poland's policy towards accession to European Union and the development of technology. These additions should include cartain aspects of European Law, Computer Law, Law of the Internet, and Intellectual Property Law.
EN
The paper discusses various methods of determining mean temperature in climate studies and the consequences of applying particular methods. The conclusion is that the use of various mathematical formulas that describe mean temperature usually yields different results. In some cases, the differences can reach ten to twenty percent. Consequently, the results of different analyses are incomparable, even in engineering, and especially in research and scientific studies. Hence the postulate to avoid conducting comparative analyses with the use of data from different authors, if their temperature definitions are different, or if there is no precise information on the formulas used in the calculation.
PL
W pracy przedstawiono rozważania na temat sposobów wyznaczania temperatury średniej w analizach klimatologicznych oraz skutków stosowania poszczególnych sposobów. Z rozważań tych wynika wniosek, iż stosując różne formuły matematyczne, opisujące temperaturę średnią, zwykle uzyskuje się różne wartości. W pewnych sytuacjach różnice mogą sięgać kilkudziesięciu procent. Uzyskane tą drogą wyniki analiz są zatem nieporównywalne, nawet w zastosowaniach inżynierskich, a tym bardziej w pracach o charakterze naukowo-badawczym. Stąd postulat, aby w pracach naukowych unikać prowadzenia analiz porównawczych z wykorzystaniem danych pochodzących od różnych autorów, jeżeli stosowane przez tych autorów definicje temperatury średniej są różne lub jeżeli brak jest precyzyjnych informacji o stosowanych formułach obliczeniowych.
PL
Przedstawiono zakres prac nad modelowaniem procesu wielostrumieniowej sedymentacji. Omówiono najważniejsze prace zrealizowane w polskich ośrodkach naukowych. Przedstawiono przykłady wdrożeń w przemyśle hutniczym i górniczym. Wskazano dalsze kierunki rozwoju w zakresie sedymentacji prostopadłoprądowej oraz jednoczesnego klarowania i zagęszczania zawiesin.
EN
The range of studies on the modelling of the sedimentation multi-flux process is presented. The most important research in Polish science centres were described. The author presented the examples of the implementation in the metallurgic and mining industry. The author has also shown further ways of the development of the counter-current sedimentation and the simultaneous clarifying and thickening of the suspension.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.