Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa w Polsce
100%
EN
Sense of citizens' health security is one of the most important components of quality of life. Ensuring security in this area is the subject of the activities described in various policies and strategies of the state. One of the specific conditions of the health security of the state is to ensure the availability of human blood treated as a drug. In Poland, the environment in which it is implemented management of blood resources in blood donation system. Blood donation system is composed of independently functioning blood supply chains, implementing flows (blood and its components) from donor to recipient. The success of the system, and thus the chain ensuring availability of blood (as a drug) a sufficiently high level. The availability of blood as a raw material is dependent on the demographic population, as well as its willingness to honour the donation. In this paper the author presented the important relationship between the above factors and components.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji doboru podmiotów świadczących usługi medyczne w województwie łódzkim do klastrów. Klaster medyczny to celowo dobrana grupa podmiotów o kompetencjach komplementarnych połączona zależnościami o charakterze organizacyjnym, prawnym, finansowym i naukowym, którego celem jest konsumpcja efektu synergii z korzyścią dla pacjentów, budżetu państwa i nauki. W badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy danych. W pierwszej kolejności za pomocą hierarchicznej procedury grupowania wyodrębniono grupy podobnych do siebie z punktu widzenia kompetencji medycznych szpitali. Następnie określono kryteria podziału charakteryzujące odrębności kompetencyjne w ramach grup. W ten sposób otrzymano grupy szpitali niepodobnych (najbardziej różnych od siebie). Następnie na podstawie kryterium minimalnej odległości z każdej grupy szpitali wybierano po jednym obiekcie, aby w ten sposób otrzymać nowe grupy obiektów, zdecydowanie różnych pod względem możliwości oferowanych usług medycznych, a jednocześnie znajdujących się w niedalekiej odległości od siebie. Te dwa aspekty mogą stanowić przesłankę do zainicjowania współpracy między tymi obiektami w ramach klastra medycznego.
EN
This article aims at presenting a concept of the way entities that provide medical services should be selected for clusters. A medical cluster is a designated group of entities that represent complimentary competencies and are connected organisational, legal, financial and scientific interdependencies. A medical cluster is oriented to benefit from a synergy effect to support patients, the state budget and science. The research employed a multidimensional data analysis. Firstly, a hierarchical grouping procedure was used to distinguish groups of hospitals that have similar medical competencies. Then, division criteria that characterise competence differences within the groups in question were found.  This way, groups of dissimilar (the most dissimilar) hospitals were obtained. Subsequently, on the basis of a minimal distance criterion, one entity was selected from each group to obtain new groups of entities that were decisively different in the context of medical services offered and simultaneously situated in the close vicinity to one another. These two aspects may offer some premises to initiate co-operation between the entities subject to the research within a given medical cluster.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtują się zasoby krwi na wejściu do systemu cywilnego krwiodawstwa w Polsce na podstawie analizy dynamiki zmian w strukturze głównej determinanty sukcesu krwiodawstwa (dawców) oraz sformułowanie rekomendacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego państwa w obszarze samowystarczalności zasobów krwi. Za sukces funkcjonowania krwiodawstwa uznano przede wszystkim takie zarządzanie zasobami krwi i jej składnikami, które dąży do zrównania popytu i podaży na krew i jej składniki w każdym momencie. Taka sytuacja jest możliwa, gdy dysponuje się wystarczającą liczbą dawców. W badaniu wykorzystano analizę przesunięć udziałów, która służy do badania zmian strukturalnych zjawisk ekonomicznych i społecznych, mogących zachodzić w przestrzeni geograficznej w określonym przedziale czasu. Aby uwzględnić to, że każde województwo nie występuje jako odrębny geograficznie obszar, tylko zależy od przestrzennych interakcji z sąsiadującymi obszarami, w badaniu wykorzystano również przestrzenną analizę przesunięć udziałów. Otrzymane wyniki posłużą ocenie dynamiki zmian liczby dawców wynikającej ze struktury wieku dawców krwi w poszczególnych województwach (efekt strukturalny) i ze zmian konkurencyjności danego obszaru (efekt geograficzny). Znajomość natury zmian może być pomocna przy kształtowaniu konkretnych narzędzi oddziaływania na dawców (w tym również potencjalnych). 
EN
The paper aims at understanding how blood resources are formed at the entrance to the blood donation in the spatial and age section and formulating on the basis of this assessment recommendations that help improve the health safety of the State in the area of self‑sufficiency of blood supplies. The success of the functioning of blood donation primarily depends on the resource management of blood and its components that seeks to equate supply and demand for blood and its components at any time. Such a situation is possible when a sufficient number of blood donors are available. The research employed a shift‑share analysis that is used to study structural changes in economic and social phenomena that may occur in a geographical area within a specified period of time. To account for the fact that each province does not exist as a separate geographic area but depends on its spatial interactions with neighbouring areas, the study also used a spatial shift‑share analysis. The results will be used to assess the dynamics of changes in the number of blood donors, resulting from the age structure of blood donors in a particular province (a structural effect) and from changes in the internal situation of the competitiveness of a given area (a geographic effect). Knowledge concerning the nature of these changes can be helpful in developing specific tools that would encourage donors (including the potential ones) to donate blood.
4
Content available Bio Mapping as a Tool for Urban Logistics Projects
63%
EN
The article discusses the role of bio mapping, a method for receiving information about people reactions, while implementing urban logistics projects. It mentions the factors on which procedures of creating emotion maps are based including virtual space, perceived urban space and negative emotions areas in urban space. Further it presents an emotion map that was created using emotion metering equipment.
EN
Blood donation allows to obtain blood and its components from healthy people in a bid to help treatment of anonymous individuals, relying on timely and sufficient supplies of matching blood. Being a social initiative, it depends on multiple factors. Those factors are possible to be shaped and are subject to research. This paper aims to present the dynamics of change in spatial dependencies determining development of blood donation in Poland from 2005 to 2010. Spatial analysis of data enables identification of similarities and differences between voivodeships in a given period. Testing of hypothesis concerning spatial autocorrelation was carried out using tools of spatial statistics. This paper's subject matter concentrates on pointing towards the direction and extent of changes illustrated with an example of analysis investigating the number of blood donations per hospital bed in wards with high demand on blood and its components. The number of blood donors per 1000 residents in 18 - 65 age was also analysed.
EN
The article offers information on the logistics provider for blood donation purposes in reference to the blood donation supply chains management in Poland. Topics of discussion included were operation of third party logistics and fourth party logistics within business environment, demand for specialist logistics services by organizations operating in the health care industry and humanitarian aid. It mentions that human rights play a key role in making economic and organizational decisions.
7
63%
EN
The purpose of this article is a presentation of the concept of social logistics, separated as a new field of application of the theory of logistics - to solve important social problems that lie at the root of the material and information flows. Authors' considerations prowling around the logistics paradigm. It also refers to the areas of application of logistics in military and economic activities.
8
Content available Problemy hałasu we współczesnych miastach
63%
EN
The article takes the issues of noise problems in modern cities. The subject of this paper is to indicate pollutants – in particular noise pollution – its sources, consequences and possibilities of its reduction (programs of the European Union) as the main determinants of companies and places of residence location choice. Without a doubt, environment free from pollution is a source of city competitive advantage and a higher quality of life for city residents.
PL
Przedmiotem opracowania jest wskazanie na problematykę zanieczyszczeń we współczesnych miastach, a w szczególności zanieczyszczenia hałasem, jego przyczyny, skutki i możliwości ograniczania (programy Unii Europejskiej) – jako główną determinantę wyboru lokalizacji firm czy miejsc zamieszkania. Bez wątpienia wolne od zanieczyszczeń otoczenie może być źródłem przewagi konkurencyjnej i wyższej jakości życia mieszkańców miasta.
PL
Problematyka funkcjonowania miast jest obecnie tematem szczególnie aktualnym i ważnym. Jednym z problemów, z jakim borykają się współczesne miasta, są odpady komunalne – ich gospodarka. Za cel niniejszego opracowania obrano określenie sprawiedliwego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  województwie śląskim, generującego strumienie finansowe zasilające system gospodarowania odpadami.
EN
The issue of the functioning of cities is nowadays particularly actual and significant subject. One of the problems faced by modern cities are waste – namely their management. In this work, the objective was: to determine a fair way of charging for municipal waste management in the province of Silesia, which generates financial stream of waste management system financing.
EN
The article offers information on the failing of bio mapping as a tool for city management. It informs that city managers consider the bio mapping tool as imperfect and unreliable for determining particular actions. It describes that preparation stage involves selection and training of the volunteers, and advises to be equipped with map for a walking journey within designated area and carry devices like Galvanic Skin Response (GSR) and Global Positioning System (GPS).
11
Content available remote INTER-ORGANIZATIONAL PROXIMITY IN THE CONTEXT OF LOGISTICS – RESEARCH CHALLENGES
63%
LogForum
|
2015
|
tom 11
|
nr 1
109-117
EN
Background: One of major areas of modern research econnected with management issues covers inter-organizational networks (including supply chains) and cooperation processes aimed at improvement of the effectiveness of their performance to be found in such networks. The logistics is the main factor responsible for effectiveness of the supply chain. A possible and a quite new direction of research in the area of the performance of processes of the inter-organizational cooperation is the proximity hypothesis that is considered in five dimensions (geographical, organizational, social, cognitive, and institutional). However, according to many authors, there is a lack of research on supply chains conducted from the logistics point of view. The proximity hypothesis in this area of research can be seen as a kind of novum. Therefore, this paper presents the proximity concept from the perspective of the management science, the overview of prior research covering the inter-organizational proximity with supply chain from the logistics point of view as well as the possible future directions of the empirical efforts. Methods: The aim of this paper is to present previous theoretical and empirical results of research covering inter-organizational proximity in logistics and to show current and up-to-date research challenges in this area. The method of the critical analysis of literature is used to realize the goal constructed this way. Results: Knowledge about the influence of the inter-organizational proximity on the performance of supply chains is rather limited, and the research conducted so far, is rather fragmentary and not free of limitations of the conceptual and methodological nature. Additional rationales for further research in this area include knowledge and cognitive gaps indentified in this paper. According to authors the aim of future empirical research should be as follows: (1) unification and update of used conceptual and methodological approaches in research on the proximity in supply chains, (2) testing of theoretical hypotheses with attention paid to importance of the proximity for supply chains taking into account the significant heterogeneity of this form of inter-organizational cooperation, and (3) recognizing the role of the inter-organizational proximity for the practice of supply chain management and for the realization of the integration function of the logistics. Conclusions: There is a shortage of scientific research (both in the theoretical and empirical dimension) explaining the importance of the proximity hypothesis for the performance of supply chains. Additionally, there are interesting gaps in existing scientific output, connecting the logistics output (effectiveness and performance of supply chains) and economic geography (the proximity hypothesis). Closing these gaps should increase our understanding of the supply chains performance and, therefore, this will be the area of further research of authors.
PL
Wstęp: Jednym z głównych obszarów badań współczesnej nauki o zarządzaniu są sieci międzyorganizacyjne (w tym łańcuchy dostaw) oraz zachodzące w ich ramach procesy współdziałania zmierzające do poprawy sprawności ich funkcjonowania. Podstawowym czynnikiem sprawności łańcucha dostaw jest logistyka. Możliwym i stosunkowo nowym kierunkiem badań w obszarze sprawności procesów współdziałania międzyorganizacyjnego jest hipoteza bliskości rozpatrywana w pięciu wymiarach (geograficznym, organizacyjnym, społecznym, poznawczym oraz instytucjonalnym). W opinii autorów brakuje jednak badań prowadzonych w kontekście łańcuchów dostaw przyjmujących logistyczny punkt widzenia. W tym obszarze hipoteza bliskości wciąż stanowi swoiste novum. Dlatego też, w artykule przybliżono koncepcję bliskości z perspektywy nauk o zarządzaniu, przedstawiono przegląd dotychczasowych badań wiążących bliskość międzyorganizacyjną z łańcuchami dostaw z punktu widzenia logistyki oraz nakreślono możliwe kierunki dalszych badań. Metody: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczasowego dorobku teoretycznego oraz empirycznego nad bliskością międzyorganizacyjną w logistyce ze wskazaniem aktualnych wyzwań badawczych w tym obszarze. Dla realizacji tak skonstruowanego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury. Wyniki: Stan wiedzy dotyczący znaczenia bliskości międzyorganizacyjnej dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw jest dość skromny, a dotychczasowe badania empiryczne są fragmentaryczne i nie są wolne od ograniczeń koncepcyjno-metodycznych. Dodatkowym uzasadnieniem potrzeby dalszej i głębszej eksploracji naukowej są zidentyfikowane w artykule luki badawcze. Zdaniem autorów przyszłe badania empiryczne powinny służyć: (1) ujednoliceniu oraz aktualizacji wykorzystywanych podejść koncepcyjno-metodycznych w badaniach nad bliskością w łańcuchach dostaw, (2) testowaniu postulatów teoretycznych wskazujących na znaczenie bliskości dla funkcjonowania łańcuchów dostaw z uwzględnieniem znaczącej heterogeniczności tej formy współdziałania międzyorganizacyjnego, a także (3) rozpoznaniu roli bliskości międzyorganizacyjnej dla praktyk zarządzania łańcuchami dostaw oraz dla realizacji integracyjnej funkcji logistyki. Wnioski: W literaturze widoczny jest deficyt badań naukowych (teoretycznych oraz empirycznych) zawężających rozważania nad znaczeniem hipotezy bliskości do sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Co więcej, w istniejącym dorobku naukowym łączącym dorobek logistyki (sprawność łańcuchów dostaw) oraz geografii ekonomicznej (hipoteza bliskości) występują interesujące luki poznawcze, których zapełnienie powinno przyczynić się do głębszego zrozumienia sprawności łańcuchów dostaw - co będzie przedmiotem dalszych badań autorów.
EN
Logistics is a branch science and art of practical action, which deals with efficient and effective control of materials, products and information flows. This article is an attempt of theoretical considerations on the advisability of introducing logistics solutions to the public services sector. Paying attention of readers (managers, local government officials, hospital directors, employees of the local authority, as well as students) on the potential opportunities the application of logistics solutions in organizations that operate in the public sphere is the goal of this publication. The paper presents elements of logistics in public services, which in authors' opinion can bring measurable benefits, both in terms of organization and economically. On a background of the characteristics of modern society, whose unique properties result from factors such as knowledge, globalization, chaos, diversity and freedom considerations in this work are presented.
PL
W artykule wskazano na utylitarne znaczenie probabilistycznego problemu komiwojażera (PTSP) w planowaniu tras przejazdu przez przedsiębiorstwa świadczące usługi dystrybucyjne dla aptek, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego zapotrzebowania odbiorców. Problem optymalizacyjny został rozwiązany za pomocą algorytmu poszukiwania harmonii (HS), a jego użyteczność została zweryfikowana na podstawie jednej rzeczywistej instancji PTSP (reprezentującej problem niezawodności zaopatrzenia aptek) oraz trzech zadań z ogólnodostępnej biblioteki TSPLIB (dostosowanych do PTSP). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono znaczną użyteczność hybrydowego podejścia, zakładającego połączenie HS z popularną metodą 2‑opt, które umożliwiło uzyskanie dobrych rezultatów w akceptowalnym (w zastosowaniach praktycznych) czasie.
EN
This paper demonstrates the utilitarian significance of the Probabilistic Traveling Salesman Problem (PTSP) in planning travel routes by companies which provide distribution services for pharmacies, with a particular consideration of variable customer demand. The optimization problem was solved using the Harmony Search (HS) algorithm, thus verifying its utility based on one real instance of PTSP (representing the problem of pharmacy supply reliability) and three tasks from the public TSPLIB library (adjusted to PTSP). As a result of the conducted research, significant utility of the hybrid approach was identified, assuming the combination of HS with popular 2‑opt method, which enabled achievement of good results within acceptable period (in practical applications).
EN
This article aims to present the impact of social networks on the formation on the flow of blood and its components in the civilian blood donation system in Poland. The civilian blood donation system in Poland consists of 21 independently-functioning supply chains of blood and its components (Szołtysek, Twaróg 2009, p. 15). Today, logistics plays a secondary role in the management of blood supply chains, and the integration of flow is performed randomly and intuitively. The rapidly growing recognition of social logistics (T. Takahasi 1988, pp. 245 - 251; Tenhunen 2008, pp. 515-534; Szołtysek 2010, pp. 2-6; Szołtysek 2011, pp.13-18) provides tools to improve the efficiency of the blood donation system in terms of both the existing blood supply chains, and the potential offered by network structures. An unexpected change in demand for blood and its components probably induces a bullwhip effect, and the organizations that form the chains have to deal with supplies unreasonable in terms of their size and structure. A major role in this process is played by social networks, as a source of general mobilization among potential blood donors. Finding a way to change the relationship between social networks and the system of blood donation may minimize the disruptions occurring in the flow of blood and its components in Poland.
EN
The aim of this paper is to show and compare different levels of risk during a day and during a week on spot markets from the Polish Power Exchange (POLPX) and the European Energy Exchange (EEX). Based on Principal Component Analysis (PCA) the classification of contracts from the two power exchanges was made. The classification was made for linear rates of return of 24 contracts listed on the power exchanges from 01.2009 to 24.10.2012. Additionally, the 24 contracts were divided into seven groups dependent on the day of a week. Based on these data sets the classification of risk during a week was made.
PL
W niektórych obszarach działalności organizacji obserwujemy zmianę w sposobach podejmowania decyzji zarządczych, polegającą na stopniowym odchodzeniu od aspektów kosztowych jak o głównego wyznacznika efektywnościowego w kierunku wzmacniania argumentów związanych z ogólnie rozumianym dobrem klienta czy beneficjenta. Co za tym idzie, sukces podmiotu funkcjonującego w takich uwarunkowaniach wymaga nie tylko redefiniowania wiązki celów zarządczych, ale również dysponowania odpowiednio dobraną kadrą, posiadającą zarówno kompetencje zawodowe sensu striclo, ja k i kompetencje społeczne. W tak zarysowanym obrazie na rynku pracy poszukiwani są menedżerowie logistyki wrażliwi społecznie.
EN
In some areas activities o f the organization we observe a change in the methods ot management decision-making. It can be explained in part by gradual abandonment o f cost aspects, as the main determinant o f the efficiency, in order to strengthen the arguments related with generally understood good customcr or beneficiary. Conseąuently the success o f the entity operating in such circumstances requires not only a redefinition o f the beam management purposes but also disposability appropriately selected staff. This sta ff must have both professional competence in the strict sense as well as social competence (or, more broadly - social-emotional). Therefore, job market sees growing demand for socially sensitive iogistics managers.
EN
The effectiveness functioning of the blood donation system is to provide of citizens' health security. It is subject of an action both medical and logistical services. The aim of this paper is to use multivariate statistical analysis to assess the functioning blood donation system and risk analysis in this study area. In this paper the methods were used multivariate data mining in the study of blood donation system activities in the European Union countries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.