Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dziennikarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Komunikacja strategiczna a dziennikarstwo
100%
PL
Interakcje między mediami a formami komunikacji w różnych kontekstach społecznych były i są przedmiotem zainteresowania nauk o mediach i komunikacji społecznej. Współcześnie problem ten nabiera znaczenia nie tylko za sprawą „nowych mediów”, ale też zmian dokonujących się w zawodach medialnych, szczególnie w dziennikarstwie i periodycznej komunikacji medialnej. U progu czwartej rewolucji przemysłowej i wzroście znaczenia komunikacji strategicznej następują zmiany jakościowe, które w sposób zasadniczy zaczynają wpływać na dziennikarstwo jako profesję. W artykule podjęta jest próba opisania tego zjawiska z perspektywy komunikacji strategicznej i jej instrumentów. Staramy się w jakimś stopniu pokazać określone interakcje między mediami a formami periodycznej komunikacji medialnej oraz dysponentami mediów.
PL
Autorka dokonała analizy tygodników opinii tuż po wydaniu książki Wojciech Sumlińskiego „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” pod kątem reakcji tych mediów na zarzuty postawione w książce wobec głowy państwa. Pierwsza część artykułu to rozważania teoretyczne z zakresu dziennikarstwa śledczego. Kolejna część to wyniki analizy i wnioski, które osadzone są w teoriach komunikowania.
EN
A journalist interview is a well established and described genre. In many journalism textbooks it is recognized as highly important, as interview technique is both the key to acquiring information by a journalist (from people), and a way of conducting and analysing a longer literary text in a form of a dialogue between a journalist and interviewed person. The presented text discusses interview techniques, leading to creating an extensive text that would cover many topics. Such an interview, intended for publication, takes a shape of a live question-answer conversation between a journalist and his or her interlocutor. Attention is drawn to the most important steps of interview preparation: choosing the subject and the interlocutor, arranging scenery of the meeting, conducting and recording the interview, editing and preparing the text for publishing (in the light of Polish law all this has to additionally be hedged around with the right of the interviewed person to authorise the interview). The article presents the most basic typology of interviews: for a person (when the conversation focuses on the speaking person) and for a cause (when the subject matter of the talk is a field in which the interviewed person is a specialist). The author underlines an effort that has to be made by the journalist in order to prepare for an interview – there is the necessity for detailed research, acquainting oneself with the topic to be discussed, very good knowledge of the subject close to the interviewed person’s heart. He emphasizes also an important and widely discussed issue of the journalist’s responsibility for the person with whom he or she talks, as well as requirements regarding a successful interview: respect, interest taken in the interlocutor, keeping certain distance and also – fundamental for this profession – the problem of working under pressure of time and some brevity and the need to apply schematic attitude and simplify the journalistic narrative. The whole text is illustrated with numerous quotations taken from professional press and workshop materials in which famous and renowned masters of the press interview talk about their professional experience. In this text there are also remarks on the way a journalist works on the material he or she has collected and acceptable interferences in somebody’s statement. Also, the author mentions the issue of authorisation, which is an infamous remnant of the censorship which constituted a part of press law made in 1984 and – in its principles – valid till this day. 
4
Content available Dziennikarz-celebryta, czyli bohater własnego show
88%
PL
W artykule zwrócono uwagę na rolę, jaką współcześnie pełnią dziennikarze prowadzący audycje telewizyjne, głównie publicystyczne. Na wybranych przykładach omówiono rosnące znaczenie dziennikarskich gwiazd, które stają się najważniejszą częścią audycji, na drugi plan spychając zapraszanych przez siebie gości. Zaprezentowano w nim również częściowe wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu badawczego Dziennikarze, aktorzy polityczni, tematy – dyskurs publicystyczny w telewizyjnych stacjach informacyjnych w Polsce (TVP INFO, TVN24, Superstacja) przez zespół pracowników WNPiD UAM.
EN
The paper is focused on the role played by contemporary journalists – anchors of TV programs on current affairs. Selected examples serve the purpose of demonstrating the growing importance of journalistic celebrities who are becoming the most important part of the program, relegating their own guests to the background. It also presents partial results of the study conducted within the research project Journalists, political actors, themes – journalistic discourse in TV news stations in Poland (TVP INFO, TVN 24, Superstacja) by a team of AMU Faculty of Political Science and Journalism.
PL
Niniejszy artykuł omawia przebieg jubileuszu 100-lecia urodzin Františka Palackiego i towarzyszącego mu I Zjazdu Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 r. z perspektywy galicyjskich Polaków. Praca bazuje na kwerendzie prasy galicyjskiej, w tym przede wszystkim takich gazet, których członkowie redakcji byli obecni w Pradze. Rezultatem przeprowadzonych badań jest próba rekonstrukcji wydarzeń w stolicy Czech, a także ukazanie, jak Polacy postrzegali głoszone przez Czechów idee. O ile Polacy byli zgodni co do potrzeby współpracy między poszczególnymi narodami słowiańskimi celem zabezpieczenia praw narodowych w monarchii habsburskiej, o tyle różnili się z Czechami w zakresie metod działania oraz szukania sojuszników. Najwięcej kontrowersji wzbudziło zaproszenie przez organizatorów rosyjskiej delegacji. Choć współpraca między dziennikarzami słowiańskimi była kontynuowana na kolejnych zjazdach dziennikarskich aż do 1912 r., to właśnie obecność i zaangażowanie Rosjan zadecydowało o wycofaniu się Polaków z ostatnich spotkań.
EN
The article describes the course of 100 years’ jubilee of František Palacki’s birthday and the accompanying 1st Congress of Slavic Journalists in Prague in 1898 from the perspective of Galician Poles. The study is based on the search query in major Galician newspapers, including those whose editorial staff was present in Prague. The result of the conducted research is the attempt at reconstructing events which occurred in the capital of Czechia and at showing how Poles perceived the ideas promulgated by Czechs. Poles agreed with the need for cooperation between particular Slavic nation in order to secure national rights in the Habsburg Monarchy, but disagreed with Czechs in terms of methods of operation and searching for allies. The biggest controversy was aroused by the Russian delegation invited by the organisers. Although the cooperation between Slavic journalists was continued at the successive journalistic congresses until 1912, it is the Russian presence and involvement that would decide about Poles’ withdrawal from the last meetings.
PL
Wielowymiarowe relacje pomiędzy mediami masowymi i polityką to istota zjawiska mediatyzacji polityki w liberalnych, wolnorynkowych społeczeństwach kapitalistycznych. Dziennikarze realnie oddziałują na procesy decyzyjne, spo-łeczną i polityczną agendę oraz kształtują społeczną percepcję polityki i polity-ków. Jednocześnie ich własny publiczny wizerunek i społeczna percepcja pro-fesji dziennikarskiej wpływają na wiarygodność profesji, określają warunki udziału dziennikarzy w procesach decyzyjnych oraz legitymizują ich prawo do tego udziału. Dziennikarz polityczny ma także istotną rolę w konstruowaniu i obiektywizacji społecznych reprezentacji istotnych zagadnień politycznych. Tematem tego artykułu są medialne skonwencjonalizowane praktyki reprezen-tacyjne dotyczące dziennikarzy politycznych oraz powstające na tym podłożu społeczne wyobrażenia o miejscu i roli dziennikarzy i ich relacjach z politykami.
EN
Multifaceted relationships between mass media and politics lie at the core of the phenomenon of mediatization of politics in the liberal, free-market, capitalist societies. Journalists do influence political decision-making, they contribute to the structuring of the social and political agenda, and shape the social perception of politics and of politicians. Simultaneously, their own public image and the social perception of journalist profession do influence profession’s credibility, delimit the conditions of journalists’ participation in decision-making processes and contribute to the legitimization of participation in the political power structures. Political journalist does also play a relevant role in construction and objectification of the social representations of different political problems. The topic of this article is conventionalized media representation practices concerning journalists and resulting social representations of journalists and social perception of their relationships with politicians.
PL
Artykuł dotyczy trudnego problemu, jakim jest pytanie, czy naukę o dziennikarstwie można traktować jako samodzielną dyscyplinę na rów z innymi dziedzinami badawczymi. Autor cytuje prace badaczy, którzy nie widzą podstaw do pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Jednocześnie jest wielu znanych specjalistów, którzy mają przeciwne zdanie. Przykład rozwoju rosyjskiej nauki dobitnie potwierdza ten drugi punkt widzenia. W artykule rozpatrywany jest także problem współdziałania rosyjskiej nauki o  dziennikarstwie ze światowym środowiskiem badawczym i proponuje się drogi podwyższenia poziomu jej uznania w globalnej wymianie.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu łączenia dwóch zawodów – dziennikarza i PR-owca. Według zapisów, które istnieją w kodeksach zawodów, łączenie pracy dziennikarza i PR-owca jest niedopuszczalne w obie strony, a mimo to problem istnieje. Autor, oprócz charakterystyki interakcji zachodzących między dziennikarstwem a public relations, przytacza także wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów dziennikarstwa, którzy byli pytani m.in. o to, czy dopuszczają do siebie możliwość wykonywania pracy dziennikarza i PR-owca jednocześnie oraz czy według nich jest to działanie etyczne.
EN
This article deals with the problem of combining two professions – a journalist and a PR-specialist. According to professional statutes, combining work of journalist and PR-specialist is not permitted. However the problem exists. The paper focuses on the relations between journalism and public relations. It presents the results of research conducted among students of journalism. Above all, students were asked whether they think working as a journalist and a PR-person is possible and ethical.
PL
Zawarte w prawie prasowym zobowiązanie prasy do prawdziwego przedstawiania zjawisk nie zostało wsparte nałożeniem takiego samego rygoru bezpośrednio na dziennikarzy. Ich obowiązki zostały określone przez wskazanie zasad dziennikarskiego działania, które powinna cechować szczególna rzetelność i staranność, a nie – rezultaty tego działania. Ten faktyczny lub pozorny dysonans częściowo tłumaczy zawarta w prawie prasowym trójelementowa defi nicja prasy, która uwzględnia ujęcie podmiotowe, a więc zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Obowiązki zawodowe dziennikarzy wynikające z prawa prasowego zostały również właściwie ujęte w obowiązującej wykładni prawa tak, by nie narażały ludzi mediów na odpowiedzialność karną, gdy dochowają zobowiązań wynikających z ustawy prasowej. Autor tekstu wskazuje, że właściwa ocena publikacji dziennikarskich możliwa jest jedynie wówczas, gdy analizuje się nie tylko samą publikację, ale także całokształt postępowania dziennikarza, w tym normy profesjonalne dziennikarstwa.
EN
Press law requires that only the truth is presented to the public. However, the law does not apply to journalists. A journalist’s responsibilities are defi ned by the rules and not the results of their actions; results might only be characterized by reliability and accuracy. This apparent dissonance is strongly associated with normative issues of professionalism and broader journalistic culture. The author indicates that the proper assessment of journalistic publications is possible only when taking into account the process of collecting and editing news, not the publication itself. Standards and norms of professional journalism are crucial in this case.
Język Polski
|
2020
|
tom 100
|
nr 1
122-133
PL
Tematyka artykułu koncentruje się wokół języka zawodowego polskich dziennikarzy prasowych, stanowiącego jak dotąd właściwie niezbadany składnik polszczyzny. W tekście zostały zasygnalizowane wybrane problemy badawcze, które powinny stać się przedmiotem zainteresowania lingwistów. Szkic rozpoczyna wykazanie faktu istnienia wspomnianego profesjolektu oraz przywołanie kilku prac, w których zostały wstępnie opisane pewne cechy bądź elementy tego wariantu języka. Następnie autorka omawia zadania badawcze (w tym konieczność zgromadzenia danych empirycznych, wydzielenia faz procesu kształtowania się kodu, charakterystyki wewnętrznej dyferencjacji na subwarianty, ustalenia związków z językiem zawodowym drukarzy, analizy formalno-semantycznej poszczególnych jednostek leksykalnych), których realizacja pozwoli na deskrypcję profejolektu stanowiącego narzędzie komunikacji w polskim środowisku dziennikarskim.
EN
The article focuses on the professional language of Polish press journalists, an aspect of the Polish language practically unexplored by scholars to date. The text signals selected research areas that should be of interest to linguists. The article begins with an attempt to prove the existence of such a professiolect and with a reference to several studies that preliminarily describe some of its features or elements. Subsequently the author discusses research tasks that need to be accomplished in order to describe the professiolect constituting a communication tool of Polish journalists (these tasks include the necessity of gathering empirical data, determining stages in the process of the creation of the linguistic code, characterizing internal differentiation into subvariants, establishing connections with the language of typographers, and formal-semantic analysis of individual lexical units).
Horyzonty Polityki
|
2022
|
tom 13
|
nr 44
187-201
EN
RESEARCH OBJECTIVE: Analysis of the issues of compliance with the rules of journalism ethics in reporting the conflict in Ukraine, in the context of journalistic codes and the specificity of extraordinary events. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The text analyzes the ethical problems faced by journalists in the context of reporting the events with due respect for the aggrieved parties and the audience. The article uses research methods common for the social sciences and humanities, including the desk research method and case study. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point for the presentation of journalism ethics in crisis situations was the principles contained in the codes of ethics of journalistic associations and the study by Karol Jakubowicz “Journalist in a crisis situation”. The considerations refer to the reporting of events from the initial period of the conflict in Ukraine in 2022. RESEARCH RESULTS: Due to the dynamics and emotionality of a crisis situation, as well as competition in the media and politics market, ethical principles related to the objective presentation of events are often violated. The key is to properly portray death scenes and to respect people injured during extraordinary events. Reporting should be balanced so as not to cause panic. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The analysis of examples of reporting the crisis in Ukraine revealed frequent violations of ethical principles. One of the reasons is the great dynamics and drama of the events taking place. The purpose of the article was to raise awareness of the existence of journalistic deontology, compliance with its provisions and to serve for deeper analyzes in the future regarding the specificity of the behavior of journalists and participants of extraordinary events, including war.
PL
CEL NAUKOWY: Analiza problematyki wykorzystywania zasad etyki dziennikarskiej w relacjonowaniu konfliktu w Ukrainie w kontekście kodeksów dziennikarskich i specyfiki zdarzeń nadzwyczajnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W tekście przeanalizowano, jakie problemy etyczne stają przed dziennikarzami w kontekście relacjonowania wydarzeń z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla osób poszkodowanych i odbiorców. W artykule zastosowano metody badawcze właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych, w tym metodę desk research oraz studium przypadku (case study). PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do prezentacji problematyki etyki dziennikarskiej w sytuacjach kryzysowych były zasady zawarte w kodeksach etycznych stowarzyszeń dziennikarskich i opracowaniu Karola Jakubowicza „Dziennikarz w sytuacji kryzysowej”. W artykule skupiono się zwłaszcza na relacjonowaniu wydarzeń z początkowego okresu konfliktu w Ukrainie w 2022 roku. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dynamika i emocjonalność sytuacji kryzysowej oraz wysoka konkurencyjność na rynku mediów sprawiają, że często łamane są zasady etyczne związane z obiektywnym przedstawianiem zdarzeń. Kluczowe jest odpowiednie ukazywanie scen śmierci i szacunek dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń nadzwyczajnych. Relacje powinny być wyważone, by nie wywoływać paniki wśród odbiorców. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Analiza przykładów relacjonowania kryzysu w Ukrainie wykazała częste naruszanie zasad etycznych przez dziennikarzy. Jedną z przyczyn jest duża dynamika i dramatyzm zachodzących wydarzeń. Artykuł ma za zadanie zwiększyć świadomość istnienia deontologii dziennikarskiej, przestrzegania jej postanowień oraz posłużyć do głębszych analiz w przyszłości, dotyczących specyfiki postępowania dziennikarzy i uczestników zdarzeń nadzwyczajnych, w tym wojennych.
13
Content available Radio Wrocław w środowisku upolitycznionym
63%
PL
Celem niniejszego studium przypadku regionalnego Radia Wrocław jest analiza uwarunkowań paralelizmu politycznego w kontekście profesjonalizmu i niezależności dziennikarzy. Zakładano, iż wpływy polityczne Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku znajdują istotne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu publicznego Radia Wrocław, a zasady stanowiące o profesjonalizmie zawodowym dziennikarzy tej rozgłośni, w tym klasyczne postawy bezstronności i obiektywizmu, są zagrożone. Istotnymi zmiennymi zależnymi były wartości, z jakimi utożsamiają się dziennikarze (m.in. sukces zawodowy i niezależność), oraz mechanizmy polityki kadrowej. Metody badań: badania ilościowe, przeprowadzone przez autorkę w latach 2011–2012 i 2020 metodą ankietową na dwóch próbach celowych. Analizą objęto także badania fokusowe zrealizowane w 2015 roku przez wrocławską pracownię BEELINE Research & Consulting. Wyniki i wnioski: zmiany wprowadzane w Radiu Wrocław w latach 2016–2019 miały wszechstronny charakter. W kontekście politycznym szczególnie istotne były te dotyczące kadry zarządzającej oraz linii programowej redakcji po 2017 roku. Badania empiryczne przeprowadzone w 2020 roku ukazują konsekwencje tych zmian, w postaci spadku słuchalności oraz pojawienia się nowych – w stosunku do badań z lat 2011–2012 – preferencji w hierarchii wartości dziennikarzy (związanych ze światopoglądem chrześcijańskim). Oryginalność i wartość poznawcza: próba diagnozy zjawiska paralelizmu politycznego w regionalnym radiu publicznym może stanowić cenne wprowadzenie do problematyki komunikowania politycznego z udziałem mediów publicznych. W procesie budowy kapitału społecznego kluczowe znaczenie mają orientacje zawodowe dziennikarzy, stanowiące istotny komponent wiedzy na temat wykorzystania mediów publicznych w zarządzaniu partycypacyjnym. Wyniki analizy tego zagadnienia mogą pomóc w formułowaniu rekomendacji dotyczących rozwiązań legislacyjnych i strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym. *Istotne fragmenty niniejszego artykułu, obejmujące charakterystykę Radia Wrocław i wprowadzanych w nim zmian, opublikowałam wcześniej w artykule Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław, „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, 2, 2020, s. 97–113.
EN
The study aims to analyze the determinants of political parallelism in the context of professionalism and independence of journalists in Radio Wrocław. It was assumed that the political influence of the Law and Justice party [Pol. Prawo i Sprawiedliwość] after 2015 has been significantly reflected in the functioning of the public Radio Wrocław, and the principles determining the professionalism of journalists of this station, including the attitudes of impartiality and objectivity, are at risk. Significant dependent variables were the values with which journalists identify themselves (including professional success and independence) and the mechanisms of the personnel policy. Research methods: quantitative research, conducted by the author in 2011–2012 and 2020 using the survey method on two samples. The analysis also included focus studies carried out in 2015 by the Wrocław-based BEELINE Research & Consulting. Results and conclusions: the changes introduced at Radio Wrocław in 2016–2019 were of a comprehensive nature. In the political context, those concerning the management staff and the editorial program line after 2017 were particularly important. Empirical research carried out in 2020 shows the consequences of these changes, in the form of a decrease in listenership and the emergence of new––compared to the research from 2011-2012––preferences in the hierarchy of journalists’ values (related to the Christian worldview). Cognitive value: an attempt to diagnose the phenomenon of political parallelism in the regional public radio may be a valuable introduction to the issue of political communication with the participation of public media. In the process of building social capital, the professional orientation of journalists is of key importance, as they constitute an important component of knowledge about the use of public media in participatory management. The results of the analysis of this issue may help in formulating recommendations regarding legislative and strategic solutions at the regional and national level.
EN
Codes of journalistic ethics were not written for the times of global threat to the lives and health of many people. There are no clear and straightforward words of advice on how to report on coronavirus pandemic. There are however many challenges, as news services nowadays are a story about medical staff and patients fighting the disease, about race with time to find a vaccine, and about employers and governments battling to stop the economic crisis. Reliable, honest and responsible journalism is perhaps more important now than it ever was. This article presents the main risks and ethical challenges that journalists are facing in times of pandemic.
PL
Kodeksy etyki dziennikarskiej nie zostały napisane na czasy globalnego zagrożenia dla zdrowia i życia wielu ludzi. Nie ma w nich prostych i jasnych wskazówek, jak relacjonować wydarzenia, takie jak pandemia koronawirusa. A wyzwań jest mnóstwo, bo newsy to teraz opowieść o walce lekarzy i pacjentów z chorobą, o walce z czasem, by znaleźć szczepionkę; o walce pracodawców i rządów, by powstrzymać kryzys gospodarczy. Rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne dziennikarstwo jest teraz ważne być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W artykule przedstawiono główne zagrożenia i wymagania etyczne dla dziennikarzy pracujących w czasach epidemii.
EN
This paper shows genre determinants of journal announcement practiced online. Applying the genological theories of press experts, key characteristics of newsmedia on the WWW and his own observations, the author presents journal announcement as a dynamic hypertextual structure with its pragmatic and stylistic aspects. The basic structure of this genre was described as a three-degree model formed with a path providing semantic relationships between two nodes. The author, does not only explore specified characteristics in all distinguished contents, but also tries to grasp basic relationships, modifications and undergoing changes on the way to genological evolution – from press to online journalism.
EN
The article presents Arthur Ransome, a British writer and journalist who spent the years between 1914 and 1924 in Russia and the Baltic states, reporting the political events for the British press. He was involved in ambiguous relations with the Bolshevik leadership on one side and with the British government and intelligence on the other.
PL
Artykuł przedstawia postać Arthura Ransome’a, brytyjskiego pisarza i dziennikarza, który w latach 1914–1924 przebywał w Rosji i państwach bałtyckich, relacjonując wydarzenia polityczne dla prasy brytyjskiej. Był on uwikłany w dwuznaczne relacje z kierownictwem bolszewickim z jednej, a rządem i wywiadem brytyjskim z drugiej strony.
17
Content available Percepcja reportażu radiowego
63%
PL
Reportaż radiowy to gatunek ksenochtoniczny, przeniesiony z gruntu literatury, przystosowany do możliwości medium audialnego. Wielokrotnie szereg dyskusji budziła kwestia jego statusu i pogranicznego charakteru. Badacze próbowali rozstrzygnąć, czy reportaż jest tworem czysto dziennikarskim, publicystycznym, czy też należałoby go zaliczyć do dzieł sztuki. Podejmuje on bowiem najczęściej ważne społecznie kwestie, ale niejednokrotnie przedstawia je z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu. Artykuł stanowi próbę zabrania głosu w tej sprawie ‒ uwzględnia nie tylko stanowiska badaczy, lecz także opinie odbiorców. Pokazuje historyczne, społeczne i kulturowe aspekty ewolucji tego gatunku, a także wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie słuchaczy, dotyczące procesu percepcji reportaży radiowych – jego przebiegu i skutków oraz wpływu na kształtowanie kompetencji kulturowych, społecznych czy komunikacyjnych.
EN
The documentary is originally a literary genre. It has been adapted to the possibilities and the specificity of the acoustic media. Frequently, it has evocated discussions connected with its status and the character of its boundaries. Researchers tried to decide if it is a typically journalistic or artistic creation. The documentary usually takes up socially important issues but often shows them using artistic ways of presentation. This article points at different aspects of this case using researchers‟ opinions and radio listeners as well as the historic, social and cultural background of the development of this genre. The perception of radio documentaries is also mentioned in order to show its influence on cultural, social and communicative competence.
PL
„Edytuję siebie aż do znudzenia”. Tak o swoim sposobie pracy mówi Leila Guerriero, wybitna reporterka argentyńska, której książka Los suicidas del fin del mundo zostanie opublikowana w tym roku w Polsce. W artykule przybliżającym jej postać kładę nacisk na jej karierę zawodową, warsztat dziennikarski, istotne publikacje, a także przedstawiam stanowisko reporterki na temat reportażu, jak i ogólnie pojętego dziennikarstwa.
EN
“I edit myself to boredom”. In this way explains his work Leila Guerriero, outstanding Argentinian reporter. Her book – Los suicidas del fin del mundo – will be published this year in Poland. In the article I present his career, tipe of work, the tools which uses, important publications and also the position of reporter on reportage and journalism in general.
19
63%
EN
Local media deserve attention due to their thematic proximity to the audience. Typically, there are four primary formats of the local media: traditional printed press, local radio, local television and online portals. Local media often prevail quantitatively in different national media systems (for instance: traditional printed press: Poland – 2,000–2,500 titles, Germany – 1,500 titles; digitalized local press: Portugal – 170 titles) playing a significant role in the life of respective societies. Empirical studies conducted by Anna Przybylska show that being in regular contact with local media has a positive influence on people’s attachment to their place of residence and social commitment of residents. The objective of this paper is to address the problems Polish local media face and the directions of their development. The research hypothesis here is as follows: the transformations of Polish local media pertain to structure and quality. Therefore, both journalistic  working styles and the content of the local press are evolving. One of the primary triggers of these changes involves the dynamic advancement of technology. This raises the question about the direction of these transformations and their aftermath, as well as what new quality in local journalism they bring about.
PL
Zwrócenie uwagi na media lokalne jest ważne z powodu ich tematycznej bliskości z odbiorcą. Występują najczęściej w czterech głównych typach formatu: tradycyjna prasa drukowana, radio lokalne, telewizja lokalna i ortale internetowe. Przeważają ilościowo w wielu systemach medialnych państw (np. tradycyjna prasa drukowana: w Polsce 2000–2500 tytułów, Niemczech – 1500; np. lokalna prasa w wydaniu cyfrowym: Portugalia – 170 tytułów) odgrywając przy tym istotną rolę w życiu społeczeństw. Z empirycznych badań Anny Przybylskiej wynika, iż regularny kontakt z mediami lokalnymi wpływa pozytywnie na przywiązanie do miejsca zamieszkania i zaangażowanie społeczne mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, na jakie napotykają polskie media lokalne i kierunków ich rozwoju. Hipoteza badawcza brzmi – przemiany w polskich mediach lokalnych dotyczą zmian strukturalnych i jakościowych. Zmienia się zatem i warsztat dziennikarza, jak i zawartość prasy lokalnej. Jedną z głównych przyczyn tych zmian jest dynamiczny rozwój technologii. Stąd można zadać pytanie o kierunek tych przekształceń i jakie skutki za sobą pociągają, i wreszcie jaką nową jakość w dziennikarstwie lokalnym wprowadzają.
20
Content available Jan Turnau – dziennikarz wyznaniowy
63%
EN
The article presents Jan Turnau as a religious journalist. Using many genres and writing in a non theological and not specialized language, Jan Turnau uses media for evangelization, formation and preaching the Gospel. Thus, he influences the change of thinking about the Church also in the non Catholic and non Christian environment.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.