Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Opcje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Celem pracy jest zaprezentowanie problemów związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami ratingów wewnętrznych, a także przedstawienie możliwości weryfikacji modelu opcyjnego w procesie szacowania prawdopodobieństwa wypłacalności kredytobiorcy jako podstawy określania ratingu kredytowego.Aby osiągnąć cel pracy, postawiono następującą tezę: wykorzystanie wybranych wskaźników i informacji o charakterze mikro- i makroekonomicznym umożliwia kalibrację modelu opcyjnego w oparciu na wyznaczeniu związku tych wskaźników z wartością prawdopodobieństwa wyznaczanego w modelu. (fragment tekstu)
EN
The above presented paper considers impact of selected micro and macro factors on probability of default (EDF) of the borrower. Estimated values of EDF, using option model, based on dates about companies drawn from Warsaw Stock Exchange were regressed to the selected factors. Dates were pooled out from period of five years from 1998 to 2002. Each separated factor was regressed to EDF. Based on that analysis in two tables were presented the results, which shows the correlation between EDF and specific factor. It seems that this research study proves that option model represents integrated tool for EDF analysis, because it reflects impact of several factors in one value. For father researches multidimensional regression analysis is advised. Based on the presented study, it seems that option model could be valuable tool for internal rating systems used by bank. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy jednej z metod zabezpieczania instrumentu pochodnego, a mianowicie zabezpieczenia kwantylowego. (...) Istotą zabezpieczenia kwantylowego jest to, że inwestor musi wybrać między ceną zabezpieczenia a prawdopodobieństwem, że zakończy się ono sukcesem. Na przykład inwestor może ustalić, że zabezpieczenie powinno być skuteczna z prawdopodobieństwem 0,99. Zabezpieczeniem kwantylowym jest w wówczas najtańsze z zabezpieczeń spełniających ten warunek. Zabezpieczenie kwantylowe jest zatem dynamiczną wersją kontroli wartości narażonej na ryzyko (VAR). W tym artykule zajmuję się przedstawieniem pewnej metody numerycznego wyznaczania zabezpieczenia kwantylowego dla zupełnych modelów rynku. Metoda jest oparta na tzw. transformacji Nelsona-Ramaswamy, pozwalającej na przekształcenie modelu, w którym ceny akcji nie mają własności rekombinacji, do modelu, w którym tę własność posiadają. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu obliczeń. W ostatniej części artykułu prezentuję wyniki dla dwóch przykładowych modeli cen akcji: modelu CEV oraz modelu powrotu do średniej. (fragment tekstu)
EN
The article is about calculating quantile hedging for the options in complete market models. The starting point is the article, where the method based on the ratio of the real probability measure to the martingale measure was given. This method can be applied practically only when the model can be describe in recombining tree framework. In other cases it is to complicated computationally. In this paper it is proposed to use the Nelson-Ramaswamy transform in such cases to reduce the number the states in the model. The author shows that in two commonly used model (CEV model and mean reversion model) the proposed method can be applied. Then he calculates quantile hedging strategies for some warrants traded on Polish Stock Market using the new method and analyses the quality of these strategies. (original abstract)
XX
W roku 1997 Brace, Gątarek i Musiela zaproponowali model struktury terminowej stóp procentowych opisujący zachowanie stopy LIBOR. Model ten zaliczany do grupy tzw. modeli rynkowych - opisujący, w przeciwieństwie do modeli wcześniejszych, zachowanie stopy rzeczywiście kwotowanej przez rynek - szybko zyskał uznanie praktyków, dzięki możliwości wyceny opcji cap i swaption w sposób tożsamy, ze zgodną z praktyką rynkową formułą Blacka. Celem artykułu jest kalibracja modelu Brace'a-Gątarka-Musieli dla danych z polskiego rynku i wycena przykładowej opcji cap (opcja swaption w Polsce nie występuje. (fragment tekstu)
XX
Na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci obserwujemy dynamiczny rozwój rynku finansowego w obszarze instrumentów pochodnych. Proces ten jest nierozerwalnie związany z wypracowywaniem coraz to nowych strategii handlowych na rynkach terminowych. Jedną z najnowszych są transakcje oparte o kontrakty opcyjne. Sama opcja służyć może tak celom inwestycyjnym, jak i hedgingowym. Ważne, by w tym drugim przypadku właściwie dobrać instrument transferu ryzyka. Badanie strategii opcyjnych jest tu sprawą istotną, bowiem ryzyko, przed którym zabezpieczać ma opcja nie jest tożsame z ryzykiem zastosowania niej samej. Nasze rozważania oparte są na bieżącej statystyce danych rynkowych wykorzystywanych w matematycznych modelach stochastycznych. Dzięki temu wykazujemy, że wybór odpowiedniej strategii opcyjnej musi być poprzedzony wnikliwą analizą przypadku i jak najdokładniejszym studium współczynników greckich, które są pochodnymi cząstkowymi premii opcyjnej. Tym samym tworzymy i oddajemy w ręce czytelnika konkretne narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem, a także informujemy o poziomie niebezpieczeństwa, jakie niesie ich zastosowanie w praktyce gospodarczej. W celu wizualizacji otrzymanych wyników wykorzystujemy programy komputerowe Excel i Mathematica. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the last two decades we have seen dynamic growth market in the area of financial derivatives. This process is inextricably linked to the elaboration of more and more new business strategy for futures markets. One of the latest transactions are based on option contracts. Same option can be used for investment or hedge purposes. It is important that in the latter case, risk transfer instrument has been chosen properly. The study of option strategy is important, because the risk against which the option is intended to protect not the same as the risk that the card itself. Our considerations are based on current market data statistics, which are used in mathematical models of stochastic. In this way we are showing that the choice of an appropriate option strategy must be preceded by a thorough analysis of the case and the most precise study of the Greek coefficients, which are partial derivatives of an option premium. Thus we create and give into the hands of the reader concrete tools for protection against risk, and we inform the reader about the level of the dangers of their use in business practice. We use the computer programs Excel and Mathematica to visualize the results obtained by us. (original abstract)
XX
Historia opcji sięga czasów starożytnej Grecji. Pierwszą transakcję opcyjną przypisać można Talesowi, który przewidując dobre zbiory oliwek, kupił prawo do wykorzystania pras oliwnych. Kiedy urodzaj rzeczywiście nastąpił, Tales zrealizował swoją opcję, osiągając ogromny zysk. W XVII wieku pierwowzory transakcji opcyjnych stosowane były w handlu tulipanami. Kontrakty te polegały na tym, że handlujący tulipanami nabywali prawo kupna, aby mieć pewność, że będą mogli zwiększać zapasy w przypadku wzrostu cen przez wezwanie drugiej strony kontraktu do dostarczenia tulipanów po ustalonym wcześniej cenie. Z kolei hodowcy kwiatów szukali zabezpieczenia przed spadkiem cen, nabywali prawo sprzedaży towaru po ustalonej wcześniej cenie. W ten sposób wystawca prawa przyjmował ryzyko zmiany ceny w zamian za premię. Miała ona rekompensować ryzyko związane ze spadkiem cen. W roku 1973 powołano do życia Chicago Bard of Trade, jako pierwszą giełdę, na której obracano kontraktami opcyjnymi. Po jej sukcesie powołano kolejne giełdy: American Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange. (fragment tekstu)
EN
Option is a financial derivative that represents a contract sold by one party (option writer) to another party (option holder). The contract offers the buyer the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a security or other financial asset at an agreed-upon price (the strike price) during a certain period of time or on a specific date (excercise date). Strike prices are one of the key determinants of the premium, which represents the market value of an options contract. Other determinants include the time until expiration, the volatility of the underlying security and prevailing interest rates. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie generowania liczb pseudolosowych oraz opisano symulacyjną metodę wyceny opcji. Zwrócono uwagę na wpływ metod generowania liczb pseudolosowych na wycenę opcji.
EN
The main purpose of his article is to show the differences between methods of generating random numbers. To test this methods for using them in process of pricing option contracts, I've used idea of control methods test to compare this algorithms of producing random numbers. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia złożone struktury opcyjne jako alternatywne w stosunku do nabywania pojedynczych opcji instrumenty pochodne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do redukcji ponoszonego ryzyka kursowego. W artykule opisane są mechanizmy tworzenia tzw. asymetrycznych korytarzy zerokosztowych oraz rozwiązania pozwalające na podnoszenie kursów wykonania opcji sprzedaży. Stanowi to podstawę do określenia wpływu analizowanych transakcji na ponoszone przez przedsiębiorstwo ryzyko kursowe i pozwala dowieść, że tego typu instrumenty nie są dobrym narzędziem ograniczania wspomnianego ryzyka. W końcowej części artykułu wskazane są podstawowe czynniki ograniczające możliwości stosowania struktur opcyjnych przez polskie spółki w najbliższej przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents option structures as compound derivatives being an alternative to a simple buying option that can be used for currency risk reduction. It describes some ways of constructing zero-cost structures and solutions enabling to increase strikes in put options. It is a basis to determine the impact of analysed deals for company's currency risk exposure and enables to prove that such transactions are not well suited for risk reduction. The last part of the article indicates the main factors that will limit the use of zero-cost option structures by the Polish companies in the nearest future.(original abstract)
XX
Opcje stwarzają bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, pozwalają na budowę wielu różnorodnych strategii o różnym poziomie ryzyka i zyskowności. Pomimo to, wśród polskich inwestorów nie cieszą się dużą popularnością. Obecnie na GPW obraca się wyłącznie opcjami na indeks WIG20, a i tak płynności jest na nich niewielka. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania gotowych strategii opcyjnych na polskim rynku poprzez pryzmat ich efektywności. Ze względu na powszechne przekonanie o wysokim poziomie ryzyka powyższych strategii, w artykule skupiono się na pozycjach o znanej maksymalnej stracie. Analizie zostały poddane strategie skonstruowane z opcji wygasających w 2009 r. a kryteria wejścia i wyjścia z rynku zostały maksymalnie uproszczone. (fragment tekstu)
EN
The foregoing article aims to indicate the possibilities of employing available option strategies to the Polish market of index options with reference to their effective-ness. Due to the common belief that the above strategies are high-risk ones, the article focuses on the items whose maximum loss is known. The analysis involves the strategies that consist of WIG20 options expiring in 2009. The criteria for market entry and exit were simplified to the maximum. This procedure was applied in order to obtain the answer to the question whether the theoretical knowledge of option strategies combined with a simple trend analysis can generate profit.(original abstract)
9
Content available remote Analiza własności opcji floored
100%
XX
W artykule zawarta jest charakterystyka opcji typu floored: zasada funkcjonowania, model wyceny, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz analiza wartości greckich współczynników: delta, gamma, vega i theta. Na podstawie symulacji wyceny opcji floored i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN dokonano analizy kształtowania się ceny oraz zbadano wpływ wybranych czynników na cenę opcji oraz wartość greckich współczynników. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i opcji floored oraz wskazanie możliwości zastosowania analizowanych opcji w zarządzaniu ryzykiem.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues connected with floored options: characteristic of the instrument, pricing model, payoff function, the influence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta) and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the standard and floored options on EUR/PLN.(original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano przypadek opcji wzajemnie wykluczających się i pokazano przykład zastosowania drzew dwumianowych do rozwiązania tego zagadnienia. (fragment tekstu)
EN
Contemporary investment appraisal should take into consideration flexibility of managerial reaction to volatile environment. Valuation of capital investment project flexibility could be carried out with utilization of option valuation methods. One of the basic difficulty in real option valuation is existence of many real option concurrently and their interaction. The case of combination of simple options valuation with independent tree path is analysed. (original abstract)
XX
Analiza opcji rzeczowych (real options analysis, ROA), z uwagi na możliwość wyceny elastyczności decyzyjnej, staje się powoli coraz szerzej akceptowaną przez firmy, banki i instytucje finansowe metodą oceny projektów inwestycyjnych. Dzięki założeniu MAD oraz upowszechnieniu modeli dwumianowych algorytmy analizy uległy znacznemu uproszczeniu. Z uwagi na wymogi rzeczywistości coraz częstszym zagadnieniem staje się budowanie modeli wyceny obejmujących występowanie kilku źródeł niepewności (tzw. opcje tęczowe). Referat przedstawia sposób wyceny opcji dwukolorowej na przykładzie oceny ekonomicznej projektu z branży górnictwa węgla kamiennego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the past decade real options analysis (ROA) has been becoming more and more popular today. Valuing managerial flexibility is often required in feasibility studies - it meets with growing acceptance in the industry and banking. The introduction of the MAD assumption as well as spreading of lattice methods have much simplified the algorithm of the ROA. Real-life requirements often force yet building of much more complicated real options models based on multiple sources of uncertainty (rainbow options). The paper presents a valuation of two-color (cost and price volatility) waiting option based on the hard coal mining example.(original abstract)
XX
Opcje wsteczne należą do klasy opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi. Na wartość tych opcji ma wpływ ekstremalna wartość osiągnięta przez cenę instrumentu w okresie ważności opcji. W artykule przedstawiono własności opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji i możliwości zastosowania tych opcji w zarządzaniu ryzykiem. Na podstawie symulacji wyceny opcji wstecznych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN zbadano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny rozpatrywanych opcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in the volatility of market conditions has an impact on the growth of the risk connected with running a business. The volatility fluctuations of interest rates, exchange rates and raw material prices are the cause of difficulties in maintaining a company's market share in the increasingly competitive environment. Therefore, it is necessary for companies to apply new tools and methods of risk management which can improve financial results of a business. In risk management options are an attractive financial instrument. Lookback options are the extremum-dependent options . The value of the extremum-dependent options is influenced by the extreme value reached by the underlying instrument in the exercise period of the option. The aim of the article is to present the properties and the issues connected with the uses of floating-strike lookback options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the floating-strike lookback options and standard options on EUR/PLN. (original abstract)
XX
Strategia iron condor jest złożoną strategią opcyjną, która polega na łączeniu dwóch strategii opcyjnych rozpiętościowych. Jej konstrukcja umożliwia osiaganie zysków z instrumentów podstawowych, których ceny w pewnym okresie znajdują się w trendach horyzontalnych. Celem artykułu jest analiza ryzyka strategii iron condor. Przedstawiono w nim konstrukcję strategii, model wyceny, wpływ ceny instrumentu bazowego na wartość strategii oraz na kształtowanie się wartości współczynników delta, gamma, vega i theta. Współczynniki te są głównymi miarami ryzyka kontraktów opcyjnych. Określają wpływ zmiany wartości czynnika ryzyka na cenę kontraktu. Ilustrację empiryczną zawartą w artykule przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
The iron condor strategy is a complex option strategy that combines two option spread strategies. The design of this strategy makes it possible to make profits from underlying instruments whose prices are in horizontal trends over a certain period. The research objective of the article is to analyse the risk resulting from the iron condor strategy. The article presents the structure of the strategy, the pricing model, the impact of the price of the underlying instrument on the value of the strategy and on the value of the delta, gamma, vega, and theta ratios. These ratios are measures of the risk of option contracts. The empirical illustration contained in the article is based on the simulation of the valuation of currency options issued in EUR/PLN.(original abstract)
XX
Duża zmienność warunków rynkowych przyczynia się do wzrostu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, w dobie narastającego zjawiska globalizacji rynków finansowych, w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie ma zarządzanie ryzykiem, które przyczynia się do poprawy wyników finansowych firmy. W zarządzaniu ryzykiem szczególną rolę odgrywają instrumenty pochodne. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hybrydową opcją typu collar: funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości greckich współczynników: delta, gamma, vega, theta oraz rho. Ilustrację empiryczną zaprezentowano na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest przedstawienie własności hybrydowej opcji typu collar.(abstrakt oryginalny)
EN
High volatility of market conditions accounts for the increase in the risk of running a business. Consequently, in times of financial markets globalization, risk management is vital to corporate value management, which improves financial results of a company. Derivatives have a particular meaning in risk management. The article presents the issues connected with hybrid options collar: payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN. The aim of the article is to present the properties of hybrid options collar.(original abstract)
XX
W celu ograniczenia ryzyka poniesienia straty wynikającej ze zmienności ceny instrumentu bazowego stosuje się różnorodne strategie opcyjne. Mechanizm osiągania zysku z inwestycji w opcje pozwala na konstruowanie strategii o różnych funkcjach dochodu końcowego (J. Hull (1999)). Zapis w postaci funkcji umożliwia ich matematyczną analizę. Utworzenie modelu matematycznego w znaczny sposób ułatwia wybranie strategii, która pozwoli na zminimalizowanie straty i zmniejszenie prawdopodobieństwa jej poniesienia, a także spowoduje maksymalizację zysku i zwiększenie prawdopodobieństwa jego osiągnięcia. (fragment tekstu)
EN
In the paper it was presented how the properties of the linear functions could be used in the study of options. An option can be represented as a function of its profit at expiry. Each complex strategy is a combination of basic strategies. Thus, the function of profit of complex option strategies is a linear combination of function of an income of basic strategies with coeficients that are integral non-negativ numbers. Mathematical analysis of these functions facilitates the evaluation of the application of particular strategies and allows the modification of strategies in such a way as to arrive at the expected profit. The method was presented on the basis of spread option strategies. (original abstract)
XX
Opcje realne stanowią systemowe i zintegrowane podejście do wyceny aktywów rzeczowych (w odróżnieniu od finansowych), w dynamicznym i charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności otoczeniu Znajdują zastosowanie w sytuacjach decyzyjnych stwarzających możliwość wyboru kierunku, rodzaju i momentu podjęcia decyzji i dotyczących głównie obszarów oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, projektowania strategii przedsiębiorstw. Cechą wyróżniającą opcji realnych jest uwzględnienie w ich wycenie wartości elastyczności decyzyjnej w ramach realizowanego projektu. (abstrakt oryginalny)
EN
Real options constitute a systematic and integrated approach to valuation of real assets in a dynamic and uncertain environment. They are applied in decisions requiring managerial flexibility as to kind of investment project, timing of the investment, changing the scale of the project, changing the input and output structure. Real options are also used in the context of company valuation and business strategy preparation. The distinctive feature of real option analysis is valuation of managerial flexibility. (original abstract)
XX
Autor koncentruje swoje rozważania wokół opcji klasycznych i egzotycznych. Charakteryzuje różne rodzaje opcji oraz metody ich wyceny, a także wskazuje korzyści i zagrożenia związane z wprowadzenie rynku opcji w Polsce.
EN
New financial instruments appeared in lates years on the world capital markets. Options and futures are classical instruments. There is a large group of exotic options, except most known call and put. The substantial problem in this work is option pricing. (original abstract)
XX
W artykule poruszono zagadnienie opcji na "swapy" procentowe. Jest to jeden z typów opcji procentowych. Dają one posiadaczowi prawo do zawarcia określonego "swapa" procentowego w określonym czasie w przyszłości. Zaprezentowano model, który znajduje zastosowanie w praktyce rynkowej do wyceny opcji na kontrakty "swap", pomimo iż został stworzony do wyceny opcji na terminowe kontrakty towarowe.
EN
The article shows issues of option to percentage swap. It's one of the types of percentage options. The owner has a right to reach specific percentage "swap" in specific time in the future. Show model, which has application in market practice to valuation of option to swap contracts even though be meant for valuation of option to commodity futures contracts. (M.P.)
XX
W artykule rozważana jest wycena opcji pogodowej typu europejskiego, gdyż tego typu opcje pogodowe są najbardziej popularne. (fragment tekstu)
EN
A weather option is one of the newest achievements of financial engineering. One should expect appearing of instruments of this type on the financial market in Poland.Valuation of the weather option, alike like of remained weather derivative securities, has not been, like to date, worked out in the satisfying way. In the article actuarial methods of the valuation of the weather option, widely used at present in practice, are considered. An example of the valuation of the weather option contract, with specification for Polish conditions, illustrates the considerations. (original abstract)
XX
Omówiono pojęcie opcji, motywy zawierania kontraktów opcyjnych i strategie handlu opcjami finansowymi: oparte na wykorzystaniu różnic w wysokości premii, oraz oparte na wykorzystaniu odmiennego mechanizmu korzyści związanych z ruchem cen bieżących.
EN
The paper deals with investment on the options market. The first part provides a general characterization of options and focuses on such basic concepts as base price, maturity date, premium and four basic option types: sale of call option, buy of call option, sale of put option, buy of put option. The second part deals with the rational behind the decision of participants of the options trade that is: speculation, hedging and arbitrage. The final part constutes the essence of the paper and describes strategies used in options trading. The strategies are divided into spread and butterfly related strategies on the one hand, and strategies relying on a different mechanism of profit generation connected with movement of current prices (straddle, strangle, strip and strap).(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.