Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 920

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje charakterystykę gospodarczą południowo - zachodniego regionu Anglii. Część druga poświęcona jest infrastrukturze transportowej. W części trzeciej scharakteryzowano Centrum Logistyczne Cabot park, a w kolejnej jego związki i wzajemne zależności z otoczeniem.
EN
This article is consisting of four parts. The economical characteristic of England's south - west region is presented in its first part. Second part is intended for a transport infrastructure. The Cabot Park Logistic Center is distinguished in third its part. The relations and common dependences of the Center with an environment are also presented in the following its parts.
5
Content available Infrastruktura a rozwój przedsiębiorczości
100%
EN
The research into the development of enterprise shows that one of the most important factors affecting its development is infrastructure. Its features help to activate the .peripheral. regions and accelerate the process of restructuring and modernization. The systems which play a major role in developing individual business are modern transport and communication systems, the banking system, the financial and legal counseling system.
PL
Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej technologii, z którą wprost związana jest infrastruktura procesów magazynowania. Jednym z jej elementów są urządzenia magazynowe, które podobnie jak budowle magazynowe odgrywają ważną rolę w przechowywaniu towarów.
PL
W artykule przedstawiono stan infrastruktury technicznej w gminie wiejskiej Działdowo na tle pozostałych gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym.
EN
The article presents condition of technical infrastructure in rural community Działdowo compared to other municipalities of the Warmia and Mazury Province. Particular attention was paid to the role of infrastructure in local development.
PL
Infrastruktura, od zawsze towarzysząca realizowanym procesom magazynowym, ma strukturę składającą się z szeregu elementów wzajemnie powiązanych i ściśle ze sobą współpracujących. Wzajemne powiązanie funkcjonalne elementów infrastruktury oraz odpowiednie ich zastosowanie ma wpływ na warunki przechowywania towarów.
PL
Istotnym warunkiem rozwoju polskich aglomeracji jest sprawny system transportowy. Do obsługi dużych potoków pasażerskich między sąsiadującymi miastami najlepiej nadaje się transport szynowy. W Polsce odczuwa się dotkliwy brak sprawnych połączeń kolejowych do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Szansą na zmianę tego niekorzystnego obrazu jest Program Operacyjny .Infrastruktura i Środowisko", w którym uwzględniono realizację projektów z zakresu szybkich kolei miejskich. Jednak by tę szansę wykorzystać, konieczne jest zmodyfikowanie niejasnych zapisów PO .HŚ" w taki sposób, by przystawały one do rzeczywistości.
10
Content available Przydatność przestrzeni podziemnej
80%
PL
Od dawna trwa rywalizacja o to, kto zbuduje najwyższą konstrukcję na świecie. Im wyższy budynek, tym bardziej imponujący. Ale nie wszystkie osiągnięcia inżynierii idą w górę. Coraz więcej dzieje się także pod powierzchnią ziemi. Mimo że ich nie widać, pod naszymi stopami znajdują się często niesamowite obiekty, a korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni pod powierzchnią ziemi są coraz istotniejsze nie tylko dla społeczeństwa, ale także z punktu widzenia środowiska i gospodarki.
PL
W poprzedniej części artykułu omówiono sposoby stosowania przez urbanistów zieleni przy uspokojeniu ruchu w osiedlach i mniejszych miej-scowościach. W niniejszym artykule przedstawiono dalszą część stosowanych sposobów wykorzystania zieleni w uspokojeniu ruchu.
PL
Przejawem procesu globalizacji w rozwoju systemu transportu w Polsce jest między innymi postępujący proces jego integracji z systemem transportowym Europy. Celem moich rozważań jest przybliżenie tego procesu. Przedmiotem pracy jest analiza procesu zmian zmierzających do zmniejszenia zróżnicowań w zakresie struktury gałęziowej, parametrów technicznych, gęstości i cech jakościowych sieci.
PL
Liczne przesłanki wskazują na to, że miasta będą stawać się w coraz większym stopniu miejscem poważnych konfliktów wynikających z problemów w sprawnym przemieszczaniu się. Problemy z mobilnością przejawiają się poprzez zjawisko narastającej kongestii. Aby walczyć z tym zjawiskiem, logistyka miejska musi sięgać do rozwiązań stosowanych w innych dyscyplinach naukowych, takich jak np. eksperymenty psychologiczne, data mining, symulacje komputerowe, reprezentatywne badanie opinii, analizy przypadków i inne.
EN
This paper deals with problems connected with main directions of finding solutions for problems caused by congestion in contemporary cities. There are mainly two areas of interest - fright and passenger movements. Both of them are limiting cities possibilities of development and competition abilities. These areas of fighting with congestion have their solutions in strictly engineering and organizational activities, but the most important is to have citizens on side of proposed solutions. This is why city logistics has to attract some solutions from different areas of science - this is why interdisciplinary of solutions has such a great importance.
17
Content available remote Źródła finansowania rozwoju transportu
80%
PL
Znaczenie dobrze rozwiniętej i należycie utrzymywanej infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową przewidziane w projekcie Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 z uwzględnieniem środków unijnych i prywatnych. Trudności z wykorzystaniem pomocy finansowej UE i jak je przezwyciężać.
EN
The meaning of well developed and properly affirm infrastructure for social and economical country development. The outlays on road and railway infrastructure predicted for the project of National Development Plan for years 2007-2013 including union and private resources. The difficulty with using of EU financial aid and methods of their overpasses.
PL
Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących do przerywania zaczętych inwestycji, wyburzania obiektów już wybudowanych, budowania kontrowersyjnych objazdów miejscowości, dopasowywania modernizowanych linii kolejowych do tras już istniejących.
EN
The article is a continuation (eighth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It is based on a dissertation at the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is the result of numerous mistakes which have been noted in decisions concerning infrastructure projects. The result often leads to the decommissioning of ongoing investments, the demolition of previously built objects, the construction of controversial Ring Roads around city perimeters, and so on. This publication provides the reader with complete algorithms covering most of the calculation tasks - available for all designers and surveyors.
PL
Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej przygotowanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących do przerywania zaczętych inwestycji, wyburzania obiektów już wybudowanych, budowania kontrowersyjnych objazdów miejscowości czy dopasowywania modernizowanych linii kolejowych do tras już istniejących.
EN
The article is a continuation (sixth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It's besed on a dissertation by the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is the result of numerous mistakes which have been noted in decisions concerning infrastructure projects. The result often leads to the decommissioning of ongoing investments, the demolition of previously built objects, the construction of controversial Ring Roads around city perimeters, and so on. This publication provides the reader with complete algorithms covering most of the calculation tasks – available for all designers and surveyors.
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego przez operatorów infrastruktury krytycznej (usługi kluczowej) w postaci Dyrektywy NIS 2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz Ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo przedstawiono zagrożenia oraz przykłady ataków cybernetycznych. Zwrócono uwagę na dostępne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo cybernetyczne i problemy jakie mogą się pojawić przy implementacji zapisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the applicable legal regulations regarding the provision of cyber security by critical infrastructure operators (key services) in the form of the NIS Directive 2016/1148/EU on measures for a high common level of security of network and information systems on the territory of the Union and the Act of July 5, 2018 on the national cyber security system. Additionally, threats and examples of cyber-attacks are presented. Attention was paid to available solutions increasing cyber security and problems that may arise when implementing the provisions of the Act on the National Cyber Security System.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.