Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odrzańska droga wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowa cecha transportu zrównoważonego to wykorzystanie dodatnich cech każdego z istniejących systemów, które mogą pełnić fijnkcje przemieszczania w określonej relacji. Uwzględniając politykę transportową UE, wspierającą rozwój transportu kolejowego i wodnego Śródlądowego w Polsce, transport zrównoważony może być realizowany w korytarzu transportowym Odry. ODW (Odrzańska Droga Wodna), mimo wielu ograniczeń nawigacyjnych umożliwia transport ładunków masowych (węgiel, udy, kruszywa budowlane). W artykule )rzedstawiono analizę ładunków masovych i niebezpiecznych ciążących do korytarza transportowego Odry. Podana została wstępna analiza kosztów transportu wodnego i kolejowego w relacji Śląsk - Zespół Portowy Szczecin - Świnoujście. Koszty transportu wodnego śródlądowego uwzględniają zmienne warunki nawigacyjne i są oparte o dane armatorów. Koszty transportu kolejowego określono w oparciu o oficjalne taryfy przewozowe PKP CARGO SA.
EN
The article discusses possibilities of mass freight transport between Upper- Silesian Industrial Region and seaports of Szczecin and Świnoujście. Included analysis compares transport costs of railway and inland waterway transport. The calculations have been made using the tariffs of the biggest rail and water jperators: PKP CARGO SA and Group ODRATRANS. The results show that water transport should be theoretically cheaper than railway transport.
2
Content available remote Odrzańska Droga Wodna - obecny stan, realizowane inwestycje i oczekiwania
100%
PL
Początki regulacji Odrzańskiej Drogi Wodnej sięgajace XIX wieku. Modernizacja istniejącej zabudowy po 1945 r. Podział na odcinki, które można wyróżnić ze względu na: warunki nawigacyjne, zabudowę techniczną oraz gabaryty. Przeszkody ograniczające transport wodny śródlądowy. Inwestycje realizowane obecnie w celu poprawy warunków żeglugowych. Argumenty przemawiające za przyjęciem do realizacji "Programu dla Odry - 2006". Postulat uchwalenia przez polski Parlament ustawy o modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
4
75%
EN
An analysis of transport costs in the Oder Waterway conditions was carried out. Transport costs were calculated for the Wrocław-Szczecin-Wrocław line and the Koźle-BerIin-Koźle line. Barge draught has been shown to be the decisive factor having a bearing on transport costs. Depending on the conditions existing on the waterway it is possibIe to determine a saiIing speed at which minimum totaI costs are obtained. Fuel costs were calculated using a software program which aIIows one to optimise the operation of the ship propulsion system.
PL
Przedstawiono analizę kosztów transportu w warunkach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Koszty transportu określono w relacji Wrocław-Szczecin-Wrocław oraz Koźle-Berlin-Koźle. Dla relacji Wr-Sz-Wr przyjęto stałe średnie głębokości drogi wodnej na całej długości trasy. W przypadku relacji Ko-Be-Ko uwzględniono zmienność parametrów hydrotechnicznych na określonych odcinkach drogi wodnej Odry. Oszacowano liczbę floty niezbędnej do przewozu 1 mln ton węgla w relacji Ko-Be. Szacunki te uwzględniają czasy trwania określonych głębokości tranzytowych na Odrze poniżej Brzegu Dolnego za okresu 1980-2003 r. Wykazano, że decydującym czynnikiem wpływającym na koszty jest zanurzenie barek pchanych. Czynnikiem, który może zmniejszyć te koszty, jest prędkość pływania. W zależności od istniejących warunków na drodze wodnej istnieje możliwość określenia prędkości plywania, przy której uzyskuje się minimalne koszty całkowite. Koszty paliwa określone zostały przy wykorzystaniu programu cyfrowego. Podstawą do określenia kosztów paliwa są parametry układu napędowego oraz opory ruchu statku. Program pozwala na optymalizację parametrów pracy układu napędowego statku. Pozostałe składniki kosztów zostały oszacowane na podstawie danych armatora ODRATRANS S.A. Analiza została przeprowadzona przy założeniu eksploatacji zestawu pchanego INBAT. Jest to koncepcja nowej generacji zestawów pchanych przystosowanych do eksploatacji na ekstremalnie płytkich wodach przy zmiennych w czasie warunkach hydrotechnicznych na drodze wodnej.
PL
Przedstawiono analizę kosztów transportu śródlądowego na ODW. Analiza oparta została na danych armatora. Przeanalizowano koszty dla systemu scalonego i klasycznego pchanego. Mimo, że system scalony jest zaprzeczeniem systemu pchanego, wykazuje nieznacznie wyższą efektywność od klasycznego. System dzierżawy floty to podstawowy czynnik wyższości systemu scalonego nad klasycznym systemem pchanym. Koszty jednostkowe uzależnione są od stopnia wykorzystania zanurzenia floty i długości drogi, na której realizowany jest transport ładunków. Flota, aby zapewnić rentowność transportu, powinna być maksymalnie dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych na drodze wodnej. Znaczący wpływ na wielkość generowanych kosztów ma prędkość pływania. Ma to ścisły związek ze zużyciem paliwa.
EN
There is presented an analysis of inland waterway transport costs on the ODW (Odra's Waterway). The analysis is based on the ship owner’s data. The cost of integrated system and classical pushed system were analyzed. Although the integrated system is contradiction of pushed system, it shows a slightly higher efficiency than the classical one. Fleet tenancy system is an essential factor in the superiority of integrated system over the classical pushed system. Unit costs are dependent on the draught of the fleet and the length of the waterway, where the transport of cargo is realized. To ensure the profitability of transport the fleet should be maximally adapted to the existing navigation conditions on the waterway. Significant impact on the value of generated cost has the ship speed. This is closely linked to fuel consumption.
6
Content available remote Odrą do Europy
75%
PL
Odrzańska Droga Wodna jest ważnym elementem europejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych. Przebiega wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i stanowi ogniwo łączące aglomerację szczecińską z południem kraju. Niestety niektóre jej odcinki nie spełniają nawet minimalnych warunków żeglugowych. Poprawa parametrów Odry mogłaby przyczynić się do aktywizacji przewozów. W artykule dokonano analizy przewozów realizowanych Odrzańską Drogą Wodną oraz, w oparciu o przewozy realizowane transportem drogowym i kolejowym w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym, przedstawiono prognozy przewozu ładunków żeglugą śródlądową, zarówno w przypadku realizacji inwestycji poprawiających parametry ODW, jak i ich zaniechania.
EN
The Odra Waterway is an important element of the European inland waterway network. It runs along the Central European Transport Corridor (CETC) and connects agglomeration of Szczecin with south of the country. Unfortunately, some of its sections do not meet even the minimum conditions for shipping. This article presents analysis and forecasts of freight traffic by the Odra Waterway.
PL
Referat podejmuje problem organizacji transportu łamanego kolejowo - wodnego węgla w korytarzu Odrzańskiej Drogi Wodnej. Model transportu szerzej przestawia relację Śląsk - Elektrownia Opole. W opracowaniu uwzględniono zapotrzebowanie na flotę i koszty transportu w różnych wariantach transportu. Rozpatrywano hipotetyczne zapotrzebowanie Elektrowni Opole na węgiel z uwzględnieniem już realizowanych przewozów (w innych relacjach). Model transportu obejmuje szczegółowe aspekty transportu z uwzględnieniem m. in. rozbudowy portu w Opolu, zaawansowaną dyspozyturą i koniecznością stworzenia harmonogramu przewozów w całym korytarzu transportowym.
EN
This paper refers to organisation of intermodal transportation of coal on Odra River Waterway corridor. Presented model concerns of Silesia - Opole Power Station's link. The requested shipping and transportation's costs were described. Hypothetical need of coal were consider, taking into account realized transportation (in another directions). Transportation model includes details as expansion of Opole Port, advanced dispatch and need of time table for vessels.
9
Content available Analiza stanu żeglugi śródlądowej w Polsce
63%
PL
Artykuł omawia bieżące wykorzystanie potencjału żeglugi śródlądowej w Polsce, a także analizuje możliwości rozwoju tego sektora transportu. Celem niniejszego artykułu była analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce, w tym roli portu w Szczecinie w kontekście rozwoju tego rodzaju transportu do 2020. W pierwszej części pracy scharakteryzowano przesyłki transportem śródlądowym oraz stan ogólny śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Druga część poświęcona jest ocenie stanu żeglugi śródlądowej w porcie w Szczecinie. Ponadto przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej w związku z założeniami poprawy żeglowności Odry planowanymi na lata 2016-2020.
EN
The article discusses the current use of inland waterway potential in Poland and also analyzes the opportunities for the development of this transport sector. The purpose of this article was to analyze the state of inland waterways in Poland, including the role of the port in Szczecin, in the context of the development of this mode of transport by 2020. In the first part of the paper was characterized shipments by inland transport and the general condition of the inland waterways in Poland. The second part is devoted to the assessment of the status of inland waterway transport in the Port of Szczecin. In addition are  presented  the most important information about the development of inland waterway transport in relation to the assumptions of improvement of navigability of the Odra River planned for 2016-2020.
10
Content available remote Transport kontenerowy na Odrzańskiej Drodze Wodnej
63%
PL
W artykule omówiono znaczenie żeglugi śródlądowej w transporcie kontenerów w państwach Europy zachodniej. Udział tej gałęzi transportu jest szczególnie znaczący w korytarzu transportowym Renu. Wnika to z dużego udziału transportu kontenerowego w całości pracy przewozowej na tym obszarze. Transport kontenerowy w Polsce odbiega znacząco od przewozów w krajach starej UE. W Polsce transport śródlądowy w zasadzie nie uczestniczy w transporcie kontenerów. Przeanalizowano uwarunkowania Odry i koszty śródlądowego transportu kontenerów i wykazano, że może on stać się konkurencyjny w stosunku do transportu kolejowego w korytarzu transportowym Odry, mimo istniejących ograniczeń na tej drodze wodnej.
EN
The paper refers to the importance of inland waterway transport in the transport of containers in the countries of Western Europe. The contribution of this transport is significant especially in the Rhine corridor. This is due to a significant share of container transport in the whole transport operation. Against this background, container transport in Poland differs significantly from that in the old EU countries. In Poland, inland waterway transport is not involved in the transport of containers. However it is shown, that it can be competitive in relation to the rail transport in corridor of Odra River, despite the existing restrictions on the waterway.
11
Content available The Oder and the Oder transport corridor
63%
EN
The oder Waterway is the only waterway in Poland suitable for transport. It interconnects and integrates major industrial agglomerations in Poland. OWW may constitute an important link in a transport corridor providing the shortest connection between the Scandinavian countries and the Balkans. Its transport function gains much in importance in the light of the EU transport policy. Currently, because of years of neglect, OWW cannot be fully used as a shipping route. The realization of the Program for the Oder 2006 will significantly improve the navigation conditions on the Oder but it will not lead to full integration of this waterway with Europe's system of waterways. The effectiveness of transport on the Oder can be substantially improved by building a new generation of push trains adapted to operation on shallow waters.
PL
Odrzańska Droga Wodna jest jedyną drogą wodną w Polsce, która ma znaczenie transportowe. Może stanowić istotny element korytarza transportowego, będącego najkrótszym połączeniem państw skandynawskich z Bałkanami. Jej transportowe znaczenie wzrasta w związku z polityką transportową UE. Obecnie, z uwagi na wieloletnie zaniedbania, ODW nie może być w pełni wykorzystana jako szlak transportowy. Realizacja Programu dla Odry 2006 znacznie poprawi warunki nawigacyjne na Odrze. Nie doprowadzi to jednak do pełnej integracji tej drogi wodnej z systemem dróg wodnych Europy. Efektywność transportu na Odrze można znacznie poprawić budując nową generację zestawów pchanych dostosowanych do eksploatacji na wodach płytkich.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z żeglugą śródlądową na dolnej Odrze i Wiśle. Zaprezentowano Wisłę i Odrę jako drogi wodne, ich warunki eksploatacyjne oraz opis ogólnych uwarunkowań żeglugowych.
EN
In the article a subject matter brought up was associated with the inland waterway shipping on the lower Oder and the Vistula. The Vistula and the Oder were presented as the watercourse, their operating conditions and the description of general navigational conditioning.
PL
Artykuł przedstawia logistyczne uwarunkowania tworzenia nowych relacji transportowych, w których w ramach transportu łamanego wykorzystuje się żeglugę śródlądową. Na przykładzie transportu kolejowo-wodnego, wskazano analizy i założenia, które należy poczynić podejmując decyzje o sposobie przewozu. Pierwszym krokiem jest wybranie dostawcy i placów składowych / przeładunkowych. Po określeniu typu taboru (kolejowego i śródlądowego) należy dobrać odpowiednią technologię jego obsługi. Pozwoli to na wyznaczenie harmonogramu dostaw surowca do punktów przeładunkowych i docelowego. W oparciu o dostępną lub planowaną infrastrukturę, należy również dobrać paramtery prac przeładunkowych. Wymienione założenia poczyniono na przykładzie relacji w korytarzu transportowym Odrzańkiej Drogi Wodnej, dla przewozu węgla ze śląskich kopalni do Elektrowni Opole.
EN
The paper presents logistic conditions for creating new transport relations, in which the broken transport includes the inland waterway transport. Using the example of rail-water transportation, it states the analysis and assumptions to be made while taking decisions about how to transport. The first step is to select a supplier and storage yards / handling. After determining the type of vehicles (rail and inland waterway) one should choose the appropriate technology to use. This will allow for scheduling the supplies to points of loading and destination. Based on the available or planned infrastructure, one must also choose the parameters of cargo operation. These assumptions have been made on the example of the relation in Odra Waterway transport corridor for transportation of coal from Silesia's mines to the Opole Power Station.
14
51%
PL
Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków Śródlądowych od kilkunastu lat zajmuje się problemami żeglugi śródlądowej w Polsce. W ostatnim czasie stworzono tam program komputerowy wspomagający szacowanie kosztów transportu śródlądowego z uwzględnieniem parametrów drogi wodnej. Celem referatu jest przedstawienie metody obliczania przepustowości dróg wodnych za pomocą programu komputerowego. Program pozwala na obliczanie kosztów całkowitych transportu towarów masowych przewożonych w systemie łamanym przy użyciu kolei i żeglugi śródlądowej. Z uwagi na fakt, iż PKP Cargo nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących kosztów przewozu, obliczenia dotyczące transportu kolejowego oparte są na stawkach frachtowych publikowanych. Obliczanie kosztów bezpośrednich generowanych przez statki śródlądowe dokonywane jest przede wszystkim na podstawie danych uzyskanych od największego polskiego armatora ODRATRANS oraz na podstawie danych dotyczących floty pływającej po Odrze. Koszty zewnętrzne szacowane są w oparciu o wyniki badań przeprowadzanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
EN
The article is a description of a method of supporting the organization of broken cargo transportation, taking into account transportation by rail and waterway. The Department of Modeling of Hydraulic Machinery and Equipment and Inland Vessels of Wroclaw University of Technology, developed a computing program for the method. It allows for planning transportation of bulk goods and estimating of their costs. The paper contains a description of this computer program. Shows how to calculate the direct costs for both transport modes, external costs of inland transport and the probability of desired hydrotechnical conditions (adequate depth of the waterway by the time required to complete the transport process). A key part of the paper is to present a method of calculating the capacity of the different sections of the waterway. These calculations clearly show the large reserves of inland waterway transport. This means that even without correcting the parameters of waterways, one can easily increase the traffic on the Polish waterways. Knowledge of capacity of the waterway sections and the probability of needed depth on the trail, is the basis for long term planning of the maximum transport capacity of individual segments. For this reason the program is intended for use by shipowners and shippers using the inland waterways.
PL
[...] Celem artykułu jest analiza i ocena potencjału społeczno-gospodarczego polskich regionów zlokalizowanych w rejonie ODW, czyli województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Analizę oparto na oficjalnych danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), odnoszących się do sytuacji demograficznej analizowanych obszarów, sytuacji ekonomicznej ludności, w tym rynku pracy oraz stanu i struktury gospodarek. Zakres czasowy danych poddanych analizie został zdeterminowany ich dostępnością w zasobach informacyjnych GUS i Eurostat.
EN
Oder Waterway E30 is one of three international waterways on Polish territory and is an important element of European inland waterway network. The purpose of this article is to analyze and evaluate the socio-economic potential of Polish regions situated in the course of the Oder Waterway.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.