Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 539

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
4
Content available remote ABC renowacji kapeluszowej : co warto wiedzieć?
100%
PL
W rejonie Baligrodu przeprowadzono litogeochemiczne opróbowanie tamtejszych okruszcowanych arsenem serii fliszowych, w rejonie zaś Szczawnicy opróbowano andezyty. Uzupełniono je opróbowaniem panwiowym (szlichowym). W rejonie Baligrodu w okruszcowanych realgarem zlepieńcach oraz piaskowcach istebniańskich łuski Bystrego rtęć i złoto występują jedynie w ilościach śladowych. Ich współzależność z arsenem nie ma charakteru korelacji liniowej. W badanym rejonie odkryto jedno stanowisko okruchowego cynobru, złoto okruchowe zaś występuje sporadycznie. W rejonie Szczawnicy potwierdzono obecność złota pierwotnego w okruszcowanych siarczkami, spropilityzowanych andezytach Góry Jarmuty. Rtęć w tamtejszej mineralizacji występuje jedynie śladowo. Zawartość złota (1,5 ppb) i rtęci (4,1 ppb) w strefie termicznego kontaktu andezytu z serią fliszową na Górze Wżar ma rozkład normalny a ich współzależność z Zn, Pb, Cu i As z reguły nie ma charakteru korelacji liniowej. We współczesnych osadach korytowych badanego rejonu pospolicie występuje złoto okruchowe w postaci pojedyńczych złocin o zróżnicowanym wykształceniu. W rejonie Baligrodu większych ilości rtęci należy oczekiwać, przez analogię z wystąpieniami teleskopowej mineralizacji realgarowo-cynobrowej w ukraińskiej części Karpat fliszowych, w głębszych partiach górotworu. Złoto okruchowe z rejonu Szczawnicy pochodzi z dwóch źródeł: spropilityzowanych, okruszcowanych andezytów Pienińskiego Pasa Skałkowego i zlepieńcowatych pakietów formacji z Zarzecza (warstw beloweskich) dolnego eocenu.
EN
The litho-geochemical probing, supplemented by pan concentrate sampling has been executed in the arsenic-bearing flysch sequences of Baligród village and andesites of Szczawnica town areas. Mercury and gold are present only in trace amounts in the realgar-rich conglomerates and sandstones of Istebna Beds of the Bystre slice in the vicinity of Baligród. They show no linear correlation arsenic does not have the linear correlation. One location ofdetrital cinnabar has been found, and placer gold is very scarse in the investigated area. Native gold occurrence has been reported from sulfides-rich, propylitised andesites of Mt. Jarmuta near Szczawnica. Only traces of mercury related to that mineralization have been found there. In the zone of thermal contact with flysch sequences on the Mt. Wiar, gold (1.5ppb) and mercury (4.1 ppb) contents exhibitly normal distribution, and their relationships to Zn, Pb, Cu, and As do not yield linear correlation. The placer gold in form of different shaped single plates is common in the recent river channel deposits in the area. More significant mercury amount could be found in the deeper orogen settings near Baligród, according to the "telescopic-like" realgar-cinnabar mineralization in the Ukrainian part of the Carpathian flysch sequences. There are two sources of placer gold in the Szczawnica area: ore-bearing propylitised andesites of the Pieniny Klippen Belt, and conglomerate-rich sequences of Lower Eocene Zarzecze Formation (Beloveza Beds).
PL
Poziom złotonośny, który występuje poniżej cechsztyńskiego wapienia podstawowego wykształcił się na różnorodnych skałach arkozowych należących do kontynentalnej, osadowo-wulkanicznej formacji czerwonego spągowca. W rejonie Nowego Kościoła budują go odbarwione piaskowce i pstre iły z iłowcami. Średnia zawartość Au wynosi 428 ppb. Miąższość owego poziomu waha się od 0,05 do 2,8 m. Złoto najprawdopodobniej tworzy ścisłą paragenezę z hematytem, a jako złoto adsorbcyjne występuje w wapnisto-krzemionkowych, smektytowo-chlorytowych iłach i iłowcach (z barytem). Poziom złotonośny charakteryzuje się wyraźną strefową zmianą barwy: z szaroczerwonej u podstawy do pstrej (połączonej z licznymi odbarwieniami) w stropie i stopniowo zanikającą ku górze saprolityczną teksturą. Zwietrzałe piaskowce cechuje trend litologiczny, który polega na zwiększeniu ku górze profilu zawartości Au, Cu, Pb, Zn, zwiększeniu wartości wskaźników Al2O3/SiO2, Fe2O3/Al2O3 i CIA oraz zmniejszeniu wartości wskaźnika Na2O/K2O. Rtęć koncentruje się w strefach szczelinowo odbarwionych brunatnoczerwonych piaskowców czerwonego spągowca. Mineralizacja złotonośna jest przestrzennie, choć prawdopodobnie nie czasowo, związana z transgresywna powierzchnią niezgodności. Jej pochodzenie nie jest dostatecznie jasno wyjaśnione.
8
100%
PL
Głównym celem prac było szczegółowe opróbowanie materiału zwałowego pod kątem występowania ekonomicznych zawartości Cu, Pb, Zn i metali szlachetnych. Materiał zwałowy jest zbudowany z okruchów skał okołozłożowych (dolomitów i iłów rudonośnych w kopalni FeS2 "Rudki", pstrych iłów i wapieni w kopalni miedzi "Miedziana Góra", wapieni w kopalni miedzi "Miedzianka") i okruchów rudy (chalkopirytowej, chalkozynowej, malachitowej i azurytowej na hałdach kopalń miedzi, pirytowej na hałdach kopalni "Rudki"). Okruchy rudne są głównie związane z grubookruchowymi odłamkami dolomitów i wapieni ("Miedziana Góra" i "Miedzianka") i okruchami pstrych i rudonośnych iłów ("Rudki" i "Miedziana Góra"). Średnia zawartość głównych składników przedstawia się następująco: hałdy kopalni FeS2 "Rudki" Cu 24 ppm, Pb 158 ppm, Zn 145 ppm i Ag 2 ppm, hałdy kopalni miedzi "Miedziana Góra" Cu 0,42 %, Pb 0,21 %, Zn 0,28% i 25 ppm Ag. Średnia zawartość złota waha się od <1 do 102 ppb. Szacunkowe zasoby metali są niskie i nie mają znaczenia ekonomicznego.
EN
The overall objective of this study was to provide detailed sampling of mine tailings showing economic potential for Cu, Pb, Zn and noble metals. The tailing materials consist of particles of ore-hosting rocks (dolomite and metalliferous clay in "Rudki" pyrite mine, mottled clay and limestone in the "Miedziana Góra " Cu-mine, limestone in the "Miedzianka " Cu-mine) and ore minerals (chalcopyrite, chalcosite, malachite and azurite in the Cu-mines and pyrite in the "Rudki" mine). Ore minerals are associated mainly with coarse-grained fragments of dolomite and limestone ("Miedziana Góra " and "Miedzianka " mine) and black and mottled clay (shale) ("Rudki" mine and "Miedziana Góra " mine). The metal content in the mine tailings is not high. The average concentration of major metals is as follows: "Rudki "pyrite mine - 24 ppm Cu, 158 ppm Pb, 145 ppm Zn and 2 ppm Ag; "Miedziana Góra " mine - 0,42 %Cu, 0,21 %Pb, 0,28 %Zn and 25 ppm Ag. The average concentrations of gold vary from <1 to 102 ppb. Estimate metal reserves are small showing no economic significance.
EN
One of the concepts decreasing the variability of the production processes is the Total Productive Maintenance. The aim of the article is to examine the impact of the TPM implementation on the reduction of process variation on the example of the production company. In the first part of the paper a short literature review in the context of the variability of processes and the characteristics of the TPM concept has been performed. Also a way of implementation of the concept in the production company has been presented. The second part contains the description of the applied research tools, it also presents research results and shows the final conclusions regarding the impact of TPM on the process variation in the studied company.
PL
Artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji wymagają transportu oraz składowania. Obecnie wykonanie tych zadań jest związane z mechanizacją prac, a to wymaga wykorzystania do przemieszczania jednostek ładunkowych różnych urządzeń transportowych i pomocniczych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków pracy. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego oraz wybrane urządzenia pomocnicze mające wpływ na prawidłowe warunki pracy, a także ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
EN
Groceries and raw materials used in food industry require transportation and storing. Currently, these tasks are mechanized. This calls for various transport and auxiliary devices, necessary for moving unit loads, and ensuring proper working conditions. The paper presents the most frequently used close transport means and auxiliary devices and their advantages and disadvantages. Some threats connected with their utilization have been pointed out.
14
Content available remote Zastosowanie technologii NCW w logistycznych procesach zaopatrywania w amunicję
100%
PL
Siły Zbrojne przodujących armii świata stają przed nowymi wyzwaniami. Zmieniający się charakter pola walki wymusza na nich poszukiwanie coraz nowszych technologii i rozwiązań. Jedne z nich to "Sieciocentryczne działania wojenne" ang.: Network Centric Warfare - NCW. W referacie poruszono aspekty wykorzystania technologii sieciocentrycznych w procesach zaopatrywania wojsk w amunicję. Zdaniem autora technologie NCW w najbliższych latach zdominują współczesne techniki informatyczne. NCW postawi przed środowiskami naukowców w mundurach kreowanie nowego myślenia w sztuce operacyjnej i taktyce, co w konsekwencji może zmienić charakter przyszłych działań wojennych.
EN
As the changing combat environments create new challenges for the Armed Forces and have them search new solutions and technologies the on of them called Network Centric Warfare is described in the opinion that NCW technologies will dominate the information technology in the nearest future and that the new way of thinking dominate the information technology in the nearest future and that the new way of thinking may be created not only for the military operational and tactical theories but in the future warfare practice as well.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.