Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Logowanie przestrzeni miasta
100%
EN
The author has described the problem of a city marked out by logos. The trademarks exist in town on four levels/niveau. The first is the outdoor advertisment, the second is the activity of network trademarks, the third is the complex of shopping centers or self-standing buildings, or other significant volume. And the last one is the urbanisic complex or even the whole cities. In summary the author concludes that further developement of this situation depends on activity of local democratic society.
2
Content available remote The history of the revolution
100%
EN
The subject of the article is to discuss the role of manifestos, books and other publications in the creation of the radical architectural vision of the nineteenth century and the beginnings of modernism in the twentieth century. The theoretical basis of avant-garde architecture, which in time became mass architecture, was developed in the main part by theorists. During the nineteenth and twentieth centuries the nature of architectural manifestos has changed, and deviated from the formal description of ordinal architectural solutions towards promoting the idea of cities of the future associated with social issues. P articularly noteworthy is the increase in the importance of schematic idea diagrams and constant radicalization of the vision.
PL
Tematem artykułu jest omówienie roli manifestów, książek i innych publikacji teoretycznych w tworzeniu wizji radykalnej architektury XIX w. i początków modernizmu w XX w. Podstawy teoretyczne awangardowej architektury, która z czasem stała się architekturą masową, wypracowane zostały w głównej części przez teoretyków. W ciągu XIX i XX w. zmienił się charakter manifestów architektonicznych, które odeszły od opisu rozwiązań formalnych architektury porządkowej w kierunku propagowania idei miasta przyszłości powiązanego z zagadnieniami społecznymi. Na podkreślenie zasługuje wzrost znaczenia schematów ideowych i ciągła radykalizacja wizji.
PL
Tematem artykułu jest próba refleksji nad rozwiązaniami stosowanymi we współczesnej architekturze w zakresie aktywnych elewacji i ich konsekwencji dla formy i funkcji obiektu. W perspektywie historycznej przenalizowano proces zmian znaczenia elewacji w architekturze okresu modernizmu, postmodernizmu, oraz rozwiązaniach najnowszych. W artykule omówiono wybrane przykłady związane z zastosowaniem fasad kurtynowych i ścian dwupowłokowych, ornamentyką na elewacjach szklonych, dozowaniem dostępu światła naturalnego, powłokami i membranami, interaktywnymi iluminacjami i multimediami, łączeniem elewacji interaktywnych z zielenią. W końcowej części podsumowano przeprowadzone rozważania.
EN
The subject of this article is an attempt to reflect upon active elevations’ solutions used in modern architecture and the consequences for form and function of a building. The process of changing the importance in modern, postmodern and contemporary architecture was analysed in historical perspective. In this article the author elaborates chosen examples that are connected with using solutions such as curtain- and two–layered walls, glass elevations’ ornamentation, controlled access to daylight, tensile structures and membranes, interactive illuminations and their connection with vegetation. The last segment contains the summarized reflection on this matter.
4
Content available remote Metkowanie miast
100%
PL
Tematem artykułu są wybrane działania służące indywidualizacji rozwoju miast poprzez wykorzystanie inicjatyw kulturalnych. Aktywności te omówione zostały w odniesieniu do współcześnie powstających obiektów, oraz inicjatyw kulturalnych (m.in. festiwali artystycznych). Fenomen aktywizacji poprzez kulturę zaprezentowany został na tle zmian zachodzących w zasadach prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej.
EN
Subject of this article is to describe chosen activities attending individualization of cities development due to using cultural initiatives. Those activities are decribed in relation to contemporary erecting buildings cultural initiatives (e.g. artistic festivals). Phenomenon of increesing activity through the culture presented is on the background of changes in the rules of presentation of art in the urban space.
6
100%
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu ewolucji zasad kształtowania przestrzeni prezentacji sztuki na rewitalizację miast. Kluczowym jest tu określenie miejsca przestrzeni publicznych tworzących się wokół obiektów teatrów i galerii, w strukturze urbanistycznej miasta. Joseph Kosuth zdefiniował tą drogę jako przechodzenie przestrzeni prezentacji od -white cube- do -alternative space-. Powstanie alternatywnej przestrzeni sztuki to szansa na stworzenie impulsu rewitalizacyjnego, którego znaczenie wciąż niedocenianie, w kontekście pojawiania się w Polsce funduszy unijnych, stać się może realnych środkiem inicjującym rewitalizację.
PL
Tematem artykułu jest omówienie związków ideowych i estetycznych pomiędzy twórczością architektoniczną i wzornictwem, a szczególnie projektami mebli, architektów postmodernistycznych w latach 80. XX wieku.
EN
The theme of the article is to discuss the ideological and aesthetic relationships between works of architecture and design, especially furniture designs crafted by the postmodern architects in the 80s twentieth century.
PL
Tematem artykułu jest omówienie sposobu wykorzystanie cegły w detalach architektonicznych w szczecińskiej modernistycznej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej lat 20. i 30. XX wieku. Przykłady szczecińskich detali ukazano na tle użycia ceramiki w europejskiej architekturze modernistycznej z początków XX wieku.
EN
The theme of this article is to discuss the ways of brick use in the architectural details in the Szczecin modernist multi-family residential architecture 20s and 30s the twentieth century. Examples of Szczecin details shown on the background of the use of ceramics in the European modernist architecture of the early twentieth century.
PL
Tematem artykułu jest analiza wybranych modernistycznych przykładów kompozycji architektury mieszkaniowej, w których dostrzec można wpływy i inspiracje wynikające z chęci wykorzystania sposobów operowania światła słonecznego. Analizy przeprowadzono w odniesieniu do rozwiązań urbanistycznych oraz architektonicznych. Zapewnienie właściwych warunków doświetlenia światłem słonecznym, obok potrzeby stworzenia dogodnych warunków przewietrzania, dostępu do terenów rekreacyjnych i innych uwarunkowań higieniczno-sanitarnych, stały się w początkach XX w. jednym z fundamentów ruchu modernistycznego. W artykule omówiono – z perspektywy dostępu do światła słonecznego, kolejne formy rozwoju kompozycji urbanistycznej (nowy typ kwartału zwartego, kompozycje liniowe, układy wolno stojące i punktowe). W odniesieniu do rozwiązań architektonicznych omówiono rozbieżne (co do sposobu wykorzystania światła słonecznego) przykłady z północy Europy – gdzie zapotrzebowanie na nie jest szczególnie duże, oraz z południa Europy – gdzie architekci poszukiwali form pozwalających na częściowe zacienie. W końcowej części artykułu przeanalizowano współczesne tendencje występujące w architekturze nowego modernizmu, gdzie wykorzystanie światła słonecznego stanowi także inspirację w tworzeniu rozwiązań architektonicznych.
EN
The subject of this article is an analysis of selected examples of the modernist housing architecture, in which influences and inspirations resulting from the intention to incorporate the means of operating the sunlight can be observed. Analyses were performed with reference to urban and architectural solutions. Ensuring proper lighting conditions, in addition to the necessity of creating suitable ventilation conditions, the accessibility of recreational areas and other hygiene-sanitary conditions, has become one of the foundations of modernist movement at the beginning of 20th century. The article discusses the following forms of urban planning (new type of compact quarter, linear compositions, detached and tower block settings) - from the perspective of access to sunlight. According to the architectural solutions (depending on different approaches toward incorporating sunlight) the article discusses miscellaneous examples across Europe – north, where the demand for it is particularly high, and southern efforts nurturing partial shading in their designs. The final part of the article examines contemporary trends in the architecture of modernism, where the use of sunlight is also an inspiration for architectural solutions.
10
Content available remote Narracje struktury w architekturze współczesnej : wybrane aspekty
100%
PL
Tematem artykułu jest omówienie wpływu formy struktury na sposób odczytywania (narracji) obiektu prowadzonej przez architekta. Wpływ ten został omówiony w oparciu o wybrane przykłady w odniesieniu do tradycji modernizmu, postmodernizmu, dekonstuktywizmu i neomodernizmu.
EN
The subject of this article is about influence of form of the structures on the way of reading (narration) of object, made by architect. This influence is described on the base of chosen examples in relation to tradions of modernism, postmodernism, deconstructivism and neomodernism.
11
100%
PL
Tematem artykułu jest analiza obrazu wielorodzinnej architektury mieszkaniowej w polskim filmie fabularnym po 1945 roku. Architektura i kino to sztuki kształtujące zbiorową wyobraźnie. Stosując podziały historii kina polskiego, zaproponowane przez Tadeusza Lubelskiego, architektura oglądana jest tu przez pryzmat kina, które odnosiło się do powstającego środowiska mieszkalnego.
PL
Artykuł jest drugą częścią opracowania dotyczącego genezy i form rozwoju terenów rekreacyjnych w kompozycji modernistycznych zespołów mieszkaniowych. W części 1 omówiono rozwój środowiska mieszkaniowego idei do II wojny światowej, wyróżniając pięć typów kompozycji terenów rekreacyjnych. W części 2 omówiono rozwój modernizmu i ruchów go kontestujących po II wojnie światowej, wyróżniając dalszych osiem typów kompozycji (sześć typów kompozycji modernistycznych i dwa typy kompozycji kontestujących modernizmu, ale pozostających z nim w bezpośrednim związku). Jako typ 6 wyróżniono modernistyczne zespoły powstające w śródmieściach miast europejskich, na terenach zniszczonych podczas II wojny światowej. Kompozycje te znajdowały się najczęściej w kontrapunkcie wobec istniejącej wcześniej zabudowy zwartej, promując otwarte tereny rekreacyjne. Jako typ 7 zdefiniowano kompozycje socrealistyczne, które powstając w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stanowiły chwilowe odejście od idei modernistycznych, choć część z nich w kolejnych latach rozwijana była zgodnie z modernistycznymi schematami. Typ 8 stanowią najliczniejsze i najbardziej charakterystyczne dla powojennego modernizmu osiedla satelickie powstające od lat 50. do lat 80. XX w. Typ 9 to osiedla wywodzące się z koncepcji kompozycji liniowych i strukturalnych. Typ 10 stanowią zespoły późnego modernizmu, które w formie manifestów postulowały często radykalne połączenia architektury i terenów naturalnych. Typ 11 to urbanistyka postmodernizmu, który kontestował modernizm, ale w części schematów także nawiązywał do niego. Typ 12 to urbanistyka neomodernizmu powstająca na przełomie XX i XXI w., poszukująca inspiracji w szeroko rozumianym dorobku XX-wiecznego modernizmu. W podsumowaniu opisano główne trendy rozwojowe analizowanego zjawiska.
EN
The article is the second part of a study on the origins and forms of development of recreational areas in the composition of modernist housing estates. The first part discusses the development of residential environment before the World War II, distinguishing five types of composition of recreational areas. The second part discusses the development of modernism and movements contesting it after World War II, distinguishing additional eight types of composition (six types of modernist composition and two types of composition contesting modernism but remaining in a direct relationship with them). As type 6 are distinguished modernist units formed in the centers of European cities, in the areas destroyed during World War II. These compositions were mostly in counterpoint to the pre-existing compact developments, promoting open recreational areas. A type 7 is social realist composition, which created in the countries of Central and Eastern Europe, constituted temporary deviation from modernist ideas, although in subsequent years some of them has been developed in accordance with the modernist schemes. Type 8 are the most numerous and most typical for post-war modernism satellite settlements arisen from the 50s to the 80s of the twentieth century. Type 9 are settlements derived from the concept of linear and structural compositions. Type 10 are the units of late modernism, which frequently in the form of manifests argued for a radical combination of architecture and natural areas. Type 11 is a postmodernist urbanism that had modernism context, but in some schemes also alluded to it. Type 12 is a neomodern urbanism formed at the turn of the twentieth and twenty-first century, seeking inspiration in the broadly understood achievements of twentieth-century modernism. In the summary are described the main development trends of the analyzed phenomenon.
PL
Zmiany polityczne i gospodarcze, które rozpoczęły się w Polsce w 1989 r., wpłynęły także na rozwój architektury dedykowanej wypoczynkowi. Jednym z przykładów takich procesów mogą być przemiany architektury obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego. Od blisko trzydziestu lat obserwować można coraz szersze procesy urbanizacji tych obszarów, które w niedalekiej jeszcze przeszłości pełniły funkcję leśne lub rolnicze. Zjawiska te wpisują się w szerszą perspektywę zmian cywilizacyjnych wpływających w konsekwencji na relację człowieka z krajobrazem nadmorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono rys historyczny dotyczący rozwoju miejscowości nadmorskich dzisiejszego Województwa Zachodniopomorskiego. Druga część artykułu poświęcona jest próbie wprowadzenia typologii w zakresie realizowanych po 1989 r. obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania, oraz oceny ich współczesnego wpływu na zmiany w środowisku kulturowym i naturalnym. Część trzecia to podsumowanie i próba określenia przyszłych kierunków rozwoju tego typu architektury na badanym obszarze.
EN
The political and economic changes that occurred in 1989 in Poland have influenced the development of recreational architecture and facilities. The transformations that took place within the field of the architecture of recreational residence buildings located in the seaside region of Western Pomerania exemplify these shifts. For nearly thirty years, one has been able to observe the progressing urbanisation of areas that were recently used for agriculture and forestry. These phenomena belong to a broader spectrum of civilisational changes that influence the relationship between seaside areas and the people who live in them. The opening section of the paper presents a historical overview of the development of seaside towns and cities in the area that constitutes the contemporary Western Pomerania. The following part is dedicated to an attempt at introducing a typology of recreational residences created after 1989 and presenting an evaluation of their present influence on the changes that take place in the cultural and natural environment. The third section offers a summary and an attempt at defining the directions of future development for this type of architecture in the studied regions.
PL
Tematem artykułu jest omówienie sposobu wykorzystywania i przetwarzania motywów architektury porządkowej w architekturze XX wieku. Zjawisko to opisano na wybranych przykładach dotyczących architektury międzywojennej, architektury nazistowskich Niemiec, architektury socrealistycznej, postmodernizmu, nowego klasycyzmu i architektury nowych technologii.
EN
The theme of the article is to discuss how to use and process architectural themes of order in the architecture of the twentieth century. This phenomenon is described in selected examples of interwar architecture, architecture of Nazi Germany, socialist-realist architecture, postmodernism, new classicism and architecture of new technologies.
PL
Współcześnie w części miast polskich obserwować można tendencje związane z kryzysem śródmieść. Równocześnie samorządy gminne przy wsparciu środków unijnych oraz inwestycji prywatnych podejmują wysiłki mające na celu reurbanizację kluczowych dla rozwoju miasta obszarów. W związku z próbami gentryfikacji tych obszarów i podniesienia ich statusu prowadzone są zróżnicowane programy rewitalizacyjne, w tym szczególnie projekty rewitalizacji przestrzeni publicznych. Mając nadzieję na ożywienie przestrzeni miejskiej i osiągniecie urbanistycznych efektów – śnieżnej kuli- wprowadza się zróżnicowane bodźce funkcjonalne i rozwiązania estetyczne. Ostateczną weryfikacją tych działań staje się akceptacja społeczna tych procesów oraz charakter i intensywność ich użytkowania. W artykule dokonano analizy wybranych procesów transformacji przestrzeni publicznych przeprowadzonych po 1989 roku w Szczecinie z perspektywy ich dostępności dla pieszych. Wykonano analizę pięciu wybranych obszarów poddanych rewitalizacji: 1) historyczne place odbudowywanego zespołu staromiejskiego, 2) tzw. al. Fontann na fragmencie al. Jana Pawła II jako przykład zmiany funkcjonalnej, 3) Plac Lotników jako przykład kreacji współczesnego placu miejskiego, 4) tzw. al. Kwiatowa przy placu Żołnierza Polskiego jako przykład zmiany funkcji konstytuującej i estetyzacji przestrzeni, 5) plac Jakuba Wujka jako przykład rewitalizacji centrum dawnego zespołu Neu Westend wzorowanego na idei miasta ogrodu, 6) bulwary nadodrzańskie (Bulwar Piastowski) jako przykład rewitalizacji terenów nadwodnych.
EN
Today in some cities in Poland, we can observe a tendency connected with the crisis of downtowns. Simultaneously, local governments with the support of EU funds and private investments purse efforts aiming at the re-urbanization of urban spaces, which are a key factor for the city’s development. In connection with attempts, concerning the gentrification of these areas and raising their status, there are lots of revitalization programs, including in particular public space revitalization projects. Having a hope of a revival of the urban space and achieve urban results (a snowball), diverse functional stimuli and aesthetic solutions are introduced. The social acceptance of these processes and a character and intensity of their utilization become the final verification and these actions. This article analyzes selected processes of transformation in public spaces performed in Szczecin in terms of their accessibility for pedestrians after 1989. The analysis includes five selected revitalized areas: 1) historical squares of the reconstructed old town complex, 2) the so-called Fountain Avenue in a part of the Pope John Paul II Avenue as an example of a functional change, 3) the Lotników Square as an example of the creation of a modern city square, 4) the so-called Kwiatowa Alley (Flower Alley) near the Żołnierza Polskiego Square (Polish Soldier Square) as an example of a constitutive function and the aesthetisation of the urban space, 5) the Jakub Wujek Square as an example of the revitalization of the old Neu West End city complex modeled of the idea of the garden city, 6) boulevards of the Oder (the Piastowski Boulevard) as an example of the revitalization of aquatic terrains.
16
100%
PL
Tematem artykułu jest omówienie ewolucji architektury strukturalistycznej, oraz analiza współczesnych form architektury strukturalistycznej w Holandii, inspirowanej popkulturą i cyberkulturą.
EN
Themes of this article are: 1) discussing the evolution of structuralist architecture 2) discussing modern forms of structuralist architecture in Netherlands, inspired by pop culture and cyberculture.
18
Content available remote Pytania o architekturę Europy Środkowej
100%
19
Content available remote Detal jako forma ekspresji w szczecińskiej architekturze międzywojennej
100%
PL
Tematem artykułu jest omówienie podstawowych typów detalu w architekturze mieszkaniowej i architekturze obiektów użyteczności publicznej, powstałych w Szczecinie w okresie międzywojennym. Na wybranych przykładach zilustrowano proces przechodzenia formy detalu od nawiązań do detalu historycznego, poprzez tendencje ekspresyjne, do minimalistycznych form abstrakcyjnych.
EN
The theme of this article is to discuss the main types of details in residential and public architecture created in Szczecin in the interwar period. The selected examples illustrate the process of moving forms of detail from references to historic details, through the expressive tendencies, to minimalist abstract forms.
20
Content available remote Pop culture as an inspiration in the modern architecture. Chosen issues
100%
EN
The beginnings of mass culture1 are connected with the industrial revolution. They also have direct connections with urbanization processes that started in the 19th century, the indirect effect of which was the unification and popularization of societies and consequently, the ways of land development. In the research conducted on the development of mass culture, from which pop culture has been evolving since the 1960s, the meaning of information popularisation (the influence of the mass media) and the consequences of progressing globalization are emphasized. The aspect of pop culture that still requires an analysis is its impact on the modern architecture and the feedback relation of this process, i.e. the influence of the modern architecture on other aspects of pop culture.
PL
W artykule opisano związki między kulturą masową i architekturą współczesną. Związki te podzielono na trzy podstawowe okresy: faza 1- to wiek XIX i początek XX wieku (początek kultury masowej i XIX-?wiecznego rozwoju miast); faza 2 - to czas trwania kultury modernistycznej, obejmujący znaczną część wieku XX (od lat 20. do lat 70. XX wieku); faza 3 - to wciągnięcie elementów kultury popularnej w obszar kultury wysokiej na początku lat 60. XX wieku. Szerzej opisano okres przełomu postmodernistycznego, kiedy to została zniesiona opozycja intelektualna pomiędzy kulturą popularną i kulturą wysoką (elitarną). Kulturze popularnej przypisywano niskie wartości, częsty brak oryginalnych idei, antyintelektualizm, komercjalizację oraz nastawienie w głównej mierze na wartości merkantylne, zaspokajające najniższe instynkty. Podział ten można uznać za istniejący w kulturze do czasów rewolucji lat 60. XX wieku, a szczególnie do rozwoju pop-artu i postmodernizmu, kiedy został unieważniony, a pop stał się częścią kultury wysokiej. W artykule opisano różne przykłady styku kultury masowej i architektury tego okresu w USA i Europie. Zaprezentowano także przykłady działań artystów pop-artu w architekturze, inspiracje architektoniczne w kulturze popularnej (filmie), nurt partycypacji architektonicznej z lat 70. XX wieku, jako przejaw umasowienia dostępu do architektury współczesnej, oraz przykłady realizacji inspirowanych kulturą popularną (głównie cyberkulturą) z ostatniego dziesięciolecia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.