Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The author states that for many employees gaining a certificate of meeting the requirements of a management system is the final outcome of the activities taken. A surge of enthusiasm upon a visible improvement in the organisation functioning is usually followed by a period of stagnation and waiting for subsequent audits. To avoid that, an organisation should take up a number of activities like development of continuous education of employees, stimulation of innovation, establishment of strong positive relations with environment, etc.
3
Content available remote Metodyka zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego
100%
PL
Popularność systemowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie przedsiębiorstwa przejawia się stałym zainteresowaniem wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) według wymogów normy PN-EN ISO 14001. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze otrzymały certyfikaty zgodności z wymaganiami normy są już po recertyfikacji systemu bądź się do niej przygotowywują. Funkcjonowanie od kilku lat systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach na terenie Polski stwarza możliwość oceny efektów generowanych przez ten system. Znajomość metodyki, kryteriów oceny efektywności funkcjonowania systemu oraz umiejętność przeprowadzania takiej oceny przyczyni się do większego zainteresowania systemem zarządzania środowiskowego, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda zintegrowanej oceny efektywności systemu zarządzania środowiskowego została zaprojektowana przez autorkę z myślą z jednej strony jako technika samooceny przedsiębiorstwa z punktu widzenia przeprowadzania ocen cząstkowych, z drugiej jako dodatkowe narzędzie dla zewnętrznych instytucji (certyfikujących) do dodatkowej oceny. Stanowi ona uniwersalne narzędzie oparte na podejściu backcasting, gdzie ocenie podlegają wyniki generowane przez system zarządzania środowiskowego. Na podstawie osiąganych wyników powinny zostać poddane analizie czynniki wpływające na efektywność. W zależności od potrzeb ocenę efektywności systemu zarządzania środowiskowego można przeprowadzić w dowolnie wybranym okresie jego funkcjonowania. Wydaje się, że najlepszym momentem na przeprowadzenie zintegrowanej oceny efektywności systemu przez przedsiębiorstwo i jednostki zewnętrzne jest okres zbliżającej się recertyfikacji, czyli okres trzyletniego funkcjonowania systemu.
EN
Systems approach to environmental problems solving at the level of an enterprise is subject to the implementation of modern systems of environmental management. Environmental management systems adopted by Polish enterprises allow for evaluation of their effectiveness. The methodology of integrated evaluation of the effectiveness of environmental management systems being the subject of this paper has been designed as self- evaluation technique from the point of view of partial evaluation as a tool for external certifying units for the purpose of additional evaluation.
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest odzwierciedleniem holistycznego podejścia do problematyki rozwoju wybranej jednostki organizacyjnej. Oznacza ona równoważenie celów wszystkich zainteresowanych stron. Wytyczanie celów jest podstawowym elementem procesu planowania. W nowoczesnym przedsiębiorstwie jednym z najważniejszych wyzwań jest określenie, a następnie realizowanie wspólnego celu, integrującego cele cząstkowe wszystkich zainteresowanych stron. Właściciele, zarządzający organizacją, pracownicy, klienci, poddostawcy, organizacje otoczenia oraz lokalne społeczności, posiadają własne określone cele: ekonomiczne, społeczne, organizacyjne. Mogą mieć one charakter krótkookresowy (operacyjne) lub długookresowy (strategiczne), mogą dotyczyć różnych obszarów działalności przedsiębiorstw (zarządzanie jakością, zarządzania ochroną środowiska, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie finansami, zarządzanie kadrami); ponadto mogą być wyrażone wyłącznie w kategoriach zysku ekonomicznego. Cele formułowane przez organizację mogą dotyczyć uzyskania określonego stanu rzeczy (cele pozytywne), uniknięcia pewnych stanów (cele negatywne).
EN
Interest in the formalized quality management system (ISO 9001), environmental management system (ISO 14001) and occupational health and safety management system (PN-N 18001) exemplifies a complex and systemic approach to the issue of managing selected areas. An over ten-year practice period of applying these systems indicates that in many entities function half-dead systems. This is manifested by people working on behalf of systems rather than systems operating for people. Knowledge is the fundamental decision factor in the effectiveness and efficiency of the discussed systems. As times goes by, the role of the obtained quality management system, environmental management system and occupational health and safety management system becomes imperceptible and anxiety emerges that the incurred expenses as well as the efforts of people engaged in implementing the systems will be regarded as pointless. The systems will become routine and solutions regarded just a few years ago as innovative will become customary. Implementation of the management by knowledge system as well as regarding formalized systems as the first step in the direction of intelligent organizations will warrant that, at a time when certificates will no longer be valid, the system of gaining, building and sharing knowledge, as well as its use, will be a decisive factor in the competitiveness of an enterprise.
5
100%
EN
Popularity of the system approach to solving environmental problems at the level of an enterprise is manifesting itself in growing interest in the implementation of modem environmental management systems (EMSs) in accordance with the requirements of PN-EN ISO 14001 standard. The enterprises which as the first were awarded the certificate of compliance with the requirements of the aforementioned standard have already had their systems re-certified or are preparing for it. The fact that environmental management systems have been functioning in Polish enterprises for several years now allows for assessment of the effects generated by said systems. Knowledge of the methodology and criteria of assessment of effectiveness of the functioning of environmental management systems as well as the ability to carry out such assessment will facilitate the popularisation of the environmental management systems, in particular in small and medium-sized enterprises.
PL
Sformalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Occupational Health and Safety Management Systems - OHSMS) stanowią zbiór zasad i powiązanych ze sobą elementów ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniających osiągnięcie celów organizacji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz otoczenia. W Polsce wymagania systemu zarządzania bhp zostały określone w PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną - wymagania tej normy stanowią podstawę w procesie zewnętrznej certyfikacji. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 202 osób, uczestników studiów podyplomowych "Zarządzanie bhp". Badania dotyczyły oceny wagi wyróżnionych na podstawie PN-N 18001 elementów systemu zarządzania bhp oraz wiedzy niezbędnej w procesie doskonalenia systemu.
EN
Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) specifies requirements necessary for an organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and information about occupational health and safety risks. OHSMS requirements are established by PN-N 18001. This paper presents the results of a survey conducted among 202 postgraduate students. Its main goals included assessment of the weight of elements of OHSMS and knowledge essential for improving OHSMS.
7
Content available remote Ekologizacja procesów zarządzania
100%
PL
Ważną grupą czynników warunkujących procesy zarządzania jest grupa czynników ekologicznych, do których zaliczamy: wyczerpywanie się zasobów środowiska, degradację środowiska, rosnący poziom świadomości ekologicznej oraz zmieniające się wymagania klientów dotyczące ekologizacji produktów. Niezbędne jest zatem propagowanie zupełnie odmiennego stylu gospodarowania zasobami i kształtowanie zupełnie odmiennego społeczeństwa dbającego o środowisko. Współczesne koncepcje zarządzania traktują jednakowo zasoby środowiska, zasoby ludzkie, a także zasoby finansowe. W artykule jest mowa o tym, jak zmienia się podejście zarządzających organizacjami do gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, surowcami i materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji w kontekście ekologizacji życia społeczno-gospodarczego.
EN
Important group of factors, which determined the management process are ecological factors, such as: exhaust of environmental resource, pollution of environment, higher level of environmental awareness, changing of customer requirements who prefer "green" products. There is a need to promote so different style of environmental resource management and society that care for environment. Contemporary style of management treats environmental resource on a level with personal, financial resource, etc. In the paper changing way into environmental resource management was present.
8
Content available remote Nakłady na ochronę środowiska w Europie
100%
PL
Nakłady na ochronę środowiska są przedmiotem badań statystycznych prowadzonych w większości krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Obowiązek badania nakładów środowiskowych wynika, z jednej strony, z obowiązku sprawozdawczego, z drugiej natomiast osiągane wyniki są podstawowym miernikiem działalności środowiskowej zapewniającej poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Wielkość nakładów inwestycyjnych w Polsce według dziedzin ochrony środowiska jest podstawowym miernikiem dostosowania prawa do wymogów UE. Główną wytyczną gromadzenia informacji o jednostkach gospodarczych w krajach UE jest rozporządzenie Rady UE nr 58/97 z 20 grudnia 1996 roku dotyczące statystki strukturalnej przedsiębiorstw (SBS). Narzędziem wykorzystywanym przez Biuro Statystyczne Unii Europejskiej EUROSTAT oraz OECD do gromadzenia informacji o nakładach środowiskowych (inwestycyjnych i bieżących) jest Kwestionariusz EPER {Environmental Potection Expenditure and Revenues). Jednolite wytyczne dotyczące badania całkowitych nakładów środowiskowych w krajach Unii Europejskiej oraz dostosowywanie posiadanych narzędzi i stosowanych metod oceny przez kraje kandydujące stwarza możliwość porównywania ich wielkości. Całkowite nakłady na ochronę środowiska są we wszystkich analizowanych krajach gromadzone w układzie nakłady inwestycyjne i koszty bieżące działalności, której podstawowym celem jest ochrona środowiska.
EN
Environment protection investments are the main indicator showing the degree of compliance for approximation of EU environmental legislation by Accession Countries. In the paper results of environmental protection expenditures, spending by Poland and other Accession Countries are presented.
EN
The dynamics of demographic changes manifested in the processes of an ageing population affect Poland.In response to the situation, gerontechnology is emerging as an interdisciplinary field of scientific research in which technology is directed towards the aspirations and opportunities of the older persons. One of the examples of technologies that will be able to support the ageing population in the future are humanoids, that is, robots resembling a human being and equipped with artificial intelligence. The purpose of this article was to examine relationships between trust in the use of humanoids to care for the older people, the usefulness of technology, the ease of use, perceived threats, general trust and trust in science and technology. A survey method was used to collect data for research. The electronic questionnaire survey was disseminated among members of the Polish society. 643 filled questionnaires were received.
12
Content available remote Znormalizowane systemy zarządzania środowiskowego : Przegląd badań
100%
PL
W artykule podjęto próbę analizy zakresu dotychczas realizowanych badań naukowych w obszarze dotyczącym zarządzania środowiskowego na poziomie organizacji, co pozwoliło na określenie luk i zaproponowanie dalszych kierunków prac badawczych. Zdefiniowano zakres dotychczas realizowanych badań naukowych dotyczących problematyki systemów zarządzania środowiskowego na świecie. Stwierdzono, że system zarządzania wiedzą o aspektach środowiskowych działalności organizacji powinien być budowany równocześnie z systemem zarządzania środowiskowego.
EN
Practical adaptation of the Environmental Management Systems (EMS) increases interest of scientists, especially in the field of: existing problems and ways of resolving them; use of good management practices; costs and benefits gained from EMS; tools of continual improvement of the EMS. In the paper, the Author carries out an analysis of the currently conducted scientific research in the field of environmental management systems and classifies them. This allows to identify the existing gaps and propose future research trends.
EN
Foresight projects have been used across the world in the process of anticipating the future by governments, regional authorities, companies, and S&R institutes. Foresight, together with its specific research tools and terminology, is also becoming increasingly important in Poland. From nearly 50 foresight projects implemented in Poland, most of them are related to technology and research development. The essential issue of foresight methodology is to identify the key technology/priority line of research. The paper presents a results of identified key technologies and research in Polish 47 foresight initiatives and is also an attempt to organise the identified technology and research directions into the following four classifications, using NABS classification for research and development activities and Frascati classification: Key Enabling Technologies, the technology division of the system, transversal, and sector.
PL
Foresight jest coraz częściej wykorzystywany przez instytucje naukowe, administrację oraz przedsiębiorstwa jako narzędzie antycypowania przyszłych stanów. Również w Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie wykorzystaniem tego narzędzia. Niespełna 50 zrealizowanych w Polsce projektów foresight dotyczyło wyznaczania przyszłości badań i rozwoju technologii. Głównym celem zrealizowanych projektów było wyznaczenie priorytetowych kierunków badań lub technologii. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zidentyfikowanych kluczowych technologii/kierunków badań w 47 projektach foresight. Przeprowadzone badania pozwoliły na przyporządkowanie priorytetowych technologii/kierunków badań zgodnie z klasyfikacjami: podział technologii kluczowych (Key Enabling Technologies); podział na technologie systemowe, transwersalne i sektorowe; klasyfikacja NABS dla działalności badawczo-rozwojowej; klasyfikacja na podstawie podręcznika Frascati wyodrębniającego dziedziny i specjalności nauki i techniki.
17
Content available remote Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny
63%
PL
Realizacja celów UE w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energii będzie możliwa w Polsce jedynie w przypadku dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Lokalizacja inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych, często jest źródłem konfliktów społecznych głównie z powodu powodowanego przez elektrownie hałasu. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych czynników wpływających na propagację hałasu w środowisku. Autorzy zaprezentowali wyniki badań dla dwóch wariantów polegających na: (i) budowie jednej turbiny typu E-53 o maksymalnej planowanej mocy 800 kW; (ii) budowie elektrowni wiatrowej z dwóch turbin.
EN
Realization of EU goals with respect to the usage of renewable energy in Poland, will only be attainable in case of dynamic development of wind power plants. Localization of such wind power plants is frequently the reason of various social conflicts arising from noise diffusion. The aim of this article is to present selected factors, which in turn have an influence on propagation of noise in the environment. In the following article/thesis authors shall present findings on noise diffusion for two dissimilar variants (i) constructing a wind power plant consisting of one E-53 turbine, (ii) constructing a wind power plant consisting of two E-53 turbines.
18
Content available Learning orientation in nursing homes in Poland
63%
EN
As a major challenge of a social, economic, and institutional nature, the phenomenon of population ageing is the basis for concern in terms of the direction of further socioeconomic development. By the year 2050, the number of older people around the world will amount to more than 2 billion, constituting 22% of the total population. Over 75, people are faced with increased risk of disability (physical and mental), which can deprive of independent existence. The welfare system will not only have to meet the growing demand for nursing homes, but also the increasing requirements for the safety and quality of services. The innovation of nursing homes will be conditional on the learning of the units of this sector. The scientific goal of the pursued study was to evaluate the influence of learning orientation on the innovation of nursing homes in Poland. Learning orientation has been the subject of the Author’s interest in the context of four constructs: (i) commitment to learning, (ii) shared vision, (iii) open-mindedness, and (iv) intra-organisational knowledge sharing. The article presents the results of a quantitative research conducted on a sample of 169 nursing homes in Poland. The study aimed to examine relationships between the four constructs of learning orientation and organisational innovativeness of nursing homes in Poland. The regression model confirmed the existing statistically significant positive relationship between open-mindedness and organisational innovativeness.
EN
Nanotechnology is a relatively new field of science and technology, but nevertheless more and more popularized in the modern world, focused on minimization. As a new field, it requires a number of regulations in legal, ethical, social and above all scientific and technical aspects. Therefore, most countries prepare appropriate strategic documents governing the development of research in the field of nanotechnology and indicate directions and methods of funding as well as conducting research. For the purposes of this study, the authors examined the strategic documents indicating the importance of nanoscience and nanotechnology in Poland in the research system, referring to the documents of the European Union. In addition, basing on statistical data of all Polish regions and the number of projects in the nano area, they evaluated the national scientific and research potential in the field of nanotechnology.
PL
Nanotechnologia jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy i techniki, nie mniej jednak coraz bardziej rozpowszechnianą we współczesnym świecie dążącym do minimalizacji. Jako nowa dziedzina potrzebuje szeregu uregulowań aspektów prawnych, etycznych, społecznychi przede wszystkim naukowo-technicznych. W związku z tym większość krajów przygotowuje odpowiednie dokumenty strategiczne regulujące rozwój badań w zakresie nanotechnologii oraz wskazuje kierunki i sposoby finansowania i prowadzenia badań naukowych. Na potrzeby niniejszego opracowania autorki przeanalizowały dokumenty strategiczne wskazujące na znaczenie nanonauki i nanotechnologii w Polsce w systemie badań naukowych, odnosząc je do dokumentów Unii Europejskiej. Ponadto dokonały oceny krajowego potencjału naukowo-badawczego w obszarze nanotechnologii, w oparciu o dane statystyczne poszczególnych regionów Polski i liczbę realizowanych projektów w dziedzinie nano.
EN
The system of environmental penalties in Poland in the aspect of integration with the European Union has been presented. The methods of the collected funds redistribution and evaluation of the existing system of environmental penalties have been described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.