Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  US Supreme Court
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Autor w artykule analizuje zagadnienie problemu wykorzystywania prawa porównawczego przez sędziów orzekających w sprawach cywilnych i handlowych. Założeniem wyjściowym dla analizy jest fakt, że odwołania do prawa obcego przez sędziów krajowych występują bardzo rzadko. Zdarzają się one czasem w prawie publicznym, ale nie istnieją niemalże w ogóle w prawie prywatnym. Autor stawia tezę zakładającą, że stosowanie przez sędziów prawa porównawczego przy orzekaniu w sprawach cywilnych i handlowych powinno stać się regułą. Tezę tę uzasadniono, używając dwóch argumentów. Po pierwsze, autor przedstawia zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie prawa porównawczego w orzecznictwie cywilnym oraz możliwości jakie przedstawia w kontekście coraz dalej idącego ujednolicania systemów prawnych. Po drugie, autor daje uzasadnienie prawne powoływania się przez sądy krajowe na prawo zagraniczne i wyjaśnia, dlaczego taka praktyka jest dopuszczalna de lege lata oraz jak można by ją rozpowszechnić de lege ferenda.
EN
This paper investigates the interplay between judicial argumentation and evaluative or emotive language identified in two US Supreme Court landmark cases on the right of same-sex couples to marry. The analysis of both majority and dissenting opinions leads to two main observations. First, marriage and liberty are indeed emotive words and they represent two major sites of contention between the concurring and dissenting judges. Second, there are important differences within the argumentative strategies employed by the judges. While (re)defining the concepts remains the major argumentative goal for both types of opinion, the majority opinions tacitly integrate the redefined concept of marriage into their argumentation. It is the dissenting opinions that explicitly raise the issue of (re)definition in order to defend and retain the original sense of marriage.
EN
The recast of the European Insolvency Regulation, which has been applicable from 26 June 2017, implements a philosophy of Euro universalism, according to which insolvency proceedings opened in a Member State where the debtor has its centre of main interests (COMI) should have a universal scope and encompass all the debtor’s assets situated throughout the EU. The wording of the Recast Regulation is intended to comply with the ECJ case law concerning COMI, such as Interedil, Eurofood, Bank Handlowy or Mediasucre judgments. Nevertheless, it is now questioned whether the Recast Regulation strengthens or rather weakens the COMI/registered office rebuttable presumption and opens the gate for insolvency forum shopping. As far as international company law is concerned, the issue of transfer of seat as well as forum shopping has been widely discussed. So far the ECJ has issued a series of judgments in which it has explained the European freedom of establishment and the cross­border activities of companies in the internal market. Similarly, the US Supreme Court has issued several significant decisions, such as CTP Corp. v. Dynamics Corp. of America, Edgar v. MITE Corp., and International Shoe Co. v. State of Washington, in which the limits of acceptable forum shopping are better delineated. Based on the aforementioned, it may be concluded that European harmonization measures facilitating cross­border mobility should additionally assist in achieving predictability and efficiency, as well as the economic viability and security of the operations under consideration. This contribution analyses and expounds on the lessons that can be learned from both the ECJ case law as well as US Supreme Court’s decisions on international company law, including an examination of their effect on insolvency forum shopping. There is no doubt that, if successful, harmonized legislation on these matters would be a great asset for the internal market.
5
Content available remote Struktura práva na potrat. Úvahy ve světle judikatury Nejvyššího soudu USA
72%
EN
In discussions about human rights, we often face a simplistic view: a certain right is either granted or not. W. N. Hohfeld’s analysis of subjective law shows that there are differences in the modalities of diverse “rights”: one term refers to completely different legal (and interpersonal) relationships. The text transfers this general knowledge into the context of debates on the conflict between the unborn child’s right to life and the woman’s freedom to manage her pregnancy according to her choice. It shows that even in a jurisdiction in which the right to abortion has been raised to the level of constitutional law, there is no consensus on what this right consists in. The author presents the most important decision of the US Supreme Court on the issue of abortions.
CS
V diskusi o lidských právech se nezřídka setkáváme se zjednodušujícím pohledem: určité právo buď přiznáno je, anebo není. Analýza subjektivního práva W. N. Hohfelda poukazuje na rozdílnost modalit různých subjektivních práv: jedním výrazem se označují odlišné právní (a mezilidské) vztahy. Text přenáší tento obecný poznatek do kontextu diskusí o střetu mezi právem nenarozeného dítěte na život a svobodou ženy nakládat se svým těhotenstvím podle své volby. Ukazuje, že ani v jurisdikci, v níž bylo právo na umělý potrat povýšeno na úroveň ústavního práva, nepanuje shoda o tom, v čem toto právo spočívá. Autor představuje nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu USA týkající se otázky přístupu k umělým potratům.
EN
The author presents an analysis of the problem of uses of comparative law by judges in private and commercial law cases. The starting point of this article is the assumption that national judges, ruling on cases, seldom make any references to law and case law of other countries. Although such uses sometimes appear in public law cases but are almost inexistent in private law. The author’s contention is that such uses should be more frequent, and become common ground, since they are beneficial for the development of national law. This contention is defended in two parts. First, the author presents the purpose of comparative law uses by national judges – the advantages that such uses can bring and a description of how such uses can contribute to a better and stronger unification of different legal systems. Second, the author focuses on the issue of the legitimacy of comparative law references in court rulings. The arguments presented defend the thesis that national judges are allowed to make reference to foreign law and that such uses are not against their national law.
PL
Autor w artykule analizuje zagadnienie problemu wykorzystywania prawa porównawczego przez sędziów orzekających w sprawach cywilnych i handlowych. Założeniem wyjściowym dla analizy jest fakt, że odwołania do prawa obcego przez sędziów krajowych występują bardzo rzadko. Zdarzają się one czasem w prawie publicznym, ale nie istnieją niemalże w ogóle w prawie prywatnym. Autor stawia tezę zakładającą, że stosowanie przez sędziów prawa porównawczego przy orzekaniu w sprawach cywilnych i handlowych powinno stać się regułą. Tezę tę uzasadniono, używając dwóch argumentów. Po pierwsze, autor przedstawia zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie prawa porównawczego w orzecznictwie cywilnym oraz możliwości jakie przedstawia w kontekście coraz dalej idącego ujednolicania systemów prawnych. Po drugie, autor daje uzasadnienie prawne powoływania się przez sądy krajowe na prawo zagraniczne i wyjaśnia, dlaczego taka praktyka jest dopuszczalna de lege lata oraz jak można by ją rozpowszechnić de lege ferenda.
PL
Niniejszy artykuł ukazuje próbę wykorzystania metodologii korpusowej w celu badania języka uzasadnien decyzji stosowania prawa. Przedmiotem analizy jest użycie grupy rzeczowników takich jak przypuszczenie, pogląd czy sugestia w konstrukcji przed spójnikiem that, a więc kontrolujących zdania podrzędne dopełnieniowe. Celem badania jest zbadanie funkcji jakie rzeczowniki w tej konstrukcji pełnią w dyskursie uzasadnień sądowych. Przyjęta hipoteza zakładała, że jedną z funkcji może być wartościowanie. Przedstawione w artykule wyniki potwierdzają, że sędziowie, zarówno amerykańscy jak i polscy, posługują się chętnie tego typu wyrażeniami w celu dokonania oceny argumentów zgłoszonych przez sędziów rozpatrujących sprawę w niższej instancji, strony procesowe, jak również innych sędziów spośród składu orzekającego. Bliższa analiza ukazuje również, iż rzeczowniki użyte w uzasadnieniach Trybunału Konstytucyjnego charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem kolokacyjnym oraz pełnią mniej funkcji w dyskursie niż ich angielskie odpowiedniki.   
EN
This paper adopts a comparative, corpus-based perspective to examine the language of judicial justification. Based on substantial corpus data, the study explores one of the linguistics resources, i.e. head nouns (e.g. assumption, belief, notion, etc.) followed by a nominal complement in the form of that-clause in two comparable legal settings: the opinions given in the United States Supreme Court and the judgements handed down by Poland’s Constitutional Tribunal. The findings corroborate the results of previous research which shows that nouns found in this pattern are used to perform various discourse functions but evaluation plays a central role in judicial writing and these nouns are used to signal sites of contentions. The study reveals the general similarity between the two sets of data suggesting that American and Polish judicial writing is underpinned by essentially the same epistemological assumptions. Yet, there are some differences in the way the nouns behave phraseologically. Polish nouns tend to show less collocational variation and they are found performing fewer discourse functions.  
Ius Novum
|
2022
|
tom 16
|
nr 2
39-56
EN
The aim of this paper is to compare the American and European standards of the inadmissibilityof evidence of unlawful police entrapment. In US criminal procedure, which permits activeforms of entrapment, the US Supreme Court and most federal courts apply a subjective test forthe entrapment defence, focusing on the predisposition of the person provoked to commit thecrime and, less often, an objective test examining the legality of government agents’ actions.The Strasbourg standard (including German cases) is based on two tests: a substantive one(examining both the predisposition of the person being provoked and the legality of the policeactions) and a procedural one, which consists in verifying the reliability of the national courts’recognition of the charge of incitement to commit a crime by the police The basic differencebetween the analysed standards is to be found in the effects of illegal entrapment. In the USsystem, it is a justification to the perpetrator’s responsibility for a crime committed as a resultof entrapment, and the Strasbourg standard allows for sanctioning the negative effects of suchillegal evidence to be convalidated in criminal trial when the Court considers that “the trialas a whole was fair”.
PL
Celem artykułu jest dokonanie próby porównania standardu amerykańskiego i standardu europejskiego w zakresie niedopuszczalności dowodów z nielegalnej prowokacji policyjnej. Mimo jakościowych różnic pomiędzy systemem common law i systemem civil law (opisywanym tu na przykładzie Niemiec) w obu systemach uznano prowokację policyjną za efektywną metodę zwalczania przestępczości, jednakże przyjęto różne standardy jej stosowania. W procesie amerykańskim, który dopuszcza aktywne formy prowokacji, Sąd Najwyższy USA i większość sądów federalnych przy ocenie zarzutu obrony stosują subiektywny test obrony opartej na zarzucie prowokacji, koncentrujący się na predyspozycjach prowokowanej osoby do popełnienia przestępstwa. Z kolei wypracowany przez orzecznictwo ETPCz (w tym w sprawach niemieckich) standard oceny dopuszczalności dowodów z nielegalnej (przede wszystkim aktywnej) prowokacji opiera się na stosowaniu dwóch testów: materialnego (badającego zarówno predyspozycje prowokowanej osoby, jak i legalność skierowanej wobec niej działań policji) oraz procesowego, polegającego na weryfikacji rzetelności rozpoznawania przez sądy krajowe zarzutu podżegania przez policję do przestępstwa. Podstawowej różnicy między analizowanymi standardami należy szukać w skutkach nielegalnej prowokacji. W systemie amerykańskim stanowi ona kontratyp odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo popełnione wskutek prowokacji, zaś standard strasburski dopuszcza sanowanie negatywnych skutków takiego nielegalnego dowodu w postępowaniu sądowym wtedy, gdy Trybunał uznaje, że „proces sądowy oceniany jako całość był rzetelny”, zaś dowód z nielegalnej prowokacji nie był istotny dla skazania oskarżonego.
PL
Praca ukazuje amerykański model uczestnictwa społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Jest on istotny dla polskiej dyskusji o zaangażowaniu w tej materii czynnika publicznego. Analizę podzielono między konstytucyjnym prawem do procesu przed ławą przysięgłych a instytucją sędziów pokoju, która jest unikatowa dla anglosaskiego systemu prawnego. Przeprowadzone tutaj badanie jest wynikiem szczegółowej analizy kazuistyki Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz wybranych sądów stanowych, która ukształtowała poglądy amerykańskich badaczy na tę kwestię. Miejmy nadzieję, że niniejsze studium wspomoże reformę procesu sądowego w Polsce.
EN
The paper shows an American model of the participation of the society in the administration of justice. It is crucial for the Polish discussion about the involvement of public factor in that manner. The analysis is divided between the constitutional right to trial by jury and the institution of justices of the peace, which is unique for the Anglo-Saxon legal system. Research conducted here is the result of a detailed analysis of the case law of the Supreme Court of the United States and selected state courts that shaped the views of the American academia on this issue. Hopefully, this brief study will help to reform the Polish judicial process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.