Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the analyses is to diagnose the demographic situation in Poland in general, regional approach of the problem and in relation to the basic measure of economic growth and development - the gross domestic product index. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is the demographic situation assessment and indication the  depopulation phenomenon significance as a determinant of socio-economic development. The paper uses a critical analysis of the literature on the economic development issues. Data on the demographic situation in Poland was analysed according to Webb's typology, the phenomenon of depopulation, economic growth and development, using the GDP per capita index. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part refers to the importance of economic growth and development. The second - the argument relates to the results of analyses aimed at diagnosing, on the basis of data from public statistics, the demographic situation in Poland, in regional terms, in relation to the basic measure of economic growth and development - GDP. RESEARCH RESULTS: The unfavourably progressing demographic situation was diagnosed. The depopulation process is mainly generated due to the negative natural increase rate. 10 regions were diagnosed as dually depopulated. The dual active regions have an average and high GDP level. The demographic situation was most strongly created by the negative natural increase rate and the negative migration balance in 2 regions: with a very and an average GDP level. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATION:  The analysis showed an unfavourable tendency of the population decline, due to the limited possibilities of effectively stimulating the growth of natural population. Regions that are dually inactive are in a difficult situation. The direction of choosing the tools of socio-economic policy can be found taking into account the fact that dually active regions have relatively more favourable and improving economic situation. It is also necessary to search for alternative stimulants of modern development, but also to create and promote the values of these regions in terms of living conditions, contributing not only to limiting the outflow of people, but also its inflow.
PL
CEL NAUKOWY: Celem analiz jest zdiagnozowanie sytuacji demograficznej w Polsce ogółem – w ujęciu regionalnym oraz w relacji do podstawowego miernika wzrostu i rozwoju gospodarczego, jakim jest wskaźnik produktu krajowego brutto. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest ocena sytuacji demograficznej i wskazanie znaczenia zjawiska depopulacji jako determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego. W artykule wykorzystano krytyczną analizę piśmiennictwa. Przeprowadzono analizę danych dotyczących sytuacji demograficznej w Polsce według typologii Webba, zjawiska depopulacji, wzrostu i rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem wskaźnika PKB per capita. PROCES WYWODU: Pierwsza część wywodu odnosi się do wskazania znaczenia wzrostu i rozwoju gospodarczego. Druga do wyników analiz, mających na celu zdiagnozowanie na podstawie danych ze statystyki publicznej sytuacji demograficznej w Polsce, w ujęciu regionalnym oraz w relacji do podstawowego miernika wzrostu i rozwoju gospodarczego – PKB. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zdiagnozowano niekorzystnie postępującą sytuację demograficzną. Proces depopulacji w głównej mierze generowany jest z powodu ujemnego przyrostu naturalnego. Dziesięć województw to regiony dualnie depopulacyjne. Regiony dualnie lub jednostronnie aktywne, to obszary o średnim oraz wysokim poziomie PKB. Sytuacja demograficzna była najsilniej kreowana przez ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji w dwóch regionach: o bardzo niskim i średnim poziomie PKB. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMEDACJE: Wskazano na niekorzystną tendencję ubytku ludności ze względu na ograniczone możliwości skutecznego stymulowania wzrostu przyrostu naturalnego. W trudnej sytuacji są regiony dualnie nieaktywne. Kierunku wyboru narzędzi polityki społeczno-gospodarczej można poszukiwać uwzględniając fakt, że dualnie aktywne regiony to regiony o relatywnie korzystniejszej i poprawiającej się sytuacji gospodarczej. Należy również poszukiwać alternatywnych stymulant współczesnego rozwoju, ale także tworzyć i promować walory tych regionów pod kątem warunków życia, przyczyniając się nie tylko do ograniczania odpływu ludności, ale także jej napływu.
PL
Celem pracy była próba oceny starań krajów o pozyskiwanie zagranicznego kapitału w kontekście kreowania otoczenia przyjaznego inwestorom. Do analizy poziomu konkurencyjności międzynarodowej wykorzystano raporty światowych ośrodków badawczych: The Global Competitiveness Report oraz ranking Instytutu Rozwoju Zarządzania. Do oceny atrakcyjności inwestycyjnej posłużyło badanie European Attractiveness Survey. W pracy wykorzystano również Światowy Raport Inwestycyjny. Analiza danych zawartych w WIR 2009 wykazuje, że tylko w pięciu państwach (Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Japonia) znajduje się siedziba 71 korporacji. Większość KTN (90%) pochodzi z krajów Triady, dlatego też kierunek ich ekspansji wciąż obejmuje głównie gospodarki wysoko rozwinięte. Jednak ostatnio można zaobserwować wzrost zainteresowania krajami rozwijającymi się. Według raportu UNCTAD Polska w 2007 r. znalazła się na wysokim 12. miejscu wśród deklarowanych miejsc do lokowania inwestycji.
EN
The issue of our investigation was the assessment of CEE countries’ endeavours to raise external funds in order to create an investorfriendly setting. To evaluate the level of international competitiveness we consulted the publications of global research centres The Global Competitiveness Report as well as the ranking of the Institute of Management Development ( Instytut Rozwoju Zarządzania).The data for investment attractiveness were provided by The European Attractiveness Survey. The analysis of WIR-data (World Investment Report) reveals, that the home bases of 71 international corporations are located in only five countries: The United States, Great Britain, France, Germany and Japan. Up to 90% of KTN-services (KatoenNatie) originate from triad countries (comprising, Japan, the US and EU-members), therefore their direction of expansion will foremost be centred on highly developed economies. Recently however a growing interest in developing countries has been noticed. According to the UNCTAD-report (United Nations Conference on Trade and Development) in 2007 Poland ranked as high as number 12 amongst the declared locations for capital investment.
PL
Od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce upłynęło już ponad dwadzieścia lat, a sytuacja na rynku pracy na obszarach wiejskich ciągle nie należy do najlepszych. Dane statystyczne dotyczące rynku pracy w Polsce pogarszają się. Wysoka stopa bezrobocia i rosnąca liczba mieszkańców na obszarach wiejskich była głównym powodem sformułowania celu głównego jako: analiza podażowej strony rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2000-2011. Skupiono się na omówieniu wskaźników zatrudnienia i bezrobocia w Polsce ogółem i z wyodrębnieniem obszarów wiejskich. Prezentowane dane liczbowe pochodziły z obliczeń wykonanych na podstawie Roczników statystycznych Polski, Roczników obszarów wiejskich, Powszechnych spisów mieszkańców i Spisów rolnych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie i Olsztynie oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
EN
The objective of this study was to achieve a multidimensional description of the consumption of EU funds by small towns in Warmińsko-Mazurskie voivodship, and to identify the role of this source of funding in the development policy of these localities. The aim was pursued based on secondary data originating from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and from the database of the Ministry of Investment and Economic Development (the EU Grants Map), as well as primary data collected during a survey study conducted among representatives of small towns and urban-rural municipalities which contain a small town in their limits (in total 38 units). The percentage of returned and correctly completed questionnaires was 44,74%. The empirical material gathered during the study proves that the budgets of municipalities in Warmińsko-Mazurskie Voivodship in 2006–2016 received PLN 3 244,24 million in the form of grants from the EU and other foreign support programmes, and the share of this sum absorbed by small towns and urban-rural municipalities was 25,91% (PLN 840,44 million), most of which was allocated to urban-rural municipalities (86,61%). Results of the U Mann-Whitney test showed that the distribution of the funds acquired by small towns and urban-rural municipalities with small towns in their limits, calculated per capita, in Warmińsko-Mazurskie Voivodship differed significantly from the sums of money invested by other administrative units of this type in Poland. The research also indicates that the EU funds played an important role in the development policy of small towns, and an opportunity to apply for EU grants had a strong influence on their investment plans.
PL
Celem artykułu była wielowymiarowa charakterystyka wykorzystania przez małe miasta woj. warmińsko-mazurskiego funduszy pochodzących z budżetu UE oraz określenie znaczenia tego źródła finansowania w polityce rozwoju tych jednostek. Realizacja przyjętego celu oparta została na danych wtórnych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS oraz bazy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Mapa Dotacji ), a także pierwotnych zgromadzonych w trakcie badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli małych miast oraz gmin miejsko-wiejskich, na obszarze których znajdowało się małe miasto (łącznie 38 jednostek). Współczynnik zwrotu prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy osiągnął poziom 44,74%. Ze zgromadzonego materiału empirycznego wynika, że w latach 2006-2016 do budżetów gmin woj. warmińsko-mazurskiego z tytułu przyznania wsparcia z UE i innych programów zagranicznych wpłynęła kwota 3 244,24 mln zł, a część przypadająca na małe miasta i gminy miejsko-wiejskie skupiające małe miasto wyniosła 25,91% (840,44 mln) i w większości trafiła do gmin miejsko-wiejskich (86,61%). Wyniki testów U Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa wykazały, że rozkład kwot pozyskanych przez małe miasta i gminy miejsko-wiejskie z małym miastem z woj. warmińsko-mazurskiego w przeliczeniu na mieszkańca różnił się istotnie od kwot zainwestowanych przez pozostałe jednostki tego typu w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika także, że fundusze UE odgrywały istotną rolę w polityce rozwoju małych miast, a możliwość aplikowania o te środki miała duży wpływ na kształt ich planów inwestycyjnych.
EN
The paper represents an attempt at assessment of the direct subsidies influence on changes at farms. The questionnaire-based surveys covered 118 farmers from Warmińsko-Mazurskie voivodship (the districts of Bartoszyce, Ełk and Mrągowo). The financial aid in the form of direct subsidies improved the financial standing of farms. The majority of the respondents declared that direct subsidies contributed to a slight improvement of the financial standing (48%). Some farmers surveyed (36%) have not noticed any change concerning improvement of their financial standing while the smallest percentage of the respondents declared that as a consequence of receiving direct subsidies their financial standing improved significantly (16%); the highest share of respondents indicating that was recorded in Bartoszyce district representing 25% of the respondents from that district. In small size farms the direct subsidies were allocated mainly to financing the current expenditures. In case of farms up to 5 ha that was over 80%. In case of verification of the allocation of the direct subsidies for development of the farm, purchase of land or means of production the following correlation was visible: the larger the area of the farm the larger the allocation of direct subsidies to investments.
PL
Trwające równolegle procesy globalizacji i integracji europejskiej mają istotny wpływ na tożsamość i kulturę narodów Europy. Poszerzenie Unii na wschód w 2004 i 2007 roku, oprócz zwiększenia liczby państw członkowskich, prowadzi również do zmian etnicznych i narodowych w całym ugrupowaniu integracyjnym. Migracje są przyczyną konfrontacji ludności z innymi kulturami, tradycjami czy religią. Wszystkie aspekty życia codziennego przenikają się i konfrontują z panującymi stereotypami. Celem przewodnim niniejszej publikacji jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w świadomości Polaków po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna powstała przy wsparciu literatury przedmiotu, artykułów z czasopism branżowych, wiarygodnych źródeł internetowych oraz badań CBOS. Część empiryczna została opracowana na podstawie badań własnych. W tym celu został stworzony i wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety, na który odpowiedziało 400 losowo wybranych osób zamieszkujących cały kraj. Wyodrębniono tutaj mieszkańców wsi, mieszkańców miast do 50 tys. mieszkańców oraz mieszkańców miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Po przeanalizowaniu wyników można stwierdzić, że im mniejsza miejscowość, tym większe przywiązanie do miejsca zamieszkania. Z drugiej strony następuje widoczny wzrost identyfikacji Polaków z Europą. Obserwowane są zmiany w świadomości Polaków jako Europejczyków; coraz bardziej upodabniają się oni do swoich zachodnich sąsiadów. Nadal jesteśmy dumni z przynależności do narodu polskiego – blisko 60% respondentów zadeklarowało taki stan rzeczy. Według badanych czynnikami decydującymi o tożsamości narodowej są: rodzina i wychowanie – blisko 86% udzielonych odpowiedzi, pochodzenie – 82,1%, a także społeczność, w której przebywamy – 73% oraz historia – 71%. Należy liczyć się z tym, że w niedalekiej przyszłości powszechny stanie się hybrydowy model identyfikacji, w którym jednostka będzie utożsamiała się w równym stopniu zarówno ze swoim narodem, jak i narodem europejskim. The simultaneous processes of globalisation and European integration strongly influence the identity and culture of the European people. The enlargement of the European Union to the east in 2004 and 2007, and the increase in the number of member states, has led to changes within the ethnic and national structures of the whole Union. People are experiencing a conflict of cultures, traditions and religions due to migration. All the aspects of everyday life interpenetrate with one another and are contrasted with the existing stereotypes. This thesis is concerned with an analysis of the changes that the Polish peoples’ consciousness has undergone after the accession to the European Union. The theory presented in this dissertation is based on the information provided in the literature on the subject: articles, professional journals, and reliable Internet sources. Moreover, the results are supported with statistical data acquired from the website of the Central Statistical Office and the CBOS (Polish Public Opinion) research. The empirical work has been carried out on the basis of personal research. The research has been performed through the use of a questionnaire which was completed by 400 randomly chosen citizens of Poland. The respondents have been assigned to several groups; the residents of villages; towns of up to 50000 residents; cities with more than 50000 residents. The analysis of data led us to conclude that the smaller the town the more its inhabitants are attached to their home towns. However, the increase in the identification of Poles with Europe is observable. The Poles’ consciousness as Europeans has also undergone changes; Poles have become more and more alike their western neighbours. They are still proud of being Polish, as was declared by nearly 60% of the respondents. The characteristics of a true Pole are still believed to be patriotism and pride, but also living by stereotypes. According to the respondents the decisive factors in the process of forming national identity are: family and upbringing (nearly 80%), descent (82.1%), the society one belongs to (73%), and historical conditions (71%). However, it should be anticipated that in the near future an amalgamated model of identity will become the most widespread; one’s national identity will be as strong as one’s identification with Europe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.