Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meat industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Kwas fosforowy(V) jest otrzymywany metodą termiczną i metodą mokrą. Współcześnie przewagę zyskała metoda ekstrakcyjna. W XXI wieku preferowanym procesem otrzymywania kwasu fosforowego(V) w stał się proces półwodzianowy. Obecnie zwiększa się również zagospodarowanie produktów odpadowych powstałych w ciągu produkcyjnym. Zwiększające się zapotrzebowanie na surowiec fosforowy skutkuje wyczerpywaniem się dostępnych źródeł fosforu. Substytutem naturalnych surowców fosforowych mogą stać się produkty termicznego przetwarzania odpadów mięsnych.
EN
Phosphoric acid can be obtained by thermal and with extraction. Today, phosphoric acid is most often obtained using the wet method. In the twenty-first century the preferred process for the preparation of phosphoric acid has become the hemihydate process. Nowadays, waste product development formed during production is increasing as well. Increasing demand for raw materials resulting in the depletion of phosphorus sources of phosphorus. Substitute for natural raw phosphate may become waste products of the thermal treatment of meat products.
EN
Energy consumption during waste water treatment is a very important factor affecting food industry plants. Apart from highly efficient treatment of dairy and meat sewage, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD,COD, N-total, P-total). Also, the energy consumption from selected processes as well as total consumption were measured. Indicators of energy consumption per m3 and removed load were calculated. It was found that biological treatment and aeration played the main role in energy consumption in both objects. It was respectively 40 and 47% for Bielmlek and JBB plants. The second biggest energy consuming stage of treatment in both objects was sludge processing. Energy required to process excessive sludge equaled 30% of the total energy usage in both plants. Energy consumption factors related to hydraulic flow gave results in the range from 2.05 to 3.3 kWhm-3and from 2.72 to 3.23 kWhm-3 for Bielmlek and JBB plants respectively. The research will be continued in order to optimize energy consumption, while retaining high efficiency treatment in food industry WWTPs. Finally, a mathematical model will be prepared for optimizing energy consumption in food industry WWTPs.
PL
Produkcja żywności w sposób nierozerwalny, wiąże się z koniecznością utrzymywania odpowiedniej czystości i higieny wszystkich powierzchni roboczych, wchodzących w kontakt z przetwarzanymi surowcami. Mycie i dezynfekcja stanowi ważny problem środowiskowy, z uwagi na możliwość przedostawania się do ścieków, dużych ładunków organicznych i pozostałości detergentów lub środków dezynfekcyjnych. Celem prezentowanej pracy było zwrócenie uwagi na ten problem i zilustrowanie go wynikami analizy chemicznej popłuczyn wykonanych w wytypowanym zakładzie mięsnym. Zebrane dane potwierdziły wysoką uciążliwość takich ścieków dla środowiska, m.in., z uwagi na wysoką zawartość zawiesin, białka, tłuszczu, fosforu oraz zmienny odczyn pH. Jednocześnie wskazano na konieczność podejmowania działań zapobiegawczych zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, łagodzących negatywne oddziaływanie pozostałości środków myjących i dezynfekcyjnych na środowisko.
EN
Maintaining proper hygiene standards and cleaning of all work surfaces which have contact to processed raw materials are of fundamental importance in food production. Environmental aspects of cleaning and disinfection procedures should be taken into consideration since there is a possibility that high organic loads and residues of detergents and disinfectants could release into wastewater. The aim of presented work was to point out the issue and illustrate this problem with data of chemical analysis of rinsing collected from the meat processing plant. The results confirmed high potential impact of such wastewater on environment in view of high content of sediments, protein, fat and variable pH values. Simultaneously, it indicates a necessity of taking preventive organizational and technical measures to reduce negative effect of residues of cleaning products and disinfectants onto environment.
PL
Celem badań była ocena wpływu wymiany tłuszczu zwierzęcego preparatami insuliny na jakość homogenizowanych kiełbas parzonych typu parówki. W produkcji doświadczalnych wędlin wykorzystano handlowe preparaty inulinowe Frutaft (Sensu) oraz Raftiline HP (Orafti). Jakość doświadczalnych kiełbas oceniano na podstawie takich wyróżników jak: tekstura (wyrażona jako siła cięcia), fizyczne parametry barwy (L*, a*, b*). Ocenie poddano również pożądalność sensoryczną gotowych wyrobów w zakresie takich wyróżników jak: smak, zapach, konsystencja i soczystość. Rezultaty badań pozwoliły na stwierdzenie, że zmniejszenie udziału tłuszczu w wędlinach modelowych o 25 i 50% spowodowało wzrost ubytków masy wywołanych obróbką cieplną. Pogorszeniu uległy także fizyczne parametry barwy. Smak, zapach, konsystencja oraz soczystość próbek z dodatkiem preparatów inulinowych została oceniona nieco gorzej w porównaniu do próby kontrolnej.
EN
The aim of the study was to determine the effect of substitution of pork back fat for inuline preparation in the quality of scalded homogenized sausages hot-dog type. In the production of experimental sausages Frutafit (Sensus) and Raftiline HP (Orafti) as an inuline preparations were used. Quality of experimental sausages was assessed on the basis of the volume of cooking loss, texture parameters (shear force), physical parameters of colour (L*, a*, b*). A sensory panel evaluated sensory attributes (taste, odour, consistency and juiciness). The obtained results indicate that 25% and 50% replacement of animal fat with inuline preparations one resulted in diminishing of cooking loss examined sausages. Desirable changes of texture and color features associate worsening of physical attributes of sausages. Taste, odour, consistency, juiciness of sausages with inuline preparation were evaluated much lower in comparison to control samples.
PL
W artykule zwraca się uwagę na działania w przemyśle mięsnym, aby jakość mięsa była na najwyższym poziomie. Wskazuje się na prace hodowlane, których celem jest likwidacja wad mięsa i polepszanie jego cech sensorycznych. Omawiane są nowe technologie, które pozwalają na zwiększenie wykorzystania właściwości funkcjonalnych mięsa, szczególnie białek. Postęp wiąże się także z urządzenia stosowanymi w przetwórstwie, których najnowsze rozwiązania są tak przedstawione. Celem tych działań jest spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych, ale także gwarantujących bezpieczeństwo spożywanej żywności.
EN
In this paper was analysed, what was undertaken by fu meat industry to reach the highest quality level of meat. The breeding experiments are described, which aim at the elimination of muscle defects and the improvement of the sensory value of meat. The new technologies are discussed, which increase the utilisation of functional meat properties, especially its proteins. The progress in meat industry is associated with the technical equipment, which the newest project are evaluated. The aim of all these activities is the fulfillment of the consumer expectations according to the quality and quantity of the products and the safety of meat consumption.
PL
W latach 1998-99 wzrost produkcji zbiegł się z drastycznym spadkiem eksportu mięsa oraz przetworów. Na rynku utrzymywała się duża nadwyżka podaży nad popytem. Ceny zwierząt rzeźnych aż do lata 2000 r. były niskie mimo znacznych zakupów interwencyjnych. Spadek cen żywca niwelował wzrost pozasurowcowych ubojów i przetwórstwa mięsa i nominalne ceny mięsa nie rosły, a rażeniu realnym obniżały się. Sprzyjało to konsumpcji mięsa i przetworów, która w 1999 r. była wyższa o 5 kg niż w 1997 r. Z drugiej opłacalność chowu bydła i trzody chlewnej z roku na rok pogarszała się i pogłowie zwierząt gospodarskich malało. Obecnie również głównie z powodu nieurodzaju zbóż.
EN
In the years 1998-99 the increase in meat production was accompanied by drastic decrease in export of meat and meat products. The market faced a large surplus of supply over demand. Prices of slaughter animals until summer of the year 2000 were low in spite of large intervention purchases. The drop in prices of slaughter animals was compensated by cost of slaughter and processing. The nominal prices of meat were constant and expressed in real value were even going down. In effect consumption of meat increased in 1999 by 5 kg by comparison to the year 1997. On the other hand profitability of animal, husbandry was dropping year by year and population of slaughter animals was decreasing. At present the future decrease is observed to a poor crop of grain.
7
Content available remote Strategia produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego
100%
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczących strategii produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego.
EN
In this article was presented a result of research on product strategy in meat industry enterprises.
EN
The aim of the article is to analyze the activities performed manually in a meat processing enterprise in the context of shaping ergonomic working conditions. Based on observational methods, including metric measurements of workstations and an in-depth interview with employees of the enterprise, the activities realized in the production process of the selected sausage product were recognized, with particular emphasis on manual work. On the basis of ergonomic analyzes carried out with the use of 3D SSPP software, groups of activities were identified that carry an increased risk of static load and the occurrence of ailments in the musculoskeletal system. The results of analyzes form the basis for the development of a workflow improvement process resulting from the improvement of manual work conditions.
9
Content available remote Fosforany spożywcze : metody produkcji i kierunki zastosowania
75%
PL
W artykule omówiono metody wytwarzania i kierunki zastosowania fosforanów spożywczych, zwłaszcza wielofosforanów. Szczególnie dużo uwagi poświecono fosforanom jako dodatkom w przetwórstwie mięsnym. Przedstawiono również wyniki badań własnych nad opracowaniem mieszanki wielofosforanowej do mięs i wyniki oceny tej mieszanki w zastosowaniu do szynki wędzonej.
EN
A review of methods for producing and using food phosphates, especially polyphosphates, are presented. The use of phosphates as functional food additives in meat and poultry products processing are described more in detail. Properties and effectiveness of a novel phosphates mixture was tested.
10
Content available remote O strategii produktu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego raz jeszcz
75%
PL
Przemysł mięsny, łącznie z drobiarstwem, ma znaczącą pozycje w przemyśle spożywczym. Udział tych branż w sprzedaży netto przemysłu spożywczego wynosi około 20%. Bliska europeizacja rynku wyrobów mięsnych rodzi nowe wyzwania. Jedno z nich to konieczność doskonalenia strategii marketingowej, a wraz z nią strategii produktu. Sytuacja taka skłoniła autorkę do podjęcia badań empirycznych dotyczących właśnie tych zagadnień. W niniejszym artykule zaprezentowano ich wyniki. Ograniczone ramy opracowania spowodowały, iż autorka skoncentrowała się na tych elementach strategii produktu, które zdaniem respondentów są czynnikami warunkującymi sukces rynkowy. Są to: jakość produktów i struktura asortymentowa. Wyjaśniono nie tylko ich istotę, ale również przeanalizowano czynniki je determinujące.
EN
In this article is presented a result of research on product strategy in meat industry enterprises. It takes into the role of two components of product strategy: quality and assortment structure.
PL
W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego. Produkcja mięsa w Polsce w 2019 r. wynosiła ok. 5,1 mln t (w wadze bitej ciepłej) i była o ok. 1% mniejsza niż w 2018 r. Najbardziej zmniejszyła się produkcja mięsa wieprzowego (o ok. 7%) i wołowego (o ok. 3%), a drobiowego zwiększyła się o 4%, natomiast jego udział w produkcji mięsa ogółem przekroczył 50%. W 2019 roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce. Złożyło się na to kilka czynników, spośród których najważniejszym był wzrost cen surowca, zwłaszcza żywca wieprzowego, spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u największego producenta mięsa wieprzowego na świecie, jakim są Chiny.
EN
The article undertakes an assessment of the domestic red meat and poultry sectors. Meat production in Poland in 2019 amounted to approx. 5.1 million tone (hot carcass weight) and was about 1% less than in 2018. Production of pork and beef decreased the most (by about 7% and 3% respectively). In turn, poultry production increased by 4%, while its share in total meat production exceeded 50%. In 2019, the economic and financial situation of the meat industry enterprises in Poland deteriorated. It was caused by several factors, including rising prices of raw material, especially live pigs, caused by the spread of African swine fever (ASF) at the largest pork producer in the world, which is China.
EN
In 2009, meat preserves were produced by approximately 2700 plants in Poland. Used in the process of production and processing of meat, raw materials are not fully utilized and this results in the formation of by-products in the form of remnants of unused raw materials and different types of waste (which is the consequence of the operation of machinery, buildings and devices). The ultimate purpose of the study was to analyze the mass and morphological composition of waste generated in the process of meat production and processing in the years 2011-2013. The analysis was carried out for the macroregion of Southern Poland (the Śląskie, the Świętokrzyskie, the Małopolskie and the Podkarpackie provinces). For the analyzed period of time information about the waste from around 300 companies involved in the meat industry which submitted a report to the Marshal's Office was obtained. These companies generated on average 586 ± 211 Mg of waste per year. 1 Mg of produced meat generates over 290 kg of waste in the plants located in the analyzed area. The largest share of all generated waste comprises a group classified according to the Waste Catalogue as 02 02. Among the waste, the biggest, well over 40%, share is created by animal tissue waste.
PL
W 2009 roku w Polsce przetwory mięsne produkowano w około 2700 zakładów. Stosowane w procesach produkcji i przetwórstwa mięsa surowce nie są w pełni wykorzystywane, co skutkuje powstawaniem produktów ubocznych w postaci resztek niezużytych surowców oraz różnego rodzaju odpadów (będących konsekwencją eksploatacji maszyn, budynków i urządzeń). Głównym celem pracy była analiza masy i składu morfologicznego odpadów wytwarzanych w procesach produkcji i przetwórstwa mięsa w latach 2011-2013. Analizę wykonano dla makroregionu Polski Południowej (województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego). Dla analizowanego przedziału czasu uzyskano informacje o odpadach z około 300 firm działających w branży mięsnej, które złożyły sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego. Firmy te generowały średnio 586 ± 211 Mg odpadów w ciągu roku. W zakładach zlokalizowanych na analizowanym obszarze na 1 Mg produkowanego mięsa generowanych jest ponad 290 kg odpadów. Największą część wszystkich generowanych odpadów stanowi grupa klasyfikowana zgodnie z Katalogiem Odpadów jako 02 02. Wśród tych odpadów największy, ponad 40% udziału stanowi odpadowa tkanka zwierzęca.
PL
Scharakteryzowano cechy zarządzania marketingowego (nie zarządzania pionem marketingu w przedsiębiorstwie). Opisano proces tworzenia systemu marketingu w polskim przemyśle mięsnym oraz jego stan w zakładach. Porównano stan zarządzania marketingiem w polskich zakładach mięsnych, znany z badań własnych, ze stanem standardowym, znanym z literatury. Z analizy tych danych wynika, że techniki marketingowe w zarządzaniu stosowane są już szeroko w dużych zakładach mięsnych.
EN
Attributes of marketing management was presented in this article (not management of marketing department in enterprise). Polish meat industry path to marketing was described and state of marketing in meat plants, too. Marketing management state in Polish meat plants that is known form own research results was compared to standard state that is known from professional literature. A condusion was drawn from this data: marketing techniques for management of big meat plants are already widely applied.
14
Content available remote Technologia produkcji małotonażowej fosforanów spożywczych
75%
EN
The past decade, i.e. 2004-2014, was a period of intensive development of the Polish meat industry, in which Poland’s accession to the European Union and a possibility of using EU subsidies under the Common Agricultural Policy (CAP) definitely had their share. Thanks to this support, the meat industry in Poland grew much faster than in the EU-15 and was a leader of the EU-12/13. Integration with the EU had a positive impact on accelerating production growth in the Polish meat industry, while several years of adaptation to EU requirements significantly changed the image of Polish meat companies in the Single European Market. The Polish meat industry became a major producer of meat and meat preparations in the European market (in 2014, ranked fifth in the EU) and Polish processing plants are considered among the most advanced in the EU. In the past decade, meat product export was one of the main factors contributing to the development of the meat industry in Poland. Growing domestic demand was the second important factor of production growth. However, greater market diversification is needed (Asian and African countries, the Middle East).
PL
Lata 2004-2014 były okresem intensywnego rozwoju polskiego przemysłu mięsnego, do czego niewątpliwie przyczyniło się przystąpienie Polski do UE i możliwość korzystania z dotacji unijnych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Dzięki temu wsparciu przemysł mięsny w Polsce rozwijał się znacznie szybciej niż w krajach UE- 15 i był liderem UE-12/13. Integracja z UE pozytywnie wpłynęła na przyspieszenie wzrostu produkcji polskiego przemysłu mięsnego, a kilkuletni okres dostosowawczy do wymogów UE istotnie zmienił wizerunek polskich zakładów mięsnych na Wspólnym Rynku Europejskim. Polski przemysł mięsny stał się liczącym producentem mięsa i jego przetworów na rynku europejskim (w 2014 roku 5. pozycja w UE), a polskie zakłady przetwórcze uważane są za jedne z najnowocześniejszych w UE. Jednym z głównych czynników rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w minionej dekadzie był szybko rosnący eksport produktów mięsnych. Drugim ważnym czynnikiem wzrostu produkcji był rosnący popyt wewnętrzny. Potrzebna jest jednak większa dywersyfikacja rynków zbytu (kraje azjatyckie, afrykańskie, Bliskiego Wschodu).
PL
W pracy przedstawiono organizację obszarów logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa. Badane przedsiębiorstwa nie posiadały odrębnego działu zajmującego się logistyką. Do głównych obszarów wspomaganych logistycznie należał transport i gospodarka magazynowa. Te obszary były bardzo ważne dla przedsiębiorstw, dlatego też większość firm korzystało z własnych zasobów magazynowych i środków transportu. Przedsiębiorstwa nie posiadały z reguły jednego systemu informatycznego. Na potrzeby logistyki stosowano systemy FK i MRP. Przedsiębiorstwa skupiały się na produkcji. Logistyka była pomijana, o czym świadczy niski poziom kosztów tej działalności w firmach.
EN
The article presents the results of research on the organization of the logistics in meat processing companies. Few companies had a separate department dealing with logistics management. Transport and storage were supported logistically most often. Few companies in this industry declared also the use of one comprehensive IT system supporting logistics. Financial and accounting systems were common. The presented data show that in the researched companies the logistics activities were not of considerable importance.
PL
W pracy określono stan mikrobiologiczny przypraw stosowanych w przemyśle mięsnym: papryki, gałki muszkatołowej, majeranku, pieprzu i cebuli suszonej, wyprodukowanych przez 5 różnych firm. W każdej z ocenianych prób oznaczono liczbę bakterii tlenowych, pleśni i gronkowców oraz miano coli i beztlenowych laseczek przetrwalnikujących. Najbardziej zanieczyszczony był pieprz i majeranek. Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego zależał od firmy produkującej przyprawy. Powodem dyskwalifikacji przypraw najczęściej była zbyt duża liczba pleśni.
EN
In the paper microbial quality of seasoning used in meat industry was determined. Seasoning: paprika, nutmeg, marjoram, pepper and dried onion were produced by 5 different firms. In each of examinated samples total aerobic bacteria count, mold, Staphylococcus count and occurrence of sporulating anaerobic bacteria and coliform were determined. Most microbial contaminated were pepper and marjoram. Microbial contamination depended on firm produced seasoning. The reason of the disquality of seasoning was mainly too big count of mold.
PL
Podmiotem studiów nad konkurencyjnością najczęściej jest przedsiębiorstwo bądź gospodarka narodowa – rzadziej problematyka ta podejmowana jest w odniesieniu do branży. Niniejsze opracowanie koncentruje się na problematyce związanej z konkurencyjnością międzynarodową sektora gospodarki. Badania takie są pomocne w identyfikacji i ocenie znaczenia czynników, które determinują relacje konkurencyjne w branży. Celem badań jest oszacowanie pozycji konkurencyjnej produktów polskiego sektora mięsnego na rynku międzynarodowym. Do kwantyfikacji wykorzystano koncepcję macierzy atrakcyjności i pozycji rynkowej.
XX
Most often a subject of competitiveness studies is either an enterprise or a national economy – uniquely this subject matter is raised with regard to a branch. Present study focuses on issues concerning international competitiveness of a branch of economy. Such investigation is helpful for reason of identification and importance assessment of factors driving competitive relationship within the industry. Te study is aiming at the assessment of competitive position of Polish meat sector products on international market place. For purposes of quantification a concept of market attractiveness and position matrix was used.
PL
W pracy określono stan mikrobiologiczny wędliny podrobowej typu „wątrobianka". Zastosowane w procesie technologicznym przyprawy: papryka, gałka muszkatołowa, majeranek, pieprz i cebula suszona, wyprodukowane zostały przez 2, firmy i różniły się stopniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W każdej z ocenianych prób oznaczono liczbę bakterii tlenowych, pleśni i gronkowców oraz miano coli i beztlenowych laseczek przetrwalnikujących. Stwierdzono, że stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego przypraw wpływał na trwałość wyprodukowanej wędliny podrobowej. Drobnoustrojami ograniczającymi przydatność do spożycia były bakterie z grupy coli i beztlenowe laseczki przetrwalnikujące.
EN
In this paper microbial quality of liver pudding was determined. Seasoning used in technological process: paprika, nutmeg, marjoram, pepper and dried onion were produced by 2 different firms and their microbial contamination was varied. In each of examinated samples total aerobic bacteria count, mold, Staphylococcus count and occurrence of sporulating anaerobic bacteria and coliform were determined. It was found out that the microbial quality of seasoning influenced on the microbial stability of liver pudding produced with them. The microorganisms limited wholesomeness were coliform and sporulating anaerobic bacteria.
PL
Intensywny rozwój sektora spożywczego w Polsce odnotowano po roku 2004. Dotacje z Unii Europejskiej umożliwiły wiele inwestycji, a także zwiększenie produkcji oraz poprawy jakości produktów. Przemysł mięsny w kraju tworzy obecnie około 3500 przedsiębiorstw o różnych zakresach oraz profilach działalności. Ten dział gospodarki charakteryzuje się silnym rozdrobnieniem oraz rozproszeniem i obejmuje zarówno małe firmy rodzinne zajmujące się wyłącznie ubojem, jak również wielkie zakłady i spółki [1÷3]. Jednym z podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska w zakładach mięsnych jest problem zagospodarowania i unieszkodliwienia powstających ścieków oraz odpadów. Nieoczyszczone ścieki odprowadzane do odbiornika mogą naruszyć jego równowagę lub całkowicie zdegradować [2, 4, 7]. W badaniach podjęto próbę określenie możliwości wykorzystania beztlenowego sekwencyjnego bioreaktora typu ASBR do produkcji biogazu i oczyszczanie ścieków z przemysłu mięsnego. Jak wiadomo procesy anaerobowe pozwalają nie tylko na rozwiązanie problemu ekologicznego, jakim jest unieszkodliwienie ścieków, ale również zapewniają korzyści ekonomiczne wynikające z produkcji wysokoenergetycznego gazu fermentacyjnego [8, 9].
EN
The meat industry is a branch of the food sector, which significantly affects the degradation of the environment. Consuming large amounts of water consequently, also produces significant quantities of wastewater which is characterized by a high organic content and high concentration of suspended solids, inorganic salts and nutrients. The study attempted to determine the possibility of using ASBR for biogas production and treatment of wastewater from the meat industry. Anaerobic sludge concentration was on level of 20 g/dm3. Organic loading rates (OLR) were 1.25 kg COD/m3.d and sludge loading 0.06 kg COD/kg.d. During operation of ASBR there are four phases (filling - 0.5 h, the reaction - 22.5 h, sedimentation - 0.5 h and decantation - 0.5 h). The treatment wastewater were kept in ASBR for 24 hour (time of entire cycle). The research was conducted until the repeatable cycles. The repeatable cycles were extracted after three work cycles of ASBR. During methane fermentation process a considerable degree of removal of organic pollutants from raw wastewater was obtained: COD (73.3%), BOD5 (71.4%) and TOC (83.2%). The concentration of COD and BOD5 was respectively 435 mg/dm3 and 443 mg/dm3. The value of TOC reached level of 136 mg/dm3. Generated biogas in the methane fermentation process of wastewater from meat industry plant was characterized by high methane content (80.9% vol.). Processes in ASBR contributed to reduction of the number of bacteria (66.6% of mesophilic bacteria and 70.9% of psychrophilic bacteria).
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.