Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Służba cywilna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia teoretyczne i metodologiczne założenia rozprawy doktorskiej, w której analizie poddana została "służba cywilna" Unii Europejskiej i służba cywilna w wybranych krajach członkowskich tej organizacji (Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech). Służba cywilna kształtowana jest przez determinanty prawne i kulturowe, określone standardy, dysfunkcje i narzędzia służby cywilnej. Ponadto część badaczy uważa, iż pojęcia służba cywilna można używać jedynie w odniesieniu do państwa. Być może pojęcia służba cywilna Unii Europejskiej celowo się unika, gdyż budziłoby ono negatywne konotacje związane z federalizacją Unii Europejskiej. Autorka postawiła sobie za cel weryfikację zasadności tego terminu, poprzez porównanie służby publicznej w instytucjach Unii ze służbą cywilną kilku państw europejskich. W rozprawie doktorskiej szczególne miejsce zajmuje nowe podejście instytucjonalne, które łączy w sobie cechy instytucjonalizmu i behawioryzmu. Na metody pierwszego rzędu wybrano metody komparatywną i systemową, a drugiego rzędu metodę symulacyjną. Planowane jest również wykorzystanie metod jakościowych i ilościowych. Podejścia i metody dobrano tak, aby się wzajemnie uzupełniały oraz były pomocne w weryfikacji hipotezy badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents theoretical and methodological premises of the doctoral thesis in which the European Union civil service and the civil service in selected member states (France, Spain, the Netherlands, Germany, Poland, the United Kingdom and Italy) are analysed. The civil service is formed by the legal and cultural determinants, specific standards, dysfunctions and tools of the civil service. Moreover some researchers maintain that the concept of the civil service can only be used with reference to the state. Presumably the term civil service of the European Union is deliberately avoided because it would raise the negative connotations related to the federalization of the EU. The author intends to verify this term by comparing the public service in the institutions of the EU with the civil service in several European countries. A key approach adopted in the thesis is the new institutionalism which combines the features of institutionalism and behaviourism. First-order methods are the comparative method and the systems method, while the second-order method is the simulation method. The qualitative and quantitative methods will also be applied. Such approaches and methods were selected in order to be mutually complementary as well as useful in verifying the research hypothesis. (original abstract)
XX
Nowe projekty ustaw o służbie cywilnej mają niewiele wspólnego z bezstronnością i polityczną neutralnością wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Rzadkie jest u nas systemowe podejście do instytucji i prawa; szczególnie rzadkie jest ono u tych, którzy traktują prawo jako instrument rozwiązywania bieżących problemów, przede wszystkim w kategoriach zaspokajania bieżących interesów politycznych.
3
Content available remote Ochrona dóbr kultury podczas sytuacji kryzysowych
100%
EN
In contingencies different values are endangered - mainly lifeand human health, possessions or also natural environment. It is hard to notice cultural assets directly pointed in this group of values.It is possible to notice that this sphere was mentioned only slightly in legal documents. This sphere is not updated. The author in this article described analysis of available literature and legal documents and used other research methods (for instance the comparison, the synthesis or an inference) to present the current state of this issue as well as to indicate possible shortcomings of the system(original abstract)
XX
Reforma służby cywilnej należy do istotnych zagadnień w procesie transformacji ustrojowych w Polsce po 1989 r. Skonstruowanie odpowiedniego systemu wartości, zasad i procedur służących realizacji zadań państwa przez działający w jego strukturach korpus urzędników nastręczało i w dalszym ciągu stwarza ustawodawcy wiele problemów. Dlatego autorzy niniejszego opracowania podjęli próbę oceny regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej pod kątem wskazania kierunków dalszych zmian w celu zagwarantowania ich zgodności z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz zapewnienia efektywności działania administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The reform of the civil service is one of the crucial issues of the political transformation in Poland after 1989. Constructing of the appropriate system of values, principles and procedures aiming to fulfill State's duties through the operating numerous clerks still poses a number of problems for the legislator. Thereby, the authors are also making an attempt to evaluate the regulations concerning the civil service from the perspective of anticipation of new directions of further changes in order to guarantee them compliance with the Polish Constitution from 2 April 1997 and the assurance of the effectiveness of the civil service. (original abstract)
XX
Zaprezentowano problematykę, zakres badań oraz metodologię rozprawy habilitacyjnej Jolanty Itrich-Drabarek. Zdefiniowano problem badawczy, a także wskazano przesłanki wyboru tematu dysertacji.
EN
The article relates to the characterization of research methods of habilitation dissertation on "The conditions, standards and trends of the civil service in Poland with European background." The research of conditions of the civil service, its standards and directions of modification has created a certain need to look at the presented subject based on different research approaches, and thus allowed to know its essence, a resource of concepts and categories in terms of policy (conceptual-descriptive function), as well as provided an information about its action (diagnostic function), development regularities and possible variants of changes (predictive function), the ways and means of implementation of ethical values (instrumental-technical function).The author describes the used working research methods: the traditional microsystem analysis ,behavioral and neo-institutional method, a method of in-depth interview, observation of phenomena occurring in the civil service. Used methods have helped to provide the background to rationalize the place and the position of the civil service in a democratic country and indicated what the civil service should be to meet the expectations of political and social life in the light of changing reality. (original abstract)
XX
Omówiono zasady rekrutacji i zatrudniania obywateli polskich w instytucjach wspólnotowych i agencjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym jak i po uzyskaniu członkostwa. Przedstawiono także aktualne dane dotyczące opisywanego zagadnienia.
EN
Starting with Poland's EU membership, Polish citizens were allowed to undertake work in community institutions and EU agencies. At the same time, Poland as the other new member states, has been awarded a quota of union posts, which are filled outside the competition system used for hiring officials of different rungs. Those are filled through nominations or elections with the requirement of observing the rules defined for each post. The paper presents the principles adopted for hiring Polish citizens in the pre-accession period, as well as after Poland's EU accession, indicating which posts are open to them. The author supplies the numbers of Poles employed in European institutions, at the end of April 2008, and compares this to the numbers for 2005 (a year after Poland's accession). There was an 87 percent growth in the number of the employed as compared to the 2005. The European Commission is the biggest employer, currently hiring 65 percent of all employed. The number of higher posts taken by Poles has also gone up. After four years of membership in EU institutions and agencies, 1791 Poles work there. (original abstract)
7
Content available remote Samorządowa służba cywilna w Polsce - fakty i mity w świetle wyników badań
100%
XX
Autorzy artykułu prezentują wyniki badania "Implementacja norm, wartości i procedur służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce". Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zasadniczym celem badania było poznanie opinii decydentów politycznych szczebla samorządowego na temat możliwości wdrożenia instytucji samorządowej służby cywilnej w Polsce. W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia odnoszące się do faktów i mitów dotyczących możliwości ustanowienia samorządowej służby cywilnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors present the results of the study "Implementation of norms, values and procedures of the civil service in local government units in Poland". The examination was conducted as a part of the project "Management processes support systems in local government units", carried out by the Ministry of Administration and Digitization of Poland, in collaboration with the Małopolska School of Public Administration - Cracow University of Economics, the University of Lódź, and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The primary objective of the study was to gain information on local government policy makers' opinion regarding the possibility of implementing the civil service institution within local government bodies. The study presents selected issues referring to facts and myths concerning the possibility of establishing local government civil service in Poland. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji wydalenia ze służby w Policji, przy czym rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały ograniczone do ściśle wybranych i opisanych zagadnień. W tekście zarysowano przebieg postępowania dyscyplinarnego w Policji. Omówiona została istota kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. Podano przykłady zachowań uzasadniających zastosowanie tej kary. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wydalenia ze służby w Policji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the institution of dismissal from the police service. Deliberations presented in this paper have been limited to strictly selected and described issues. This includes a description of the disciplinary proceedings in the police and essence of the dismissal from the police service. Moreover, there are some examples of behavior that justifies the use of this penalty. Attention is also paid to the consequences of dismissal from the police service. (original abstract)
XX
Autorka podejmuje temat zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) - dziedziny, której prawidłowe funkcjonowanie stanowi warunek realizacji celów strategicznych przez współczesne organizacje. Jego celem jest próba wskazania niektórych podobieństw i różnic między zarządzaniem zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Rozważania opierają się na analizie literatury przedmiotu, aktów prawnych i doświadczeń autorki jako pracownika naukowego zajmującego się zagadnieniem ZZL, wykładowcy na studiach MBA i studiach podyplomowych, konsultanta i trenera, zarówno w organizacjach komercyjnych, jak i w jednostkach administracji publicznej. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom stosowanym w służbie cywilnej. Autorka wskazuje, że w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi przepływ inspiracji powinien być dwukierunkowy - nie tylko administracja może uczyć się od firm biznesowych, ale także firmy biznesowe od organizacji o charakterze administracyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the topic of human resource management - the area whose proper functioning reflects the implementation of strategic goals of contemporary organizations. It aims to identify some of the similarities and differences in managing human resources in business and public administration. The considerations are based on the analysis of the relevant literature, legal acts as well as the author's experience gained over the years as the scientist working in the field of Human Resource Management, MBA lecturer, consultant and trainer both in business and public administration bodies. Special attention is given to solutions implemented by civil service. The author indicates that inspiration flow should be bidirectional: public administration units may learn and benefit from business, and corporations may learn from administration bodies. (original abstract)
10
Content available remote Wyższe stanowiska w służbie cywilnej - uwagi na tle ostatnich nowelizacji
75%
XX
W dniu 30 grudnia 2015 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o służbie cywilnej oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 34), która obowiązuje od 23 stycznia 2016 r. Nowelizacja ta wprowadziła istotne zmiany w naborze na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Zmiany te w wielu aspektach mogą wydawać się kontrowersyjne, w tym z perspektywy konstytucyjnej. Celem niniejszego artykułu jest ocena wprowadzonych zmian w kontekście zasady równego dostępu, w tym otwartego i konkurencyjnego naboru do służby publicznej. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczną oraz analityczną. Autorka dokonuje analizy regulacji znowelizowanej ustawy, odnosząc się do najważniejszych wprowadzonych nowelizacją zmian w naborze na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Konkludując swoje rozważania, autorka wyraża pogląd, iż nowo wprowadzone regulacje w zakresie naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej niezupełnie dają się pogodzić z modelem politycznie neutralnego i zawodowego korpusu służby cywilnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Act on Civil Service and other acts was passed on 30 December and entered into force on 23 January 2016. The amended Act introduced significant changes concerning recruitment for higher positions in the Civil Service. The changes may be considered controversial in many aspects, especially from a constitutional perspective. The objective of this paper is the assessment of the amendments with special focus on the principle of equal treatment, especially open and competitive recruitment for public service. Dogmatic and analytical methods were used in the paper. The Author analyzes the regulations of the amended Act, focusing on the most important changes in recruitment procedures for higher positions in Civil Service. The Author concludes that the new regulations concerning recruitment for higher positions in Civil Service violate the principle of a politically neutral and professional Civil Service. (original abstract)
XX
Idea neutralności politycznej urzędników wypływa z zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, która zobowiązuje organy państwa do równego traktowania obywateli, zakazując stosowania jakichkolwiek preferencji religijnych, rasowych czy politycznych. Urzędnicy, jako przedstawiciele organów państwa, powinni więc odnosić się do wszystkich odbiorców swoich działań jednakowo, nie zważając na ich poglądy czy powiązania polityczne. (...) Zadaniem urzędników jest jak najlepsza realizacja polityki partii rządzącej, w ramach obowiązującego prawa, bez względu na to, która partia rządzi. Urzędnicy mają być gwarancją sprawnego funkcjonowania państwa podczas zmian w warstwach rządzących. Kiedy władzę obejmuje nowy rząd, korpus urzędniczy powinien zapoznać go z powtarzającymi się problemami i zapewnić właściwe działanie, tak aby państwo nie odczuwało okresu wdrażania się nowej władzy. Dlatego też urzędników takich nazywa się "pamięcią państwa" lub "kręgosłupem państwa". W dobrze zorganizowanej administracji podwładni mogą udzielać zwierzchnikom rad bez obawy, czy rady te przypadną im do gustu. Mogą także odmówić wykonania polecenia, które narusza prawo. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the conception of political neutrality which is one of the fundamental principle of the system prevailing in a democratic state. The author attempts to show specific comprehension of the political neutrality in Japanese law. The reason of that understanding is original social and legal order in Japan, This article includes description of particular Japanese institutions such as gyoseishido and amakudari. The author also invokes regulations of japanese law: The Constitution, The National Public Sernice Act and The National Public Service Ethics Act. (original abstract)
XX
Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego dnia 7 lutego 1992 r. w Maastricht, w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, umawiające się strony ustanowiły miedzy sobą Unię Europejską, której przyznały kompetencje do osiągnięcia wspólnych celów. Ich wymiar ma charakter zarówno społeczny, gospodarczy, jak i kulturowy. Przede wszystkim jednak, celem Unii ustanowiono wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów. W celu ich osiągnięcia Unia ustanowiła określone ramy instytucjonalne, mające służyć jej interesom, interesom jej obywateli oraz państw członkowskich. W swoich założeniach mają one pomóc propagować jej wartości oraz zapewniać spójność, skuteczność oraz ciągłość polityk i działań. Kształtowanie się zasad instytucjonalnych świadczy niewątpliwie o rozwoju Unii jako punktu zbieżnego obu kierunków integracji - ponadnarodowego i międzyrządowego. Istnienie jednolitych ram instytucjonalnych zapewnia spójność i ciągłość działań podejmowanych w celu osiągnięcia założonych celów. Rola powołanych instytucji nabiera szczególnego znaczenia po przekształceniu Unii, na mocy traktatu z Lizbony, w jednorodną organizację międzynarodową, wyposażoną w osobowość prawną. Warunkiem koniecznym działania takiej jednostki jest zaangażowanie czynnika ludzkiego, podejmującego w imieniu tego podmiotu, różnego rodzaju działania wywołujące liczne skutki prawne. Jakość tych działań zależy między innymi od tego, jaki poziom reprezentują osoby działania te wykonujące. Kapitał ludzki uznawany jest obecnie za najcenniejszy kapitał każdej organizacji/instytucji. To człowiek swym osobistym i zbiorowym, wysiłkiem przyczynia się do realizacji wszystkich założonych przez nią celów. (fragment tekstu)
EN
The management of European Union human resources is not a simple task. EU institutions employ over 40 thousand persons, who come from different social, political and legal cultures. In these conditions, developing a strategic, homogeneous and cohesive method of managing human resources in a way guaranteeing the effective performance of entrusted tasks, respecting the accepted by the European Union rights to good administration - is not a simple task. The starting point for deliberations about the system of union administration in the light of standards stipulated in article 41 of the Charter of Fundamental Rights was the European Court of Human Rights' stance concerning the right to the court. According to the European Court of Human Rights, in order to declare that we deal with the independence of judicial institutions, it is necessary to examine the process of election of their members, duration of their terms of office, existence of guarantee against outside pressures, and whether the examined institution seems to be independent. The Court's findings were transferred to administration field putting the organization of the public services of the European Union to analysis. (original abstract)
XX
Autor wskazuje na dwa modele zatrudnienia pracowników cywilnych w służbie państwowej w krajach europejskich, a mianowicie model regulowany prawem publicznym oraz model objęcia tych pracowników zasadniczo powszechnym prawem pracy. Dokonuje charakterystyki tych modeli, wskazując podstawowe ich cechy. Znamienną cechą pierwszego z wymienionych modeli stanowi odrębny system emerytalny, natomiast dla drugiego charakterystyczne jest objęcie pracowników państwowych ogólnym systemem ubezpieczenia społecznego. Autor przedstawia rozwój tych odrębnych systemów i aktualne ich zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
This study points out two models of employment in civil service in European countries: one, regulated by the public law, the other regulated by a employment law. The study indicates their characteristic features, especially the pension system. In the first model, a distinct pension system is present, in the second, a distinct system is missing and employees come under a common social security system. (original abstract)
XX
Zbiorowość urzędników administracji publicznej Cesarstwa Rosyjskiego na ziemiach polskich wcielonych do Rosji podczas rozbiorów stanowi białą plamę w polskiej historiografii. Grupa administracyjnych pracowników polskiego pochodzenia w strukturach państwa rosyjskiego w XIX stuleciu wydaje się szczególnie interesująca w pryzmacie stosunków społeczno-kulturowych. Przede wszystkim była ona częścią konstytuującej się warstwy inteligencji, częścią traktowaną "po macoszemu" przez badaczy społeczeństwa ziem litewsko- białoruskich. (fragment tekstu)
EN
Community of Poles as civil servants in the public administration of Russian Empire on the Lithuanian-Belarusian territory in the nineteenth century is a white stain in Polish historiography. A cursory evaluation of the group might show servility of the group but insightful look at individual biographies raises doubts of its absolute submission. Many of the officials, losing their hope for political change in the territory annexed to Russia, tried to find their place in the reality after partition on the one hand, and not lose their national identity on the other. Certainly, tsarist's officials of Polish origin were not a monolith. This is a group, which could be devoted to in-depth studies without stereotypical thinking about "a foreign uniform".(original abstract)
XX
Problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy administracji publicznej od lat budzi żywe zainteresowanie w doktrynie prawa oraz w praktyce. Spory, kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się na tle stosowania tej instytucji prawnej, dotyczą tak fundamentalnych kwestii, jak choćby przynależność międzygałęziowa i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wynika to z faktu, iż odpowiedzialność tę ponoszą osoby, które pełnią funkcje publiczne na podstawie zróżnicowanych pod względem charakteru stosunków prawnych. Odpowiedzialność ta dotyczy bowiem zarówno funkcjonariuszy służb mundurowych, których podstawą zatrudnienia są stosunki służbowe o charakterze administracyjno-prawnym, jak i osób sprawujących władztwo publiczne w ramach stosunku pracy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie szczególnych właściwości, jakie cechują odpowiedzialność dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej w relacji do kodeksowych unormowań odpowiedzialności pracowniczej. Co ciekawe, odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko mianowanych urzędników administracji rządowej, ale także pracowników piastujących stanowiska urzędnicze w tej administracji na podstawie umowy o pracę. (fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is to present the special features which are characteristic of the disciplinary responsibility of members of civil service in relation to the legal regulations on the employees' responsibility. In the first part the author presents the notion, functions and prerequisites of disciplinary responsibility. Special attention is to be paid to the general way in which our legislator regulated the prerequisites to unlawfulness of conduct of a government administration employee. Another special feature of the disciplinary responsibility of members of civil service is the shaping of the disciplinary punishments which can be applied in the case of a culpable breach of official duties, especially their expanded list and strictness. Also the complex procedure of inflicting disciplinary punishment, realized in the two-instance proceedings before disciplinary committees which are specially appointed for this, demonstrates the specific character of this responsibility. At the conclusion the author looks into the issue of the legal character of disciplinary responsibility, which raises concerns in the literature on the subject. The presented analysis clearly proves that the functioning of a separate regimen of disciplinary responsibility of members of civil service is fully justified. The arguments for preserving this separation are first of all the specific character of their work and the wide scope of their duties, among which those realized in the interest of the state deserve special attention. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja funkcji szkoleń członków korpusu służby cywilnej przeprowadzonych w latach 2008-2009. Funkcje te mogą być odmiennie postrzegane przez różnych beneficjentów, czyli podmioty odnoszące korzyść z przeprowadzanych szkoleń. Do podmiotów tych zaliczono pracodawcę i pracownika, a także związki zawodowe, organizacje (społeczne, polityczne, religijne), władze, przedsiębiorców i klientów. Najwięcej funkcji szkolenia pełnią z perspektywy pracodawcy i pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the functions of training civil servants carried out in 2008-2009. These functions can be perceived differently by different recipients, ie entities benefiting from the training. The subjects of these include employer and employee, as well as trade unions, organizations (social, political, religious) authorities, entrepreneurs and customers. Most functions perform training from the perspective of the employer and employee. (original abstract)
XX
Przedmiotem analizy jest koncepcja trenerów wewnętrznych w służbie cywilnej (urzędach administracji rządowej). Za trenera wewnętrznego uznaje się pracownika służby cywilnej, który poza swoimi podstawowymi obowiązkami uczy innych pracowników z zakresu, w którym się specjalizuje. W badaniu wykorzystano perspektywę zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym punktem odniesienia jest model AMO, który określa warunki skuteczności zarządzania ludźmi. Zgodnie z nim, skuteczni pracownicy (w tym przypadku trenerzy wewnętrzni) są zdolni (tj. przygotowani do swojej roli), zmotywowani (wewnętrznie lub zewnętrznie) oraz wspierani przez organizację. W artykule przedstawiono działania, jakie może podjąć administracja w każdym z tych zakresów. Zanalizowano również wady i zalety idei trenerów wewnętrznych, a także odniesiono się do kryteriów ich sukcesu. Na tym tle przedstawione zostało studium przypadku - działanie grupy trenerów wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis is the idea of internal trainers in the civil service (government administration offices). I consider an internal trainer as a civil service employee who, beyond his/her own basic scope of responsibilities, teaches others in the subjects he/she majors. In the research I use the perspective of knowledge and human resources management. The main reference point is the AMO paradigm, which determines the conditions of people management effectiveness. In line with it, effective employees (trainers in this case) are able (prepared for their role), motivated (intrinsically or extrinsically) and institutionally given the opportunity to act. In the article, I present the actions which the administration can undertake in each of these areas. I also analyse the advantages and disadvantages of the idea of internal trainers and refer to its criteria of success. Against this background I present a case study - the functioning of the group of internal trainers at the Chancellery of the Prime Minister.(original abstract)
XX
Zasadnicza służba wojskowa stanowiła i nadal stanowi jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka i jest podstawową formą obowiązku służby. Czas jej odbycia zawierał się pomiędzy 19. a 24. rokiem życia, czyli w szczególnym okresie dla młodych ludzi. Podejmują oni wówczas decyzje niejednokrotnie ważące na ich dalszym życiu: kontynuowanie nauki, podjęcie pracy zawodowej, stabilizacja rodzinna. Dlatego też powszechny obowiązek obronny budził zawsze wiele emocji. Artykuł jest syntezą szerszego raportu z badania dotyczącego poznania opinii i oczekiwań poborowych wobec służby po zmianie społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article analized was the understanding of powers in the field of social evindences which have the recruites in the Funadamentally Military Service. Researches which were carried shows that, the military men knowledge about their service and social evidences that theyt are able to get because of their functions and possibilities in realization of their expectations is not so low as they may think, what is an element, which has a negative influence on realization of their tasks connected with their calling to the Fundamentally Military Service. (original abstract)
XX
2 listopada 2004 r. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE przyjęła decyzję w sprawie powołania Trybunału Unii Europejskiej do spraw Służby Cywilnej (dalej ETSC). Prace nad tym aktem prawnym trwały stosunkowo krótko, zaś debata w gronie krajów członkowskich dotyczyła przede wszystkim aspektów proceduralnych o charakterze technicznym, a nie politycznym. Z powołaniem do życia Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej nie wiązały się zatem większe trudności. Jest to o tyle istotne, że z nowym Trybunałem wiążą się jednocześnie spore nadzieje, bowiem ETSC ma przed sobą poważne zadanie zmniejszenia obciążenia pracą jednej z dwóch instytucji sądowych Unii Europejskiej - Sądu Pierwszej Instancji (SPI). (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów dotyczących kierunku zmian w systemach ZZL w administracji publicznej. W tym celu poddano analizie uwarunkowania i specyfikę administracji publicznej, a także trendy międzynarodowe w zakresie ewolucji systemu służby cywilnej. Artykuł ma także na celu przedstawienie ostatnich dokonań we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi ZZL w polskiej służbie cywilnej oraz wdrażeniu strategicznego wymiaru myślenia o zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is a presentation of dilemmas related to directions of change in HRM systems in public administration. It analyses the conditions and specifics of public administration, including international trends in the evolution of the civil service system. The paper also presents the most recent achievements in the implementation of modern HRM tools in the Polish civil service as well as the strategic dimension of thinking about the management of human resources in the civil service. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.