Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  designer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to develop a set of curricula for teaching Occupational Safety and Ergonomics at colleges and universities of various types, aimed at equipping students with knowledge and skills and at shaping active attitudes towards the practical application of the acquired knowledge in their future working lives. On the basis of the analysis of the curricula at Polish and foreign colleges and universities, a set (canon) of educational contents constituting a common practice in the academic teaching of Occupational Safety and Ergonomics was established. Then, a convenient for teaching this subject classification of university specialisations in Poland was introduced. This led to identifying and defining a taxonomic unit called here an educational profile. Next, curriculum minima for the developed profiles were defined objectively. To achieve this aim, the set of educational contents was ranked by university teachers and specialists in occupational safety and ergonomics. Each part of the educational contents (subject) was ranked on a 10-point scale in relation to each educational profile. The results of this ranking led to formulating sets of educational contents for each educational profile. On this basis, a repertoire of curricula (6 curricula, in 2 hour-by-hour versions each) was prepared, with methodological guidelines for lecturers. The results of the study were presented in the form of a manual for academic authorities.
PL
Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Jednak interpretacja tego zapisu budzi wątpliwości w praktyce, co skutkuje powierzaniem pełnienia tej funkcji projektantom niebędącym autorami projektu. Omówiono ostatnie orzeczenia, które sprzyjają przyjęciu i ujednoliceniu stosowania praktyki w kierunku zastrzeżenia możliwości pełnienia nadzoru autorskiego wyłącznie przez autora projektu.
EN
The provisions of the Building law act oblige the designer to perform author's supervision. But the interpretation of this clause raises doubts in practice, which results in the assignment of this function to designers who are not authors of the project. Recent rulings have been discussed that encourage the adoption and unification of the practice in the reservation of the possibility of performing author's supervision exclusively by the author of the project.
PL
O poczuciu miejsca, stylu łąkowym, miłości do róż i planach na przyszłość z Jo Thompson rozmawia Judyta Więcławska.
4
100%
|
|
nr 2
95–108
EN
The subject of interest in this paper is the topic of social features of the fashion show, treated as an important ritual and institution of the clothing industry. The first aim of the article is the analysis of the structure of the fashion shows, treated as a specific art form and social organisation; second - an indication of the most important social functions of fashion shows in modern Western societies.
EN
In this article it is presented a ranovation process of the Post Office building in Lublin held in 2001 - 2003. The location of thic edifice in the main street and the same time of the frontage of the central square raises the status of this building particularly that its facade is the background of numerous official celebrations and meetings of the authorities and citizens of Lublin. The author of this article describes designing solutions and also the cooperation process of architect, client, conservator and performer. The photographs showing the facade of the Main Post Office building in Lublin before its restauration and the effect after it enable a reader to compare the facade of the building from the past to its contemporary state.
6
Content available remote Architecture as fun or having fun with architecture? – selected examples
84%
EN
In this article the issue of architecture as fun or having fun with architecture will be discussed on the basis of some concrete architectural examples, namely the Hundertwasserhaus in Vienna, the “Crooked House” in Sopot, the “Baj Pomorski” Theatre building in Toruń and the so-called “Spider” in Gorzów Wielkopolski. Notwithstanding the positive or negative result of the design, we shall consider the issue of having “good” fun in the process of creating a building.
PL
W niniejszym artykule zagadnienie: architektura zabawą czy zabawa architekturą zostanie omówione na zrealizowanych przykładach architektonicznych, a mianowicie Hundertwasserhaus w Wiedniu, Krzywym Domku w Sopocie, budynku Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu oraz tzw. „Pająku” w Gorzowie Wielkopolskim. Niezależnie od pozytywnego czy negatywnego rezultatu projektowego, zostanie rozważona kwestia „dobrej” zabawy w trakcie tworzenia obiektu.
PL
Określenie obszaru oddziaływania obiektu należy do obowiązków ustawowych projektanta, który informację o tym obszarze powinien zamieścić w projekcie. Pojęcie tego obszaru jest jednak nieprecyzyjne i może być przedmiotem różnej oceny ze strony projektanta oraz organu administracji architektoniczno-budowlanej. Obszar oddziaływania obiektu jest określany na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, które mogą wprowadzić związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar ten jest określany indywidualnie w konkretnej sprawie.
EN
Determination of the impact area of the object is a statutory responsibility of the designer, who should include information about this area in the project. Unfortunately, performing this obligation is not easy, because the concept of this area is imprecise and can be the subject of various assessments on the part of the designer and the architectural and construction administration body. The impact area of the object is determined on the basis of generally applicable regulations that may introduce limitations related to this object in the development, including building, of this area. As a consequence of the above, this area is determined individually in a specific case.
9
Content available Status przedmiotu a kontekst komunikacyjny
84%
PL
Współczesność przesycona informacją, przesyłem danych i wielopasmowością komunikacji sprawia, że design i rola projektanta zostaje włączona w ten nurt wzajemnej łączności. Przedmiot tym samym ma za zadanie informować o określonych treściach. Tak więc projektowanie, uwzględniając nie tylko czynniki funkcjonalne, formalne i technologiczne, ukierunkowane jest także na spełnienie potrzeby wyrażania komunikatu oraz wewnętrzny nakaz ekspresywności użytkownika. Przedmiotem rozważań w poniższym tekście jest refleksja nad statusem przedmiotu w kontekście jego roli, jaką spełnia jako sposób porozumiewania się. W perspektywie teraźniejszości przedmiot może zostać potraktowany jako znak, czym jego wartość użytkowa i estetyczna zostaje dopełniona znaczeniowo. Ogólna analiza wsparta jest przykładami z dostępnych źródeł, które ilustrują omawiane zagadnienie.
EN
Present day, saturated with information, data transmission and multi-band communication, means that design and the role of the designer are included in this current of mutual communication. The subject is thus intended to inform about specific content. So design, taking into account not only functional, formal and technological factors, is also focused on meeting the need to express a message and the internal order of expressiveness of the user. The subject of the following text is a reflection on the status of the subject in the context of its role as a means of communication. In the perspective of the present, the object can be treated as a sign, by which its utility and aesthetic value is supplemented with meaning. The general analysis is supported by examples from available sources that illustrate the discussed issue.
PL
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów to nowa inicjatywa, która powstała na początku roku. Za cel stawia sobie ochronę interesów projektantów i inżynierów, którzy dotychczas nie mieli swojego stowarzyszenia zajmującego się tylko ich pozycją w całym procesie inwestycyjnym. Jakie były powody powstania, jakie są plany i cele na przyszłość i jak obecna sytuacja wpłynęła na organizację?
11
Content available remote Profesor Zbigniew Horbowy – wspomnienie
84%
12
Content available Najciekawsze mosty Nowego Jorku
84%
PL
Artykuł przedstawia najciekawsze mosty Nowego Jorku. Opisano mosty: Brooklyński, Manhattański, Verezzano-Narrows, Roosevelt Island Bridge, Ed Koch Queensboro i Williamsburg. Podano główne parametry geometryczne tych mostów, jak i historię ich powstania.
EN
The paper presents the most interesting Bridges in New York. The Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Verezzano-Narrows Bridge, Roosevelt Island Bridge, Ed Koch Queensboro Bridge and Williamsburg Bridge were described. The main geometric parameters of these bridges, as well as the history of their construction were given.
13
Content available remote Współpraca się opłaca
84%
PL
Określenie precyzyjnie zadań poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w dobie wydatkowania środków unijnych na poprawę wielu kluczowych elementów infrastruktury kraju, w tym infrastruktury wod-kan, stanowi niezmiernie istotny element efektywności prowadzonych działań inwestycyjnych. Kluczowym komponentem tego procesu jest wybór autora dokumentacji projektowej i jego rola w procesie inwestycyjnym, determinująca jakość oraz efekt końcowy realizowanych przedsięwzięć. Niniejszy artykuł stanowi próbę odnalezienia roli przypisanej autorowi dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę opisu przedmiotu zamówienia dla inwestycji budowlanych realizowanych w ramach regulacji systemu zamówień publicznych, na przykładzie inwestycji obejmujących obiekty technologiczne w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Istnieje zauważalny brak spójności przepisów technicznych i formalno-administracyjnych systemu zamówień publicznych, którego zarys przedstawiono w niniejszej pracy. Przeprowadzona analiza realizacji zamówień publicznych dla inwestycji wodociągowych pozwoliła określić założenia teoretyczne dotyczące konieczności posiadania przez twórcę dokumentacji projektowej możliwości podejmowania autonomicznych decyzji co do zastosowania najlepszych, dla celu któremu mają służyć, rozwiązań, wynikających z posiadanego doświadczenia oraz fachowej wiedzy branżowej. Wobec powyższego w przeprowadzonych rozważaniach analizie poddane zostały wytyczne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia wymagane od inwestorów publicznych, określone w sposób zero jedynkowy właściwy dla jasnych i klarownych zasad oceny i przyznawania punktacji w postępowaniach przetargowych.
EN
Defining precisely the tasks of individual participants of the investment process in the era of spending EU funds on the improvement of many key elements of the country’s infrastructure, including water and sewage infrastructure, is an extremely important element for the effectiveness of investment activities. The key component of this process is the selection of the author of the design documentation and his role in the investment process, determining the quality and end result of the projects implemented. This article is an attempt to find the role assigned to the author of the design documentation constituting the basis for the description of the subject of the contract for construction investments implemented under the regulations of the public procurement system, based on the example of investments including technological facilities in the water and sewage management. There is a noticeable inconsistency of technical, formal and administrative provisions of the public procurement system, the outline of which is presented in this article. The conducted analysis of public procurement for water supply investments allowed to take the determination of theoretical assumptions regarding the need for the author of the design documentation to make autonomous decisions regarding the application of the best solutions, resulting from the experience and professional knowledge in environmental engineering. In view of the above, the guidelines for the description of the subject of the contract, required from public investors, specified in the zero-one manner appropriate for clear and transparent rules of evaluation and awarding scoring in tender procedures, were analyzed.
EN
Background: A systematic and continuous product policy management is important for a company's competitiveness and the question is to what extent and in what way companies engaged in the furniture manufacturing sector actually apply them. Objectives: The objective of this paper is to explore to what extent the design profession is involved in the product policy and teams which define market properties of products in the furniture industry. Methods: In order to achieve the objectives of this paper, the Model for Exploring the Role of Design in Defining Market Properties and the Product Policy in the Furniture Industry has been devised. Two surveys have been conducted, measuring the level of involvement of the design profession in the product policy, as well as the involvement of designers in the work of teams which define market properties of products in the furniture industry. Results: The design profession is not systematically and continuously involved in the function of the product policy as the key component in programming a company's development and growth in the furniture industry. Conclusions: Companies engaged in furniture manufacturing should consider the possibility of involving design managers in coordination and management of product development, as well as in communication coordination on the manufacturer - designer level.
EN
Literal meaning of many fragments of Hebrew Bible represents a function of God as the builder, expressed by active participle בנה bōne(h). The paper deals with God’s acting concerning creation of the world as well as his direct and indirect activity as the investor, the designer and the builder of some buildings; mainly Jewish sanctuaries. That biblical representation of God’s acting is closely connected with cosmogony and theology of ancient Hebrews. The paper does not deal with allegoric or symbolic meaning of the biblical fragments analysing here. As the result of the analysis there is draw out the conclusion that the function of God as a builder displays an important aspect of his biblical figure.
PL
Wiele fragmentów Biblii Hebrajskiej przypisuje Bogu literalnie funkcję budowniczego, określanego przy pomocy imiesłowu czynnego בנה bōne(h). Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę stworzenia świata, a także bezpośredniej oraz pośredniej działalności Boga jako inwestora, projektanta i budowniczego obiektów budowlanych – w szczególności sanktuariów Izraela. Biblijne przedstawienie tych Bożych działań pozostaje w ścisłym związku z kosmogonią oraz teologią starożytnych Hebrajczyków. Nie omówiono sensu alegorycznego i symbolicznego analizowanych fragmentów biblijnych. W wyniku podjętej analizy wyprowadzono konkluzję, iż funkcja Boga jako budowniczego stanowi ważny element Jego biblijnego wizerunku.
PL
Zasadniczo w każdym procesie inwestycyjnym obok uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i kierownika budowy równie istotną rolę odgrywa geodeta. Wykonuje on szereg czynności na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Brak zapisu, że geodeta jest uczestnikiem procesu budowlanego rodzi poważne skutki dla poprawności realizacji inwestycji. Mówi się, że geodeta jest pierwszą osobą, która wchodzi na plac budowy i ostatnią, która z niego schodzi. Współpraca z nim jest nie tylko obligatoryjna, ale jest też ważna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo powstającej konstrukcji. Podjęcie powyższej tematyki miało na celu zasygnalizowanie istotnej roli geodety w procesie inwestycyjnym, mimo iż, nie jest on wymieniany jako uczestnik procesu budowlanego.
EN
In general, the surveyor plays an equally significant role in every investment process, in addition to theinvestors, investor supervision inspectors, designers, and construction managers. At each step of the execution of th e building project, they carry out a variety of tasks. There are major ramifications for the accuracy of the investment implementation if there is no evidence indicating the surveyor is a participant in the building process. It is believed that the surveyor arrives at the building site first and leaves last. In terms of the safety of the final structure, cooperation with them is not only required but also crucial. Although the surveyor was not specifically identified as a participant in the investment process, the issue was intended to emphasize the surveyor's significant position in the investment process.
20
Content available remote Indeks Ceramików. Odcinek 8. Izabela Zdrzałka
67%
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.