Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  R&D facility research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową są kluczowe dla budowania innowacyjnej gospodarki, a w przypadku gospodarki polskiej powodują nieustanne trudności w sprostaniu wymaganiom współczesnego rozwoju opartego na wiedzy. Opracowanie koncentruje się na identyfikacji obszarów problemowych w R&D Polski, począwszy od określenia deficytów w ogólnej wielkości nakładów badawczo-rozwojowych. Najistotniejsze rozważania dotyczą jednak kwestii ułomnej struktury R&D, zwłaszcza niespotykanie niskiego zaangażowania sfery przedsiębiorstw w tworzenie wiedzy i technologii oraz, co poniekąd się z tym wiąże, niezwykle skromnych efektów nakładów R&D w postaci zgłoszeń patentowych, obrotów technologią czy poziomu innowacyjności. Aby uchwycić kierunki zmian w badanych obszarach, analizy w większości przypadków dotyczą okresu 2000-2012. Trzeba przyznać, że widoczna jest nieznaczna poprawa sytuacji w strukturze R&D Polski, jednak dzieje się tak głównie dzięki zaangażowaniu korporacji transnarodowych przy relatywnie biernej postawie rodzimych przedsiębiorstw.
EN
R&D investments are crucial for building the innovative economy. In Poland, R&D activity causes continous problems in coping with challenges of the contemporary development based on knowledge. In this article the author aims to indentify the problematic questions of the R&D investments in Poland, starting from quatifying the deficit in global expenditures on R&D. The most important analyses refer to the problem of the structure of R&D, particularly very low engagement of business in creating knowledge and technology as well as the modest effects of the R&D investments. The analyses show a little progress in R&D structure, but this situation bases generally on the foreign multinationals R&D activity while the domestic enterprises are still relatively passive.(original abstract)
2
100%
XX
Artykuł podejmuje próbę analizy wpływu procesu tworzenia sieci badawczo- -rozwojowej na poziom zaufania wewnątrz sieci. Porównano różne modele formacji sieci badawczo-rozwojowych, na których podstawie sformułowano wnioski dotyczące wpływu jednostki inicjującej sieć na rozwój zaufania.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the R&D networks creation impact on the process on trust within a network. Different models were compared in order to draw some conclusions concerning the impact of a triggering entity on trust development in R&D network formation.(original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza poziomu i struktury finansowania działalności badawczo-rozwojowej w wybranych krajach oraz skonfrontowanie tych wskaźników z aktywnością patentową i innowacyjnością przedsiębiorstw. Okres badawczy stanowiły lata 2000-2010. Do zobrazowania podobieństw i różnic w nakładach na działalność B+R pomiędzy analizowanymi krajami zastosowano analizę skupień metodą Warda. Poziom finansowania działalności B+R polaryzuje Europę. Kraje Europy Północnej i Europy Zachodniej charakteryzują większe nakłady na B+R i większy udział przedsiębiorców w finansowaniu tych działań. Kraje będące w czołówce to Finlandia, Dania i Szwecja. Korzystne wyniki osiągają też Niemcy i Austriacy. Rumunia, Bułgaria, Litwa, Polska, Słowacja, Łotwa i Węgry to kraje z relatywnie niekorzystną sytuacją w zakresie rozwoju działalności B+R i innowacyjności podmiotów gospodarczych. Spośród krajów wschodniego regionu zdecydowanie wyższe pozycje w tym kontekście zajmuje Słowenia. Realizacja celów polityki UE w wielu krajach jest jeszcze odległa. Dalsze analizy powinny koncentrować się na znalezieniu optymalnego poziomu inwestycji w B + R w różnych sektorach. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes the level of innovation expenditures and R&D fund sources in selected countries of the world in the period of 2000 - 2010. The issues presented indicate significant differences between the discussed countries with respect to the factors analyzed. The European countries at the top were apparently Finland, Denmark and Sweden. High R&D expenditures, with a significant share in business enterprise sector, and a large number of patent applications reflected on the strong economic growth in these countries. The level of R&D investments in these countries was sometimes greater than in the USA or Japan. Dynamic growth in both R&D and patent activity has also been observed in South Korea. Special attention has been paid in this paper to the new European Union members - Central Eastern European Countries. Among this group of countries Slovenia definitely had the highest position, where R&D expenditures were the largest and the structure of R&D funds by source reflected a businessdominance type. Estonia, Czech Republic and Hungary were the countries 'catching up' - where growth in R&D expenditures has been observed as well as better dynamics of growth and higher patent activity. Romania, Bulgaria, Lithuania, Poland, Slovakia and Latvia had relatively disadvantageous situations in respect of R&D development and the innovative activity of business enterprises. (original abstract)
4
75%
EN
This article is focused on knowledge-intensive business services (KIBS). The article aims to present specificity of knowledge-intensive business services, their industry characteristics and to assess the compliance of the industry classifications with the definition proposed, taking into account performing a scientific research. The available definitions of these services were reviewed, classification of these definitions was made, and a definition of KIBS was proposed as a synthesis of the approaches previously analyzed. The proposed understanding of KIBS aims at delimiting this economic phenomenon against other services and emphasizes its specific features. The article also presents the classification of KIBS companies in the sectoral approach (NACE Rev 2, Polish Classification of Activities - PKD), defining their compliance with the proposed definition and specificity of the research focus. The study is conceptual, based on scientific literature review. As a result of the analysis, a proposal for a comprehensive definition of the discussed issue was developed, systematization of the scope KIBS and comparison of previous sectoral approaches were performed. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano jednostki badawczo-rozwojowe jako podmioty gospodarcze poddane komercjalizacji. Szczególną uwagę poświęcono szansom i zagrożeniom, jakie niesie za sobą proces komercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czemu służy identyfikowanie szans i zagrożeń pojawiających się w zainicjowanym procesie gospodarczym.
EN
Polish Government has started the process of commercialization of research and development units in the middle of 2006. It will be a very serious change of legal form of these units. This change carries same threats and same opportunities to commercialized units. The analysis of these threats and opportunities is the main part of presented considerations. The considerations are helpful to identify threats to create the defence strategy, and to identify the opportunities to place them into the firm policy to make them easier to reach. (original abstract)
6
Content available remote Rola państwa w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w Polsce
75%
XX
Celem niniejszego referatu jest analiza sfery badawczo-rozwojowej w Polsce. Autorka podjęła próbę analizy roli rządu w procesie finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Państwo odgrywa w tej dziedzinie bardzo dużą rolę, gdyż wobec niedoskonałości funkcji samoregulacyjnej rynku nie jest w stanie zapewnić odpowiednio wysokiego poziomu finansowania innowacyjności gospodarki. Źródłami wykorzystywanymi w pracy są: literatura o tematyce sfery badawczo-rozwojowej, artykuły prasowe, dane Głównego Urzędu Statystycznego, ustawy, a także dokumenty udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (fragment tekstu)
EN
In an open global economy, competitiveness lies in the capacity of businesses to create high value-added goods and services. A move towards innovation- based sustainable growth is therefore at the heart of the our country response to globalization. Research and innovation can also offer solutions to overcome the great challenges that face our continent and the whole world, challenges such as energy security, climate change, environmental degradation, exclusion of vulnerable groups, ageing population and disabilities, global health threats, and demographic developments. The article describe the research and development activity in Poland. The aim of this article is to discuss how important is the role of government in finance R&D. (original abstract)
7
Content available remote Prace badawczo-rozwojowe w aspekcie organizacji rachunkowości
75%
XX
Cel - celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować rachunkowość w zakresie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby ich identyfikacji, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym? Metodologia badania - w artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, regulacji prawa bilansowego, obserwacje praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z prowadzonych badań w zakresie identyfikacji, wyceny i prezentacji prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości. Wynik - efektem prowadzonych badań jest określenie rodzaju czynności (procedur działania) podejmowanych w ramach organizacji rachunkowości przez podmioty gospodarcze realizujące prace badawczo-rozwojowe w aspekcie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Oryginalność/Wartość - brak kompleksowego opracowania dotyczącego organizacji rachunkowości w podmiotach gospodarczych realizujących prace badawczo-rozwojowe. Indywidualny charakter prac badawczo-rozwojowych wymaga przyjęcia indywidualnej polityki rachunkowości zapewniającej prawidłową identyfikację, wycenę i prezentację rezultatów prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, co z kolei determinuje konieczność określenia procedur działania w ramach organizacji rachunkowości uwzględniających specyfikę tych prac. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - aim of this article is an attempt to answer the question of how to organize the accounting for work of research and development for the purpose of their identification, measurement and presentation? Design/Methodology/Approach - in the article uses the literature analysis, accounting laws observations of business practice, and conclusions from the research on the identification, measurement and presentation works of research and development in the financial statements, with particular emphasis on accounting policy. Findings - the result of the study is to determine the type of activities ( procedures) undertaken in the aspect of accounting for business organizations carrying out works of research and development in terms adopted the accounting policy (identification, measurement and presentation of financial statements). Originality/Value - lack of a comprehensive elaboration on the organization of accounting in business entities carrying out works of research and development. Individual character of the works of research and development requires the adoption of individual accounting policy, which in turn determines the need to define procedures in the framework of the accounting organization specific to these works. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce wykorzystania rachunku kosztów do podnoszenia konkurencyjności instytutów badawczych woj. lubelskiego. Na tle ogólnej analizy problemów JBR w regionie lubelskim zaprezentowano główne wnioski wynikające z badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych instytutach woj. lubelskiego, dotyczących systemów rachunku kosztów. Następnie sformułowano podstawowe wymagania, jakie stawia się rachunkowi kosztów tego typu jednostek, uwzględniając ich specyfikę i nowe warunki funkcjonowania, w jakich prowadzą swą działalność. Identyfikacja wielu słabości systemów rachunków kosztów badanych jednostek stała się przesłanką do wskazania głównych kierunków ich doskonalenia, również pod kątem wykorzystania ich do zarządzania i podnoszenia konkurencyjności JBR.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents cost accounting as a tool to enhance the R&D competitiveness. Major conclusions have been reached based on the results of the empirical research conducted on a group of Lublin R&D units. Next, the basic prerequisites regarding the cost accounting specifics allowing for the environment in which the R&D units exist and develop have been formulated. Identifying the shortcomings in cost accounting systems has led the author to explore the main directions of their improvement, also from the point of view of the cost accounting management and the increase in R&D competitiveness.(original abstract)
XX
Autor przedstawił analizę wsparcia finansowego działalności wspomagającej badania w obszarze nauk rolniczych, ze środków wydzielonych na naukę w budżecie państwa w latach 1996-2005. Omówił skutki decyzji Komitetu Badań Naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem skali wsparcia finansowego w latach 2001-2005 zadań uznanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za priorytetowe.
EN
The article presents the analysis of financial support of activities in area of agricultural research. It is based on the budgetary resources dealt out on science during 1996-2005. Furthermore, it has been discussed about the outcome of the State Committee for Scientific Research decision, paying special regard to the scale of financial support to tasks the Ministry of Agriculture and Rural Development recognized as the preference assignment, in years 2001-2005. (original abstract)
10
Content available remote Aktywność badawczo-rozwojowa w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
75%
XX
W artykule podjęto próbę przeanalizowania aktywności badawczo-rozwojowej jako jednego z potencjalnych czynników warunkujących wzrost wartości danego podmiotu dla jego interesariuszy. Szczególną uwagę zwrócono na relacje między aktywnością B + R (mierzoną poziomem nakładów na zakończone prace rozwojowe) a globalną oceną danej spółki. Badaniem objęto przedsiębiorstwa będące laureatami corocznej nagrody "Diamenty Forbesa 2011", które odnotowały w ciągu ostatnich trzech lat największy wzrost wartości. Postawiono pytanie, czy spółki osiągające najwyższy wzrost wartości, cechuje jednocześnie wysoka aktywność w badaniach i rozwoju.(fragment tekstu)
EN
This paper makes and an effort towards the problem of business R & D activities and the role they play in increasing value of companies for their stakeholders. The attention was paid to two main aspects. The first one is the meaning of R & D works for technological innovativeness (product and process innovations) and non-technological innovativeness (based on organizational and marketing innovations). The second one is the differentiation of the of R & D in case of: production and service companies and the specificity of the organization (businesses, non-profit organizations, municipal entities). In the second part of the paper, an attempt has been made to analyze the relation between R & D activities and the changes in the value of a particular company. A thesis has been set that those businesses with the highest value growth are also characterized by the high dynamics of innovative growth characterised among other by intensive R & D spendings.(original abstract)
11
Content available remote Audyt wewnętrzny w doskonaleniu działów badawczo-rozwojowych
75%
XX
Cel - próba udzielenia odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w doskonaleniu funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych? Czy audyt wewnętrzny może stanowić narzędzie zarządzania procesami innowacyjnymi w podmiocie gospodarczym? Metodologia badania - na potrzeby artykułu wykorzystano: analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z badań w zakresie zasad funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych oraz audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. Wynik - efektem prowadzonych badań jest określenie roli, jaką powinien pełnić audyt wewnętrzny, stanowiąc narzędzie wspierające proces zarządzania działami badawczo-rozwojowymi w podmiotach gospodarczych, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie obszary w ramach działalności innowacyjnej należy wyodrębnić dla potrzeb przeprowadzenia audytu wewnętrznego? Czy audyt wewnętrzny ma wpływ na efektywność funkcjonowania działu badawczo-rozwojowego w podmiocie gospodarczym? Oryginalność/wartość - brak kompleksowego opracowania dotyczącego procedur postępowania w zakresie wykorzystania audytu wewnętrznego jako wsparcia procesu zarządzania podmiotem gospodarczym w analizie i ocenie funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych. Wskazanie na specyfikę funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych, którą należy uwzględnić w procesie audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - this article attempts to answer the questions: what is the role of internal audit the in improving the functioning of the R&D departments? whether internal audit can be management tool of the processes innovative in the business entity? Design/methodology/approach - in the article was used methodology: the analysis of literature and regulations, business practices and observation of the study's conclusions on the principles of operation of the R&D departments and internal audit as a tool to support management. Findings - the result of the study is to determine the role of internal audit, which the of management tool of the department of the R&D in the business entities, and to answer the questions: what areas within the framework of innovative activity must be distinguished in the internal audit and whether the internal audit has an impact on the effectiveness of the R&D department in the business entity? Originality/value - there is no comprehensive study on procedures of the internal audit, which is the support for the management of economic entity in the analysis and evaluation of the operation of research and development departments. An indication of the specific of functioning R&D departments, which must be taken into account in the process of internal audit. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie statystyki dotyczącej polskiego udziału w Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Obecnie realizowane są projekty zarówno 5., jak i 6. Programu Ramowego, które zainaugurowano w grudniu 2002 r. Analiza polskiego uczestnictwa ograniczona będzie do 5. Programu Ramowego ze względu na dostępność danych. (fragment tekstu)
EN
In March 2000, heads of state and government at the Lisbon European Council set the European Union a combined objective of creating by 2010 "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world". Launching the European Union Framework Programmes for Research and Technological development and Demonstration (FP) is designed to reach this ambitious goal. The paper presents statistics concerning the participation of Polish organisations in research projects run under the 5 FP as well as an attempt of classification of these projects in view of duration, cost, European Commission funding and the number of partners involved. The data is taken from CORDIS (Community Research and Development Information Service) and from the Polish National Contact Point of EU Research Programmes. (original abstract)
XX
Zjawisko "drenażu mózgów" (ang. brain drain lub human capital flight) stało się ostatnio przedmiotem intensywnie dyskutowanym w Finlandii. Jest to zjawisko, gdy wysoko wykształceni i wykwalifikowani ludzie opuszczają kraj, w którym zdobyli wykształcenie i umiejętności. Oficjalne statystyki i dane pokazują, że w tym zakresie sytuacja w Finlandii staje się coraz bardziej alarmująca z każdym rokiem. Zjawisko to jest powszechnie obserwowane we wszystkich sektorach, ale najbardziej nim dotknięte są sektory, których działanie opiera się na badaniach, nauki przyrodnicze, biologiczne, humanistyczne, antropologiczne, psychologiczne, statystyczne oraz techniczne. Jednak czy to naprawdę zjawisko drenażu mózgów czy coś innego? Celem artykułu jest zbadanie istnienia zjawiska drenażu mózgów w Finlandii na podstawie oficjalnie dostępnych danych. W artykule przeanalizowano również główne przyczyny drenażu mózgów oraz jego skutki dla fińskiego potencjału badawczo-rozwojowego i fińskiej gospodarki. Jest to artykuł przeglądowy, dotyczący zjawiska drenażu mózgów na podstawie wcześniejszych badań i oficjalnych danych ilościowych z fińskiego urzędu statystycznego (Statistics Finland). Niniejszy artykuł posłuży jako podstawa do opracowania instrumentu badawczego i przyszłych badań w celu przeanalizowania rzeczywistej sytuacji w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of 'Brain Drain' or 'Human Capital Flight' is actively discussed in Finland recently. It is the phenomenon in which highly educated and skilled people leave the country where they attained their education and skills. The official statistics and data show that it is an alarming situation with every passing year in Finland. The phenomenon is widely observed in all sectors, but the most affected sectors are researchbased fields, natural sciences, biosciences, humanities, anthropology, psychology, statistics, and coreengineering fields. However, is this really a brain drain phenomenon or something else? The focus of this paper is to explore the brain drain phenomenon's existence in Finland based on officially available data. The paper also investigates the main causes of brain drain, its future effects on Finland's R&D capabilities and the Finnish economy. This is a review article about the brain drain phenomenon based on previous studies and official quantitative data from Statistics Finland. This paper serves as the basis for the development of a research instrument to further analyze the situation in future research. (original abstract)
XX
Nakłady na B+R mają wpływ na kształtowanie się stopnia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Celem opracowania jest przedstawienie zmian udziału nakładów na B+R w PKB w Polsce, prezentacja i ocena na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w ostatnich latach, w których najpierw mieliśmy do czynienia z okresem przygotowań Polski do członkostwa w UE i pierwszymi latami tego członkostwa (lata 2000-2006), a następnie okresem trwania w Europie kryzysu gospodarczego i jego skutków (lata 2007 i nadal). Do badań wykorzystano ogólnodostępne materiały statystyczne i elementy statystyki opisowej. (abstrakt oryginalny)
EN
R&D activity has impact of degree of competitiveness of the economy to other countries. The purpose of this paper is to present the changes in the share of R&D activity growth in of GDP in Poland and in the European Union countries in the last years, in which the first was an intense period of Polish preparations for EU membership and the first years of this membership (2000-2006), and then the duration of the economic crisis in Europe and its consequences (2007 and still). The study used publicly statistical materials and elements of descriptive statistics. (original abstract)
XX
Nowe uwarunkowania funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych wymagają unowocześnienia sposobu zarządzania tymi jednostkami i wprowadzenia rachunku ekonomicznego. Skuteczność zarządzania uzależniona jest od jakości informacji, na której opiera się podejmowanie decyzji. Wśród tych informacji ważne miejsce zajmuje informacja o kosztach, stąd wskazuje się na zasadniczą rolę rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Tematyka artykułu skupia się na analizie i ocenie sprawozdawczego rachunku kosztów wybranych jednostek badawczo-rozwojowych województwa lubelskiego jako źródła informacji przydatnych do zarządzania. Wskazano na jego ograniczenia oraz niezbędne kierunki zmian, jakie pozwolą go udoskonalić, czyniąc z rachunku kosztów tych jednostek skuteczny instrument wspomagający zarządzanie. (abstrakt oryginalny)
EN
New circumstances in R&D units operations require a modern approach in their management and implementation of the costing system. Efficient management depends on the quality of information systems where cost accounting plays the major role. In the article the focus is placed on the analysis and evaluation of reporting of cost accounting in the chosen R&D units located in Lubelski region. The limitations and the required adaptations of the cost accounting have been explored to enhance its efficiency in the given business conduct of R&D units. (original abstract)
XX
Wkład nauki w rozwój gospodarczy zależy, od stopnia w jakim przedsiębiorstwa są w stanie zatrudniać wiedzę, którą generują. Ten artykuł sporządzono na podstawie raportu z badania nigeryjskich przedsiębiorstw produkcyjnych, którego celem było ustalenie poziomu i zakresu interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim zawierającym uniwersytety i publiczne instytucje badawcze i ich implikacje dla tworzenia lokalnych możliwości technologicznych. Wyniki badania pokazały, że podczas gdy firmy stosują istniejące procesy produkcyjne do wytwarzania produktów, które są nowe w Nigerii to możliwości R&D (badań i rozwoju, ang. research and development) są wciąż stosunkowo słabe. Środowisko akademickie zajęło najmniej ważną pozycję w postrzeganiu przez przedsiębiorstwa jako źródło wiedzy, które pociąga za sobą nowe projekty albo realizację istniejących innowacyjnych projektów. Firmy na ogół postrzegają jakość R&D na uniwersytetach i w instytucjach badawczych jako niską instytuty badawcze będą niskie, i od tego zależy ich ograniczony wewnętrzny R & D. Z tego wynika, że budowanie lokalnych zdolności technologicznych wymagałoby podniesienia jakości badań i rozwoju na uniwersytetach i w instytucjach badawczych oraz aktywną promocję wspólnych projektów badawczo-rozwojowych między przedsiębiorstwami i uczelniami/ośrodkami badawczymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The contribution of academia to economic development depends on the extent to which firms are able to employ the knowledge they generate. This paper draws from the report of a survey of Nigerian manufacturing firms aimed at ascertaining the level and scope of firms' interaction with the academia comprising of universities and public research institutes, and their implications for building local technological capability. The results of the study showed that while firms have used existing production processes to manufacture products that are new to Nigeria, R&D capability is still relatively weak. The academia took the least position in the perception of firms as source of knowledge that had resulted in new projects or completion of existing innovative projects. Firms generally perceive the quality of R&D in the universities and research institutes to be low, and hence depend largely on their limited in-house R&D. It thus follows that building local technological capability would require raising the quality of R&D in universities and research institutes, and active promotion of collaborative R&D projects between firms and universities/research institutes. (original abstract)
17
75%
XX
Celem artykułu jest ocena współpracy firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R na terenie województwa lubelskiego, a także wpływ tych działań na kreowanie lokalnej przedsiębiorczości. Przyjęta hipoteza badawcza głosi, że firmy rodzinne chętniej i w szerszym zakresie współpracują z sektorem B+R, niż podmioty nierodzinne funkcjonujące na tym samym rynku. Podmiotem badań są firmy rodzinne zlokalizowane na obszarze województwa lubelskiego, zaś przedmiotem ocena stopnia ich współpracy z sektorem B+R. W pracy wykorzystano dane statystyczne zawarte w raportach i analizach Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania ankietowe przeprowadzone na grupie 254 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. (fragment tekstu)
EN
Changes taking place in the context of globalization mean that increasing the role of innovation, research and new technologies in the functioning of businesses, including SMEs. To survive companies must adequately and timely respond to changes, and this is possible only if the advantage of the opportunity offered by the development of science. The article presents the work of family businesses operating in the Lublin province of the B + R. Empirical data were obtained from the Statistical Office, and the survey of 79 family businesses operating in theprovince of Lublin (original abstract)
XX
Jednostki badawczo-rozwojowe stanowią grupę jednostek, które pozostają na marginesie zainteresowań naukowych, jeśli chodzi o rachunek kosztów. W artykule przedstawiono analizę i ocenę systemów rachunku kosztów w wybranych jednostkach oraz wskazano sposoby ich doskonalenia na podstawie nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów, w tym m.in. rachunku kosztów działań (Activity Based Costing).
EN
The identification of the processes and activities relating to R&D entities serves as the primary objective in the ABC development. Based on the research on the selected branch R&D units the process based R&D activities have been chosen. Within the top-down defined processes the activities were defined based on the bottom-up approach. (original abstract)
XX
Podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych jest uzależnione od dostępu do rzetelnych informacji makroekonomicznych, jak i mikroekonomicznych. Istotnymi informacjami są dane o działalności badawczo-rozwojowej, zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i na poziomie poszczególnych jednostek. Problematyka artykułu dotyczy przeglądu dostępnych informacji o działalności innowacyjnej i B+R będących rezultatem badań statystycznych oraz informacji wynikających ze sprawozdań finansowych poszczególnych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
Making rational business decisions depends on access to reliable macroeconomic and microeconomic information. Data on research and development activities both at the national and individual unit levels is treated as valuable and essential information. The article presents a review of available information on innovation and R&D activities resulting from statistical surveys and financial statements of individual entities.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja działalności laboratorium badawczo-rozwojowego Blirt Sp. z o.o. oraz korzyści wynikających ze stosowania chromatografii cieczowej z detekcją masową w różnych branżach. Przedstawiono także problemy związane z walidacją metod analitycznych oraz jej parametry w oparciu o wymagania normy PN/EN ISO IEC 17025:2005. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the activity of analytical-research laboratory -Blirt Sp. z o.o. and advantages connected with the application of liquid chromatography coupled with mass spectrometry in different branches. Authors presented also problems related with analytical methods validation and it's parameters on the basis of PN/EN ISO IEC 17-25:2005 standard. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.