Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu najpopularniejszych platform edukacyjnych i aplikacji mobilnych do nauki języków obcych. Na wstępie zarysowany jest rozwój tzw. CALL (ComputerAssisted Language Learning), czyli nauki języków wspomaganej komputerowo, w odniesieniu do wybranych teorii pedagogicznych, w szczególności teorii z zakresu szeroko rozumianego konstruktywizmu. Ponadto, objaśnione są wybrane procesy uczenia się, takie jak samoregulacja, uczenie się bez nadzoru, zarządzanie własną wiedzą oraz związane z nim pojęcie autonomii ucznia. W drugiej części artykułu przedstawiona jest analiza 30 platform/aplikacji edukacyjnych do nauki języków, którą przeprowadzono według kilku kryteriów, takich jak dostępność, efekty uczenia się według zrewidowanej taksonomii Blooma i in., poziomy językowe, typologia ćwiczeń itp.
EN
This paper aims at providing a survey of the most popular online educational platforms and mobile apps for language learning. It gives an overview of the development and current trends in what is generally labelled computer-assisted language learning (CALL) with reference to select pedagogical theories; in particular, those embedded in the theoretical framework of broadly defined constructivism, as well as select learning processes, including self-regulation, self-directed learning, personal knowledge management and the concept of learner autonomy. Following this theoretical backdrop, the analysis of 30 educational platforms for language learning is presented, which were evaluated against several criteria, such as accessibility, revised Bloom et al.’s taxonomy of learning outcomes, language levels, typology of exercises, etc.
2
Content available remote What is interesting about about? – chaos in spacetime
100%
PL
What is interesting about about? – chaos in spacetime
PL
Rule-based probabilistic learning and teaching of English prepositions: acognitive corpus-based approach
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie czy informacje na temat raka jelita grubego dostępne na najczęściej odwiedzanych stronach internetowych są zrozumiałe dla czytelników czy też, z uwagi na duże nasycenie terminami specjalistycznymi, informacje te są poza poziomem czytelności rekomendowanym dla przeciętnego użytkownika internetu. W analizie zastosowano dwa kryteria opisu: czytelność i trudność leksykalną. Metody badawcze polegały na wykorzystaniu 8 testów na czytelność (ARI, Colemen-Liau, New Dale-Chall, Flesch-Kincid, Fry, GunningFog, RaygorEstimate, SMOG) oraz kilku programów komputerowych, w tym TAALES i LexicalComplexityAnalyser do analizy syntaktycznych i leksykalnych cech tekstu oraz program VocabProfile, dostępny w internecie program oparty na analizie korpusowej pozwalający przeanalizować trudność leksykalną. Badanie wykazało, że wysoka wartość trudności leksykalnej skorelowana jest z poziomem czytelności.
EN
The aim of this paper is to check whether the information for colon cancer patients available on top websites devoted to this disease is comprehensible for the readers or whether, due to high saturation with special medical terms, it is beyond the recommended readability level of an average internet user. Two main criteria of analysis were involved in the study: readability and lexical sophistication. The methods used in the study include 8 readability tests (ARI, Colemen-Liau, New Dale-Chall, Flesch-Kincid, Fry, Gunning Fog, Raygor Estimate, and SMOG), TAALES software and Lexical Complexity Analyser used to examine syntactic and lexical parameters of texts, and a corpus-assisted web-based tool used for lexical sophistication called VocabProfile. The study has shown that none of the 30 websites under scrutiny meets the demand of the recommended readability level, and that higher lexical sophistication involves a lower readability level.
PL
Artykuł opisuje język obelżywy występujący na Twitterze, w szczególności (i) strategie kognitywne radzenia sobie z atakami werbalnymi, (ii) użyte figury retoryczne/stylistyczne oraz (iii) środki językowe wykorzystywane zarówno przez atakujących i atakowanych. Opisane tweety ilustrują następujące różnice między tweetami i odpowiedziami na nie: zmiana rejestru, zamiana eksplicytnego komentarza obelżywego na implicytny, odwrócenie figury i tła itp. Strategie kognitywne obejmują na przykład ignorowanie treści obelżywych, pozorną zgodę z komentarzem obelżywym oraz atakowanie osoby obrażającej eksplicytnym lub implicytnym komentarzem.
EN
The paper deals with offensive language gleaned from Twitter, encoded by (abusive) insults and verbal reactions to them. The study aims to analyse how they are constructed in terms of (i) the cognitive strategies employed by the insultees, (ii) rhetorical figures and (iii) linguistic devices used by both the insulters and insultees. The tweets are illustrative of the following shifts occurring in responses relative to insults: register clash, changing explicit insult into implicit, figure/ground reversal, syntactic echoing, changing abusive language into jocular or into an ironic insult, etc. The cognitive strategies employed by the insultees comprise: ignoring the insulting content, agreeing with the insult, and attacking the insulter with an explicit or implicit insult.
EN
The aim of this paper is to discuss the problem of how corpus linguistics can be used in the field of English for medical purposes (EMP), in particular in: teaching medical English, teaching medical translation, assisting translators in rendering medical texts and authors in writing medical academic texts. A number of corpus tools and ways of data analysis are presented, such as: automatic term extraction, data visualisation, collocation and tag analysis, using regular expressions in data retrieval, function of lexical bundles and word lists. On a more general note, some suggestions as regards the didactics of EMP are presented, such as increasing the number of teaching hours devoted specifically to advanced EMP, along with the so-called general EMP, and designing classes devoted to the analysis of academic discourse and the teaching of academic writing.
7
100%
EN
The paper describes lexical bundles (Biber 1996) occurring in research medical texts. Two corpora of medical texts are used to analyse lexical bundles both qualitatively and quantitatively: a corpus of articles published in Polish journals and a corpus of texts published in British journals (largely in the British Medical Journal). The investigation reveals that referential lexical bundles are prevalent in both corpora. No significant differences can be observed between the two corpora, yet there is a tendency
PL
The aim of the paper is to show the applicability of corpus–driven meth-odology to media discourse analysis. Theoretically, the study assumes that the se-mantic meaning of a lexical item is emergent and distributed, i.e. it resides in the word under investigation as well as the collocations with which it co-occurs. Meth-odologically, the analysis is primarily quantitative and relies on automatic data ex-traction and statistical calculations. The data used for the study were gleaned from a corpus of the British press, which contains articles coming from three broadsheet newspapers representing both a conservative and a left–wing political stance. The paper demonstrates how a corpus–driven methodology can be successfully em-ployed in media studies, in particular in press discourse analysis.
PL
Celem artykułu jest opis dyskursu używanego w mediach społecznościowych przez Polaków mieszkających w Norwegii. W celu przeprowadzenia analizy utworzono korpus danych zebranych z mediów społecznościowych, w przeważającej mierze z forów internetowych prowadzonych przez Polaków. Korpus ten utworzono w ramach projektu poświęconego badaniu tożsamości narodowej w dyskursie imigracyjnym. Badanie ukierunkowane było na wyszukiwanie wypowiedzeń świadczących o wyłaniającej się tożsamości polskich imigrantów w Norwegii, na identyfikacji używanych przez nich strategii integracji z ludnością rdzenną oraz na analizie języka, którego używają wypowiadając się na forach na wspomniane tematy. Język badany był pod kątem używania strategii niegrzeczności przez uczestników forów internetowych w oparciu o taksonomię zaproponowaną przez J. Culpepera (1996). Przeprowadzona analiza wykazała istnienie jedynie częściowej integracji polskich imigrantów z Norwegami oraz wyłanianie się trzech typów tożsamości. Na poziomie analizy języka zidentyfikowano kilka rodzajów pozytywnej i negatywnej niegrzeczności (positive/negative impoliteness). Zaobserwowano wysoką konkurencję wypowiedzi przesiąkniętych obelgami, negatywnymi skojarzeniami i obraźliwymi nominacjami skierowanymi do przedstawicieli polskich imigrantów w Norwegii.
EN
The paper presents an analysis of the language used on the Internet (social media) by Poles living in Norway. Emphasis is placed on identity construction, integration and impoliteness strategies. The material presented in this study was retrieved from a corpus which was collected as part of a project devoted to national identity in immigration discourse. The method of analysis presented in this paper follows Culpeper’s (1996) taxonomy of impoliteness strategies. The data under inspection illustrate several types of positive and negative impoliteness. The results of the study demonstrate that the Polish diaspora in Norway is only partially integrated and that the language Poles use while writing both about the Norwegians and, in particular, about other Poles is imbued with insults, negative associations and derogatory nominations.
EN
Nur-Sultan (until recently called Astana), is the capital of Kazakhstan, which in 1998 was moved from Alma-Ata to a small village located in the central part of the country in the middle of a vast Kazakh Steppe. The capital is mostly known for its severe climate, futuristic and technologically advanced architecture, as well as for organizing international political and economic events, resulting from the growing power of Kazakhstan in Central Asia. The aim of this paper is to: (1) find out whether, and if so to what extent, the word Astana spurs interest in two British and two American newspapers representing right-wing and left-wing political alignment; (2) check how Astana is evaluated by these newspapers (whether in negative, positive, or neutral terms); (3) observe whether there are any differences between the conservative and the liberal papers as well as between the British versus American press. The material was gleaned from a ca. 35 billion word timestamped press corpus. Four subcorpora (altogether ca. 650,000 words in size) were created based on articles retrieved from The Daily Telegraph, The Guardian, Chicago Tribune and The New York Times, published between 2014-2018. The results have shown that the predominant themes in both British and American press include the ultramodern architecture of Astana and political events (international summits) organized in the capital. The majority of comments have positive or neutral evaluation.
EN
This article presents a lexical analysis of two types of medical texts written in Polish: hospital discharge summaries and image reports. The aim of the analysis is to assess the readability of the medical texts under investigation and its importance in the process of translation. It was assumed that the language of discharge summaries should be relatively comprehensible for a layman (patient), so that he or she could understand the description of the diagnosis and follow the instructions provided by doctors regarding post-hospital measures (such as adherence to medication regime and recommended further medical examinations). Image reports are written by experts for experts, so it can be expected that the language used in image reports is highly specialized and barely comprehensible for a patient. The pilot study has demonstrated that the discharge summaries, contrary to our assumptions, turned out to be slightly less readable for an average reader (patient) than the image reports.
PL
Artykuł przedstawia analizę cech leksykalnych dwóch typów tekstów medycznych: wypisów ze szpitali i opisów badań obrazowych. Celem analizy jest ocena stopnia zrozumiałości (tj. czytelności) ww. tekstów medycznych oraz jej znaczenia w procesie przekładu. Z przeprowadzonego badania pilotażowego wynika, że wypisy ze szpitala, wbrew założeniom, okazały się być nieznacznie trudniejsze w odbiorze dla przeciętnego czytelnika (pacjenta) niż opisy badań obrazowych. W analizie zauważono też pewne problemy metodologiczne, które powinny być uwzględnione w korpusowych badaniach czytelności, zwłaszcza w przypadku dyskursu medycznego.
EN
Central Asia (CA) is a region spanning five countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan) which emerged after the fall of the Soviet Union. Recently, the biggest CA country – Kazakhstan – spurs a growing interest in the media due to its rapid development and the emerging role as the key player in Central Asia economy, politics and culture. The aim of this paper is to analyse how the capital of Kazakhstan (and the country per se), is represented in online news coverage in a selection of newspapers published in Kyrgyztan, Uzbekistan and Tajikistan. The theoretical and methodological framework of the investigation hinges on the assumptions of the Framing Theory used in media studies on the one hand, and follows a corpus-assisted discourse analysis widely used in linguistic inquiries on the other. The data come from a monitor JSJ corpus, from which virtual corpora illustrating the news published by the above-mentioned countries were teased out. The corpus-based tools used in the quantitative study involve: the analysis of collocations, keywords and frequencies, as well as sentiment analysis. The examination of framing illustrates a qualitative investigation. The results of the study demonstrate that Kazakhstan is represented in online CA news coverage in highly positive terms, as a powerful leader of the whole Central Asia region (in terms of economy, politics and culture).  
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.