Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 406

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Efficiency of investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji oceny efektywności inwestowania w mienie prywatyzowanych drogą bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych oraz jej egzemplifikacja na wybranym przypadku empirycznym. (fragment tekstu)
EN
In this article the conception of appreciation of investments effectiveness in privatised corporations is presented, basing on three categories: analysis of costs of obtaining tangible capital, analysis of corporations competitiveness after privatisation process and classical calculation of financial investment effectiveness. (original abstract) ??
XX
Celem opracowania jest próba oceny efektywności inwestowania na GPW w latach 1995-1999 w świetle panującego wtedy wysokiego poziomu stóp procentowych oraz oddziaływania na GPW czynników zewnętrznych (np. kryzys rosyjski, wielkości makroekonomiczne). Analiza zostanie oparta na porównaniu zmian wartości portfela rynkowego (którego miernikiem będzie indeks WIG) ze zmianami wartości portfela opartego na rolowanej inwestycji w bony skarbowe. W oparciu o zmiany wartości portfela rynkowego i portfela bonów skarbowych zostanie obliczona premia za ryzyko, a dla wyjaśnienia czynników, jakie wpłynęły na jej wysokość zostanie zbudowany model regresji. (fragment tekstu)
XX
Miernik Omega DT daje dodatkowo możliwości wprowadzenia szeregu wzorcowych stóp zwrotu, który spełnia rolę odzwierciedlenia minimalnych oczekiwań inwestora w odniesieniu do rezultatów inwestycyjnych. Jest to znaczna przewaga nad jego wzorcem - miernikiem Omega, który jako referencyjną stopę zwrotu przyjmuje stałą wartość. W wypadku dużej zmienności cen na rynku oraz analiz długich okresów inwestycji ta cecha jest bardzo pomocna. W analizowanych przypadkach wzorcowe stopy zwrotu były szeregami stóp zwrotu wolnych od ryzyka, a ich wartości zmieniały się w ujęciu rocznym nawet o kilka punktów procentowych(fragment tekstu)
XX
Niniejszy artykuł stanowi skrócony opis wyników badań efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) obejmujących okres od 1 czerwca 1999 r. do 28 lutego 2005 r. (fragment tekstu)
EN
This paper is an abridged version of [8, chapters 4-5] investigating the investment performance of Polish open pension funds (so-called OFEs) during the period: 1 June 1999 - 28 February 2005. The monthly data is used to calculate the continuously compounded rates of returns of OFEs, stock market, bond market, and T-bills. The OFEs rates of returns are net of management fees but do not account for up-front charges. Using the Sharpe ratios and the unconditional Jensen market model, the performance of OFEs was investigated against the V20 (author's stock index based on WIG20 allowing for the dividends' effect), GOPL and AA (author's asset allocation index) benchmarks. The article finds statistically significant positive abnormal returns for the pension industry and for some of the individual OFEs. The FI test confirms the industry ability to beat the indexes; however the F2 test does not give grounds to the conclusion that some individual pension funds had consistently outperformed the others. (original abstract)
XX
Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych pozostaje cały czas kwestią dyskusyjną zarówno w środowisku akademickim, jak i na rynkach finansowych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza wykonano w tym celu wiele badań, najczęściej poddano analizie wyniki uzyskane przez powiernicze fundusze inwestycyjne SRI zlokalizowane na wiodących rynkach finansowych w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Uzyskane wyniki okazały się najczęściej niespójne i nie dały jednoznacznych odpowiedzi potwierdzających lub zaprzeczających wyższą efektywność inwestowania w sposób społecznie odpowiedzialny w stosunku do inwestowania w sposób tradycyjny. Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi autorzy przeprowadzonych badań są zgodni, co do jednej ważnej kwestii. Otóż zaobserwowane różnice między rentownością klasycznych funduszy inwestycyjnych a funduszy SRI są małe i/albo statystycznie nieistotne. (abstrakt autora)
EN
The present article is the third part of tripartite publication devoted entirely to outlining the phenomenon of socially responsible investing. The article focuses on three major elements: 1) presentation of major world research concerning the evaluation of SRI effectiveness, together with the presentation of general results concerning the relations of the SRI level in comparison with traditional investment; 2) characterisation of effectiveness of investment in companies building social indices presenting the most important SRI indices and comparing rates of return obtained from social indices with the rates of return from traditional stock market indices; 3) pesentation of effectiveness of investment in socially responsible funds, comparing rates of return obtained from social funds with the rates of return from traditional stock market indices. (original abstract)
XX
Celem artykułu była ocena efektywności nowych funduszy akcji polskich w odniesieniu do pozostałych funduszy akcji polskich. Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają nowych dowodów na istnienie anomalii na rynku funduszy inwestycyjnych akcji polskich. Ponad 60% wszystkich nowych funduszy akcji polskich było efektywnych względem benchmarku w ciągu pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Ponadto ponad 64% nowych efektywnych funduszy osiągnęło najlepsze wyniki z grupy funduszy akcji polskich, tzn. wyniki tych funduszy nie tylko były lepsze od benchmarku, ale także od wyników pozostałych funduszy akcji polskich. Na podkreślenie zasługuje to, że 100% nowo powstałych i efektywnych funduszy było w pierwszej piątce pod względem uzyskanych wyników na rynku funduszy akcji polskich. Nie można jednoznacznie określić przyczyn tego zjawiska, przez co wymaga ono dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is the evaluation of efficiency of Polish equity investment funds including newly raised funds and other domestic equity investment funds. The results of the research give new evidence that there is an anomaly on the Polish equity investment funds market. Over 60% of all newly raised funds (from the group of Polish equity investment funds) were effective in relation to the benchmark during the first 12 months of their business. Moreover over 64% of these founds achieved the highest results on the Polish equity investment funds market, that means their performance was better than performance of other Polish equity investment funds in the same period. It is also interesting that 100% of efficient new Polish equity investment funds were in the first top five in terms of performance. It is difficult to clearly define the cause of this phenomenon, that is why it needs further study.(original abstract)
XX
Celem pracy była ocena efektywności inwestycji realizowanych w latach 1996-2003 z wykorzystaniem tzw. kredytów preferencyjnych oraz inwestycji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ponadto stosując metody regresji, określono wpływ wybranych elementów potencjału produkcyjnego tych gospodarstw na wielkość nakładów inwestycyjnych po roku 2004. Z przeprowadzonych badań wynika, że efektywność inwestycji była znacznie wyższa w okresie przedakcesyjnym niż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno gospodarstw różniących się wielkością nakładów inwestycyjnych, jak i kierunkiem inwestowania. Szczególnie duży spadek efektywności inwestycji wystąpił w gospodarstwach najwięcej inwestujących w maszyny i urządzenia. Z analizy współzależności z wykorzystaniem metod regresji wynika, że powierzchnia gospodarstw oraz majątek trwały miały istotny wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2004-2011. Poziom wyjaśnienia zmienności nakładów inwestycyjnych przez potencjał produkcyjny i czynniki z nim współzmienne jest wysoki i wynosi dla funkcji linowej 91%. (abstrakt oryginalny)
EN
Assessment efficiency of investments realized in the years 1996-2003 with the use of the so-called preferential loans and after accession of Poland to the European Union is the purpose of this study. Using regression methods, the impact of selected elements of the production potential of farms on the value of investment expenditures after 2004 have been defined. Conclusively, the efficiency of investments was considerably higher in the pre-accession period than after accession of Poland to the European Union. It concerns both farms differing in the values of investment expenditures as well as the investment's direction. A particular high drop in the investment's efficiency occurred at farms investing the most in machines and equipment. The analysis of correlation with the use of the methods of regression indicates, that the area of a farm and fixed assets had a crucial impact on the value of investment expenditures in the years 2004-2011. The level of explanation of variability of investment expenditures by the production potential and factors covariant with it is high, and for the lineal function it amounts to more than 91%. (original abstract)
XX
W tradycyjnej ocenie efektywności inwestycji bazującej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych zakłada się zwyczajowo, że przepływy pieniężne związane z inwestycją i służące do oceny efektywności następują w każdym analizowanym roku w jednym momencie czasowym. Najczęściej przyjmuje się, że jest to koniec roku. Tymczasem rzeczywiste przepływy pieniężne rozłożone są w ciągu całego roku i podlegają wpływowi czynnika czasu. Oznacza to, że wartość bieżąca takich przepływów zależna jest od rozkładów czasowych ich realizacji w ciągu roku i może być ona różna od rezultatów otrzymanych przy założeniu o realizacji przepływów w jednym momencie czasowym. Poniższa praca ma na celu zbadanie wpływu tego rodzaju odchyleń na analizę efektywności inwestycji oraz wskazanie wielkości i istotności odchyleń wynikających z założenia o realizacji całości przepływów rocznych w jednym momencie. (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcono omówieniu metody wartości zaktualizowanej netto - NPV, która jest najczęściej stosowaną metodą dyskontową.
XX
Artykuł dotyczy identyfikacji i sposobu ujmowania kosztów bezpieczeństwa energetycznego w ramach oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym. Przedstawiono metodykę oceny efektywności ekonomicznej opartej na analizie kosztów i korzyści (cost-benefit analysis, CBA). Zaprezentowano wyniki badań literaturowych dotyczących wartości fluktuacji cenowych surowców oraz wartości VOLL (value of lost load) jako wyceny kosztów zakłóceń oraz przerw w dostawach energii spowodowanych niedoskonałościami rynku produkcji oraz przesyłu i dystrybucji energii. Wskazano również czynniki determinujące VOLL jako pomoc przy przeprowadzaniu badań pierwotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper applies to identification and capturing social costs of energy supply insecurity in the assessment of economic effectiveness of energy projects. The methodical aspects of economic effectiveness based on cost-benefit analysis of investment projects were presented. Literature values of energy price fluctuations and the value of lost load (VOLL) as monetary expression for the costs associated with inter- or disruptions of electricity supply as a result of production, transmission or distribution failures were presented. Factors determining VOLL were identified in the case of conducting primary surveys.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu pokazanie wpływu czynnika czasu na rzeczywiste przepływy pieniężne oraz możliwość wykorzystania rozkładu czasowego w ocenie efektywności inwestycji. Autor zakłada, że wartość bieżąca przepływów jest zależna od rozkładów ich realizacji w ciągu roku i może być ona różna od rezultatów otrzymanych przy założeniu o realizacji przepływów w jednym punkcie czasowym, tj. na końcu roku.
EN
Paper concentrates on end-of-year cash flow assumption in capital budgeting. On the basis of simulation model it has been proved that there could be substantial change (in plus or in minus) in the value of NPV or IRR, when the sub-annual frequencies of inflow and outflow streams are taken into account. Therefore, the traditional and-of-year assumption can give misleading results. (original abstract)
XX
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest instrumentem łączącym oszczędzanie z ochroną ubezpieczeniową. Celem artykułu jest wskazanie zależności między efektami działalności lokacyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a poziomem i kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Określono też, w jaki sposób kształtowane są wartości poszczególnych elementów technicznych ubezpieczenia na skutek zmian tej efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
Unit-linked life insurance is the instrument that combines savings with insurance protection. This article aims to identify the relationship between the effects of investment activities of unit-linked funds and the level and cost of insurance protection. It also defines how the values are shaped by the individual technical elements of insurance as a result of changes in this efficiency.(original abstract)
XX
Inwestycje są jednym z głównych elementów wzrostu gospodarczego państwa i jednocześnie decydującym czynnikiem jego rozwoju. Wiele przedsięwzięć jest przerywanych już na samym wstępie procesu planowania inwestycji. Metodologia przedstawiona w artykule pokazuje strategię efektywnego wspomagania przebiegu projektu, związanego z inwestycją, tj. jego realizację w założonym czasie i przy planowanych kosztach. Głównym celem artykułu jest zatem określenie uwarunkowań decydujących o powodzeniu w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The investments, embodied in projects are crucial in national economies tool. Investments are one of the main components of the gross domestic product, so they are the promoters of the growth. Unfortunately several projects have already failed at the beginning, while others have failed during the construction period. The success of the project contributed by many factors, among which are supporting and hindering ones. Based on a classical project triangle the key factors are needed to a successful project are time, cost and effectiveness. Among these factors the project participants are not shown, but they are there in all three dimensions. The Hungarian surveys show that nearly three- -quarters of the projects fail, in which the planning, financing and management also play a role. The aim of this study is to measure the latter factor, depending on the role of project participants, without whom the success of a project cannot be carried out, and who functions as a key player in the light of the results of a quantitative research.(original abstract)
XX
Efektywność inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na polskim rynku kapitałowym zależy w dużym stopniu od głębokości i struktury rynków finansowych. Fundusze te mogą inwestować w szereg instrumentów, jednak ze względu na niezbyt rozwinięty rynek inwestują głównie na rynku kapitałowym oraz na rynku instrumentów dłużnych. Realizację efektywnych strategii inwestycyjnych utrudnia niska płynność oraz niewielka kapitalizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), pomimo to udział OFE w transakcjach dokonywanych na GPW jest znaczący. Specyfika OFE, którą tworzy długoterminowy charakter inwestycji, stałe zwiększanie się aktywów, limity inwestycyjne oraz system gwarancji, sprawia, że ocena efektywności inwestycji OFE jest problemem złożonym. Pomiaru efektywności inwestycji można dokonać za pomocą wskaźników opartych na wynikach samych funduszy. Wykorzystamy trzy miary efektywności, które umożliwiają jednoczesne ustalenie ryzyka i zwrotu z inwestycji. Są to wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena. Przedstawimy te mierniki jako narzędzie w ustalaniu rankingu efektywności portfeli OFE. Wymienione narzędzia pomiaru zależności między stopą zwrotu a ryzykiem portfeli papierów wartościowych zostały skonstruowane na bazie modelu wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model - САРМ) przy uwzględnieniu elementów analizy portfelowej. Są one oparte na benchmarkingu płynnego papieru o zerowym ryzyku. (fragment tekstu)
EN
An effectiveness of the investments of Open Pension Funds (OPF) on the Polish capital market to a large extent depends on the depth and the structure of the financial markets. The specificity of OPF makes the estimate of effectiveness of the investments of OPF a complex problem. In this article an analysis is made of the effectiveness of the investments of OPF using return ratios: Sharpe, Treynor and Jensen. Because since the beginning of the activity of OPF in 1999, the situation on the Polish financial market was undergoing changes, this analysis accounts for the years 1999-2003. As a result rankings have been received which present how the effectiveness of OPF changed during these five years. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie ryzyk związanych z inwestowaniem na rynku forex, narzędzi zabezpieczających stosowanych przez nieprofesjonalnych traderów oraz finansowych konsekwencji braku lub niewłaściwego zarządzania ryzykiem. (fragment tekstu)
EN
Forex is one of the riskiest segments of the financial market. Until recently it was reserved solely for the biggest financial institutions. For the last two decades however it has also been available for individual (unprofessional) investors. Unfortunately, according to Polish and international statistics, a vast majority of (un)professional traders incur losses. The aim of this paper is to indicate: the types of risks that are associated with investing on the forex market, tools utilized by unprofessional traders for risk hedging, and the consequences of inadequate risk management or complete lack thereof. (original abstract)
XX
Analiza efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce stanowi ważne zagadnienie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Na rynku nie ma konsensusu co do metod oceny efektywności inwestycyjnej, a miara ustawowa nie pozwala na prawidłową ocenę. W artykule zaproponowano podejścia oparte na porównaniu wyników do zewnętrznego benchmarku. Wykorzystano również modele market timing, które pozwalają na ocenę umiejętności zarządzających z tytułu wykorzystania trendów rynkowych i wyboru papierów wartościowych. Ostatnią propozycją jest porównanie hipotetycznego stanu rachunku w OFE dla konkretnego uczestnika systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
Performance analysis of pension funds in Poland is a very important theoretical and practical issue. There is no consensus on the market which methods of investment performance should be used. The statutory measure is believed to be inadequate. This study examines the performance of Polish pension funds using three approaches. The first is a comparison to an external benchmark. The second uses market timing models to assess managerial skills on account of using market trends and choosing securities. The third is based on a comparison between the hypothetical account balances that would be obtained in different pension plans given the same contributions.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano rozważania związane z dwoma elementami rachunku efektywności inwestycji, tj. zasadami prowadzenia rachunku efektywności inwestycji oraz z identyfikacją, pomiarem i wyceną korzyści inwestycji. Oba te elementy mają duży wpływ na poprawność prowadzenia rachunku efektywności, a tym samym na jakość podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wskazano również te aspekty rachunku, w których mają one bezpośrednie zastosowanie. Szczególną uwagę poświęcono podejściu do identyfikowania i wyceny korzyści inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the considerations related to two elements of project evaluation, i.e. the principles of calculating the efficiency of investment and identification, measurement and evaluation of the benefits of investment. Both of these elements have a major impact on the accuracy of calculating the efficiency, and thus the quality of investment decisions. Describing the accounting principles the author also identifies those aspects of the evaluation process in which they are directly applicable. Particular attention is given to the approach to identifying and measuring the benefits of investment. (original abstract)
XX
Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku zakłada stworzenie systemu transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, zaspokajającego gospodarcze, społeczne i ekologiczne potrzeby społeczeństwa oraz sprzyjającego budowaniu zintegrowanego społeczeństwa i konkurencyjnej Europy. Istotnym instrumentem tej polityki jest zastosowanie alternatywnych paliw i napędów w środkach transportu publicznego. W artykule przedstawiono stosowane w transporcie publicznym paliwa i napędy alternatywne. Omówiono założenia metodyczne oceny efektywności finansowej inwestycji związanych z pozyskiwaniem środków transportu publicznego z napędem alternatywnym oraz wyniki oceny dla wybranych napędów alternatywnych.(abstrakt autora)
EN
European transport policy for the first half the 21st century assumes creating the transport system organised with the respect of the principle of sustainable development, providing economic, social and ecological needs of the society and supporting construction of the integrated society and entirely integrated and competitive Europe. Applying alternative fuels and drives in public transport vehicles is an essential instrument of this policy. In the paper fuels applied in the urban transport and alternative drives were described. Methodological establishments of evaluation of the investment's financial and economical effectiveness associated with acquiring public means of transport with the alternative drive were discussed as well as results of the effectiveness evaluation of selected applications of alternative drives.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym wraz z oceną ich zyskowności. Istotą stosowanych strategii jest określenie momentów, w których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży walorów notowanych na GPW. W tym celu wykorzystano różne systemy średnich kroczących obliczonych dla głównych indeksów giełdowych w Polsce. Aby ocenić efektywność stosowanych strategii, zbadano statystyczną istotność różnic pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu i warunkowymi stopami zwrotu dla strategii opartych na kupnie, sprzedaży, strategii mieszanej. W badaniu zyskowności strategii inwestycyjnych uwzględniono również oszacowanie kosztów transakcji giełdowych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected technical trading rules on the Polish stock market with the estimation of their profitability. Technical trading rules allow for forecasting the changes of stock indexes and to identify the buy and sell signals on the Warsaw Stock Exchange. To achieve it there were used moving average rules. For the evaluation of the economic effectiveness of the technical trading rules there is used the Student's t-test for testing the significance of the differences between average conditional returns from buy, sell and mixed strategies and unconditional average returns. In the study the author considers the impact of trading costs for individual and institutional investors on the profits generated by the trading rules.(original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest prezentacja zasad etycznego inwestowania i kryteriów selekcji inwestycji etycznych oraz analiza porównawcza efektywności inwestycji etycznych i nieetycznych. Artykuł wskazuje na ewolucję sposobu podejścia do budowy portfeli inwestycji etycznych: od podejścia opartego na negatywnej selekcji (wykluczenia z portfela spółek działających w branżach "niepożądanych") w kierunku selekcji pozytywnej, koncentrującej się na wyborze spółek, które przestrzegają "zasad dobrych praktyk" ładu korporacyjnego i których działalność sprzyja interesom społecznym i środowiskowym. Badania efektywności inwestycji SRI na tle inwestycji tradycyjnych w większości przypadków sugerują, że uwzględnienie kryteriów ESG w budowie portfela ma neutralny wpływ na wyniki portfela etycznego, na tle portfeli tradycyjnych, i jedynie niekiedy wpływ ten jest pozytywny. Przeprowadzone dla potrzeb artykułu badanie porównawcze realnych portfeli inwestycji etycznych, nieetycznych i tradycyjnych dla okresu 2003-2014 wykazało natomiast dominację stóp zwrotu z portfela inwestycji nieetycznych, okupioną jednak wyższą zmiennością stóp zwrotu, wynikającą z niskiej dywersyfikacji sektorowej portfela nieetycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to present the rules for ethical investing and criteria for selecting an ethical portfolio as well as comparative analysis of the effectiveness of ethical and unethical investments. The article points out the evolution in the approach to the construction of ethical portfolios from the one based on the negative selection (exclusion of companies from "undesired" industries) toward positive selection, concentrated on selecting companies following good practices of corporate governance and having a positive social and environmental impact. Research on the effectiveness of SRI investment versus traditional investments show that in most cases the inclusion of ESG criteria in portfolio selection has a neutral impact on portfolio performance and in some cases that impact becomes positive. The research conducted for the purpose of this article, comparing the performance of real life portfolios of ethical, unethical and traditional investments, during the period of 2003-2014 has shown the dominance of portfolio returns generated by the unethical portfolio although accompanied by the higher variation of these returns, resulting from limited sectoral diversification of unethical portfolio.(original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.