Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 209 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 209 next fast forward last
1
Content available remote The Analysis of R&D Internationalization - Case Study of Comarch Enterprise
100%
EN
The aim of this article is to present theoretical aspects to the R&D internationalization process and its reasons together with the R&D internationalization case study of a Polish enterprise Comarch. The article consists of a theoretical part discussing the essence, forms and reasons of R&D internationalization; a methodical part presenting research methods and measures for determining the degree of R&D internationalization; and a practical one in which the R&D internationalization process in a Polish IT enterprise Comarch has been presented. This process is still going on - the company is setting up R&D branches abroad (in Germany, Austria, Switzerland and France), has started research cooperation with foreign science centres, taken over foreign companies or participates in research syndicates in order to implement projects from the EU's Framework Programmes. The analysis of the Comarch case was a part of the research conducted by the author of the present paper in 2011 on the R&D internationalization process implemented in Polish enterprises.(original abstract)
XX
Obserwacja procesów gospodarczych dostarcza przykładów na to, że nie ma uni-wersalnego zestawu środków zapewniających wiarygodność, rozwój przedsiębior-stwa czy stabilność pozycji na rynku w długim okresie. Wpływ tu mają czynniki takie, jak między innymi: wyniki ekonomiczne, trwała równowaga, podejmowane ryzyko, wiarygodność wobec otoczenia czy profesjonalizm zarządzania, w różnym zakresie warunkujące przetrwanie i wzrost każdego przedsiębiorstwa. Ich znaczenie wiązać należy z indywidualnymi potrzebami, pozycją na rynku, cha-rakterem konkurencji, długookresowymi perspektywami rozwoju. Aby lepiej wykorzystać czynniki istotne w procesie realizacji celów przed-siębiorstwa, warto wykorzystać pojęcie wiarygodności. Istnieje potrzeba konty-nuacji badań problematyki wiarygodności przedsiębiorstwa oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych, możliwych do wykorzystania w zarządzaniu przedsię-biorstwem. W artykule wykazano, że z zagadnieniem wiarygodności przedsiębior-stwa związane jest pojęcie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, równowagi ekonomicznej i budżetowania. Wiarygodność jest nie tylko skutkiem, lecz może być także działaniem zorganizowanym, obrazem zarządzania w sposób celowy. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest synteza pojawiających się w literaturze przedmiotu zagadnień związanych z problematyką wyboru pomiędzy ewolucyjnym a rewolucyjnym podejściem do odnowy przedsiębiorstwa. Przedstawiono argumenty przemawiające za i przeciw każdemu z nich. W końcowej części artykułu zaproponowano stworzenie modelu, który wskazywałby na pożądaną drogę podejścia do odnowy przedsiębiorstwa, wraz ze wskazaniem potencjalnych czynników mogących mieć istotny wpływ na podjęcie optymalnej w danych okolicznościach decyzji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of presented article is to synthesize themes concerning a choice between evolutionary and revolutionary approach to corporate renewal. There are arguments in favour and against both approaches. The creation of the decision model was proposed by the author, with potential elements that might be included in such a model.(original abstract)
XX
W obliczu niezwykle dynamicznych i burzliwych zamian w otoczeniu przedsiębiorstw, wzrost i rozwój wartości relacji nie przebiega bez problemów i trudności. W artykule zakłada się, że wzrost wartości relacji firmy z rynkowymi interesariuszami przejawia się we wzroście materialnej wartości oczekiwanej danej relacji. Natomiast rozwój wartości relacji związany jest z poprawą jakości stosunku. Problemy wzrostu wartości relacji i metody ich zmniejszania lub eliminowania mają charakter ekonomiczny, typowy dla większości firm. Zagadnienia rozwoju wartości stosunków i sposoby przełamywania barier należy rozpatrywać zaś w wymiarze strategicznym, organizacyjnym i behawioralnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the face of incredibly dynamic and stormy changes in the business environment the growth and development of the company's value of relationships do not go trouble-free. The paper assumes that the growth in the value of the company's relationships with market stakeholders is reflected in the growth of a tangible expected value of a given relationship. The development of the relationship's value is related to the improvement of the relationship's quality. The problems of growth of the relationship's value and methods of their reduction or elimination are economic in nature, typical of most companies. The issues of the development of the relationships' value and their overcoming should be considered in a strategic, organizational and behavioural dimension. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwo jest ważnym podmiotem w kontekście integracji europejskiej. To właśnie przed nim stoi wiele wyzwań i zadań. Możliwość sprostania im zależy od aktualnej sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, rodzaju wykonywanej działalności, zasięgu działania, sposobu zarządzania oraz otoczenia zewnętrznego - zarówno tego najbliższego, jak i dalszego. Zakres tematów zaprezentowanych w referatach tej grupy jest bardzo szeroki, a Autorzy przedstawiają problemy w nich zawarte z różnych punktów widzenia - zarówno mikro-, jak i makroekonomicznego. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the author's concept for universal enterprise platform that allows to benefit from modern approaches to data analysis based on Business Intelligence and Big Data technologies. This idea is based on SOA architecture that enables workflow to coordinate the business processes and communicate domain applications with bespoke Business Intelligence and Big Data Solutions. Whole platform is designed the way that can be provided in a cloud environment.(original abstract)
XX
Jako podstawową metodę analizy przyjęto analizę wzdłużną z wykorzystaniem technik i modeli analizy historii zdarzeń. Metody te pozwalają ocenić czas działalności przedsiębiorstwa, czyli jego przeżycie w zależności od różnych zmiennych objaśniających, przy czym czas traktowany jest w tych modelach jako ciągła zmienna zależna. Jako zmienne objaśniające można wykorzystać informacje z momentu rejestracji przedsiębiorstwa: wielkość zatrudnienia, forma prawna, gmina, w której dokonano rejestracji, rodzaj działalności (na podstawie PKD). Są to dane dostępne w rejestrze REGON. (fragment tekstu)
EN
In this paper possibility of application of relative survival models for enterprises' survival is discussed. Relative survival models may be also used for evaluation of models used for bankruptcy prognoses. Relative survival rate is defined as ratio of general survival rate and survival rate expected for relative population. This rate is used for estimation of the effect of this event on general survival, when the reason of death is not fully specified. Effect of this event on basic hazard may be multiplicative or additive. In this paper both types of effects are analysed. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omówiono tendencje zmian w japońskim systemie zarządzania.
EN
In the eighties, in Japan, a trend towards changes in the traditional managerial system can be noticed. The present paper is an attempt at specifying the reasons of introducing those changes and at presenting on that basis, the main directions of Japan managerial system development. The reasons of changes in Japan managerial system are, divided into two groups: economic reasons, social reasons, They influence the occurrence of such trends of changes in Japan managerial system, as: changes in the philosophy of management, internationalization of production, trend towards the spread of pro-innovational attitude, changes in the organizational structure, new methods of labour planning, modification of the decision making system, abandonment of the seigniory and lifelong employment principles.(original abstract)
XX
Zasady systemu finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw ulegały w okresie ponad czterdziestu lat różnym przeobrażeniom. Szczególnie ostatnie lata przynoszą w tej materii głęboką przemianę. Stąd celem niniejszego artykułu stało się ukazanie ewolucji w zakresie poglądów i praktycznych rozwiązań dotyczących zasad finansowania środków obrotowych.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with the problem of putting into practice the principle of self-financing, related to working assets, which is consirdered to be the main principle of managing in the case of enterprises which operate on the basis of the economic reform solutions. After consideration of the problem it can be stated that in given circumstances this condition of rational functioning of basic managing organizations is far from satisfaction. The main reasons of such a state of affairs are the use of defective means of working assets financing /leading among others to the prevention of the idea of credit as an economic category/ as well as the present financial system of enterprises, characterized by the existence of a heavy tax burden. Finally, the possibilities of the realization of this principle under the anticipated changes in the banking-credit system are presented. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest model Z Altmana oraz zmodyfikowany model K Altmana, które przetestowano w przedsiębiorstwach przeżywających okres ożywienia oraz tych, które zbankrutowały lub są w trakcie zamykania. Porównano strukturę częściowych wskaźników modelu Altmana oraz zmodyfikowanego modelu Altmana, jak również wskazano uwarunkowania i zależności przyczynowe niskiej eliminacji przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)
EN
The aim of the article is to present the Z-Score Altman model and modified K-Score Altman model. There are most commonly used statistical ratio models for predicting business collapse. (AK)
11
Content available remote Kultura nowego kapitalizmu a zachowania przedsiębiorstw
80%
XX
Przedstawiona przez R. Sennetta charakterystyka i wstępna analiza kultury nowego kapitalizmu mieści się z pewnością we wspomnianym na początku artykułu szerokim nurcie sporów między modernizmem a postmodernizmem. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników tych sporów są kulturowe uwarunkowania zmian społecznych. Nic dziwi zatem fakt, że toczące się ciągle na tym polu dyskusje znalazły swoje odbicie w badaniach nad gospodarką współczesnego kapitalizmu, a w szczególności nad strukturą i zachowaniami przedsiębiorstw. Prezentacja poglądów R. Sennetta ukazuje jednak w sposób dobitny, że ekonomiczna teoria firmy nie jest jeszcze wystarczająco dobrze przygotowana do opisu i wyjaśniania kulturowych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Istnieją również wątpliwości co do stopnia pro-rozwojowości kultury nowego kapitalizmu. Postęp badań w tym zakresie wymaga zarówno intensywnego poszukiwania skutecznych instrumentów analizy teoretycznej, jak i znacznie szerszego zakresu badań empirycznych. (fragment tekstu)
EN
The article constitutes a summary of R. Sennett's presentation of the concept of the culture of new capitalism against a background of the debate between modernism and post-modernism. Recognizing a common view presented in subject literature concerning the significant impact of culture on the development of economic processes, an attempt has been made to assess the model of the culture of new capitalism proposed by R. Sennett with the application of the cultural typology of the economic development proposed by Mariano Grondona. Irrespective of the doubts on the methodological correctness of such an approach, it turned out that the new capitalism culture is less pro-developmental than the culture of the social capitalism related to the period of modernism. (original abstract)
12
Content available remote Wpływ zmian systemowych na strukturę inwestycji w polskim sektorze MSP
80%
XX
Począwszy od lat 80., gospodarce polskiej towarzyszą zmiany systemowe, które obejmują transformację ustrojową, społeczną oraz ekonomiczną. Zmiany te miary duży wpływ na działalność przedsiębiorstw, które na przestrzeni tego okresu zmieniały swoją formę własności, formę prawną, wielkość oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Procesowi transformacji gospodarczej w Polsce towarzyszył dynamiczny wzrost liczby marych i średnich przedsiębiorstw. Wraz z rozszerzaniem się rynku UE rozpoczęła się dyskusja na temat konkurencyjności polskiego sektora MSP. Akcesja Polski do struktur UE miała swoich zwolenników, którzy oczekiwali poprawy swojej sytuacji finansowej, wzrostu popytu, lepszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i wzrostu możliwości eksportu. Część przedsiębiorców miała obawy, że zostaną wyparci z rynku przez lepiej zarządzane i silniejsze kapitałowo firmy unijne. Dlatego też w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP. (fragment tekstu)
EN
The basis for the majority of changes forming the Polish economy are system changes. These changes also concern the way that enterprises function. In the period of Polish economy transformation some enterprises underwent restructuring process. These changes were also connected with ownership structure, legal forms or liquidation. In that time the new enterprises were created, too mainly from SME sector. The still forming economy and the creation of common European Union market evoke other changes in the functioning of Polish business entities. The discussion was started about the development barriers and the low competitiveness level of Polish SME on the common European market. That is why in the presented paper an attempt has been made to answer the question whether the fact of Polish accession to the EU had an influence on investment structure changes and financing sources of Polish small and medium enterprises sector. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono zakres modyfikacji oraz proces adaptacji metod wartościowania pracy.
EN
In the article the author engages in a discussion whose aim is to demonstrote the necessity while conducting labour valuation of allowing for the specific conditions in a given enterprise - which is connected with a greatly increased independence of enterprises in this field. On the basis of the methodology worked out by Z. Martyniak the author presents his own in which he focuses on an adaptation process of the method used in a pilot study the major task of which is drawing up a table of adaptation directions. He also points out the changes which may occur in the applied method while carrying out the above mentioned study, The author presents a short example.(original abstract)
XX
Przedstawiono problemy wdrażania przedsięwzięć organizatorskich, charakterystykę metody badań oraz prezentację i analizę wyników. Omówiono kierunki przezwyciężania barier towarzyszących przeglądowi i atestacji stanowisk pracy.
EN
Implementation of any organizational undertakings is hindered by various barriers. In the article the authors have presented the results of investigations into the barriers which arise while implementing the review and verification of work stations in an enterprise. On the basis of the pertinent literature the authors have presented a hypothetical set of barriers. Next this set has been subjected to an empirical verification. As a result of the conducted investigations it has been found that among most significant in implementing the review and verification of work stations are the following barriers: formal and methodological as well as economic and historical.(original abstract)
XX
Przedstawiono wielkości ekonomiczne związane z poszczególnymi wymiarami ewidencyjnego podsystemu rachunkowości oraz formalne definicje i związki między wielkościami. Omówiono formuły bilansowe dla praktycznego stosowania systemu trójwymiarowej rachunkowości. Na koniec pokazano przykłady ilustrujące trójwymiarową rachunkowość.
EN
A contemporary accounting recording sub-system is two-dimentional as it integrates two sets of accounts (wealth and income) into one com-pact sub-system. However, this is an intermediate state. As has been demonstrated by Y. Ijiri it is possible to incorporate one more set of accounts in which there are periodically recorded the causes of changes which occur in sales and arising of costs. The paper describes a conception of threedimentional accounting supplemented with formal balancing formulas verified by examples which show bow the income of an economic activity of an enterprise i s recorded and calculated.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące nowych koncepcji odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz roli rachunkowości jaką może odgrywać w wykorzystaniu tych koncepcji w praktyce.
EN
In the last decades in many countries there arizes pressure exerted on enterprises by organizations of employees, consumers, social communities, future generations etc. (which are functioning better and better) whose aim is a greater scope of economic information generated by economic entities. The community is against tolerating an obscured picture of effects of economic activity that is presenting some effects as profit which in fact is only apparent and aims at obtaining information concerning the effects of economic activity which are usually omitted in an economic account. In consequence new trends in the development of accounting are manifest among them one should first of all include ac-counting of the social responsibility of enterprises.(original abstract)
17
Content available remote Preinkubacja i inkubacja - usługi wspierające rozwój studenta
80%
XX
Z powodu niejednoznaczności pojęć warto przytoczyć definicję preinkubacji i inkubacji. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy obsłudze obu procesów1, autor zaproponuje własne definicje, które jednak nie odbiegają w znaczący sposób od występujących w literaturze, jedynie je optymalizują2 i porządkują. Preinkubacja - to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowanie swojego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkubacja polega na udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości prawnej i tym samym umożliwienie mu działania jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisywać umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych jest korzystanie z pomieszczenia biurowego i sali do spotkań oraz uczestnictwo w szkoleniach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można preinkubować firmy (fragment tekstu)
EN
One of the main areas of operation of the academic business incubators are the services of pre-incubation and incubation. These services stimulate pro-entrepreneurship awareness and assist in student business by definition. The present thesis aims to present a model of pre-incubation and incubation ser-vices. The model was prepared on the basis of research on the participants of incubation and pre-incubation. These models aim to present the expectations of the said services' participants. The model is based on research conducted on 19 pre-incubated projects and 12 incubated projects. In order to achieve maximum. (original abstract)
18
Content available remote Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów - wybrane aspekty
80%
XX
Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jest jako zdolność do podejmowania różnych przedsięwzięć, która jest cechą ludzi aktywnych i energicznych, ujawniającą się w różnym wieku. Psycholodzy kwalifikują przedsiębiorczość jako cechę psychiczną, warunkującą zdolność bycia dobrym przedsiębiorcą. Tak więc osoba przedsiębiorcza to taka, która osiąga sukces w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw - produkcyjnych lub usługowych. Jakkolwiek zdania naukowców są podzielone w kwestii, czy nauczanie przedsiębiorczości może być efektywne, to oczywiste jest, że ta cecha osobowości poparta niezbędną wiedzą daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny i co ważne - sprawczy, tak istotny dla gospo-darki1. Przedsiębiorczość można definiować jako specyficzne podejście do zarządzania polegające na najlepszym wykorzystaniu zasobów2. Jest to klasyczne ujęcie według P. Druckera. Przeciwstawne koncepcje traktowały przedsiębiorczość jako podejście do zarządzania polegającego na tworzeniu lub wykorzystywaniu szansy bez względu na dysponowane zasoby. Wśród wielu interpretacji przedsiębiorczości można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: pierwsze, atrybutowe, w którym przedsiębiorczość rozumie się jako zespół ludzkich cech związanych między innymi z aktywnością, skłonnością do ryzyka i innowacyjnością.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship is a source of competition in the market economy. Important meaning plays entrepreneurial orientation, especially among the students. In the paper selected theoretical and empirical aspects of these problems are presented.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie opracowanych na podstawie teorii i podejścia konfiguracyjnego, a także wyników przeprowadzonych badań założeń koncepcyjnych do badania przedsiębiorstw odpryskowych. Teoretyczne ustawienie konfiguracji umożliwiło wyselekcjonowanie wiodących składników konfiguracji organizacyjnych w ramach firm odpryskowych. Badanie konfiguracji atrybutów odbywało się za pomocą algebry Boole'a - systemu zapisu, umożliwiającego algebraiczne przetwarzanie stwierdzeń logicznych. Na podstawie trzynastu przebadanych przedsiębiorstw odpryskowych wyselekcjonowano alternatywne modele konfiguracyjne prowadzące do wysokiej efektywności funkcjonowania badanych firm.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the conceptual framework to study spinoff companies based on the theory developed and approach configuration, as well as the results of the research. Theoretical configuration setting enabled the selection of the leading components of the organizational configuration of the spin-offs. The study took place in the configuration attributes using Boolean algebra - recording system, enabling the processing of algebraic logic statements. On the basis of thirteen spin-off companies there were selected configuration alternative models leading to high efficiency of the surveyed companies.(original abstract)
20
80%
XX
Przedsiębiorczość jest postrzegana jako jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności w skali całej gospodarki. Niektórzy ekonomiści określają ją jako czwarty czynnik produkcji, obok pracy, kapitału i ziemi1, dlatego też "przedsiębiorczość" i jej pobudzenie stały się w Polsce priorytetem programów gospodarczych kolejnych rządów po 2003 roku. Wyniki badań wskazują jednak, że "klimat dla przedsiębiorczości" - na który składa się szereg elementów, między innymi: prawo i regulacje oraz ich egzekwowanie, system podatkowy, koszty pracy, dostępna infrastruktura, rynek finansowy, otoczenie instytucjonalne, sądownictwo - wciąż trudno uznać w Polsce za dobry. Polscy przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy, napotykają wciąż znaczne utrudnienia w zakładaniu i funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. W rankingu wolności gospodarczej, tworzonym przez Heritage Foundation, wyprzedzają nas takie państwa, jak Kostaryka i Albania. W raporcie Banku Światowego z 2010 roku zajmujemy odległe 72. miejsce na 183 badane kraje na świecie. Porównując warunki zakładania i funkcjonowania firm w krajach Unii Europejskiej, także można stwierdzić, że nie wypadamy najlepiej. Działania komisji Przyjazne Państwo ani wprowadzenie instytucji tak zwanego jednego okienka przy rejestracji firmy nie poprawiły znacząco warunków zakładania i funkcjonowania firm w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the Polish conditions for business start-up and continuation against the background of some selected countries in the world. The author focuses on selected aspects of institutional environment of companies, which means that the analy-sis of e.g. business start-up conditions includes the number of procedures that need to be followed, the time needed to start a business and the necessary expenditures. While discussing the Polish conditions for continuing business operations, the author compares the tax burden, eemployments of workers, the bureaucratic requirements, the availabil-ity of credit facilities and the level of investor protection. She concludes with recom-mendations for the measures that might improve the business climate in Poland.(original abstract)
first rewind previous Strona / 209 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.