Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popularnosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Popularność "żywności wygodnej"
100%
PL
Wraz ze zmieniającym się stylem życia konsumentów, wzrostem wartości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków czy polepszaniem się standardu życia części społeczeństwa, większego znaczenia w odżywianiu nabierają produkty szybkie i wygodne w przygotowaniu. O popularności tej grupy żywności świadczą także: jej łatwa dostępność, duża różnorodność oraz walory związane z krótką obróbką kulinarną.
EN
The article describes the origins and essence of convenience food, its classifications, and consumer opinions and attitudes. It was concluded that, despite the universality and the unflagging popularity of convenience foods, there is the view that users of this category of products have very different levels of knowledge about its nature and nutritional value and health. Contemporary consumers strongly and positively perceive it, show great knowledge of different types and attributes. Though, the most important reasons are connected with the fact that they come back home late due to their absorbing work and have no time for food preparation. Thus convenience food is easy and fast. The availability of a wide and diverse offer is also very significant.
5
Content available Ocena popularności studiów ekonomicznych
75%
EN
Economic specializations it still is one of more popular specializations of studies chosen by higt-school graduates. This popularity results from there, that these studies give graduates great capabilities of employment.
PL
Wprowadzenie. Napoje energetyzujące zaliczane są do jednych z najbardziej popularnych produktów funkcjonalnych. Zawarte w nich substancje bioaktywne mogą wywoływać korzystny wpływ na organizm, choć nadmierne spożycie napojów energetyzujących lub stosowanie ich niezgodnie z ich przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Cel badań. Przedmiotem pracy było zbadanie i ocena uwarunkowań i okoliczności spożywania napojów energetyzujących oraz wiedzy i opinii wybranej grupy studentów na powyższy temat. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Warszawie w marcu 2011 roku wśród 92 studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) oraz Akademii Wychowania Fizycznego (AWF). W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki. Napoje energetyzujące spożywało 67% badanych. Badani spożywali napoje energetyzujące głównie w celu zmniejszenia senności (45,2%). Najczęściej pili je podczas nauki w sesji egzaminacyjnej (21,0%), a po ich wypiciu odczuwali pobudzenie (72,9%), kołatanie serca (32,2%) oraz bezsenność (25,8%). Osoby spożywające napoje energetyzujące uważały je za skuteczne (88,7%), smaczne (41,9%) i niebezpieczne dla zdrowia (43,6%). Zdecydowana większość badanych (80,7%) mieszała napoje energetyzujące z alkoholem. Co czwarty badany nie czytał składu spożywanych napojów. Wnioski. Napoje energetyzujące okazały się popularnym produktem spożywczym wśród studentów. Po wypiciu napojów energetyzujących studenci najczęściej odczuwali pobudzenie, ale również niekorzystne objawy. Należy zwracać uwagę na skład napojów energetyzujących, co świadczy o świadomości konsumentów.
EN
Background. Energy drinks are among the most popular functional products. They contain bioactive substances which may produce beneficial effects on the body, but excessive consumption of energy drinks or use them in accordance with their intended use may be dangerous to health. Objective. The aim of the study was to assess determinants and circumstances of energy drinks consuming in selected group of students, their opinion and knowledge on energy drinks. Material and method. The study was conducted in March 2011 in Warsaw and included 92 students from Warsaw University of Life Sciences (WULS) and from University of Physical Education (UPE). The data was collected using diagnostic survey. Results. Energy drinks consumed 67% of the respondents. The most common reason for drinking energy drinks was to stay awake (45.2%). They most often drank them during the examination session (21.0%) and afterwards they experienced stimulation (72.9%), but also palpitations (32.2%) and insomnia (25.8%). Students who consumed energy drinks confirmed that they are effective (88.7%) and tasty (41.9%), but dangerous for health (43.5%). Majority of all users of energy drinks (80.7%) mixed them with alcohol. Every fourth respondent did not read the composition of the consumed beverages. Conclusions. Energy drinks have been a popular food product among students. After energy drinks consumption students often felt agitated but also experienced negative symptoms. Young people have to pay attention to the composition of energy drinks, what proves their consciousness.
9
75%
Sylwan
|
2009
|
tom 153
|
nr 06
413-424
PL
Turystyka stanowi rodzaj aktywności człowieka, która ma zdolność do jednoczesnego zaspokajania szerokiego wachlarza ludzkich potrzeb oraz rozwoju jego osobowości. Turystyka przygodowa (ang. adventure tourism) jest formą turystyki zdolną do zaspokojenia tego typu potrzeb człowieka. Celem badań było zbadanie opinii polskich turystów przygodowych na temat zagadnienia turystyki przygodowej w Polsce. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 50 polskich turystów przygodowych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz statusu zawodowego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie wykazało, iż nie jest to popularna forma turystki w Polsce. Jej zwolennicy informacje na temat możliwości oraz miejsc jej uprawiania czerpią głównie z Internetu. Największym zainteresowaniem cieszą się takie formy, jak: trekking, tramping, badanie jaskiń, paintball, windsurfng, bungejumping oraz rafting. Raczej przeciętna możliwość uprawiania turystki przygodowej w Polsce wiąże się z mnogością barier, w tym głównie nakładami finansowymi, brakiem wolnego czasu, a także strachem i lękiem przed niektórymi jej formami.
EN
Tourism is a kind of human activity, which has the ability to simultaneously satisfy a wide human needs’ range and develop people’s personality. Adventure tourism term is a type of tourism able to fulfill these types of human needs. The aim of the study was to know the Polish tourists opinion about the adventure tourism in Poland. The study involved 50 people, taking into account their gender, age, education and occupational status. The research tool was a survey questionnaire. The study indicated that it is not a popular form of tourism in Poland. Its proponents, the information about places and facilities derive mainly from the Internet. The most popular forms are trekking, tramping, caves exploration, paintball, windsurfing, bungejumping and rafting. Rather average possibility of practicing the adventure tourism in Poland is associated with multitude barriers, mainly financial investments, lack of free time, as well as fear and general fear of some of its forms.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.