Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
RU
Наблюдения за процессом атрофии желточного мешка у цыплят 3 пород: ньюгемпшир (НГ), леггрн (Лг) и зеленоножка (3) велись в зависимости от пола, цыплят, кормленных с первого дня жизни и кормленных через 72 ч., а также на фоне морфометрических перемен в нескольких избранных внутренних органах. Для исследований использовано в общем 1001 цыпленка .В каждой группе цыплят, пребывающих в условиях, определенных предпосылками работы, до 9 дня жизни не отмечено полной атрофии желточного мешка. Абсолютная масса этого органа показывает статистически существенные разницы между курицами и петушками лишь у породы НГ. Масса желточного мешка уменьшается в различных темпах в зависимости от породы. Голодание цыплят в начальном периоде жизни вызывает более медленный темп атрофии этого органа чем цыплят, кормленных с первого дня жизни, и протекает в различном темпе в зависимости от породы.
EN
There were carried out observations on the process of yolk sac decay in 1001 chickens of three breeds (new hampshire — NH, leghorn — Lg, and green-leg hens) taking into account the sex and nutrition, i.e from the first days of life and after 72 hours, and morphometric transformations in several selected internal organs. In each group of chickens maintained according to the program up to 9 days no total decay of yolk sacs was found. The utter weight of that organ showed statistical significant differences in relation to the sex only in the breed of NH. The weight of the yolk sac decreased at a different rate depending upon the breed. Starvation of chickens in the first period of their life retarded the process of yolk sac vanishing compared with those fed from the beginning of their life, and was associated with the breed.
PL
W latach 1996–1998 wykonano badania nasion z produkcyjnych plantacji nasiennych buraka cukrowego zlokalizowanych w kilku głównych rejonach reprodukcji tej rośliny w Polsce. Analiza laboratoryjna wykazała istotne zróżnicowanie energii i zdolności kiełkowania oraz zdrowotności korzonków i świeżej masy kiełków w zależności od stanu pogody w okresie wegetacji i miejsca reprodukcji nasion. Zróżnicowany był również udział nasion pustych i niekiełkujących pełnych. Wykazano istotne korelacje między warunkami glebowo-klimatycznymi siedlisk reprodukcji a elementami wartości siewnej nasion jak również między poszczególnymi cechami jakości nasion.
EN
In 1996–1998 analyses were carried out of seeds from sugar beet seed plantations localized in main reproduction regions of this crop in Poland. As a result of laboratory analysis we found significant diversity of vigour, lab germination, share of empty and ungerminated full seeds, radicles health and fresh weight of sprouts depending on weather conditions and localization of seed reproduction. Correlations were estimated between soil and climatic conditions of reproduction sites and elements of seeds sowing value as well as between individual elements of seed quality.
PL
W latach 1996–1998 pobrano próby glebowe z plantacji nasiennych buraka cukrowego (faza wykształconych pędów nasiennych) w głównych rejonach reprodukcji tej rośliny w Polsce. Stwierdzono zróżnicowanie składu mechanicznego, odczynu, zawartości próchnicy, składników pokarmowych i azotu ogółem. Zestawiono dane dotyczące opadów, temperatury powietrza i usłonecznienia. Najwyższe opady i temperatury odnotowano w 1998 roku. Obliczono współczynnik hydrotermiczny i stwierdzono występowanie okresów posusznych we wszystkich latach. Pobrano też próby nasion, które podzielono na frakcje < 3,50; 3,50–4,50 i > 4,50 mm i poddano analizie laboratoryjnej. W latach 1996 i 1997 stwierdzono zróżnicowanie w zawartości makroelementów w owocni i nasieniu o kalibrażu 3,50–4,50 mm oraz występowanie korelacji między zawartością niektórych makroelementów w glebie i nasionach buraka cukrowego.
EN
In 1996–1998 soil samples were taken from sugar beet seed plantations (in stage of developed seed stalk) in main regions of reproduction in Poland. Differences in soil mechanical composition, pH, humus, nutrient and total nitrogen content were stated. Data of rainfalls, air temperatures and insolation were tabulated. The highest rainfalls and temperatures were in 1998. The hydrothermal coefficients were calculated and dry periods were indicated in all the years of study. Seed samples were taken next sorted into fractions < 3.50; 3.50–4.50, and > 4.50 mm and analyzed in chemical laboratory. In 1996 and 1997 the macronutrient content was diversified in pericarp and seed of fruits with the 3.50–4.50 mm diameter. Correlations were found between macronutrient content in soil and that in sugar beet seeds.
PL
W latach 1997–1999 założono, na stanowiskach z glebą płową właściwą, doświadczenia polowe z przemysłowym burakiem cukrowym. Wysiewane nasiona pochodziły z głównych rejonów repro­dukcji tej rośliny w Polsce, z poprzedzających wymienione lata okresów wegetacyjnych. Określono współczynnik wschodów, obsadę roślin, wielkość i strukturę plonów buraka cukrowego a także zawartość cukru, melasotworów, plon technologiczny cukru i zużycie surowca na tonę cukru. Naj­wyższe plony, zawartości cukru i najniższe zawartości azotu alfa-aminowego uzyskano z nasion reprodukowanych w 1997 roku. Istotne różnice pomiędzy miejscami reprodukcji nasion odnotowano dla nasion z roku 1998. Obliczono współczynniki korelacji między elementami wartości siewnej nasion a elementami wysokości i jakości technologicznego plonu korzeni buraka cukrowego.
EN
Field experiments with sugar beet were carried out on grey podsolic soil in the years 1997–1999. The used seeds were reproduced in main reproduction regions of this crop in Poland in the last preceding years. Emergence coefficient, quantity and structure of sugar beet yield, content of sugar, a-NH2-N, K and Na, technological sugar yield and consumption of roots per 1 t of sugar were estimated. The highest yield, sugar content and the lowest content of a-NH2-N were obtained from seeds reproduced in 1997. We found significant differences between seed reproduction sites for seeds from 1998. Correlation coefficients between seed sowing value and quantity and quality of sugar beet roots were calculated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.