Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulfur dioxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Concentrations of emitted pollutants in the atmosphere are influenced by the emission sources and metrological data. In Jordan, Diesel fuel is considered to be a main source of SO2, which has negative impact on air quality. In this work, the emitted SO2 during the burning of desulfurized diesel fuel using activated carbon is conducted using three types of Artificial Neural Network (Elman, NARX and Feedforward models). To accomplish this, previously experimental work on desulfurization of diesel fuel using two types of activated carbon was adopted. Metrological data involving the average daily temperature (T), relative humidity (RH), wind speed (WS), pressure (P), concentration of Particulate Matter (PM10) and average daily solar radiation (SR) over the period from 2/1/2020 to 30/12/2020. It was found that NARX model is the most accurate model in the furcating process of SO2, flowed by Elman and feedforward was found to be the least capable model in predicting the SO2 emitted concentration.
EN
This paper discusses technologies for multipollutant (sulfur dioxide, nitrogen oxide, mercury) control for power plants. Activated coke, electro-catalytic oxidation, EnviroScrub, and the combination of wet desulfurization with LoTOx or selective catalytic reduction exhibit the potential for a significant control. The authors expect rapid development of several technologies not addressed here.
3
75%
PL
Zbadano możliwość wykorzystania aktywującego wpływu SO2 na reaktywność pierścienia oksiranowego do katalizowania inicjowanej przez aminy kopolimeryzacji oksiranów z cyklicznymi bezwodnikami kwasó karboksylowych. Porównano przebieg anionowej kopolimeryzacji tlenku etylu z bezwodnikiem bursztynowym wobez 1% mol. tri n-propilaminy (TPA) bez i z dodatkiem SO2.
EN
A study was made on the activiting effect of SO2 on the reactivity of the oxirane ring to catalyze the amine-initiated copolymerizations of olefin oxides with cyclic anhydrides of carboxylic acids. Ethylene oxide and succinic anhydride were copolymerized anionically in the presence of tri-n-propyl amine (TPA) with SO2 added or not added.
PL
Karbonizaty powstałe w wyniku procesu pirolizy opon, mogą mieć szerokie zastosowanie. Po zbrykietowaniu mogą służyć jako paliwo bezdymne, cechujące się niższą emisją cząstek stałych w porównaniu z węglem kamiennym. Problemem w użyciu pirokarbonizatu ze zużytych opon jako paliwa jest stosunkowo wysoka zawartość związków siarki, która po spaleniu jest emitowana w postaci szkodliwych tlenków do atmosfery. Przedstawiono metody ograniczania emisji tlenków siarki, powstałych w wyniku spalenia paliwa formowanego na bazie karbonizatu pozyskanego z rozkładu termicznego opon samochodowych. Za optymalną metodę odsiarczania uznano znane z przemysłu energetycznego odsiarczanie suchymi sorbentami wapniowymi. Dodatek wodorotlenku wapnia oraz węglanu wapnia do karbonizatu spowodował obniżenie zawartości SO2 w spalinach.
EN
CaCO3 and Ca(OH) 2 were added (up to 10%) to tire rubber carbonizates used as solid fuels. The addn. resulted in a decrease of SO2 content in flue gases and in an increase in ash content in the fuel.
EN
The mechanism of SO2 absorption in seawater is investigated, and the experiment was carried out accordingly. Emphasis is on applications of seawater scrubbing of ship’s power plant exhaust gas containing SO2. The formulated model is used to predict the influence of various parameters on both pH of tailwater and seawater desulfurization capability, e.g., the partial pressure of SO2, the partial pressure of CO2, tailwater temperature, pH and alkalinity of seawater. Experiment results indicated that the seawater desulfurization capacity increases with both increasing partial pressure of SO2, pH and alkalinity and decreasing partial pressure of CO2 and temperature. The study shows the desulfurization capacity of seawater with 3.5% salinity is approximately twice that of freshwater. Different scenarios in which the required absorbent supply rate for a given SO2 removal efficiency are studied. It is observed a 97% removal efficiency, corresponding to meeting the SOx limits in the SOx emission control areas (SECA) while operating on a heavy fuel oil containing sulfur 3.5 wt. %, requires a minimum water supply rate of 0.0407–0.0683 m3/kWh, depending mainly on the water composition in terms of alkalinity and salinity. Such data are important in assessing the operation cost of the water scrubbing system.
6
Content available remote Ditlenek siarki
75%
7
Content available remote Simultaneous desulphurisation and denitrification of flue gases
75%
EN
This paper deals with the possibility of simultaneous removing nitrogen oxides and sulfur dioxide in dry and semi-dry installations for flue gases desulfurization. It presents the results of the oxidation of NO to NO2 and N2O3 and N2O5 in flue gases. The mixtures of calcium hypochlorite, sodium hypochlorite or hydrogen dioxide, all in the presence of powdered calcium hydroxide, are used as oxidants. The effectiveness of SO2 and NO removal from flue gases is determined.
PL
Wskazano na możliwość jednoczesnego usuwania tlenków azotu i dwutlenku siarki w suchych i półsuchych instalacjach odsiarczania spalin. Przedstawiono wyniki badań procesu utleniania NO do NO2, a także N2O3 i N2O5 w spalinach. Jako utleniacz stosowano roztwór podchlorynu wapniowego lub podchlorynu sodowego oraz roztworu nadtlenku wodoru w obecności pyłu wodorotlenku wapniowego. Określono skuteczność usuwania SO2 i NO ze spalin.
8
63%
EN
Basic parameters and properties of the dry non-waste method of simultaneous removal of sulfur and nitrogen oxides from combustion gases, were discussed in this work. This method is based on the domestic type SWS or AKP carbon sorbents, acting here as adsorbents and catalysts at the same time. The presented results of the studies prove the possibility of industrial implementation of this technology, which seems particularly beneficial for smaller gas emitters.
9
Content available remote Cykliczność zmian stężenia ditlenku siarki w powietrzu w środowisku miejskim
63%
PL
Stwierdzono cykliczną zmienność średniego stężenia SO₂ w powietrzu miejskim w zależności od parametrów czasu. Pomiary prowadzono co 1 h przez 7 lat w wybranej stacji w Europie Środkowej. Zbudowany model regresji uwzględniający parametry cykliczności związane z porą dnia, tygodnia i roku w ok. 37,1% wyjaśniał zmienność stężenia SO₂ w atmosferze. Już po uzupełnieniu tego modelu regresji tylko jednym odchyleniem standardowym uzyskano obszar ufności prognozy dla stężenia SO₂wynoszący aż 90,5%.
EN
The data on SO₂ content in air in a large city located in south-eastern Poland measured in 1 h intervals in 2011–2017, were used for developing a math. model of the course of changes of this pollution. The model explained the periodicity in SO₂ conc. course.
PL
Praca podejmuje problematykę zmian właściwości wytrzymałościowych piaskowców szydłowieckich i godulskich w toku modelowania procesu krystalizacji siarczanu sodu z roztworu oraz oddziaływania dwutlenku siarki w obecności wilgoci. Charakterystykę wytrzymałościową wykonano na podstawie badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie piaskowców niezwietrzałych z kamieniołomów Śmiłów i Głębiec. Stwierdzono, że analizowane piaskowce wykazują większą podatność na obniżenie wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie w wyniku krystalizacji siarczanu sodu z roztworu aniżeli w wyniku oddziaływania SO2 w obecności wilgoci.
EN
The purpose of this study was to determine changes in geomechanical properties of two kinds of sandstones (Szydłowiec and Godula) during modeling of salt crystallization process as well as SO2 action in the presence of humidity. The estimation of resistance was based on uniaxial compressive strength tests. The unweathered samples were taken from two quarries in Poland – Śmiłów and Głębiec (in Brenna). The results indicate that the analyzed sandstones are more susceptible to reduction of uniaxial compressive strength during the crystallization of sodium sulphate rather than as a result of SO2 action in the presence of humidity.
PL
W pracy podjęto problem wykazania zmienności stężenia dwutlenku siarki w zależności od temperatury powietrza występujące w latach 2007-2009. Wyniki analizowano w uśrednieniach rocznych, sezonowych i pór roku. W opracowaniu uwzględniono wyniki z pomiarów ciągłych ze Stacji monitoringu imisji zanieczyszczenia powietrza. Analizowane dane dokumentowano równaniami regresji i zachodzącymi związkami korelacyjnymi. Średnie z lat badań stężenie SO2 w powietrzu wyniosło 2,13 ?g ź m-3 (dopuszczalna norma 20,0). W sezonie grzewczym było o 1,42 ?g ź m-3 większe niż w letnim. Istotna ujemna zależność korelacyjna wystąpiła z średnich z miesiąca lutego z siłą związku Rs = - 0,46 co oznacza, że wraz ze spadkiem temperatury wzrastało stężenie SO2. Istotne związki korelacyjne wystąpiły również w miesiącach: kwietniu Rs = 0,43 i czerwcu Rs = 0,39.
EN
The paper discusses temperature-related changes in ambient air sulfur dioxide concentrations in 2007 - 2009. Mean annual and seasonal values were analyzed in the study. Continuous records were taken at the Ambient Air Pollutant Concentration Monitoring Station. Based on the datasets, regression equations were developed and correlation coefficients were calculated. Annual mean sulfur dioxide concentrations reached 2.13 ?g ź m-3 (maximum permissible level - 20.0), and they were by 1.42 ?g ź m-3 higher in the heating season than in the summer. A significant negative correlation (Rs = - 0.46) was observed for the mean values reported for February, indicating that sulfur dioxide concentrations increased with a temperature drop. Significant correlations were also noted in April (Rs = 0.43) and June (Rs = 0.39).
12
Content available remote Modelling of the natural stones degradation in polluted atmosphere
63%
EN
This paper describes the effect of air pollutants on Portland limestone and mathematical models of its degradation in form of dose-response function evaluated as the result of exposure in different areas of Europe. The dose-response function was used to calculate stone damage in the area of selected cities in Poland. Based on examinations carried out in Cracow equations being used for an evaluation of soiling of the limestone surface with particulate matter ere appointed.
PL
Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń powietrza na wapień portlandzki i matematyczne modele jego degradacji w postaci funkcji dawka-odpowiedź będących wynikiem ekspozycji na różnych obszarach w Europie. Funkcje te zostały zastosowane do oceny przewidywanych zniszczeń na obszarze kilku miast w Polsce. Na podstawie badań w Krakowie wyznaczono także równania służące do oceny zabrudzenia powierzchni wapieni pyłem zawieszonym.
EN
Human disturbance is an important factor in forming vegetation. According to our hypothesis, anthropogenic activity and changes in the species composition of grass communities occur in the process of co-evolution. Understanding co-evolution, to better predict future changes in the entire ecosystem. Five grassland sites were selected with different methods of use and hence different anthropogenic disturbance regimes. The results show that the composition of grassland communities responds to the methods of their use. The needs and demands of our civilization are changing. Humans co-create plant communities the preservation of which depends on their use by humans.
EN
The paper shows the possibility of using chlorophyll-synthesizing microalgae of Chlorella vulgaris to purify biogas from carbon dioxide (CO2), hydrogen sulfide (H2S) and ammonia (NH3). Experimental dependences of the dynamics of CO2 uptake by microalgae under the action of H2S inhibitor and NH3 activator were presented. A mathematical description of the growth of biomass of microalgae Chlorella vulgaris, depending on the concentration of hydrogen sulfide and ammonia, was obtained. The optimal values of hydrogen sulfide and ammonia concentration for the efficient process of carbon dioxide uptake by chlorophyll-synthesizing microalgae Chlorella vulgaris from biomethanization gas were established.
EN
The reduction of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and mercury (Hg) emissions is an important concern to environmental pollution. During recent years, the relevance of these pollutants to societal environmental issues and human health concerns has become increasingly apparent. Additionally, regulations such as the European Union directive on Large Combustion Plants (LCP, 2001/80/EC), the directive on Industrial Emissions (IED) and the United States Clean Air Transport Rule (CATR) require further emission reduction of these pollutants [5, 7, 19]. SO2, NOx and Hg are primarily released during coal combustion processes in the energy sector. Coal is main fuel of the Polish power sector - more than 90% of Polish power stations are coal-fired [13]. In the absence of national policies and binding international agreements concerning the limitation or reduction of greenhouse gas emissions, world coal consumption is projected to increase approximately 56% from 2007 to 2035 [11]. Increasing demand for energy to fuel electricity generation and industrial production in the region is expected to be met in large part by coal. Coal-fired generation increases by an annual average of 2.3%, making coal the second fastest-growing source for electricity generation in the IEA projection [11]. The environmental and health issues motivate the development of "clean coal technologies" with capture and sequestration of CO2, and also the development of flue gas cleaning technologies from coal-fired boilers. EU Directive LCP, became effective in 2016 and required to limit NOx and SO2 to 200 mg/Nm3 concentrations from large coal-fired boilers. This demands require a further investment in secondary methods of NOx cleaning, [7, 15] because commercially available primary methods of NOx reduction are not able to obtain these emission limits. United States Environmental Protection Agency has recently proposed the Clean Air Transport Rule (CATR) (to replace EPA's 2005 Clean Interstate Rule). CATR requires reduction of NOx and SO2 emissions - 71% for SO2 and 52% for NOx - from 2005 levels [5]. Because of these large emission reduction requirements, a significant increase in the use of wet-FGD technology is expected over the next decade. EPA has also indicated an intention to regulate emission of Hg and other hazardous air pollutants (HAPs) from coal-fired electric utility boilers [21]. Most Polish coal-fired utility boilers use the primary methods of NOx control, as low-NOx burners or the modification of combustion processes, but they are not able to reduce NOx emission to that required by the LCP directive level. Commercially available secondary methods of NOx control are selective catalytic reduction (SCR) using ammonia and selective non-catalytic reduction (SNCR) using urea. Additional methods of secondary NOx control are sorption methods and electro-beam technologies [4, 6, 20, 22]. Another option is multipollutant control, in which a minimum of two pollutants can be captured by one device. Different types of multipollutant control techniques have been intensively developed over the last several years [1, 4, 8÷10, 12, 14]. The concept of multipollutant control in a wet scrubber seems to be one of the most interesting and is the subject of intensive reseach [1, 8, 10, 12]. Wet scrubbers are the most popular flue gas desulphurization system worldwide, for example, in the US 86% of all installed flue gas desulphurization systems are wet scrubbed, and almost 70% of those wet scrubbers use the limestone process [17]. This paper presents results on the simultaneous removal of SO2 with NOx and Hg in a wet limestone scrubber. Experiments were performed at bench and pilot-scale on simulated coal-fired flue gas. Sodium chlorite, as the most effective among tested oxidant additives, was used in most experiments to enhance the effectiveenss of the wet limestone scrubber. The research is focused on achieving maximum NOx, Hg and SO2 removal efficiencies from flue gas, which may aid in the full fillment of regulatory requirements. Parameters that can affect the removal process and which might be present in real conditions are also examined.
PL
Redukcja emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), a także rtęci (Hg) jest istotnym problemem ochrony środowiska. Związane jest to z coraz większą świadomością społeczeństwa o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza, troską o zdrowie oraz z dyrektywami unijnymi jak LCP-2001/80/EC, IED w Europie czy CATR w USA, które wymuszają dodatkowe ograniczenia tychże substancji [5, 6, 19]. Powyższe aspekty motywują do rozwoju tzw. "czystych technologii węglowych", a także technologii ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów opalanych węglem. Dyrektywa LCP (Large Combustion Plants Directive) nakłada obowiązek oczyszczenia spalin z dużych obiektów energetycznych do poziomu 200 mg NOx/Nm3 i 200 mg SO2/Nm3 po 2016 r. [7]. Dyrektywa IED (Industrial Emissions Directive) dotycząca emisji przemysłowych, zaostrza jeszcze powyższe limity po roku 2016 (2020 w Polsce) [19]. Dyrektywy te praktycznie nakładają obowiązek modernizacji lub zainstalowania nowoczesnych, wysokosprawnych instalacji odsiarczania i odazotowania na większość polskich elektrowni [15]. Dlatego też, oprócz dalszego rozwoju komercyjnie dostępnych technologii takich jak SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna) i SNCR (Nieselektywna Redukcja Katalityczna), opracowywane są również inne techniki oczyszczania spalin z NOx, do których należą m.in. techniki "multipollutant" (zintegrowanego oczyszczania), które są przedmiotem badań autorów niniejszej publikacji. W prezentowanych badaniach podjęto próbę opracowania metody redukcji emisji SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i pilotowych. Celem pracy było uzyskanie wysokich, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zbadanie i ustalenie optymalnych warunków prowadzenia procesu (stężenie jonów ClO2- w zawiesinie sorpcyjnej, wpływ SO2 i NOx w gazach spalinowych oraz pH cieczy sorpcyjnej). Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej i pilotowej na gazach Symulujących składem gazy spalinowe z procesu spalania węgla. Proces usuwania zanieczyszczeń przebiegał w absorberach symulujących mokre absorbery odsiarczania spalin, zasilanych wodną zawiesiną węglanu wapnia. Badania pilotowe przeprowadzono w absorberze trzykolumnowym z wieżą natleniającą Badania laboratoryjne wykazały bardzo wysoką skuteczność usuwania SO2, NOx i Hg ze spalin, przy niskim stężeniu ClO2- w zawiesinie sorpcyjnej (0.005M). Hg i NO zostały całkowicie usunięte ze spalin, natomiast absorpcja NOx (w postaci NO2) wynosiła ok. 50%. Większe stężenia ClO2- w zawiesinie nie wpływały na poprawę efektywności procesu. Wstępne badania pilotowe wykazały niższe, lecz obiecujące skuteczności usuwania zanieczyszczeń (~70% Hg, ~30% NO, ~15% NOx). Wykazano, że obecność SO2 w spalinach jest bardzo istotnym parametrem wpływających na skuteczność usuwania NOx (NO i NO2) i Hg. Z kolei brak SO2 w spalinach powodował drastyczny spadek skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Wykazano, że niewielka ilość SO2 w gazach spalinowych jest niezbędna do uzyskania wysokich redukcji stężeń NOx (NO i NO2) i Hg, natomiast zbyt wysokie stężenie SO2 w spalinach powoduje dezaktywację reakcji Hg-NaClO2-NO-NaClO2 i wpływa negatywnie na sam proces oczyszczania. Udowodniono również, że chloryn sodu jest skutecznym związkiem utleniającym NO i Hg0 w absorberze w zakresie pH 4.0÷7.0.
17
Content available Ditlenek siarki
63%
PL
Ditlenek siarki (SO2) jest bezbarwnym gazem o silnym drażniącym zapachu. Związek ten po-wstaje podczas spalania paliw kopalnych oraz procesów przemysłowych i jest najczęściej spotykanym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego. Ditlenek siarki jest stosowany do produkcji kwasu siarkowego, pulpy drzewnej jako środek konserwujący i bielący, a także katalizator i reduktor w procesach chemicznych. Narażenie na ten związek wyrażone jego stężeniem w powietrzu mieści się na ogół w zakresie 2,6 ÷ 26 mg/m3. We-dług danych Głównego Inspektora Sanitarnego w 2007 r. 71 pracowników było narażonych na ditlenek siarki o stężeniach, które przekraczały obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) równą 2 mg/m3 (dane niepublikowane). Ditlenek siarki wywiera silne, prowadzące do zmian obturacyjnych i zapalnych, działanie drażniące na układ oddechowy człowieka i zwierząt laboratoryjnych. Wartości medialnych stężeń śmiertelnych u gryzoni mieszczą się, w zależności od czasu narażenia, w zakresie 338 ÷ 7800 mg/m3. Ditlenek siarki działa mutagennie, klastogennie i genotoksycznie, hamuje syntezę DNA, mitozę i wzrost komórek. Nie ma dowodów na rakotwórcze działanie ditlenku siarki. Na podstawie wyników badań epidemiologicznych wykazano szkodliwy wpływ związku na płodność kobiet i masę urodzeniową potomstwa. W badaniach doświadczalnych nie potwierdzono wpływu ditlenku siarki na ontogenetyczny rozwój organizmu. Za podstawę wartości NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) ditlenku siarki przyjęto zmiany spirometryczne u ochotników obserwowane w warunkach jednorazowego narażenia w warunkach kontrolowanych. Na podstawie wartości NOAEL i jednego współczynnika niepewności zaproponowano przyjęcie stężenia 1,3 mg/m3 ditlenku siarki za wartość NDS związku. Ze względu na działanie drażniące ditlenku siarki przyjęto stężenie 2,7 mg/m3 za wartość naj-wyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) związku.
EN
Sulfur dioxide (SO2) is one of the most common air pollutants, and it has increased in prevalence with the continuing industrialization of society. SO2 pollution is produced by the combustion and processing of sulfur-containing fossil fuels. This compound is a colourless gas with extremely irritating and corrosive effects. Its odour threshold is in the range of 8–13 mg/m3. Exposure to SO2 has been shown to induce bronchoconstriction and tissue damage. SO2 dis-plays mutagenic, klastogenic, and genotoxic effect; it also exerts an inhibitory effect on DNA syntesis, mitosis, and cell growth. There was no evidence of carcinogenic, fetotoxic and teratogenic effects. On the basis of NOAEL value (2.7 mg/m3) for local short-term (10–30 min) effects of SO2 on the airways in volunteers and relevant uncertainty factors, the MAC (TWA) value of 1.3 mg/m3 was calculated. Also, MAC (STEL) value of 2.7 mg/m3 was calculated. Moreover, “I” (irritation agent) notation is recommended.
EN
Different types of daily concentration of some chosen air pollutants in Upper Silesia agglomeration region were presented. By means of a contiguity-enhanced k-means clustering algorithm it was possible to create different clusters that represent average daily pollutant concentrations. Then, the periods in which individual types of daily pollutant concentration occurred in 2001-2003 were investigated. All cases, assigned to each cluster, that occurred at particular monitoring stations were arranged in a chronological order. The research was conducted for the concentrations of sulfur dioxide and particulate matter consisting of the particles of the diameters smaller than 10 m (PM10). The clusters obtained represented different types of daily changes in air pollutant concentrations in the region of Upper Silesia agglomeration. These cluster and individual daily changeability of pollutant concentration are characteristic of consecutive seasons of a year. The method used is therefore suitable for investigating the types of individual daily changes in pollutant concentration throughout a year.
PL
Wyznaczono różne typy dobowych zmian stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w rejonie aglomeracji górnośląskiej. Korzystając z algorytmu grupowania metodą k-średnich, utworzono możliwie odmienne skupienia, które przedstawiają uśrednione dobowe zmiany stężeń. Następnie prześledzono okresy występowania poszczególnych typów dobowych zmian stężeń w latach 2001-2003. Badania przeprowadzono na przykładzie stężeń SO2 i PM10. Zaobserwowano, że otrzymane krzywe dobowych zmian stężeń różnią się zarówno kształtem, jak i przeciętnymi poziomami stężeń w kolejnych sezonach roku
EN
With rapid economic development and industrialization, air pollution is becoming a critical global issue affecting health. Sulfur dioxide and nitrogen oxides are the major contributors to acid rain and the key indicators for evaluating atmospheric pollution. And source intensity and meteorological factors are the main ways to influence the concentrations of sulfur dioxide and nitrogen oxides. Thus, to investigate the specific effects of source intensity, temperature, humidity, wind speed and atmospheric pressure on SO2 and NOx, the path analysis method was used for the model. The results showed that Source intensity significantly affects the concentrations of SO2and NO2. For both NO2 and SO2, the source intensity accounted for around 40%. Meteorological factors have very limited effects on the concentrations of SO2and NO2. The effects of the meteorological factors on air pollutants are specific as differences in material properties. Humidity significantly affects the concentration of SO2while temperature, humidity and wind speed have significantly affected the concentration of NO2.
20
Content available remote Analysis of selected air pollutants in 2015 in the city of Bielsko-Biała (Poland)
63%
EN
The aim of the work is to analyze and assess the degree of air pollution in the city of Bielsko-Biała in 2015 and to indicate the potential negative impact of the elements and chemical compounds present in the air on the human body. The study uses data from the Provincial Inspectorate of Environmental Protection in Katowice, the Bielsko-Biała Office. The analysis covers the major air pollutants occurring in urbanized areas, which include: sulfur dioxide, benzene, benzo(a)pyrene, as well as particulate matter PM10 and particulate matter PM2.5. The analysis of air quality conducted for this study revealed that in 2015 in Bielsko-Biała particulate matter PM2.5 was exceeded by 1.25 μm and benzo(a)pyrene by 4.61 ng.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.