Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TOWS analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem autorów artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania analizy TOWS, będącej odmienną formułą powszechnie znanej, choć nie w całości wykorzystywanej metody SWOT w projektowaniu strategii rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze recepcyjnym. W artykule przedstawiono dualizm metod ze względu na ich komplementarność i substytucyjność. Wskazano także na różnice wynikające z perspektywy postrzegania tych samych grup czynników w zależności od zastosowanej metody. Zaprezentowano utylitarny charakter analizy TOWS, która w połączeniu z analizą SWOT umożliwia dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu strategii.(abstrakt autora)
EN
The objective of the authors of this paper is to present the possibility of application of TOWS analysis which is based on a formula different from the commonly known, although not fully used, SWOT method, in tourism and recreation strategy planning in the hosting area. The article presents the duality of the methods due to their complementary and substitution character. The authors also indicate to differences resulting from the perspective of perception of the same groups of factors depending on the applied method. The utilitarian character of TOWS analysis is presented, which combined with SWOT analysis makes it possible to choose the appropriate variant of the strategy.(author's abstract)
EN
This paper presents the concept of a systemic approach in teaching the fundamentals of strategic management. Basing on the traditional typologies of organizations strategies the general map of strategies was proposed aiming to introduce students to the problems of strategy selection. As the tool for ordering the map of strategies the SWOT/TOWS matrix has been selected. The part of the particular strategies has been taken from typologies of Porter, Bowman and Ansoff. Basing on these typologies two versions of the map of strategies were developed. The first one includes 9 specific strategies and the other - 13. The strategies are grouped into four groups: aggressive strategies, conservative ones, competition ones and recovery ones. The developed maps of strategies allow more flexible analyzing of the strategy selection process and the relationship between them and their evolution. (original abstract)
EN
Real estate management systems differ all over the world. Differences arise from the different history of regions, different cultures and customs. The paper presents information about the real estate management systems in China and Poland, two extremely different countries. The authors have tried to show the differences and similarities between the countries. The research methods that were used to prepare the paper include a TOWS/SWOT analysis and a comparative analysis. (original abstract)
XX
Przedstawiono analizę strategiczną sektora turystyczno- uzdrowiskowego województwa nowosądeckiego, która posłużyła do sformułowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu.
EN
The paper deals with SWOT/TOWS analysis of the recreation and spa sector in the Nowy Sącz region. On the basis of an analysis and assessment of the weak and strong aspects of the sector's internal situation, its chances and the external dangers it faces, as well as synergetic development correlations, strategic directions (kinds of strategies) for its future development as part of the regional economy have been determined.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest wykorzystanie analizy finansowej jako instrumentu wspomagającego ocenę potencjału strategicznego do budowy strategii przedsiębiorstw. Autor przedstawił istotę macierzy TOWS i Boston Consulting Group (BCG). Zwrócił uwagę na stosunkowo małe wykorzystanie analizy finansowej opartej na porównaniach w przestrzeni, uzupełnianej porównaniami w czasie. Wykorzystanie tej zależności pozwala gruntowniej ocenić potencjał przedsiębiorstwa.
EN
The strategic analysis is pointing out the strong and weak points of the organization, and the opportunities and threats flowing from the surroundings. One of the implements supporting this process is calling financial analysis, and it is basing oneself on comparison in the space. It is bringing to us many additional informations about the financial and circumstances situation of the investigated subject related to other subjects. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie doświadczeń praktycznych w zakresie wykorzystania techniki SWQT-TOWS do formułowania niektórych elementów strategii przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
PL
Efektem rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa jest wzrost zainteresowania wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. Szczególna uwaga poświęcana jest jednak energii odnawialnej, podczas gdy znaczenie energii odpadowej jest marginalizowane, co powoduje, że znaczna jej część jest bezproduktywnie odprowadzana do otoczenia. Obecny rozwój techniki pozwala wprawdzie na odzyskiwanie tej formy energii, jednakże brak szerokiej wiedzy na temat racjonalności zastosowania systemów odzysku ciepła odpadowego, szczególnie na etapie indywidualnej konsumpcji energii, wyraźnie ogranicza możliwość ich implementacji. Jednym z nośników energii odpadowej, który może pełnić rolę alternatywnego źródła energii do podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych i usługowych, są ścieki szare. Zawarte w nich ciepło może zostać przekazane do dopływającej wody wodociągowej za pomocą wymienników ciepła o specjalnej konstrukcji. Dostępność stosownych rozwiązań na polskim rynku jest jednak ograniczona, co powoduje potrzebę propagowania takiej formy zrównoważonego gospodarowania energią wśród mieszkańców w celu zwiększenia popytu na te urządzenia. Celem artykułu jest zdefiniowanie oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron systemów odzysku ciepła ze ścieków szarych odprowadzanych z prysznica, jak również potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Jako narzędzie wykorzystano analizę SWOT, która umożliwia precyzyjne uporządkowanie informacji oraz pozwala przedstawić cechy badanego przedsięwzięcia w klarowny dla odbiorcy sposób. Aplikacja otrzymanych wyników badań w proces edukacji prośrodowiskowej przyczyni się do wzrostu stopnia akceptacji dla takich rozwiązań, a w rezultacie także do zwiększenia liczby systemów odzysku ciepła stosowanych przez mieszkańców.
EN
The development of environmental awareness leads to an increased interest in using unconventional energy sources. Special attention is, however, devoted to renewable energy, while the importance of waste energy is marginalized. Consequently, a substantial part of this energy is lost to the environment. Although the current development of technology allows recovery of waste heat, the possibility of the application of heat recovery systems is clearly limited due to the lack of extensive knowledge of such systems. Sources of waste heat include, among others, warm drain water discharged from the shower. The thermal energy contained in the drain water can be transferred to the incoming cold tap water by using special heat exchangers. The availability of Drain Water Heat Recovery (DWHR) units in Poland is, however, limited. Therefore, in order to increase the demand for DWHR systems, it is important to promote such a way of saving energy. The paper defines and analyzes the strengths and weaknesses of DWHR systems, as well as the potential opportunities and threats arising from their use in residential buildings. For this purpose, SWOT analysis has been used, which allows organizing information and presenting it in a clear and logical way. Application of the research results in areas connected with education will contribute to the increase of acceptance of such systems. In result, the number of operating DWHR systems will also increase.
PL
Biogazownie w niniejszym artykule przedstawiono jako niekonwencjonalne źródła gazu. Celem niniejszej pracy jest omówienie zastosowania analizy SWOT i TOWS do oceny inwestycji w biogazownie rolniczo-przemysłowe. Analizę ryzyka oparto na macierzach krzyżowych, które są podstawą strategii inwestycyjnej w biogazownie małej mocy ( do 2 MW). Ocenę opłacalności inwestycji wykonano również na podstawie wskaźników ekonomicznych NPV, IRR i SBPT.
EN
Biogas plants are presented as unconventional sources of gas. The purpose of this paper is to discuss the use of SWOT and TOWS analysis to evaluate investments in agricultural and in¬dustrial biogas plants. The risk analysis is based on cross matrixes these are the basis of the investment strategy in biogas plants low power (up to 2 MW). The evaluation of the profitability of investments has been also calculated on the basis of economic factors: NPV, IRR and SBPT.
XX
Morski port w Gdańsku, będący podmiotem o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki narodowej, odgrywa również znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, łączącego kraje skandynawskie z południowo-wschodnią Europą. Aktualnie podmiot ten utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera wśród polskich portów pod względem obsłużonej masy ładunkowej. Aby tę pozycję zachować, spotęgować dalszy dynamiczny rozwój i utrzymać przewagę konkurencyjną w rejonie południowego Bałtyku istotne jest wyznaczenie rodzaju strategii w konfiguracji otoczenie-organizacja, która będzie najbardziej efektywna dla analizowanego podmiotu. Za główny cel pracy postawiono sobie zatem zidentyfikowanie właściwej strategii rozwoju Portu Gdańsk położonego w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy i będącego ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zadanie to zrealizowano posługując się algorytmem przeprowadzania diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o analizę TOWS/SWOT. Wyznaczona w pracy strategia jest zdaniem autorki najbardziej pożądanym kierunkiem działania morskiego Portu Gdańsk i z pewnością umożliwi mu utrzymanie pozycji jednego z ważniejszych portów sieci TEN-T (ang. Trans-European Transport Networks) w tym rejonie Europy.(abstrakt oryginalny)
EN
Being a crucial entity for Polish national economy, the sea Port of Gdańsk also plays a significant role as a link in the Pan-European Transport Corridor VI, joining the Scandinavian countries with South-Eastern Europe. At present, this economic entity holds the position of the leader among other Polish ports in terms of the volume of handled cargo. To maintain this position, to enhance further dynamic development and to retain the competitive advantage in the southern area of the Baltic Sea, it is essential to define the type of strategy in terms of the environment- organisation configuration, which shall be most efficient for the discussed entity. The main objective of this article is to identify a proper strategy of development for the Port of Gdańsk which is located in the fastest developing region of Europe, being an important international communication hub. The task has been with the use of an algorithm applied to provide a diagnosis of the situation of the entity, based on the TOWS/SWOT analysis. In the Author's opinion, the strategy defined in the article comes as the most desirable direction towards which the operations of the sea Port of Gdańsk should be oriented. It shall also allow this entity to maintain the position of one of the most important ports in the TEN-T (Trans-European Transport Networks) system in this European region.(original abstract)
XX
Wstęp: Głównym celem tego artykułu jest pokazanie rankingu szans dla wdrożenia koncepcji omnichannel wraz z metodologią analizy. Badane szanse uzyskano z analizy SWOT/TOWS. Natomiast do opracowania rankingu szans zastosowano metodę Thurstone'a. Analiza SWOT/TOWS jest jedną z najbardziej podstawowych metod analitycznych. Wynik tej analizy wskazuje jedynie ogólną strategię, jaką powinno obrać przedsiębiorstwo. Na podstawie poprzednich doświadczeń autorów w stosowaniu SWOT/TOWS można stwierdzić, że analiza zwykle nie wystarcza do podjęcia trafnej decyzji. Brakuje informacji o tym, jakie szanse należy wykorzystać lub jakie zagrożenia należy ograniczać w pierwszej kolejności podczas wdrażaniu wybranej strategii. W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia strategii wyznaczonej przez analizę SWOT/TOWS przez przedsiębiorstwo należy przeprowadzić dalsze analizy korzystając z różnych metod. Metody: Autorzy tego artykułu chcieliby pokazać, w jaki sposób podejmowanie decyzji w logistyce może być bardziej efektywne przy użyciu metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS. Metoda Thurstone'a posłużyła do wzbogacenia analizy SWOT/TOWS. Wyniki: Rezultatem artykułu jest posortowana i pogrupowana lista szans od najbardziej do najmniej kluczowych. Zastosowanie metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS dostarcza pełniejszy zestaw danych do wykorzystania w procesie decyzyjnym we wdrażaniu koncepcji omnichannel. Wnioski: Przedstawiona metodyka podejmowania decyzji we wdrażaniu koncepcji omnichannel daje menedżerom więcej informacji niż stosowanie każdej analizy osobno. Główną zaletą korzystania z obu analiz jest zmniejszenie zwiększenie szans udanego wdrożenia, dzięki uzyskaniu listy szans wraz z ich rangą, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji o sposobie realizacji koncepcji omnichannel. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The paper is devoted to implementation of the omnichannel concept using the ranking of opportunities. Opportunities were obtained from a SWOT/TOWS analysis and Thurstone's method is used for ranking. The SWOT/TOWS analysis is one of the most basic analytical methods and the result of this analysis indicates a general strategy. Based upon previous authors' experiences in using SWOT/TOWS, we can conclude that this analysis is often insufficient for decisions to be taken, as it lacks information on what factors should be prioritized over others in implementing the chosen strategy. Further analysis is required to confirm the next steps should be in implementing corporate strategy, and this analysis is performed using different methods. Methods: Based on the previously developed SWOT/TOWS analysis, the authors created an algorithm for making decisions in logistics in terms of implementing the concept of omnichannel. In the methodology, an algorithm merging SWOT/TOWS analysis with Thurstone's method is presented. The results of this paper show how making decisions in logistics can be more accurate using Thurstone's method in conjunction with SWOT/TOWS analysis. Thurstone's method is used to sort all factors in implementing the omnichannel concept. Results: A grouped list of opportunities from the most critical to the least crucial correspond with the present state of the market. Using Thurstone's method together with SWOT/TOWS analysis will result in a more complete set of data to use in the decision-making process in implementing the omnichannel concept. Combining the results of the two analyses creates a methodology for ranking opportunities for implementing the omnichannel concept. Conclusions: The method for making decisions in implementing the omnichannel concept presented here gives more information for managers than using each of these analysis separately. The main advantage of using both analyses is that risk is reduced during implementation and a list of factors is produced that can be used in the following decisions. (original abstract)
XX
Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: strengths - silne strony, weaknesses - słabości, opportunities - okazje, threats - zagrożenia. Jest najpopularniejszą metodą z zakresu analizy strategicznej, pozwalającą zbadać zarówno potencjał przedsiębiorstwa, jaki i jego pozycję w otoczeniu (jego silne i słabe strony na tle szans i zagrożeń ze strony środowiska). Bardziej skomplikowany wariant analizy SWOT pomaga w sformułowaniu podstawowych założeń strategii i wytyczenia kierunków rozwoju firmy. Autorka opisała istotę oraz podstawowe rodzaje analizy SWOT. Na koniec przedstawiła możliwości wykorzystania tej analizy zarówno na potrzeby benchmarkingu, jak i przy wyborze najlepszej spośród kilku możliwych strategii działania firmy.
EN
The basic instrument for formulating the company's marketing strategy is the strategic analysis. It is a set of tools for diagnosis of the firm's potential and environment. The most popular tool is SWOT analysis. It takes into consideration four groups of factors: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strengths: these are positive internal factors within the business that will contribute to the accomplishment of planned objectives. Examples might include market position, brand recognition, strong cash position or experienced management. Weaknesses: these are negative internal factors within the business that may impede the accomplishment of planned objectives. Typical examples are the antitheses of above, including lack of market position, no brand recognition, poor cash position or inexperienced management. Opportunities: these are positive external the company might be able to utilize to accomplish its objectives. Examples might include a possible greater that projected market growth, a potential alliance with a very good firm or unforeseen drop in raw materials costs. Threats: these are negative external factors that might inhibit reaching planned objectives. Examples might include an aggressive new competitor, an economic recession or products made obsolete by new technology. The paper present several kinds of building the SWOT analysis. It may be a very simple method, which consists only in identifying these four group of factors, but it also may be a very difficulty and complex analysis, which set the factors each against another. The complex SWOT lets to choose the right strategy. (original abstract)
XX
Kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest metoda łącząca zarówno analizę wnętrza jak i otoczenia, w którym firma działa. Autor podejmuje się analizy wszystkich czynników które wpływają na odpowiedni kierunek rozwoju firmy. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest omówienie wpływu uwarunkowań jakościowych na efektywność ekonomiczną organizacji. Przykłady zaczerpnięto z doświadczeń praktycznych i dotyczą one: metodyki analizy SWOT i TOWS, pojęć i kategorii związanych z celami, metodyki analizowania celów oraz opisu stanowiska organizacyjnego. W opracowaniu uzasadniono wpływ wybranych aspektów jakościowych na efektywność zarządzania, a także różne niedostatki odnoszące się do wybranych przykładów. Wskazano także propozycje niektórych rozwiązań oparte na własnych doświadczeniach.(abstrakt oryginalny)
PL
Niniejszy artykuł ilustruje zastosowanie metod SWOT i TOWS do analizy wybranych aspektów funkcjonowania rynku energetyki rozproszonej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Strategia ma wspierać realizację celów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 02.02.2021 r. dokumentu strategicznego Polityka energetyczna Polski 2040, wdrażającego politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej na terenie Polski. Jednym z głównych założeń tej polityki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Służy temu wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych stymulujących osiąganie kolejnych efektów w najbliższych dziesięcioleciach. Realizacja celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. jest kluczowa dla transformacji gospodarki energetycznej w niskoemisyjną.
EN
This paper illustrates the application of the SWOT and TOWS methods to analyse selected aspects of distributed energy market functioning for the purpose of developing a Strategy for Development of Distributed Energy in Poland. The strategy is to support the implementation of the objectives of the strategic document Energy Policy of Poland 2040 adopted by the Council of Ministers on 02.02.2021, which implements the European Union climate and energy policy in Poland. One of the main assumptions of this policy is to achieve climate neutrality in the EU by 2050. Achievement of the EU climate and energy targets for 2030 is crucial for the energy transition to a low-carbon economy.
XX
Celem artykułu jest analiza założeń teoretycznych, zasad metodycznych i zakresu strategicznej diagnozy gospodarki regionalnej. Przedstawiono główne elementy strategii rozwoju regionalnego i procedurę jej budowy, oraz elementy diagnozy gospodarki regionu tj. analizę problemów, działalności i zasobów. Następnie omówiono metodykę strategicznej diagnozy gospodarki regionalnej - zastosowanie podstawowych metod analizy strategicznej tj. analizy SWOT i TOWS.
EN
The aim of the paper is to present theoretical and methodical assumptions and the subject-matter of the strategic diagnosis of the regional economy under the conditions of promarket transformation. The idea of the development strategy of a region and the specificity of the strategic diagnosis of the regional economy are discussed. It is suggested to adapt the methodology of strategic planning - SWOT for diagnosing the regional economy. The combination of strategic planning and classical diagnosis of the regional economy makes a new quality that is especially helpful at the time of economy transformations. According to that new methodology the criteria of primary and supplementary delimitations as well as of those subject to economic and social functions of a region are discussed and the essentials of the strategic diagnosis of the regional economy are presented.(original abstract)
PL
Obserwowany współcześnie dynamiczny rozwój sektorów budownictwa i transportu powoduje sukcesywne zwiększanie się udziału powierzchni utwardzonych w całkowitej powierzchni zlewni. Następstwem tego procesu jest wzrost ilości wód deszczowych ujmowanych w systemy kanalizacji krytej i odprowadzanych do odbiornika, co skutkuje częstym przeciążaniem istniejących kolektorów kanalizacyjnych oraz pogorszeniem stanu rzek. Zapobieganie tym zjawiskom jest możliwe tylko w przypadku stosowania zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opadowych, do których zaliczane są między innymi systemy infiltracyjne. Możliwości aplikacji urządzeń rozsączających wody deszczowe są jednak uzależnione od szeregu czynników, takich jak warunki gruntowo-wodne czy charakterystyka ilościowa i jakościowa odprowadzanego do gruntu medium. W celu określenia strategii rozwoju systemów przeznaczonych do infiltracji wód opadowych przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron tych systemów, jak również potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z ich implementacji na terenie osiedli mieszkaniowych. Jako narzędzie wykorzystano analizę SWOT/TOWS, będącą jedną z metod planowania strategicznego. Przeprowadzone badania wskazują na duży potencjał rozpatrywanych systemów, który wynika ze sprzyjających ich rozwojowi szans, co powoduje potrzebę możliwie największego wykorzystania tych szans przy pomocy mocnych stron systemów infiltracyjnych. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak podjęcie działań ukierunkowanych na osłabienie wad systemów infiltracyjnych oraz rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż tylko kompleksowe podejście do kwestii rozsączania wód deszczowych pozwoli w pełni wykorzystać atuty urządzeń infiltracyjnych.
EN
The rapid development of the construction and transport sectors is the cause of the growing share of impermeable surfaces in the total catchment area. The consequence of this process is the significant increase in the amount of stormwater runoff, often resulting in the hydraulic overload of sewer systems as well as the deterioration of rivers. In order to prevent these unfavorable phenomena, sustainable drainage systems, including stormwater infiltration structures, should be used. The possibility of infiltration systems application is, however, dependent on a number of factors such as the position of groundwater table, the soil filtration coefficient and the quality and quantity of stormwater. For this reason, SWOT/TOWS analysis has been used to recognize the strengths and weaknesses of stormwater infiltration systems as well as the opportunities and threats arising from their use in residential areas. Moreover, the development strategy of these systems has been identified. The obtained analysis results, which are presented in this paper, indicate that stormwater infiltration into the ground can be a preferred alternative to its discharging to the receiving water body. It is, therefore, essential to minimize the weaknesses of stormwater infiltration systems and also use their strengths to take advantage of the potential opportunities.
XX
Rozwój przedsiębiorstw budowlanych i ich konkurencyjność sprzyjają doskonaleniu branży budowlanej oraz krajowej gospodarki. Sektor usług budowlanych w Polsce generuje bowiem blisko 8% PKB i przyczynia się do powstania 6% miejsc pracy. Czynnikiem decydującym o rozwoju i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych jest umiejętność wykreowania oryginalnej koncepcji na funkcjonowanie organizacji i przekształcenie jej w sprecyzowane plany i programy działań a następnie skuteczne ich wdrożenie. Takie podejście nawiązuje bezpośrednio do zagadnień zarządzania strategicznego. Celem badań jest ocena konkurencyjności wybranych dużych przedsiębiorstw budowlanych, dla których określono zbiór kluczowych czynników sukcesu. Dla przedsiębiorstwa o najniższej ocenie, na bazie analizy SWOT7TOWS, zaproponowano najlepszy w istniejących warunkach typ strategii oraz cele - główny i szczegółowe - umożlwiające przedsiębiorstwu osiągnięcie zdolności konkurowania. W ramach strategicznego planu rozwoju rozważano sposoby osiągnięcia zamierzonych rezultatów i działania niezbędne dla realizacji celów.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of construction companies and their competitiveness contribute to the improvement of the whole construction industry and the national economy. The building services sector generates directly almost 8% of GDP and contributes to the creation of 6% of worksites. The decisive factor for the development and competitiveness of construction companies is the ability to create original concept for the functioning of the organization and transform it into specific plans and action programs. This approach refers directly to the issues of strategic management. The aim of this article is to prepare a strategic development plan for the large construction company. Study focuses on the key success factors as a basis for comparison of companies, choose to analyze the weakest organization, for which the proposed development plan achieves maximum efficiency, and identifying its strengths and weaknesses. Using the method of SWOT/TOWS the optimal type of strategy in the relevant conditions and goals - main and detailed - enabling the company to achieve the ability to compete, were determined. As part of the strategic development plan ways to achieve the intended results and the needed expenditures to realise the objectives were considered.(original abstract)
XX
Porty morskie stanowią istotne ogniwa w lądowo - morskich łańcuchach dostaw zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i militarnym. Pełnią role miasto i regionotwórcze oraz ze względu na posiadaną infrastrukturę stanowią uzupełnienie i wsparcie dla wojskowego systemu logistycznego sił morskich. Dlatego też istotnym elementem jest zdefiniowanie ich strategii rozwoju i funkcjonowania zarówno w wymiarze zarządzania jak i obronności. Opracowanie prezentuje zastosowanie analizy SWOT/TOWS w celu określenia pożądanych strategii normatywnych rozwoju dla badanego obiektu, tj. Zespołu Portów Morskich Szczecin - Świnoujście w wyżej wymienionych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises an important issue which is the status of sea ports in the land and maritime chains of supply considered within the commercial and military aspects. That is why the key element is to identify the development strategy of the sea port under consideration from the management and defense perspectives. The analysis SWOT/TOWS has been implemented to resolve the problem. As the result of the analysis, the required normative strategies have been established to manage and develop the sea port under research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.