Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 649

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filozofia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Artykuł jest próbą prezentacji tez ekologii głębokiej oraz jej związku z doktrynami religijnymi, a zwłaszcza z chrześcijaństwem. W odniesieniu do tego ostatniego, autor wskazuje na niektóre możliwości realizacji programu ekologii głębokiej w oparciu o etykę neotomistyczną.
EN
The paper is an attempt to present the principles of profound ecology and its relation with religious doctrines, especially the Christian one. Referring to the Christianity the author indicated some possibilities of follow the profound ecology programme based on Neo-Thomist ethics.
3
Content available Z problematyki argumentacji filozoficznej
84%
EN
Characteristic of philosophical inquiry is obligation to argumentation. The goal of argumentation is to give a support for thesis. To achieve the goal philosopher utilises multitude types of arguments. In area of philosophy scholar try to solve certain problem and in the attempt to solve problem reasoned argument (and analysis) plays crucial part. The aim of this paper is to describe and critically examine two types of philosophical arguments: argumentum ad absurdum and pragmatic argument.
4
Content available remote Filozofia w strunach
84%
PL
Teoria strun jest współcześnie traktowana jako jedna z możliwości skonstruowania spójnego formalizmu matematycznego, unifikującego fizykę cząstek i oddziaływań. Teoria ta spotyka się jednak z rosnącą falą krytyki, głównie ze względu na brak swojego eksperymentalnego potwierdzenia. Analiza tej rzekomej porażki wymaga zatem nie tylko ponownego rozważenia fizycznych podstaw teorii, ale również zbadania jej filozoficznych, to jest metodologicznych, ontologicznych oraz epistemologicznych założeń. Niniejsze skrótowe studium podejmuje kwestię prześledzenia natury unifikacyjnych mechanizmów, jakim teoria strun podlega zwłaszcza w porównaniu ze sprawdzonym schematem unifikacyjnym ogólnej teorii względności. Okazuje się bowiem, iż w teorii strun odchodzi się od ścisłej relacji pomiędzy jej formalizmem a fizyczną ideą, wokół której unifikacja miałaby się skupiać. O ile pomysł zastąpienia cząstek punktowych jednowymiarowymi strunami mógłby na miano takiej idei zasługiwać, czysto matematyczne kryteria takie jak renormalizowalność w dużej mierze wyznaczają kierunek rozwoju strun. Teoretycy strun wydają się jednak być świadomymi braku niezależności teorii strun od geometrii czasoprzestrzeni oraz konieczności skompaktyfikowania jej dodatkowych wymiarów, co ma szansę nastąpić w przyszłej teorii M.
EN
The string theory is presently considered as a candidate for a viable theoretical framework towards a unified physical description of particles and forces. It has been recently a subject of growing criticism, however, mainly due to the lack of the theory's empirical verification. The analysis of this apparent failure demands not only to reconsider its physical foundations but to take into account factors of philosophical, that is, methodological, ontological and epistemological nature as well. This short study aims at the survey of the precise nature of the unification mechanisms that are operative within the string theory in comparison with such a successful paradigm as that of the general theory of relativity. It turns out that the unification pattern of the string theory no longer maintains the strict relation between the formalism and a physical idea that is the focal point of unification. Although the very idea of a one dimensional string rather than a point-like particle may be attractive in this regard, purely mathematical criteria such as that of renormalizability influence the development of the string theory to a substantial degree. String theorists seem to be aware of the lack of the theory's background independence as well as the need to compactify extra space-time dimensions that are hoped to be alleviated in the future M-theory.
8
Content available remote Notatki chaotyczne. Cz. 20. Filozofia a chemia
67%
PL
Omówienie książki: Monika Stasiuk, Tomasz Baran, Na krawędzi. Między psychozą a filozofią,Warszawa, Difin 2015
EN
The article relates to the evolution of pragmatism assumptions in the context of John Dewey’s education concept, in the premises of which the author notices numerous contradictions. One of the main assumptions of John Dewey’s education concept expressed in a question what to do does not meet the requirements of practical and pragmatical knowledge. It is merely useful knowledge. The influence of pragmatism, as an education concept, on social life and its development depends on results of deontolog-ical nature. Due to adopted criteria assessing the influence of pragmatism on social life and its development, it is not possible to evaluate the influence that pragmatism exerts on social life and its development due to the lack of coherence. Nevertheless, it does not disqualify Dewey’s pragmatism as an idea.
13
Content available Gdzieś pomiędzy nauką a filozofią
67%
PL
Recenzja książki: Between Philosophy and Science, red. Michał Heller, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2012, ss. 255.
PL
Wisdom is foresight. Philosophical thought of Seneca the Younger about the virtue of prudentia One of the most important themes in the literary legacy of Seneca, a Roman stoic philosopher and tutor of young Nero, is the science on virtues. Withing its aretology there is the virtue of prudence, prudentia, whose definition is: facienda providere. By way of example, we may understand it as predicting the effects of, for instance, enacting a specific law. The virtue of prudentia refers also to proper counseling, actually in different situations: prudentia suaserit; it recommends to make good use of present times, to care for the future, think and deliberate. To live prudently means to live for the moment, to take advantage of our life time of in a good way.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na zachodzące relacje między rzeczywistością poznawaną empirycznie (naturalną) a światem wirtualnym. Z tej racji, najpierw zostanie scharakteryzowana rzeczywistość w kontekście koncepcji przyrodniczych i filozoficznych. Wiedza dotycząca otaczającej nas rzeczywistości materialnej jest przedmiotem badań nauk szczegółowych. Zmienia się ona wraz z ich postępem. Te zmiany mają również wpływ na tworzone koncepcje filozoficzne rzeczywistości, lecz niezmienne w swej zasadniczej wymowie są poglądy idealistyczne i realistyczne. Z tej też racji zostaną one przybliżone. Następnie zostanie podjęta próba określenia pojęcia świata wirtualnego, wskazania na istotne jego cechy oraz przykłady realizacji. Uwypuklenie tych dwu typów rzeczywistości: empirycznej (naturalnej) i wirtualnej (sztucznej) będzie podstawą do uchwycenia związków zachodzących między nimi oraz podjęcia próby wyjaśnienia fenomenu, jakim jest dynamiczny rozwój rzeczywistości wirtualnej.
PL
Ograniczając dostępne środki osłabiamy się, ale jeśli mimo to osiągniemy cel, okazujemy siłę – taką siłę, która inaczej pozostałaby utajona. Tak jest ze wspinaczką klasyczną, tak bywa z matematyką. Pierwsze przykłady są w Biblii: Tora przedstawia historię Jakuba i Ezawa: siła tego drugiego ustępuje przed słabością pierwszego. Jednak potem pokazana jest siła fizyczna Jakuba; zatem najwyraźniej to jego misja wymaga samoograniczenia. Prawdziwa, czyli niewymuszona, walka zgodna z ideałem non-violence jest niezwykle trudna. Miał tego świadomość nawet jej najbardziej znany propagator – Gandhi. Na ograniczenia tego ideału w odniesieniu do sytuacji Żydów wskazywał mu Martin Buber, skądinąd radykalny zwolennik rozwiązań bezprzemocowych. Warto je stosować, gdy tylko jest to możliwe. Aby słabość była głównym źródłem siły, musi nastąpić nowa epoka – epoka mesjańska.
EN
By limiting available measures we render ourselves weaker, but if we attain our goal then we demonstrate strength – the sort that would otherwise remain concealed. This is the case in classical mountain climbing and mathematics. First examples are to found in the Bible: the Torah tells the story of Jacob and Esau: the strength of the latter gives way to the weakness of the former. Nonetheless, subsequently Jacob’s strength is demonstrated; obviously, his mission calls for self-restriction. True, an unconstrained battle waged in accordance with the ideal of non-violence is extremely difficult. Even Ghandi, its most renowned propagator, was well of aware of this fact. The limitation of this ideal in relation to the situation of the Jews was indicated by Martin Buber, otherwise a radical adherent of non-violence solutions worth applying whenever it is possible. A new epoch - that of messianism - must take place so that weakness could become the prime source of strength.
EN
In the article the author deals with the problem of the actual religious relation. The question that he wishes to answer is: Does the context of personal relations, the communitarian reality of the church, constitute the right milieu for establishing and experiencing the religious relation? This direction of the research is implied by the subtitle articulated in the form of a question: Is the Church necessary for salvation? The subtitle provocatively recalls a well-known axiom of the early Christianity Extra Ecclesiam salus nulla (St Cyprian, Origen). The author is convinced that, to all intents and purposes, nobody can evade the issue of eventual dependence, namely taking the religious relation seriously. The article consists of three points and some supplement – Intermezzo , which, pointing at the Hebrew experience, recalls the second, besides the Greek one, pillar of European culture. The question of religious relation, be clearly voiced or experienced non-reflectively, remains in every case closely linked with developing the sense of religion – this is the first remark. The specificity of Christianity is expressed by the fact that it provides an answer for the sense of religion, that is to the problem of belonging, of religious relation – this is the second observation. The third point will be to understand that the reality of the Church, which is religious sensu stricte and mystically continues the presence of Christ, constitutes a privileged place of and a means for solving the problem of religious relation. The Church itself is not a solution to political, social and economic problems although it provides their peculiar meta-solution. The foregoing standpoint is, with its intent, an opinion of a philosopher and not of a theologian.
PL
Artykuł charakteryzuje główne wątki filozofii Wschodu - przede wszystkim na podstawie taoizmu - dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a światem przyrody oraz podobne treści występujące w filozofii Zachodu. Konfrontacja obydwu tradycji zmierza do wykazania ich różnic, jak również do wskazania na konieczność czerpania z mądrości Wschodu dla kształtowania właściwych relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem na Zachodzie.
EN
The article describes major threads in Eastern philosophy (mainly basing on the Taoism), referring to the relations between the man and the world of nature in comparison to the subjects appearing in Western philosophy. The confrontation of those two traditions is to indicate the differences between them, as well as to prove that using the wisdom of the East in forming proper relations between the man and the environment in West is necessary.
20
Content available Dlaczego chrześcijańska wiara nie jest zabobonem
67%
PL
Recenzja książki: Michał Heller, Tadeusz Pabjan, Stworzenie i początek wszechświata, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 177.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.