Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie wartością – systemowa koncepcja zarządzania
100%
EN
The value-based management concept assumes aware inspiring, undertaking and implementing actions focused on an increase in the value of an enterprise or another entity the functioning of which is connected with permanent strive for the multiplication of its market value. Therefore, it applies to the functioning of enterprises, strategic business units, economic projects and real estate. The concept brings a need for a comprehensive approach via creating a complex systemic structure of management focused on the multiplication of value. For this reason, the value-based management system is of key significance for the effective multiplication of the invested capital value. The article presents the assumptions, the essence and the components and mechanisms of the system functioning as the holistic approach, integrating the static representation with the dynamic (process) representation.
PL
Koncepcja zarządzania wartością zakłada świadome inspirowanie, podejmowanie i wdrażanie działań zorientowanych na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, bądź innego podmiotu z którego funkcjonowaniem związane jest permanentne dążenie do pomnażania jego wartości rynkowej. Znajduje ona w związku z tym swoje zastosowanie w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw, strategicznych jednostek biznesu, projektów ekonomicznych oraz nieruchomości. Koncepcja ta rodzi potrzebę kompleksowego podejścia poprzez stworzenie złożonej systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości. Z tego też powodu kluczowego znaczenia dla efektywnego pomnażania wartości inwestowanego kapitału ma system zarządzania wartością. Artykuł prezentuje założenia, istotę oraz składniki i mechanizmy funkcjonowania tego systemu, jako holistycznego podejścia, integrującego ujęcie statyczne z ujęciem dynamicznym (procesowym).
2
100%
PL
Powstanie prowartościowego paradygmatu w zarządzaniu, oraz wzrost znaczenia orientacji na wartość, zrodziły szereg implikacji dla współczesnej teorii przedsiębiorstwa. Odnosi się to do problemu formułowania i hierarchizowania jego celów, zwiększenia roli pozamaterialnych zasobów jako determinanty konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa, jak również oddziaływania imperatywu kreowania wartości na ewoluowanie kategorii przedsiębiorstwa rozpatrywanej z perspektywy różnych jego modeli. Rezultatem tego jest także ewoluowanie poszczególnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem implikowane przez imperatyw kreowania jego wartości.
3
Content available remote Kategoria wartości w wycenie biznesowej
100%
EN
As a universal category, value integrates in its content scientific complexity consolidated by the research conducted in the scope of practically all scientific disciplines with the pragmatics of everyday experiences. Economic bases for understanding and using the category of value were created by the classical economics theory, the output of which constitutes a contemporary foundation for macro- and micro-economic analysis of management process. The micro-economic aspect of the value category use is related to its broad use in the sphere of business. The considerations included in this article show the category of value from the perspective of its use in the management process, in the accounting system and within the framework of the problems of enterprise and real estate valuation.
PL
Wartość jako uniwersalna kategoria integruje w swojej treści naukową złożoność, ugruntowaną badaniami prowadzonymi w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, z pragmatyką codziennych doświadczeń. Ekonomiczne podstawy rozumienia i wykorzystania kategorii wartości stworzyła teoria ekonomii klasycznej, której dorobek stanowi współcześnie fundament dla makro- i mikroekonomicznej analizy procesu gospodarowania. Mikroekonomiczny aspekt wykorzystania kategorii wartości związany jest z jej szerokim wykorzystanie w sferze biznesu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule ukazują kategorię wartości z perspektywy jej wykorzystania w ramach procesu zarządzania, w systemie rachunkowości oraz w obrębie problematyki wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości.
EN
The maximisation of market value is the basic financial goal of the enterprise. Separation of ownership and management and domination of ownership structures of enterprises by institutional investors have also revealed the need for the search for new concepts of management which in the existing internal and external conditions would favour the growth of the effectiveness of enterprise value creation owing to the proper integration of the goals of owners and managers. The result is the concept of value based management which has also contributed to the development of enterprise effectiveness measures, enriching them with market measures. Nearly 30-year experiences related to the value based management concept have also shown that its improper use may be the source of numerous threats which may also result in the occurrence of the risk of enterprise bankruptcy, and thus the risk for the enterprise that it will not be able to implement its immanent goal which is survival and the continuation of activities. It proves the purposefulness of conducting an analysis of enterprise value creation in connection with an analysis of the risk of its bankruptcy, based on the use of discriminant models. The paper is based on the analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of effectiveness measures and discriminant models in relation to selected companies of the construction sector in Poland.
PL
Maksymalizacja wartości rynkowej stanowi podstawowy finansowy cel przedsiębiorstwa. Rozdzielenie własności i zarządzania oraz zdominowanie struktur własnościowych przedsiębiorstw przez inwestorów instytucjonalnych ujawniły także potrzebę poszukiwania nowych koncepcji zarządzania, które w istniejących uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjałyby wzrostowi efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa dzięki właściwemu zintegrowaniu celów właścicieli i menedżerów. Rezultatem tego jest koncepcja zarządzania wartością (value based management), która przyczyniła się także do rozwoju mierników efektywności przedsiębiorstwa, wzbogacając je o mierniki rynkowe. Blisko 30-letnie już doświadczenia związane z koncepcją zarządzania wartością ukazały równocześnie, iż niewłaściwe jej wykorzystanie może być źródłem wielu zagrożeń, które skutkować mogą także pojawieniem się ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa, a tym samym ryzyka niemożności realizacji przez przedsiębiorstwo jego immanentnego celu jakim jest przetrwanie i kontynuacja działalności. Dowodzi to celowości prowadzenia analizy efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa w powiązaniu z analizą ryzyka jego bankructwa, opartą na wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych. Artykuł został oparty na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce.
EN
Foreign investment is a special form of international capital turnover. In its eff ect not only the transfer of funds, innovations, intellectual capital, but also the transfer of specific investment goods takes place. It is asset investment which should serve the establishment of permanent international contacts between the countries of exchange. It builds permanent economic relations based on property placement, which inclines international entities to seek business safety. At the same time, it exerts strong but both positive and negative influence on the development of the socio-economic system. The paper presents the essence of foreign investment, analyses its localisation factors and effects with special consideration of the influence on the development of the socio-economic system in Poland.
PL
Inwestycje zagraniczne stanowią szczególną formę międzynarodowego obrotu kapitału. W jego efekcie następuje nie tylko transfer środków pieniężnych, innowacji, kapitału intelektualnego, ale również transfer konkretnych dóbr inwestycyjnych. Są to inwestycje o charakterze majątkowym, które powinny służyć nawiązywaniu stałych kontaktów międzynarodowych między państwami wymiany. Budują trwałe związki gospodarcze oparte na lokowaniu własności, co skłania podmioty międzynarodowe do zabiegania o bezpieczeństwo biznesowe. Jednocześnie wywierają silny, lecz zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój systemu społeczno-gospodarczego. W artykule przedstawiono istotę inwestycji zagranicznych, dokonano analizy ich czynników lokalizacyjnych oraz skutków, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na rozwój systemu społeczno-gospodarczego w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.