Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 384

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fundusze inwestycyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Performance Persistence of Equity Funds in Hungary
100%
EN
This study examines the phenomenon of performance persistence of equity funds in Hungary in two time perspectives: 1-year and 6-month perspectives. The empirical results confirm the occurrence of performance dependence in consecutive periods. There is also a strong evidence of short-term persistence in the total horizon of the study (from the beginning of 2000 to the end of 2009), and in several sub-periods. The 1-year persistence was also found in the tested sample and, in general, depended on the measure applied. Furthermore, I observed performance reversal, which can be partly explained by trend changes in the financial markets. The persistence of equity funds performance in Hungary is shaped by market factors rather than the diversity of managerial characteristics. (original abstract)
|
1999
|
nr nr 3
40-41
XX
Fundusze są produktem dla inwestorów akceptujących relacje ryzyko/dochód stwarzane przez rynek, na którym wybrany fundusz operuje, nie mając jednak faktycznie możliwości i chęci samodzielnego zarządzania kapitałem.
|
|
nr nr 19
36-37
XX
Artykuł omawia możliwości rozwoju dla funduszy inwestycyjnych w Polsce, dopatrując się ich w nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zmianach zachodzących na rynku kapitałowym oraz w pojawieniu się otwartych funduszy emerytalnych.
|
|
nr nr 43, t. 1
479-486
XX
Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych miał na celu umożliwienie dostępu, w procesie prywatyzacji, jak największej liczby obywateli do części majątku narodowego, przy jednoczesnej restrukturyzacji spółek objętych programem. Szybka i efektywna prywatyzacja przy stosunkowo niekorzystnych uwarunkowaniach zewnętrznych miała służyć budowaniu lepszych fundamentów mikroekonomicznych polskiej gospodarki i tworzeniu przesłanek dla trwałego wzrostu gospodarczego. Mimo oparcia wszystkich NFI na tej samej ustawie, pierwszy rok ich funkcjonowania był zarazem ostatnim, w którym większość zadań funduszy miała charakter uniwersalny. Począwszy od roku 1998 fundusze zaczęły realizację odmiennych strategii rozwojowych, co doprowadziło do zróżnicowania metod zarządzania jak i samych NFI. (fragment tekstu)
EN
In this paper there are presented general problems of mergers and acquisitions of enterprises functioning in the National Investment Funds (NFI). The aims witch NFI had to realize forced them to make acquiring-selling transactions, which were not always successful. NFI acquire also other enterprises to create more constant economic relationships. In the article is pointed out that there is general tendency of transforming NFI into different funds, like investment funds or capital funds. (original abstract)
5
Content available remote Actual Rate of the Management Fee in Mutual Funds of Different Styles
80%
|
|
tom 17
|
nr nr 4
969-1014
EN
Research background: Exponential growth of passive mutual funds after 2007-2008 global financial crisis put pressure on active fund managers to lower the management fees. The real costs of active fund management are, however, very often higher than the values of management fees reported publicly. Thus it is not easy to decide on the quality of the fund management and estimate the level of management charges optimal for the future fund performance. Purpose of the article: In this study, we propose to utilize an actual rate of the management fee (ARMF) disclosed in the management company financial statements as a measure of the real value of the management costs and investigate its determinants in mutual funds of different styles.Methods: Using a dataset of 21,618 monthly observations for 500 mutual funds from a market of diversified structure and high management fees charged we test the operating model of a mutual fund performance, and derive the formula of a before-fee return with the ARMF as its component. The fund performance is measured by a raw before-fee return and two types of risk-adjusted alphas based on the multifactor model of Carhart (1997) and the fund attributes. Later, using panel data we explain ARMF by mutual fund performance and attributes. We also compare the results to the ones obtained for the total operational cost (TOC) - a value similar to ARMF that is disclosed in mutual fund financial reports.Findings & value added: We find that the proposed ARMF is related more to the size and not to the performance, age or a cash flow of mutual funds. We observe it among all studied fund styles. The largest deviations of the average ARMF are seen in the management companies that belong to the banks' capital groups. The proposed measure of the management fee included in the operating model of a mutual fund performance can be used for any local mutual fund worldwide, and compared with other fund markets of more or less diversified style structures. (original abstract)
|
|
nr nr 4/5
83-91
XX
Fundusze non-UCITS należą do niezharmonizowanych na poziomie UE funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie rynku funduszy niezharmonizowanych w kontekście nowej dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Alternative Investment Fund Managers Directive, dyrektywa AIFM). W pierwszej części artykułu przedstawione zostały różnice pomiędzy zharmonizowanymi i niezharmonizowanymi funduszami inwestycyjnymi w UE, następnie wskazano najważniejsze założenia dyrektywy AIFM oraz jej roli w zwiększaniu przejrzystości i ujednolicaniu rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Kolejna część artykułu dotyczy kształtowania się rynku funduszy non-UCITS na tle całego europejskiego sektora funduszy inwestycyjnych ze szczególnym wskazaniem wybranych, najbardziej elastycznych form alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W ostatniej części, w podsumowaniu, zawarto najważniejsze wnioski płynące z powyższych rozważań. Na potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze materiały i raporty opublikowane przez instytucje międzynarodowe zajmujące się badaniami rynku funduszy inwestycyjnych. Wśród wspomnianych instytucji wymienić należy European Fund and Asset Management Association oraz PriceWaterhouseCoopers. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present European non-UCITS funds market and the main objectives of the Alternative Investment Funds Managers Directive. The AIFM Directive is a new legislation, creating a harmonised set rules for fund management of alternative investment funds in Europe such as hedge funds, pe/vc funds and property funds. To that analysis were used reports and researches published by institutions including European Fund and Asset Management Association and PriceWaterhouseCoopers. (original abstract)
7
Content available remote Efekt "dobrej passy" na rynku funduszy inwestycyjnych
80%
XX
W pracy podjęta została próba analizy efektu "dobrej passy" na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Efekt ten zakłada, że fundusz, który osiągnął w pewnym okresie czasu stopę zwrotu wyższą niż obliczona mediana zwrotów wszystkich funduszy za ten okres, będzie kontynuował swoje wyniki w następnych okresach. Temat jest istotny, bo trwałość wyników osiągniętych przez fundusze inwestycyjne jest tematem o bardzo dużym znaczeniu dla indywidualnych inwestorów, doradców finansowych, jak również instytucji finansowych, które wykorzystują fundusze inwestycyjne jako narzędzie służące do pomnażania majątku klientów. (fragment tekstu)
XX
Wraz ze wzrostem liczby funduszy i coraz większym zróżnicowaniem produktów przez nie oferowanych inwestor ma coraz więcej możliwości takiego ulokowania oszczędności, które będzie najlepiej dostosowane do jego potrzeb. Wybór właściwego funduszu ma ułatwiać klasyfikacja funduszy w określone grupy. Jest wiele takich klasyfikacji. Jednym z najpowszechniej stosowanych kryteriów jest podział funduszy ze względu na strukturę portfela inwestycyjnego. Nie zawsze struktura portfela funduszu jest jednak zgodna z deklarowaną polityką inwestycyjną. W artykule przeprowadzono badanie mające na celu określenie tej zgodności dla 126 funduszy działających na polskim rynku kapitałowym. (fragment tekstu)
EN
Mutual funds operating on die capital market in Poland can be classified basing on classical criteria of decision making process such as: risk and return, published output, investing horizon or simplicity of transactions. Widely known in literature classification of mutual funds is based on the type of investment or on risk measures (estimated linear regressions of returns). W.F. Sharpe proposed classification of funds with respect to styles of investment. The style of investment is a method of investment selected by the fund. It lets allows to group funds in particular type with respect to such characteristics as: the goal of investing plan, type of securities creating portfolio, expected return, level of the risk, size and financial condition of fund, preferences, etc. (original abstract)
9
Content available remote Fundusze inwestycyjne w finansowaniu infrastruktury transportowej
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości oraz specyfiki finansowania rozwoju infrastruktury transportu przez fundusze inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi na ograniczoną objętość materiału autor starał się skoncentrować na najważniejszych wybranych, elementach badanego zagadnienia. (fragment tekstu)
EN
The expansion and maintenance of infrastructure has traditionally been attributed to the States. The systematic increase of the transport needs, however, requires further investment, causes the expand so-called infrastructural financing gap. So, the infrastructure has became the object of interest of investment funds, which are looking for a new targets. The infrastructure investments can take many forms, where the differentiating factors are: financial instruments (equity, debt), investment vehicles (listed, unlisted), investment routes (direct, indirect) as well as project stage, geographic location, revenue source or investment style / strategy. A special position on the market is occupied by the institutional investors, among which the most important are: investment funds, pension funds and insurance companies. These entities are investing in infrastructure directly or by creating infrastructural investment vehicles, like: close or open infrastructure funds, index or debt infrastructure funds, co-investing clubs, alliances or platforms. There is no doubt that the involvement of the infrastructure funds will increase in the future. So, the improvement of quality and quantity of infrastructure and related services should be noticed. At the same time, concentration of the decision-making centers in the framework of funds could lead also to reduction of the market competition. (original abstract)
|
2011
|
tom 43
17-26
XX
Artykuł został poświęcony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach 2004-2010. Dokonano charakterystyki następujących funduszy inwestycyjnych: funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, funduszy parasolowych, funduszy funduszy, funduszy z ochroną kapitału, funduszy podstawowych i powiązanych, funduszy hedingowych, funduszy indeksowych, funduszy sektorowych, funduszy małych i średnich spółek, funduszy z możliwością wyboru metody wyceny jednostek uczestnictwa, funduszy aktywów niepublicznych, funduszy nieruchomości, funduszy sekurytyzacyjnych i funduszy ETF. Wprowadzenie nowych produktów na rynek było możliwe dzięki ustawie o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku. W artykule uwzględniono zalety nowych produktów zarówno dla towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i dla samych uczestników funduszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article was identification and characterization of new investment funds that have been created in Poland in 2004-2010. In article have been made characterization of following investment funds: funds with different categories of units, umbrella funds, funds of funds, capital protected funds, basic and related funds, hedge funds, equity index funds, equity sector funds, equity small and medium cap funds, funds with a choice of method of unit 's valuation, private equity funds, real estate funds, securitization funds and ETF-s funds. Introduction of new products by TFI into the investment funds market was possible thanks Investment Funds Act from 2004. The article included advantages of new products for Investment Funds Companies (TFI) and for the participants of the funds. (original abstract)
XX
Celem artykułu była ocena efektywności nowych funduszy akcji polskich w odniesieniu do pozostałych funduszy akcji polskich. Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają nowych dowodów na istnienie anomalii na rynku funduszy inwestycyjnych akcji polskich. Ponad 60% wszystkich nowych funduszy akcji polskich było efektywnych względem benchmarku w ciągu pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Ponadto ponad 64% nowych efektywnych funduszy osiągnęło najlepsze wyniki z grupy funduszy akcji polskich, tzn. wyniki tych funduszy nie tylko były lepsze od benchmarku, ale także od wyników pozostałych funduszy akcji polskich. Na podkreślenie zasługuje to, że 100% nowo powstałych i efektywnych funduszy było w pierwszej piątce pod względem uzyskanych wyników na rynku funduszy akcji polskich. Nie można jednoznacznie określić przyczyn tego zjawiska, przez co wymaga ono dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is the evaluation of efficiency of Polish equity investment funds including newly raised funds and other domestic equity investment funds. The results of the research give new evidence that there is an anomaly on the Polish equity investment funds market. Over 60% of all newly raised funds (from the group of Polish equity investment funds) were effective in relation to the benchmark during the first 12 months of their business. Moreover over 64% of these founds achieved the highest results on the Polish equity investment funds market, that means their performance was better than performance of other Polish equity investment funds in the same period. It is also interesting that 100% of efficient new Polish equity investment funds were in the first top five in terms of performance. It is difficult to clearly define the cause of this phenomenon, that is why it needs further study.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono definicje skłonności oraz zaproponowano metody umożliwiające pomiar skłonności do ryzyka funduszy inwestycyjnych akcji. Przedstawione w artykule podejście do ryzyka jest zgodne z wynikami licznych eksperymentów dotyczących ryzyka, prowadzonych m.in. przez D. Kahnemana, A. Tversky'ego, czy R. Thalera, których wyniki podważają założenia przyjmowane w tradycyjnej teorii ryzyka. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article was classification of aggressive investment funds according to their propensity to risk. Definitions of the propensity and the prop sity to risk were discussed. Possibilities of measuring of propensities, especially financial institutions' propensities to risk were also presented in this paper, Dependences between the propensity to risk and rate of return were analyzed. (original abstract)
XX
W publikacji zawarto charakterystykę nowych rodzajów funduszy inwestycyjnych, tj. multifunduszy (fund od funds - FoF) i Manager of Managers Funds (MoMF) należących do grupy Multi Manager Funds. Autor wyraża przekonanie, iż dzięki tym nowym instytucjom inwestorzy w Polsce uzyskali dostęp do większej palety usług niż w przypadku inwestowania samodzielnego na giełdzie lub za pośrednictwem klasycznych funduszy otwartych. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper characterises new types of investment funds, i.e. Funds of Funds (FoF) and Managers of Managers Funds (MoMF), which belong to the group of Multi Manager Funds. the author is convinced, that thank to the new institutions, investors in poland gained access to a broader range of services, other than individual stock exchange investments or classic open ended funds. (short original abstract)
|
|
nr nr 7
5-6
XX
W artykule omówiono istniejące w Polsce regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych oraz funkcje i zadania tych funduszy.
|
|
nr nr 11
21-23
XX
Fundusze private equity często określa się w polskiej literaturze mianem funduszy venture capital. Spowodowane jest to problemami z interpretacją pojęć "private equity" oraz "venture capital". Jeszcze w latach 70. "venture capital" oznaczało jakiekolwiek inwestycje w akcje lub udziały firm nie notowanych na rynku publicznym.
|
|
nr nr 2
205-218
XX
Autor charakteryzuje zmiany na rynku kapitałowym w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Zmiany prawne objęły wszystkie części składowe systemu finansowego, system bankowy, system ubezpieczeniowy i emerytalny oraz system obrotu papierami wartościowymi. Następnie szczegółowo omawia zmiany przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych, zamkniętych i mieszanych oraz inne ważne kwestie dotyczące tych funduszy (przejęcia, likwidacja i przekształcenia, przepisy antymonopolowe i karne, obowiązki informacyjne i nadzór).
17
Content available remote Irlandzkie Qualifying Investor Funds
80%
|
|
tom 44
|
nr nr 2
431-441
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów Qualifying Investor Fund (QIF). QIF należy do grupy uregulowanych przez irlandzki organ nadzoru funduszy non-UCITS i jest przeznaczony dla inwestorów kwalifikowanych. Inwestorem kwalifikowanym może być instytucja bądź zamożny inwestor indywidualny, którego kwota zaangażowania w fundusz nie może być mniejsza niż 250 000 EUR. Procedura wydawania zezwolenia na utworzenie QIF nie przekracza 24 godzin. Szeroki wachlarz inwestycji dostępnych w strukturze funduszu sprawia, że jest to najczęściej wykorzystywana forma do tworzenia funduszy inwestycyjnych w obszarze inwestycji alternatywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the most important aspects of Irish Qualifying Investor Fund (QIF). A QIF is a non-UCITS product regulated in Ireland by the Financial Regulator which can be structured as an investment company, unit trust, investment limited partnership or common contractual fund. QIFs have a minimum subscription requirement per investor of EUR 250 000 and can be sold only to qualifying investor individuals with a minimum net worth of EUR 1,25 million or institutions who own or invest on a discretionary basis at least EUR 25 million. The Financial Regulator will authorise a QIF for marketing to investors one business day after the submission of formal approval documents. QIFs structures give promoters the opportunity to use Irish regulated investment vehicles for a complete range of different fund types depending on the requirements of their targeted investors. The absence of investment and borrowing restrictions and 24-hour authorization process means that QIFs are the vehicles which are most frequently used in the alternative investment space - hedge funds, fund of hedge funds, venture capital/private equity, real estate funds, etc - and are a mainstay of the non-UCITS Irish domiciled product offering. (original abstract)
XX
Omówiono badania dotyczące funduszy inwestycyjnych, których celem było określenie dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ponadprzeciętnych, oraz zwróceniem uwagi na efektywność tych funduszy.
XX
Omówiono zmiany regulacyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych dokonane po 2000 roku oraz zwrócono uwagę na tendencje w zakresie rozwoju rynku tego typu funduszy.
XX
Żaden fundusz inwestycyjny nie może funkcjonować na rynku kapitałowym bez wsparcia innych podmiotów. Sprawne działanie i rozwój tego sektora zapewniają: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, depozytariusz, agent transferowy, dystrybutor jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz podmioty zarządzające aktywami funduszy. Funkcjonowaniu tych podmiotów, na przykładzie wszystkich funduszy inwestycyjnych występujących w Polsce, poświęcona jest treść artykułu.
EN
The investment funds can not function correctly on the financial market without other institutions. This article aims at approaching knowledge of these entities. These institutions are: investment companies that establish investment funds; depositary (custodian) banks that keep the investment funds assets; transfer agents that lead investors register; distributors that take part in selling units and certificates of investment funds; institutions that mange investment funds assets. The most important are investment company and depositary bank, their existence is regulated by The Act of Investment Founds dated 28th August 1997. The others take part only in functioning of the investment funds market and have an influence on the development of this market. The author describes basis of functioning of these entities by the example of the Polish Financial Market. Moreover, the author presents institutions that existed in January 2002. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.