Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 471

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Corporation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Decyzja o stopniu i formie zaangażowania w życie społeczne należy do samej organizacji i jest uzależniona od aktualnych celów korporacji, polityki i strategii rozwoju. Jest decyzją o charakterze strategicznym i długookresowym, ponieważ pośrednio przyczynia się do kształtowania się wizerunku firmy oraz determinuje relacje i ich jakość ze wszystkimi interesariuszami. Oznacza to uwzględnienie przez korporacje postulatów społecznej odpowiedzialności w założeniach strategicznych i w strategii rozwoju firmy, a następnie realizacja przyjętych celów we współpracy z otoczeniem. Coraz szersze dobrowolne zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jest wyrazem kształtowania się zupełnie nowego, zmienionego podejścia do kwestii zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Etyczne postępowanie, uczciwość i lojalność wobec partnerów biznesowych, a tym samym finalnych konsumentów stało się jednym z podstawowych aktywów przedsiębiorstwa. Poprzez takie podejście firma zyskuje zaufanie klientów, lojalność pracowników organizacji oraz przyciąga kolejnych inwestorów. Jednak warto zauważyć, iż owa dobrowolność w podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się firmy w życie społeczne jest w istocie rzeczy pozorna. Zmieniająca się rzeczywistość globalnej gospodarki wymusza na przedsiębiorstwach tego typu działania. Dla dalszego rozwoju, ekspansji zagranicznej, maksymalizacji zysków i poszerzania dotychczasowych rynków zbytu przedsiębiorstwo jest niejako zmuszone postępować zgodnie z najnowszymi trendami gospodarki światowej, obserwować zachowania innych konkurencyjnych podmiotów i szanować decyzje państw i organizacji międzynarodowych dotyczące sposobu prowadzenia działalności. (fragment tekstu)
XX
W pracy dokonano przeglądu podstawowych koncepcji teoretycznych nadzoru korporacyjnego oraz przeprowadzono wstępną analizę związków pomiędzy tymi koncepcjami a podejściem normatywnym (prawnym i regulacyjnym).
EN
The theory of incomplete contracts and the concepts that refer to it - agency theory, the legal-economic approach and the approach aimed at preventing abuses of control (supervision) - constitute the theoretical basis for deliberations on corporate governance. In all of these approaches, the importance of the relationships between economic mechanisms and legal instruments are emphasised. Relationships between theoretical concepts of corporate governance and the normative approach encompassing the legal approach and the regulatory approach are, on the other hand, insufficiently taken into account either in economic practice or in theoretical works published in Poland. The purpose of this article is to review the basic theoretical concepts of corporate governance as well as to conduct an initial analysis of the relationships between these concepts and normative approaches - the legal approach and the regulatory approach. As an illustration of these relationships, the author presents selected examples of the regulatory problems that arise in corporate governance systems in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie podobieństw i różnic społecznych filozofii korporacji oraz połączenie ich z systemami nadzoru korporacyjnego, występującymi we współczesnych narodowych regulacjach i praktyce korporacyjnej. Autorzy omawiają trzy koncepcje korporacji: kontraktualną, społeczną i koncesjonalną oraz dwa zasadnicze modele nadzoru korporacyjnego: rynkowy i sieciowy.
EN
The purpose of the article is to discuss social similarities and differences of corporations' philosophy as well as their connections with the systems of corporate governance occurring in present state regulations and corporate practice. The authors discuss contractual, communitaire and concessionary conceptions of corporations together with market and net corporate governance models that are two essential models of corporate governance. (A.Ł.)
EN
The success of international business relationships depends on effective interaction with internal and external stakeholders. It may seem paradoxical, but managers of large corporations can be very effective in business while being imprecise when communica- ting with external interlocutors. Being politically correct and meeting conflicting de- mands of shareholders and other stakeholders in wider society is an absolute must in the world of corporate business today.Tt is achieved by coding real meanings into an unclear specific jargon which is heavily euphemised. This paper is focused on politically correct euphemisms and doublespeak considered as phenomena which dominate the linguistic landscape of today's business world. Through the analysis of sustainabiłity reports pu- blished recently by a selection of multinational corporations the paper exemplifies how euphemisms function in corporate communication. A particular emphasis is laid on doublespeak and the deceptive role of euphemism analysed from the perspective of the ongoing global financial crisis which has resulted in cost-cuts, and inevitably, in mass dismissals(fragment of text)
5
Content available remote Úloha času pri strategickom rozhodovaní podniku
100%
EN
The article deal with strategic value of time sensed by business. Its management is precondition for flexible reaction to needs of customers. Supplier´s speed is dominant factor at the present time of constant increase competition. Quality and price are always important factor customer´s decision. But if the customer can choose among products with the same price and quality, he certainly chooses products with faster delivery. For that reason the business would try to reduce the time of response to customer´s requirement(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są trzy modele korporacji: monistyczny, dualistyczny i pluralistyczny. Autorka skoncentrowała uwagę zwłaszcza na koncepcji pluralistycznej. Scharakteryzowała zmiany obecne w miejscu interesów grup podmiotów decydujących o efektach działalności w ich relacjach z przedsiębiorstwem.
EN
This paper presents three corporation models. Particularly, there are discuss principles and mechanism of pluralistic model of corporation. This paper also characterises the changes presently taking place in relation between business and environment. (original abstract)
EN
This article constitutes an attempt to answer the question whether social initiatives undertaken by a company influence the consumer attitude towards it. The afore-mentioned aim has been achieved by presenting the results of experimental research. Six scenarios of social initiatives undertaken by a food sector company were used in the research. Research work was conducted using a sample of real consumers. It was shown that information about undertaking a single social initiative by a company does not lead to a more favourable consumer attitude towards it. The results obtained show that when undertaking a social programme, which is not consistent with the company's actions to date, the attitude towards it can even become worse. (original abstract)
XX
Neoklasyczna teoria rozwoju przedsiębiorstwa zakłada, iż zarówno w krótkim, jak i w długim okresie głównym celem firmy jest maksymalizacja zysku. Jednakże już na początku lat 40. XX w. badacze zwracali uwagę na sprzeczność tych założeń z działalnością korporacji, gdzie nastąpiło oddzielenie własności od zarządzania oraz wzrost znaczenia menedżerów. Na fali tych zmian powstały alternatywne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule została przedstawiona ewolucja poglądów dotyczących przedsiębiorstwa w perspektywie wybranych teorii menedżerskich. Zdaniem autorów ich główne założenia są nadal przydatne do analizy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The neoclassical theory of business development assumes, that both in the short and in the long term the main objective of a company is to maximize profit. However, at the beginning of the '40s in the 20 century, researchers have pointed out the contradiction of these objectives with activities of a corporation, where ownership was separated from management and the im- portance of managers has grown. In the wake of these changes, some alternative approaches to enterprise development have appeared. The evolution of views which concern enterprise, in perspective of selected managerial theories, is presented in this work. According to the authors, their main assumpions are still useful to analyze the functioning of contemporary companies. (original abstract)
XX
W większości podręczników ekonomii autorzy odwoiują się do L. Robbinsa i jego znanej definicji ekonomii - jako nauki zajmującej się alokacją ograniczonych zasobów pomiędzy alternatywne zastosowania. Ta poręczna definicja pośrednio przyczyniła się do upowszechnienia w mikroekonomii schematu optymalizacyjnego, jako uniwersalnego sposobu opisu zachowań podmiotów. W ramach tego schematu zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa są postrzegane, jako jednostki maksymalizujące swe funkcje celu w warunkach ograniczeń budżetowych i rzeczowych. W tym podejściu kryła się jednak - i nadal kryje się - pewna pułapka. (fragment tekstu)
XX
Po raz drugi znana firma konsultingowa Pricewaterhouse-Coopers we współpracy z popularnym dziennikiem międzynarodowej finansjery "Finacial Times" opublikowała ranking za 1999 rok najbardziej uznanych i prestiżowych korporacji świata. Czołówka przedsiębiorstw została wyłoniona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 754 szefów firm z 75 krajów.
XX
W artykule omówiono istotę nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa. Ukazano finansowe, społeczne i polityczne aspekty działania korporacji. Przedstawiono również narodowe systemy nadzoru korporacyjnego oraz elementy skutecznego zarządzania w organizacjach o złożonej strukturze.
EN
The paper focuses on the characteristics of State-Owned enterprises (SOEs) in Poland, examines trends in SOEs shares of stakeholders and senior management system, including conflicting corporate objectives and unclear hoard responsibilities. The aim of the paper is to show the necessity of introduction a new model of SOEs which is judged by stakeholders, not only shareholders and reducing political interference in management. Governments need to be better owners of state-owned enterprises, more competitive, efficient and transparent. Particularly in Poland, the state remains an important owner of large firms operating in key sectors including energy, utilities and infrastructure. (original abstract)
XX
Artykuł omawia poszczególne składniki wynagrodzenia na przykładzie uposażenia prezesów zarządów (Chief Executive Officer - CEO) korporacji amerykańskich.
XX
Artykuł przedstawia działanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego. Do tych mechanizmów zalicza się: rynek kapitałowy, rynek produktu i pracy dla kadry zarządzającej, wewnętrzny system kontroli sprawowany przez radę nadzorczą oraz ramy formalnoprawne.
14
Content available remote Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce
100%
XX
Artykuł stanowi podsumowanie badania "Rola komunikacji korporacyjnej" przeprowadzonego przez agencję Public Dialog przy współpracy z autorem artykułu w 2016 roku. Oprócz charakterystyki komunikacji korporacyjnej, jej celów i roli, jaką pełni w przedsiębiorstwach, pokazano stojące przed nią wyzwania i trendy. Skoncentrowano się również na znaczeniu interesariuszy oraz kluczowych obszarów wspierających komunikację. Opisano narzędzia komunikacji najistotniejsze z punktu widzenia komunikacji korporacyjnej, pomiary jej efektywności oraz kanały komunikacyjne, które mają i będą miały największe znaczenie w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a summary of research "The role of corporate communications" conducted by Public Dialog agency in cooperation with the author of following article in 2016. In addition to the characteristics of corporate communications, its objectives and the role it plays in a company it shows current challenges and trends. The paper also deals with the importance of stakeholders and the key areas of communications. The author describes the most important communication tools in corporate communications, as well as tools for measuring its effectiveness. Finnaly, it refers to communication channels which will have an impact in the future. (original abstract)
15
100%
EN
This study examines the effect of corporate social environmental disclosure (CSED) on the market value of eighty-four (84) listed firms in Nigeria, which were purposively selected from the period 2011 to 2016. The aggregate of (CSED) were regressed on Market Value (Tobin's Q), while Firm size, financial performance, board size, leverage, affiliation to foreign company and industry type were factored in as extraneous variables. Data were obtained through content analysis of annual reports of sampled firms and were analysed through descriptive statistics and regression analysis. The result of the descriptive analysis showed that the mean score for the CSED is above average and the standard deviation for almost all the variables is low which indicated that the deviation of the actual data from their mean is not significant. The OLS result revealed that CSED, firm size, financial performance, affiliation with foreign company and industry type have significant effect on the market value of firms, while Board size and leverage do not significantly influence the market value of firms. The study recommends that firms should disclose information on their environmental performance as a way of adding value. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza wersji reńskiej (szczególnie w odniesieniu do Japonii), w tym zarówno modelu tradycyjnego, jak i szeregu podjętych ostatnio reform. Będzie ona prowadzona z uwzględnieniem wartości kulturowych, przesłanek ideologicznych oraz istniejących instytucji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie należy się spodziewać konwergencji obu przedstawionych modeli.
EN
The subject of this article is analysis of the Rhine version of corporate governance. It will takes into consideration cultural value, ideological circumstances and existing institutions. (MP)
XX
Korporacje chińskie są nową grupą korporacji tzw. "Asian Multinationals", "Dragon's Multinationals", czy jeszcze inaczej z grupy "Emerging Markets' Multinationals", w trakcie procesów internacjonalizacji31. Korporacje te wchodzą zarówno na rynki krajów rozwijających się (Azja, Afryka, Ameryka Pld.), jak i na rynki wysoko rozwinięte (USA, Europa). Wyróżnić można dwie grupy chińskich korporacji: wywodzące się z byłych przedsiębiorstw państwowych SOEs (głównie z sektorów strategicznych: Baosteel, CNPC) oraz stosunkowo nowe, powstałe pod koniec lat 80i w latach 90. (Lenovo, TCL). Pierwsza z nich poszukuje przede wszystkim dostępu do surowców poprzez wykup złóż, korporacje z drugiej grupy oferują towary o coraz wyższej technologii: elektroniczne, komputery (Lenovo), sprzęt gospodarstwa domowego (Haier), telekomunikacyjne (Huawei). Korporacje chińskie stosują już obecnie zróżnicowane strategie ekspansji na rynki zagraniczne, zarówno z punktu widzenia etapów internacjonalizacji (sprzedaż na rynkach zagranicznych, joint-ventures, otwieranie zakładu produkcyjnego), jak i indywidualnych wymagań rynku. Jest to już także widoczne na rynku europejskim. Analizując proces ekspansji chińskich korporacji na rynki europejskie, stykamy się ze zjawiskiem Europeizacji chińskich korporacji. Samo pojęcie oznacza proces nabierania cech europejskich. Pojęcie to jest najczęściej stosowane w odniesieniu do europejskiej integracji politycznej czy związane z ewolucją tożsamości europejskiej. W odniesieniu do korporacji chińskich europeizację rozumiemy jako wzmocnienie ich obecności na rynku europejskim. (fragment tekstu)
18
Content available remote Rozwój korporacji transnarodowych na przykładzie Amazon.com
100%
XX
Korporacje transnarodowe są jednym z kluczowych graczy w gospodarce światowej. Ich gwałtowny rozwój nastąpił w drugiej połowie XX wieku, zdecydowanie przyczyniło się do tego powstanie i bardzo szybki rozwój nowoczesnych technologii. Dzięki temu na rynku światowym pojawił się nowy rodzaj korporacji, tzw. korporacje wirtualne. Przykładem takiej korporacji transnarodowej jest Amazon.com, który wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, zaledwie w ciągu kilku lat stał się jedną z większych korporacji transnarodowych na świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Transnational corporations are one of the key players in the global economy. They developed rapidly in the second half of the XXth century. The main reason was the development of new technologies. It led to the appearance of a new type of transnational corporations called virtual corporations. Amazon.com is a perfect example of such a corporation. Thanks to new technologies, within just a few years it became a large global transnational corporation.(original abstract)
19
Content available remote Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa
100%
XX
Opracowanie porusza kwestię roli KTN w światowej działalności badawczo- -rozwojowej. Omówiono KTN o najwyższych nakładach R&D oraz motywy inwestowania przez KTN w zagraniczne filie R&D. Ponadto skoncentrowano się na procesie transferu wiedzy generowanego przez KTN, z uwzględnieniem międzynarodowego handlu licencjami oraz dyfuzji wiedzy za pośrednictwem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the TNC's role in global R&D. The conducted analysis considers TNC's largest R&D expenditures and the motives for establishing foreign R&D units by Transnational Corporations. The author also concentrates on the process of knowledge transfer generated by TNC with respect to the international licenses trade and the technology diffusion by FDI.(original abstract)
EN
The aim of this work is to evaluate the effective corporate tax rate in the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic on the basis of a backward-looking micro view. The results obtained are then compared with other methods of measuring the tax burden, especially with the corporate tax quota and effective corporate tax rate based on a backward-looking macro view and its components. The tax burden will be evaluated for the period 2007-2010 in order to capture the effects of the economic crisis. It is clear that the effective tax rate computed according to the backward-looking micro view and corporate tax quota confirms the results of a number of empirical studies because, in comparison to an effective marginal tax rate based on the macro view, they reflect fluctuations in business cycles.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.