Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3517

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 176 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 176 next fast forward last
XX
Sieć marketów drogeryjnych Rossmann, która wdrożyła etykietę logistyczną GS1, oszacowała, że po zakończeniu projektu czas przyjęcia dostaw skrócił się о 25%. Zmniejszyła się też liczba błędów przy wprowadzaniu danych w trakcie dostawy. Projekt zakładał pełną zgodność danych umieszczonych na etykiecie logistycznej z rzeczywistą zawartością palety. (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcony jest koncepcji Lean Manufacturing. Przedstawiono w nim założenia, genezę, jak i strukturę systemu Lean Manufacturing. Skupiono uwagę na praktycznym zastosowaniu Lean Manufacturing, ukazując tym samym wdrażanie tej metody w różnych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted entirely of Lean Manufacturing conception. It sets out the assumptions, the origin and structure of the Lean Manufacturing system. Attention has been focused on the practical application of Lean Manufacturing, showing the same implementation of this method in various companies.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono jedną z funkcji nowoczesnych systemów ATC - bezobsługowe (tzn. bez obecności maszynisty w kabinie) zawracanie pociągu metra na stacji końcowej. Wybrane elementy rozwiązania przedstawione zostały na przykładzie implementacji tej funkcji w systemie SOP-2P. Bezobsługowe zawracanie pociągów metra pozwala na zmniejszenie liczby maszynistów obsługujących daną linię oraz skrócenie czasu zawracania pociągów na stacji końcowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents one of the functions of modern ATC systems - driverless (i.e. without the presence of the driver in the cab) subway train turnover at the end station. Some elements of the solution are shown in the example implementation of this feature in SOP-2P system. Turnover of driverless subway trains allows reduction of number of drivers that supports particular line and shortens the time for turning trains back at the end station.(original abstract)
XX
Badane jest ogólne rozwiązanie osiowosymetrycznego zagadnienia skręcania z uwzględnieniem częściowych poślizgów dla znanego rozkładu napręŜeń normalnych i znanej wielkości strefy styku. Rozważane są dowolne geometrie styku ciał. Przedstawione podejście jest odmienne, niŜ w rozwiązaniu klasycznym, w którym stosuje się teorię Hertza. Problem częściowych poślizgów sprowadza się do równań całkowych rozwiązywanych numerycznie. Przedstawione wyniki są zgodne z klasycznym rozwiązaniem dla styku skrętnego dwóch kul, a w szczególności z zależnością pomiędzy kątem skręcania i wielkością strefy przyczepności w zagadnieniu Lubkina.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to analyze the general solution to an axially symmetric torsion problem taking into account partial slips for a known normal stress distribution and a known contact area. Different geometries of contact were considered. The approach presented in this paper differs from the classical solution in which the Hertz theory is used. The partial slip problem was reduced to integral equations solved numerically. The results are compatible with those of the classical solution to a torsional contact problem for two spheres, especially if there is a relationship between the angle of torsion and the size of the stick zone in a Lubkin's problem (original abstract)
XX
Bezzałogowe Platformy Lądowe (BPL) wykorzystywane są w trudnodostępnym terenie realizując działania, których bezpośrednie wykonanie przez człowieka może powodować zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W referacie przedstawiono koncepcję kołowej lekkiej BPL wyposażonej w przegubowy układ skrętu oraz zbudowaną wersję testową jej podwozia. Opisano również wyniki poligonowych badań doświadczalnych podwozia, podczas których weryfikowano założenia konstrukcyjne. Określono wartości współczynników oporów toczenia, przyczepności zastosowanego ogumienia oraz oporów pokonywania wzniesień i schodów(abstrakt oryginalny)
EN
Unmanned Ground Vehicles (UGV) are destined for man close support in not negotiable for standard vehicles terrain. Because they enhance the soldier's protection considerably by enabling them to operate at a safe distance from a threat such vehicles have nowadays become a key technology for many dirty and dangerous missions. This paper presents concept of innovative unmanned wheeled ground vehicle equipped with articulated steering system, its existing testbed and results of experiments conducted on specially designed test field. The main purpose of these tests was to verify selection correctness of elements of drive system, determine rolling resistance factors, tires tractive adhesion and grade resistance of investigated testbed.(original abstract)
XX
W referacie podano rozwiązanie równania ruchu modelu toru, podtorza i pociągu z uwzględnieniem ich inercji. Wpływ masy w tych modelach zdecydowanie zmienia siły krytyczne, wybaczające tor, jak również prędkości krytyczne. Praca jest poszerzeniem i rozwinięciem opracowania Newlanda [9], w której uwzględniono tylko masę pociągu.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents solution of the equation of motion of a track, a subgrade and a train, taking into account their inertia. The inclusion of mass in these models changes the critical force, buckling the track, as well as the critical speeds. This paper is an extension of Newland's study [9], where the effect of mass of the train is included only.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono istotę systemu informacji logistycznej oraz określono możliwości jego usprawnienia poprzez wprowadzenie nowych komponentów bazujących na technologii ICT. W rozważaniach wskazano również na nowoczesne rozwiązania wspierające przepływy informacyjne w ramach poszczególnych faz procesu logistycznego, w tym szczególną uwagę poświęcono systemowi zarządzania transportem.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the essence of logistics information system and determines the possibility of its improvement throught the introduction of new components based on ICT. The discussion also indicated for modem solutions supporting flows of information within the different phases of the logistics process, including special attention paid to the transport management system.(original abstract)
XX
W artykule zawartych jest kilka uwag dotyczących rozmycia granic pojęcia logistyki. Trudności ze sprecyzowaniem znaczenia terminu "logistyka" mają swoje początki w genezie tego obszaru wiedzy; przejawiają się w definicjach tego pojęcia oraz sposobach jej nauczania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article offers a handful of remarks regarding the definition of logistics and the difficulties in defining it. The problem of the precise definition goes back to the roots of logistics and is present both in the definitions of the term of logistics and in the ways that logistics is taught. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania logistyki w nowych obszarach działalności człowieka. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: "czy wszyscy operatorzy logistyczni mogą świadczyć usługi w zakresie obsługi logistycznej w nowych zastosowaniach i jakie warunki muszą być spełnione przez te podmioty". Przedstawiono również przykłady firm, które z powodzeniem podejmują się realizacji nowych przedsięwzięć logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibilities of implementation of logistics in new areas of human activities. It also answers the question "Can all companies provide services in range of logistic services in new implementations and what conditions must be fulfilled by those entities?" The paper also presents the exemplary companies - logistic service providers, such as DHL, DB Schenker, FM Logistics, which successfully undertake new logistics projects. (original abstract)
XX
Główną tezą artykułu jest to, że logistyka, dążąc do zapewnienia gospodarce światowej swoich dwóch najistotniejszych funkcji: obsługowej i integracyjnej, powoduje obiektywną potrzebę zmian we własnych instytucjonalnych formach działania. Autorzy artykułu na podstawie raportów i literatury dokonali analizy form i zakresu działalności operatorów logistycznych, szukając odpowiedzi na zasadnicze w tym kontekście pytanie: w jakim stopniu i zakresie podmioty zaliczane do grupy Third Party Logistic Provider (3PL) wpływają na porządek gospodarczy współczesnego świata i w związku z tym, jakie są projekcje rozwoju roli i miejsca przedsiębiorstw 3PL, określanych już dzisiaj jako orchestrator. Ta przyszła rola orchestrator definiowana jest na trzech płaszczyznach: ekonomii kosztów transakcyjnych (TCE), teorii zasobowej (RBT) i teorii sieci (NT). (abstrakt oryginalny)
EN
The main thesis of the article is that logistics striving towards delivering to the present world economy their two basic functions: servicing and integration, causes an objective need to change the institutional forms of operations. The changes assure the fulfillment for logistic functions for supply chains. Conducting research of the reports provided by international institutes and organizations, specializing in 3PL market, the authors aimed to define the forms and scope for 3PL activities. There is a new role of the Third Party Logistic Provider (3PL) recognized on the market and named an orchestrator. The role has been defined and explained based on three social economic theories, transaction cost economics (TCE), resource-based theory (RBT), and network theory (NT). The current position of logistic providers has been created through the evolution of market, economy and evolution of relations among companies. (original abstract)
XX
Studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, działający w Studenckim Kole Logistyki Stosowanej, tradycyjnie na wiosnę przygotowali czwartą już edycję Forum Młodej Logistyki (FML). W tym roku forum odbyło się w Jachrance w dniach 1112 maja i skupiło 80 młodych ludzi. Studenci z uczelni i kierunków o profilach logistycznym i transportowym spotkali się razem ze specjalistami z branży, aby wspólnie zastanowić się m.in. nad rolą motywacji oraz procesów decyzyjnych w logistyce.
XX
Żyjemy w czasach, w których skala i tempo zmian stale rośnie w wielu dziedzinach naszego życia. Taki stan rzeczy powoduje konieczność ciągłego analizowania sytuacji i przygotowanie rozwiązań, które będą proporcjonalne do zmieniającej się rzeczywistości, nowych potrzeb i wymagań. Dotyczy to w szczególności logistyki, której rola i znaczenie, jak i zakres działalności stale rośnie. Musi ona spełniać coraz bardziej ekstremalne wymagania dotyczące czasu, kosztów, elastyczność oraz efektywność działań. Wpływ na rozwój logistyki w XXI wieku będą miały: nowe rozwiązania w dziedzinie telekomunikacji, nowe rozwiązania softwerowe, zmian w systemach transportowych, jak również bardziej świadomy klient, konieczność tworzenia łańcucha wartości, szersze ukierunkowanie logistyki na działania e-commerce, czy wreszcie nowe wzory innowacji, takie jak koncepcje zrównoważonych innowacji. Przedstawione zagadnienia są przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule i stanowią kanwę do szerszej dyskusji na ten temat, szczególnie w kontekście zmian jakie czekają nasza polską logistykę.(abstrakt oryginalny)
EN
We live in an age in which the scale and pace of change are constantly growing in many areas of our lives. Such a state of affairs generates the need to continuously analyse the situation and to prepare solutions which will be proportionate to the changing reality, new needs and requirements. This refers, especially, to logistics, whose role and importance as well as the range of activities is growing steadily. It must meet more and more extreme requirements regarding time, cost, flexibility as well as effectiveness of activities. Therefore, the areas which will affect the development of logistics in the 21st century will be new solutions in the field of telecommunications, new software solutions, changes in transport systems as well as the emergence of value********conscious customer , the need to transform all logistics activities for e-commerce, or, last but not least, new patterns of innovations, such as sustaining innovations. The issues presented in the article are the main subject of it, and provide the basis for a wider discussion on this topic, particularly in the context of changes that await our Polish logistics.(original abstract)
XX
W referacie przedstawiono uwarunkowania doboru układów napędowych statków wielofunkcyjnych związane ze spełnieniem wymagań: samodzielności przemieszczania się, osiągnięcia klasy dynamicznego pozycjonowania oraz zapewnienia zasilania części przemysłowej w energię elektryczną odpowiedniej jakości. Poprawne rozwiązanie systemu i dobór elementów układu napędowego umożliwi bezpieczną i bezawaryjną pracę układu energetycznego we wszystkich wymaganych stanach eksploatacyjnych statku. W referacie podjęto próbę analizy tego problemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the selection conditioning of multifunction ships propulsion systems connected with the requirement fulfillment: self-propelled ship, the dynamic positioning system class achievement and power supply assurance of industry part in electric energy of proper quality. The correct propulsion system solution and the selection of propulsion system elements make possible the safe and failure-free work of energetic system in all required ship exploitation states. In the paper it was undertaken the analysis of that problem.(original abstract)
XX
W pracy podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości i stabilności asymptotycznej układów singularnych o pękach regularnych. Zaproponowano nową metodę sprawdzania dodatniości i asymptotycznej stabilności singularnych ciągłych i dyskretnych układów liniowych o pękach regularnych. Proponowana metoda jest oparta o działaniach elementarnych na pękach tych układów. W metodzie tej układy syngularne są redukowane do równoważnych postaci standardowych, które są wykorzystywane następnie do sprawdzania stabilności asymptotycznej tych układów singularnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to propose a new method for checking the positivity and asymptotic stability of descriptor continuous-time and discrete-time linear systems. The proposed method is based on the elementary operations applied to descriptor linear systems with regular pencils. The descriptor systems with regular pencils are transformed to equivalent standard systems which are used for checking of the asymptotic stability of descriptor systems.(original abstract)
XX
W artykule prezentuje się funkcje, które pełni harmonogram budowlany w toku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podstawą prawidłowego zarządzania inwestycją jest sporządzenie dobrego i wiarygodnego harmonogramu. Harmonogram budowlany stosowany jest do zarządzania czasem projektu, kontroli i wczesnego wykrywania problemów realizowanych zadań, ale również jako narzędzie wspierania decyzji i działań o charakterze logistycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The basis for the proper management of the investment is to make a good and reliable schedule. Construction schedule is used to project time management, control and early detection of the tasks, but also as a tool to support decisions and logistical activities.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę i rozwój foteli katapultowych produkowanych przez firmę Martin Baker Company w latach 1973-2011. Porównano możliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.(abstrakt oryginalny)
EN
Characteristics and development of the Martin - Baker's ejection seats produced in 1944 -1972 years were presented in the article. Possibilities and the technical data were compared.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono historię firmy Martin-Baker Company. Przedstawiono charakterystykę i rozwój pierwszych foteli katapultowych produkowanych w latach 1944-1972. Porównano możliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.(abstrakt oryginalny)
EN
The history of the company Martin-Baker was presented in the article. Characteristics and development of the first ejection seats produced in 1944 -1972 years were introduced. Possibilities and the technical datas were compared.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przegląd systemów zamknięć stosowanych w obiektach logistycznych. Optymalny wybór tych systemów zamknięć do konkretnej aplikacji wymaga uwzględnienia wymogów normalizacyjnych oraz konstrukcji poszczególnych typów zamków. Dla różnych typów zamków przedstawiono rozwiązania zwiększające ich odporność na próby nieuprawnionego otwarcia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an overview of locking systems used in logistics facilities. The optimal choice of locking systems for a particular application requires consideration of the requirements of standardization and construction of various types of locks. For different types of locks are presented solutions to increase their resistance to unauthorized attempts to open it.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono przykład modelowania okresu utrzymania elementów konstrukcji ze stali S235JR poddanych korozji atmosferycznej i korozji chemicznej. Przyjęto wyidealizowaną liniową zależność między szybkością korozji a czasem ekspozycji. Model zbudowano na podstawie danych z literatury i wyników własnych badań korozyjnych. Wyniki wzrastania szybkości korozji w czasie oceniono z punktu widzenia wytrzymałości materiałów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the work one presented the example of the modelling of the period of the maintenance of elements of the construction steel S235JR of subjects of the atmospheric corrosion and the chemical corrosion. One accepted the idealized linear dependence between the speed of the corrosion and times the exposition. The model was built on the basis data from the literature and results of own corrosive research. Results of the growing of the speed of the corrosion in time one evaluated from the point of view of the strength of materials.(original abstract)
EN
This paper provides information about principles of measurement with device for overhead contact line height and stagger measurement. The device is determined for overhead contact line continuous measurement. The based measured parameters are overhead contact line height and stagger. The other measured parameters are evolved from optional GPS module. The data can be copied to MMC/SD card and they can be analyzed in PC. The special software for analyzing was created.(original abstract)
first rewind previous Strona / 176 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.