Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Jan Sverak is the most known - as the 1997 Oscar winner for 'Kolya' - representative of the so-called young Czech cinema, the generation of thirty- and forty-year olds, mostly graduates of the Prague Film Academy (FAMU) to whom Czech cinematography owes its mid-1990 renaissance.The authoress essays to describe the director's style, his earlier works (Zdenek Sverak, the screenwriter and Jan's favourite actor, is of great importance), including his debut feature 'Elementary School' (1991), then 'Accumulator 1' (1994), 'The Ride' (1994), 'Kolya' and super production 'Dark Blue World' (2001). According to her, Sverak's films owe their success - in terms of home box office revenue and international awards - to creative references to the poetics of the Czech school of the 1960s, with its tragicomic vision of the world and man, coupled with the skillful use of known conventions and genre patterns.
6
Content available remote Aspekty transportu informacji multimedialnej w dostępowej sieci szerokopasmowej
63%
PL
Artykuł zawiera opis wielu koncepcji i rozwiązań składających się na nowoczesną sieć dostępową: architektury, zastosowanych protokołów, dostępnych przepustowości, sposobów sterowania przesyłaniem informacji multimedialnej. Przedstawiono zbiór podstawowych usług oferowanych w sieci szerokopasmowej oraz profil użytkownika.
EN
The paper contains description on many concepts and solutions constituting modern access network: architecture, protocols, available capacities, methods of multimedia information transfer controlling. The set of basic services offered in broadband network and traffic profile of typical user are presented.
7
Content available remote Wpływ struktury GOP strumieni MPEG na wymaganą szerokość pasma transmisyjnego
63%
PL
Artykuł przedstawia podstawowe informacje o standardzie MPEG. Omówiono sposoby przesyłania strumienia MPEG w kanale CBR oraz VBR. Artykuł zawiera opis programowego kodera strumienia MPEG zastosowanego w prezentowanych badaniach wraz z charakterystyką sekwencji filmowych użytych do przeprowadzenia badań. Przedyskutowano wpływ wielkości struktury GOP na wydajność systemu transmisji.
EN
The paper presents basic information about MPEG compression standard. The ways of MPEG streams transmission over CBR and VBR channels are described. The brief description of software coder used in carried investigations is included together with characteristics of movie files. The impact of size of GOP structure on transmission system efficiency is then discussed.
EN
In this paper the authors intend to report results for performance evaluation of Xen-based node providing both transport and computational functionalities. This node design is proposed as the implementation platform developed for the Polish Initiative of Future Internet called System IIP. In particular, we search for mutual dependence among transport and computational performance parameters of the node. Our investigations show that there is significant dependence among performance indices, such as virtual link bandwidth and node’s processing power, strongly depending on frame size. The tests and measurements were done according to fundamental methodology designed for network devices, described in RFC 2544. The goal of those investigations is to design a provisioning module allocating both transport and computational resources.
9
Content available Naliczanie opłat w sieciach telekomunikacyjnych
63%
PL
Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące naliczania opłat dla usług w sieciach telekomunikacyjnych. Omówiono uwarunkowania ekonomiczne oraz główne funkcje spełniane przez ten system. Wyjaśniono stosowane terminy i definicje. Określono wpływ metod naliczania opłat na zachowanie użytkowników usług. W podsumowaniu podano kryteria oceny schematów naliczania opłat.
EN
This paper presents Basic issues for billing system dedicated to support services in telecommunication networks. Main economic conditions and functionalities of the system are described. Fundamental terms and definitions are explained. Impact of billing system on service users' behavior is characterized. In concluding section main criteria for assessment of billing schemes are given.
10
63%
PL
Celem pracy jest przedstawienie podstawowych mechanizmów techniki Resilient Packet Ring (RPR), zaproponowanej przez IEEE jako standard 802.17. Wskazano podstawowe przypadki zastosowania RPR, w których ujawnia się podwyższona efektywność działania sieci, w porównaniu z innymi technikami pierścieniowymi, dzięki zastosowaniu mechanizmu usuwania pakietów przez węzły docelowe (destination stripping). Przedstawiono sposoby realizacji transmisji ruchu wymagającego kształtowania parametrów jakościowych QoS (Quality of Service). Zarysowano uwarunkowania współpracy RPR z protokołem znajdującym się w warstwie wyższej, tj. MPLS (Multiprotocol Label Switching), oraz z definiowaną obecnie przełączaną siecią optyczną (OTN- Optical Transport Network)
EN
This paper describes basic mechanisms for Resilient Packet Ring (RPR) technology standardized by IEEE 802.17 working group. It was shown that RPR gives higher efficiency then other ring technologies due to implementation of the destination stripping mechanism. The framework for transmission of QoS-aware traffic is outlined. Basic motivations for interworking of RPR with higher layer, such as MPLS, and Iower layer, such as the emerging OTN (Optical Transport Network) are briefly explained
PL
Przedstawiono podstawowe mechanizmy przygotowane dla nowego standardu sieciowego IEEE 802.17, określanego potocznie jako RPR (Resilient Packet Ring). Wskazano drogę rozwoju koncepcji RPR od FDDI przez DPT, ilustrując specyficzne cechy, istotne przy zastosowaniu w wielousługowych, pakietowych sieciach miejskich. Opisano podstawowe mechanizmy współpracy RPR z innymi warstwami protokołów w sieciach telekomunikacyjnych oraz ostatnio proponowane architektury wielopierścieniowe.
EN
The paper presents basic mechanisms prepared for new IEEE 802.17 network technology, commonly called as RPR (Resilient Packet Ring). The evolution of ring-based network concept from FDDI through DPT to RPR is shown, illustrating specific features, important for implementation in multiservice, packet-oriented metro networks. Basic interworking mechanisms between RPR and other layer protocols are pointed out. Recently proposed multiring architectures are also briefly described.
PL
Artykuł przedstawia opis sesji multimedialnej za pomocą protokołu SDP, jednego z elementów sygnalizacji WebRTC. Omówiono protokół SDP wraz z odniesieniami do techniki WebRTC oraz komponenty semantyczne sesji WebRTC. Opis formalny zilustrowano przykładami praktycznej realizacji transmisji, z uwzględnieniem danych przesyłanych na poziomach: sesji i mediów.
EN
The paper presents a description sessions using the SDP protocol, functional component of WebRTC signaling. The paper describes the SDP with reference to the WebRTC, as well as semantic components of SDP for the WebRTC. Formal description is illustrated by an example of SDP offer and answer, accomplished with the use of the WebRTC. Signaling data, generated and transferred at the session and media layers, are also presented.
PL
Zapewnienie ustalonych parametrów jakościowych dla transmisji w sieciach komputerowych jest bardzo istotnym zadaniem. Jak pokazały wcześniejsze badania [3,6] koncepcja Pay&Require może być wykorzystana do zapewniania wymaganej jakości transmisji. Aby uzyskać wyniki niezależne od konfiguracji sieci testowej, tj. urządzeń sieciowych, łączy i innych elementów, należało przeprowadzić badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanego symulatora sieciowego NS3. Badania symulacyjne przeprowadzono dla kilku topologii sieci.
EN
Ensuring required parameters of transmission quality in computer networks is a very important issue. As previous studies have shown [3,6], the Pay&Require concept can be used to ensure required quality of transmission. To obtain results independent of the test network configuration i.e. network devices, links and other elements we conducted studies using well-known network simulator NS3. The simulation investigations were carried for several networks with different topologies.
14
51%
EN
This article presents a new concept of providing service quality with a level required by customers as outcome of an agent system decision making. Decisions are based on network state information and customer requirements concerning transmission quality with accepted costs of transmission. The proposed mechanism, which is called Pay&Require, combines features of decentralized routing systems in computer networks and the newly implemented concept of centralized control determined as SDN (Software-Defined Networking).
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zapewniania jakości usługi na poziomie wymaganym przez klienta będącą wynikiem procesu decyzyjnego system agentowego. Decyzje oparte są na rzeczywistym stanie sieci oraz wymaganiach klienta dotyczących jakości transmisji z zaakceptowanym kosztem. Zaproponowany mechanizm, nazwany Pay&Require, jest kombinacją zdecentralizowanego trasowania w sieci i nowej koncepcji scentralizowanego zarządzania siecią nazwanej SDN (Software-Defined Networking).
PL
Artykuł przedstawia analizę architektury i funkcjonalności koncepcji PCE (Path Computation Element) w wielodomenowej sieci MPLS. W pracy niniejsze została omówiona i wdrożona implementacja PCE z wykorzystaniem kontrolera sieci SDN OpenDaylight i zwirtualizowanych ruterów Cisco XRv.
EN
The paper analyzes architecture and functionality of PCE (Path Computation Element) concept in multidomain MPLS networks. The work presents an implementation of PCE module deployed in OpenDaylight SDN controller connecting with virtualized Cisco XRv routers.
PL
Przedstawiono koncepcję zapewniania jakości usług na wymaganym przez klienta poziomie, dzięki zastosowaniu systemu agentowego podejmującego decyzję na podstawie informacji o stanie sieci oraz żądanej przez klienta jakości transmisji wraz z akceptowanym kosztem transmisji. Zaproponowany mechanizm, który nazwano Pay&Require, łączy cechy zdecentralizowanych systemów rutingu w sieciach oraz nowo wprowadzanej koncepcji sterowania scentralizowanego określanego jako SDN (Software-Defined Networking).
EN
The article presents concept of service quality assurance on the level required by the customer by using agent system which makes decision on the basis of network status and transmission quality demanded by customer with acceptable transmission cost. The proposed mechanism, called Pay&Require, combines the features of decentralized routing systems in computer networks and the newly introduced concept of centralized control known as SDN (Software-Defined Networking).
PL
Artykuł przedstawia standardowe rozwiązania dotyczące przesyłania głosu przez sieci ATM. Opisano zwięźle problemy kompresji głosu, usuwania ciszy i specyfikację wymagań jakościowych QoS dla transmisji głosu. Przedstawione wyniki symulacyjne ilustrują wpływ architektury usługi na efektywność transmisji informacji głosowej w systemie opartym na standardzie ATM.
EN
The paper overviews standard solutions which are related to transport of voice information over ATM networks. The problems of voice compression, silence removal and specification of QoS requirements are briefly described. Presented simulation results illustrate how service architecture influences the performance measures of voice transport in ATM-based system.
18
Content available remote Transmisja strumienia MPEG-1 w sieci zbudowanej w standardzie IEEE 802.11
51%
PL
W obecnej wersji standard 802.11, dysponując ograniczonym pasmem, nie pozwala na swobodną transmisję informacji multimedialnej. Transport strumieni informacji wideo zakodowanych w standardzie MPEG-1 w sieci bezprzewodowej 802.11 jest możliwy przy zastosowaniu buforów wygładzających silnie nierównomierną strukturę czasową strumienia MPEG. Badania przeprowadzone dla trzech znanych sekwencji filmowych, różniących się od siebie pod względem charakteru scen, pokazują korzyści wynikające ze wstępnego przetwarzania zbiorów MPEG w celu uchwycenia ich cech statystycznych. Symulacje przeprowadzone za pomocą programu COMNET pozwalają na wymiarowanie buforów nadawczo-odbiorczych, a także na dobieranie parametrów transmisji w sieci 802.11.
EN
Present version of 802.11 wireless standard offers limited bandwidth and does not allow for easy transport of multimedia information. The transport MPEG-1 encoded video streams in a wireless 802.11 network is possible with buffers smoothing highly bursty character of MPEG information. The investigations carried out for 3 widely known movie sequences, which differ by scene content, show advantages coming from preprocessing of MPEG files in order to catch their statistical properties. Simulations using COMNET software enable dimensioning of transmitting/receiving buffers and tuning parameters of the 802.11 network.
19
Content available remote Testowanie wydajności modelowej sieci LAN ATM
51%
PL
Artykuł przedstawia analizę teoretyczną oraz wyniki testów wydajności kart ATM-25 wykorzystanych w sieci lokalnej Katedry Telekomunikacji. Wskazano wpływ typu protokołu transportowego oraz przyjętej wielkości pakietu dla aplikacji testującej.
EN
The paper presents theoretical analysis and results of tests made for ATM-25 PC-adapters used in local network of Telecommunications Departments. It was shown influence of type of transport protocol and packet size used by application.
PL
Technika WebRTC pozwala na realizację mobilnych terminali (wideo)konferencyjnych i (wideo)telefonicznych, które korzystają z przeglądarki WWW jako interfejsu użytkownika. Technika ta różni się, niekiedy znacząco, od klasycznej telefonii VoIP. Artykuł przedstawia analizę współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z terminalami telefonii VoIP, które klasycznie budowane są z zastosowaniem protokołu SIP. W artykule dokonano analizy współpracy sygnalizacji WebRTC z sygnalizacją VoIP oraz przedyskutowano zagadnienia transmisji mediów.
EN
The WebRTC allows the developer to create mobile terminals for (video)conferencing and (video) telephony purposes. Such terminals use Web browsers as user interfaces. The WebRTC technology differs, sometimes significantly, from the classic VoIP telephony. This paper presents an analysis of cooperation of mobile terminals that use the WebRTC conferencing systems with terminals that use the SIP-based telephony. Some aspects of cooperation of WebRTC and SIP signaling, as well as media transmission are also discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.