Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 403

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oleje roslinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
The purpose of this paper is to estimate an oxidation state of plant oils by the chemiluminescence method. The dependence between the light sum of chemiluminescence and the content of active oxygen absorbed by samples of plant oils (rapeseed, soybean and sunflower) was linear. The described chemiluminescence method, due to its simplicity, convenience of measurements and lack of chemical reagents, can be a good method for examining accelerated oxidation of oils at increased temperature.
PL
Opisano metodę chemiluminescencyjną badania utleniania olejów roślinnych. Otrzymano wysoce istotną korelację między sumą świetlną a zawartością tlenu aktywnego pochłoniętego przez próbki olejów: rzepakowego, sojowego i słonecznikowego podczas przyspieszonego utleniania w powietrzu w temperaturze 90°C. Stwierdzono, że opisana metoda dzięki prostocie, wygodzie pomiarów i braku konieczności stosowania odczynników chemicznych może być bardzo przydatna do badania procesu przyspieszonego utleniania olejów jadalnych.
PL
Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych, wywołany dwukrotną znaczną podwyżkę cen ropy naftowej zwrócił uwagę na możliwość poważnego ograniczenia w przyszłości tego surowca energetycznego, zwłaszcza w państwach wysoko uprzemysłowionych. Stąd też w przemyśle motoryzacyjnym zaznaczyły się dwa główne nurty działań. Pierwszy prowadzi do ograniczenia zużycia paliw pochodzących z ropy naftowej poprzez budowę coraz to doskonalszych silników, natomiast drugi prowadzi do poszukiwania i wdrażania paliw alternatywnych, tzn. pochodzących z innych źródeł niż ropa naftowa, bardziej dostępnych i przyjaznych dla środowiska. Jednym z poważniejszych źródeł zatrucia atmosfery jest motoryzacja. Według danych światowych 75% całkowitej emisji tlenku węgla pochodzi z procesów spalania w pojazdach. Ponadto motoryzacja przyczynia się do znacznych emisji takich gazów, jak tlenki azotu i tlenek węgla. Konsekwencją niekontrolowanej i nadmiernej emisji wyżej wymienionych gazów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego i efekt cieplarniany.
EN
Energetic crisis of seventieth years, caused by essential increase of crude oil prices, drew attention on possibility of limiting in future the using of this source of energy, especially in high industrialized countries. There are teo ways of doing that. The first leads to limiting of using of fuels from crude oil by designing and building the more perfect engines. The second way is to search for alternative fuels more accessible and environmentally friendly. The motorization is the most serious source of poisoning the atmosphere. According to world data 75% of carbon monoxide total emission comes from combustion processes in vehicles. Moreover the motorization contributes to considerable emissions of such gases as nitrogen oxides and carbon monoxide. The consequence of such non-controlled and excessive emission of above mentioned gases is pollution of environment and the greenhouse effect.
PL
Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych, wywołany dwukrotną znaczną podwyżką cen ropy naftowej, zwrócił uwagę na możliwość poważnego ograniczenia w przyszłości do tego surowca energetycznego, zwłaszcza w państwach wysoko uprzemysłowionych. Stąd też w przemyśle motoryzacyjnym zaznaczyły się dwa główne nurty działań. Pierwszy prowadził do ograniczenia zużycia paliw pochodzących z ropy naftowej poprzez budowę coraz to doskonalszych silników, natomiast drugi prowadził do poszukiwania i wdrażania paliw alternatywnych, tzn. pochodzących z innych źródeł niż ropa naftowa, bardziej dostępnych i przyjaznych dla środowiska. Jednym z poważniejszych źródeł zatrucia atmosfery jest motoryzacja. Według danych światowych 75% całkowitej emisji tlenku węgla pochodzi z procesów spalania w pojazdach. Ponadto motoryzacja przyczynia się do znacznych emisji takich gazów, jak tlenki azotu i tlenek węgla. Konsekwencją niekontrolowanej i nadmiernej emisji wyżej wymienionych gazów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego i efekt cieplarniany.
EN
Energetic crisis of seventieth years, caused by essential increase of crude oil prices, drew attention on possibility of limiting in future the using of this source of energy, especially in high industrialized countries. There are teo ways of doing that. The first leads to limiting of using of fuels from crude oil by designing and building the more perfect engines. The second way is to search for alternative fuels more accessible and environmentally friendly. The motorization is the most serious source of poisoning the atmosphere. According to world data 75% of carbon monoxide total emission comes from combustion processes in vehicles. Moreover the motorization contributes to considerable emissions of such gases as nitrogen oxides and carbon monoxide. The consequence of such non-controlled and excessive emission of above mentioned gases is pollution of environment and the greenhouse effect.
PL
Szczepy P. chrysogenum wyizolowane z nasion rzepaku, soi i słonecznika hodowano w pożywkach płynnych z dodatkiem oleju rzepakowego, sojowego i słonecznikowego. Zbadano wpływ aktywności wody (aw) pożywki (0,995, 0,950, 0,900 i 0,850) i temperatury (15 i 25 ºC) na zawartość suchej masy grzybni i aktywność lipolityczną. Wzrost grzybni badanych szczepów był zróżnicowany w zależności od aw i temperatury. Aktywność lipolityczna w temperaturze 15 ºC była wyższa niż w 25 ºC. Najwyższą aktywność P. chrysogenum stwierdzono w temperaturze 15 ºC przy najniższej badanej aktywności wody pożywki. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość inicjowania niekorzystnych zmian jakościowych olejów przez enzymy lipolityczne szczepów tego gatunku nawet wówczas, gdy nie ma widocznego (makroskopowo) wzrostu grzybni.
EN
Penicillium chrysogenum strains, isolated from rapeseeds, soybean, and sunflower seeds, were incubated in a liquid medium with rapeseed oil, soybean oil, and sunflower oil added. The effects of water activity (aw) of the medium (0.995; 0.950; 0.900; 0.850) and temperature (15 and 25 ºC) were studied on the dry mass content of mycelium and on the lipolytic activity. The growth of the mycelium of the strains analyzed varied depending on aw and temperature. The lipolytic activity at a temperature of 15 ºC was higher than that at a temperature of 25 ºC. The highest lipolytic activity of P. chrysogenum strains was reported at a temperature of 15 ºC at the lowest tested water activity of the culture medium (aw = 0.850). The results obtained prove that the lipolytic enzymes produced by the strains of that fungus can initiate disadvantageous quality changes in oils, and this is possible even where there is no visible growth of the mycelium.
PL
Celem pracy była ocena wpływu czystości nasion rzepaku i sposobu oczyszczania oleju na wskaźniki chemiczne i jakość mikrobiologiczną olejów tłoczonych na zimno. Zakres pracy obejmował: analizę podstawowych wyróżników jakości 11 partii przemysłowych nasion rzepaku odmian „00”, tłoczenie w prasie ślimakowej, oczyszczanie olejów przez naturalną sedymentację i dekantację lub odwirowanie oraz analizę jakości wytłoczonych olejów świeżych i przechowywanych. W próbkach nasion oznaczano: zawartość wody, tłuszczu i zanieczyszczeń, a w próbkach olejów: stopień hydrolizy, pierwotny i wtórny stopień utlenienia lipidów, wskaźnik Totox i stabilność oksydatywną w teście Rancimat. Zarówno w nasionach, jak i olejach określano ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę grzybów. Dodatkowo identyfikowano wyizolowane rodzaje pleśni. Poszczególne partie nasion rzepaku charakteryzowały się zróżnicowaną jakością pod względem zawartości tłuszczu, wody oraz zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne nasion wynosiło 10³ - 104 jtk/g. Stwierdzono dodatnią liniową korelację (p ≤ 0,01) pomiędzy zawartością zanieczyszczeń a jakością mikrobiologiczną nasion. Oleje rzepakowe tłoczone na zimno charakteryzowały się średnim stopniem hydrolizy i utlenienia lipidów. Jakość olejów uzależniona była od zanieczyszczenia nasion. Oleje wirowane były wyższej jakości niż oleje dekantowane. Sposób oczyszczania wpływał na właściwości chemiczne i mikrobiologiczne olejów w czasie przechowywania. Przechowywanie przez 6 miesięcy olejów oczyszczanych przez dekantowanie, w porównaniu z olejami wirowanymi, powodowało większe obniżenie ich jakości. Wzrósł stopień hydrolizy i utlenienia lipidów oraz nastąpił wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów. Jednak zanieczyszczenie mikrobiologiczne olejów tłoczonych na zimno było bardzo małe (na poziomie 10¹ do 10² jtk/cm³), tj. od 10 do 1000 razy mniejsze niż anieczyszczenie nasion rzepaku. Na nasionach oraz w olejach stwierdzono obecność bakterii przetrwalnikujących, drożdży oraz pleśni. Wśród grzybów dominującą mikroflorę stanowiły pleśnie z rodzaju Penicillium, Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Aspergillus i Cladosporium.
EN
The objective of the research study was to assess the impact of purity of rapeseed and oil purification method on chemical characteristics and microbiological quality of cold pressed oils. The research scope comprised: analysis of basic quality characteristics of 11 industrial batches of "00" rapeseed varieties, pressing in an expeller, oil purification using a natural settling and decanting or centrifuging methods, and quality analysis of fresh pressed and stored oils. In the seed samples studied, contents of water, fat, and contaminations were determined, and in the oil samples: degree of hydrolysis, primary and secondary degree of lipid oxidation, Totox ratio, and oxidative stability in a Rancimat test. The total number of microorganisms and the amount of fungi were determined in the seeds and oils. In addition, isolated types of mold were identified. The individual batches of rapeseed were characterized by a varying quality as regards their contents of fat, water, and useful and useless contaminations. The microbial contamination of seeds was at a level of 10³ - 104 cfu/g. A positive linear correlation was found between the content of contaminants and the microbiological quality of seeds. The cold-pressed rapeseed oils were characterized by a medium degree of hydrolysis and oxidation of lipids. The quality of oils depended on the seed contamination.The quality of the centrifuged oils was higher than that of the decanted oils. The treatment method affected the chemical and microbiological quality of the oils during storage. A 6 month storage of oils purified by decantation caused a higher reduction in their quality compared to the centrifuged oils. The degree of hydrolysis and oxidation of lipids increased and the total count of microorganisms increased. However, the microbiological contamination of cold-pressed oils was very low (at a level of 10¹ to 10² cfu/cm³), i.e. from 10 to 1000 times lower than the contamination of rapeseed. Spore-forming bacteria, yeast, and mold were found on the seeds and in the oils studied. Among the fungi, a prevailing microflora were molds of the genus Penicillium, Fusarium, Alternaria, Rhizopus, Aspergillus, and Cladosporium.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.