Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stawy bobrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Studium przedstawia metodykę szacowania objętości stawów bobrowych – niewielkich, naturalnych zbiorników wodnych będących istotnym ogniwem cyklu hydrologicznego w zlewniach zasiedlonych przez bobra europejskiego Castor fiber. W wyniku pomiarów terenowych oraz analizy przestrzennej w systemach informacji geograficznej (GIS) przedstawiono model stawu bobrowego w zlewni Krzemianki (Puszcza Knyszyńska), którego powierzchnia w 2006 roku wahała się pomiędzy 0,2 a 1,4 ha, w zależności od sytuacji hydrologicznej cieku. Na podstawie cyfrowego modelu terenu oraz analizy hydrologicznej oszacowano potencjalną ilość wody, jaka może być w nim retencjonowana (objętość maksymalnej retencji korytowej stawu na poziomie około 7 tys. m3). W pracy dokonano również próby oceny konsekwencji zmienności powierzchni lustra wody i objętości stawu bobrowego dla ekotonu cieku.
EN
Case study presents methodology of beaver pond’s area and volume evaluation. Beaver ponds – small natural water reservoirs – are important elements of hydrological cycle in river catchments settled by European beavers Castor fiber. As the result of field measurements and spatial analysis in geographic information systems (GIS), digital model of the biggest beaver pond located in the lower course of Krzemianka stream (Knyszynska Forest) in years 2005–2006 was created. Its area equaled 0,2–1,4 ha and was dependable on hydrologic situation of both Krzemianka stream and its catchment. Using digital terrain model combined with hydrological situation analysis, potential storage capacity of researched beaver pond was estimated as well as consequences of open water table area variability impact on aquatic-terrestrial ecotone and particular habitat.
PL
Nasilająca się w ciągu ostatnich dziesięcioleci ekspansja demograficzna i urbanistyczna oraz zmiany klimatyczne, doprowadziły do znacznego zanieczyszczenia i deficytu wód. Sposobem na ich magazynowanie są ujęcia i zbiorniki retencyjne, budowane w górnych biegach rzek, gdzie skażenie jest stosunkowo najmniejsze. W Polsce nie ma wielu takich rezerwuarów, zaś istniejące borykają się z wieloma problemami związanymi z ich utrzymaniem. Dlatego też warto zadbać o naturalnego sprzymierzeńca w walce o czystą wodę, jakim jest bóbr. Przeprowadzane introdukcje i reintrodukcje, w połączeniu z naturalnymi migracjami, doprowadziły do pojawienia się tego ssaka na obszarach górskich. Konstrukcje charakterystyczne dla działalności tego gatunku (np. tamy), zatrzymują osady oraz stabilizują spływ wód. Stawy bobrowe są czynnikiem inicjującym powstawanie bardzo rzadkich lasów łęgowych i przyczyniają się do wzrostu różnorodności biologicznej. Zebrana faktografia dostarcza argumentów przemawiających za ochroną biotopów bobra na terenach potoków i rzek górskich.
EN
Growing urban and demographic expansion along with climatic changes have led to considerable pollution and shortage of water. One way to store water is in water intakes and reservoirs constructed in the upper reaches of rivers, where the contamination is smallest. There are insufficient numbers of such reservoirs in Poland and existing ones struggle against maintenance problems. Therefore, in the battle for clean water, it is worth paying attention to the care of our natural confederate: the beaver. Recent introductions and reintroductions of beaver along with natural migrations have resulted in the appearance of this species in mountain areas. Structures typical of beaver activity (e.g. dams) have a positive influence on the state of reservoirs, because they stop silting and stabilize the flow of water. Beaver’s ponds are also a factor in the creation of very rare riparian forests and increase biological diversity. Collected factual material provides arguments for the protection of beaver habitat in areas of mountain streams and rivers.
6
67%
EN
Beavers (Castor fiber) alter stream ecosystems by dam building resulting in a lower stream velocity, retention of sediments and organic matter as well as modifying physical, chemical and geomorphological conditions in these streams. The effects of beaver dams on invertebrate benthic communities were examined in two semi-natural lowland brooks. For this purpose, beaver ponds and reference sections upstream and downstream of each pond were sampled. Mollusca, Crustacea and five orders of aquatic insects were analyzed according taxa richness, abundances, micro-habitat preferences and feeding types to characterize the macroinvertebrate communities. Detailed data in downstream sections and taxa-related parameters of insects (upstream and downstream sections) were analyzed first time. The abundance of Trichoptera, Plecoptera and Crustacea as well as taxa numbers of EPT taxa decreased significantly in the ponds compared to the free-flowing sections. Odonata and Ephemeroptera did not respond in abundance but in a change of the species composition, because lentic species replaced the lotic species in the impoundment section. Only the number of molluscs increased in the ponds. Regarding the microhabitat preferences, lithal dwellers dominated in all free-flowing sections, whereas its proportion decreased in the ponds. On the opposite, pelal dwellers increased in the impounded area. Significant differences were also found in proportions of shredders and passive filter feeders (decreasing in ponds), whereas predators increased in the ponds compared to the downstream section of the brooks.
7
67%
EN
The number of beavers in Poland rapidly increases which may result in conflicts between man and beavers. Despite the fact that beaver ponds play important role in increasing of biodiversity, water retention and soil moisture, they may also cause the die out of tree stands in river valleys and lead consequently to disappearance of typical riparian forest communities. Field studies demonstrated that long term flooding inhibited tree growth. Many trees died after 2 years of flooding. Long flooding caused the death of 80% of trees.
PL
W artykule podjęto problem wpływu budowli piętrzących wznoszonych na ciekach przez bobry na otaczający drzewostan. Przedstawiono wyniki pomiarów przyrostów rocznych drzew rosnących w zasięgu zalewu, a także oszacowano stan zdrowotny drzewostanu, będącego pod wpływem podniesienia poziomu wody. Badania przeprowadzono na ciekach płynących przez Nadleśnictwo Browsk, położone w północnej części Puszczy Białowieskiej. Liczebność bobrów w Polsce gwałtownie wzrasta, co może w najbliższych latach skutkować nasileniem występowania sytuacji konfliktowych między człowiekiem a bobrami. Pomimo, że stawy bobrowe pełnią ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej, w zwiększaniu retencji wodnej, zwiększaniu uwilgotnienia gleby, to jednak na terenach leśnych doprowadzają do zamierania drzewostanów w dolinie rzecznej, w wyniku czego dochodzi do powstawania wylesionych dolin i zanikania typowych leśnych zbiorowisk przyrzecznych. Przeprowadzone prace terenowe wykazały, że na terenach zalewu gwałtownie obniża się przyrost drzew, wiele z drzew już po 2 latach zalewania zamiera. Długotrwałe zalewanie doprowadziło do zamarcia blisko 80% drzew.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.