Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3793

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
PL
Mówiąc o wdrożeniu techniki cyfrowej mamy na myśli zastosowanie systemów i urządzeń funkcjonujących z jej wykorzystaniem - systemy i programy komputerowe, systemy pomiarowe, systemy przekazu danych cyfrowych, systemy i urządzenia automatyki, systemy sterowania. Poprawne wdrożenie techniki cyfrowej w systemach eksploatacji pomp wymaga uwzględnienia wielu zagadnień związanych z techniką systemów, techniką pompową, elektrotechniką i automatyką. Systemy monitoringu pracy pomp są z reguły elementem składowym systemów monitoringu i sterowania procesem technologicznym Zakładu - Przedsiębiorstwa Wodociągowego. W przypadku gdy np. woda pozyskiwana jest z ujęcia głębinowego skąd transportowana jest do SUW - Stacji Uzdatniania Wody i dalej w sieć wodociągową, cały proces od wydobycia wody do pracy sieci jest objęty jednym systemem monitoringu i sterowania.
PL
Monitoring w nowoczesnych przedsiębiorstwach eksploatujących systemy wodociągowe jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego poziomu świadczenia usług. Przy prawidłowym doborze urządzeń i dobrze rozwiązanym systemie monitoringu można bardzo łatwo i precyzyjnie kontrolować, regulować , a w razie potrzeby wykrywać i eliminować nieszczelności w systemie wodociągowym. Dzięki danym uzyskanym z monitoringu można dokładnie planować i wdrażać konkretne czynności eksploatacyjne jak również minimalizować straty wody i straty finansowe w przedsiębiorstwie.
EN
Monitoring in modern water distribution companies is essential to keep high quality service. If equipment is correctly chosen and monitoring system is well designed then we have possibility to control, regulate and if necessary find and eliminate leakages. Obtained data allows planning and executing certain exploitation actions as well as minimizing water and cash loses in company.
3
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki monitoringu procesu suszenia drewna za pomocą kamery termowizyjnej. Analiza parametrów technicznych w tym procesie, przede wszystkim temperatury i wilgotności, ma istotny wpływ na polepszenie właściwości produktu końcowego. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwala na optymalizację technologii suszenia drewna i oszczędność wykorzystywanej do tego energii.
EN
The article presents the results of the monitoring process of wood drying with a thermo camera. The analysis of technical parameters in this process, primarily temperature and humidity have an important impact on improving the properties of the finished product. The application of thermo camera allows to optimize the technology of wood drying and to save the used energy.
PL
Przedstawiono koncepcję dobowego bilansowania produkcji zakładu wzbogacania węgla energetycznego w podziale na wydobycie brutto i netto z szybów, odpady ze wzbogacania, załadowane produkty handlowe i zmianę stanu materiału na zwałach. W projekcie bilansowania zastosowano minimalną liczbę wag przenośnikowych do bilansu masowego. Podział materiału na zwałach i w zbiornikach węgla surowego na produkty handlowe (klasy ziarnowe i gęstościowe) dokonywany jest w oparciu o mierzone przepływy masowe składników bilansu i model symulacyjny wzbogacalnika grawitacyjnego.
EN
A concept of production balancing in a coal preparation plant has been presented for total and net production, waste from washing processes, loaded products and change of material on stock-piles and in raw coal bunkers. The concept has been based on a minimum number of belt scales for mass balancing. The size and density fractions in raw coal on stock-piles and in bunkers are determined on the basis of measured mass flows of balance components and a simulation model of a gravitational washer.
6
Content available remote Electronic observation and computer monitoring of human behavior in public space
100%
EN
Security is value, which become more and more desirable while we must note dramatically increasing quantity and weight of numerous dangers related to particular persons, to different populations and to almost everybody and everywhere. Therefore we can observe up-to-date fast and massive increase of social requisition in the area of protection against terroristic attacks and hapless random events. Even fanatic privacy defenders, who in the past often protested against surveillance, now must take into account scale of threats which is generated by actual political and social tensions, and must agree for inconsiderable limitations of privacy (in public space) when it is connected with huge increase of public security. Therefore now the question is not whether oversee of human behavior in public space – but how to do it?
PL
Jedną z metod pozwalających na utrzymanie kontrolowanego wysokiego stopnia sprawności maszyn górniczych jest ich bieżący monitoring. Czujniki pomiarowe oraz urządzenia obsługujące transmisję danych zabudowywane są na wybranych kluczowych grupach maszyn. Odczytywane dane wprowadzane są do hurtowni danych i interpretowane w oparciu o dysponowane oprogramowanie. Zasób tych danych oraz ustawicznie wzbogacana wiedza w zakresie pracy maszyn przesuwają metody interpretacji w kierunku wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych. W artykule omówiono schematy logiczne gromadzenia danych i przewidywane tendencje rozwojowe w zakresie interpretacji uzyskiwanych informacji przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
EN
One of the methods to maintain high efficiency of mining machinery is monitoring. Measuring sensors are installed on selected groups of machines. The read data are entered into the data warehouse. The available software enables their correct interpretation. The article also discusses ssues related to the proper collection of data.
PL
Wyniki badań wprowadzonego w 1991 r. monitoringu reperowego wykazały, że stosowany w Polsce system oceny jakości wody jezior ma pewne wady. Wiele jezior zmienia klasę jakości z roku na rok. Błędna okazała się metodyka oceny podatności jezior na degradację - należy ją zmienić. Niepotrzebnie natomiast zmieniono sieć jezior badanych w monitoringu reperowym. Należy zastanowić się nad wprowadzeniem nowego systemu oceny, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach i dyrektywach UE.
EN
Results of water datum points monitoring of lakes which has been carried out in Poland since 1991 show that evaluation system of lake water quality has certain disadvantages. Many lakes change their purity classes from year to year. The assessment system of lake susceptibility to degradation is wrong, it has to be changed. There was no need to change the network of observed lakes within the limits of datum points monitoring programme. According to experiences and directives of EC it is necessary to think about a new lake water quality evaluation system.
PL
Autorzy od 10 już lat budują sieć geodynamiczną wysokiej precyzji, w rejonie Wieliczki, Krakowa i wschodniej części GOP-u. Wykorzystują do tego celu technologię GPS. Wraz z klasycznymi technikami pomiarów geodezyjnych, okazała się ona doskonałym narzędziem w badaniach deformacji. Utworzenie lokalnej sieci stacji permanentnych ASG-PL na obszarze GOP-u, stwarza nowe możliwości monitorowania przemieszczeń punktów i badania geodynamiki terenów górniczych. W artykule zawarto koncepcję utworzenia precyzyjnej sieci geodynamicznej oraz wyznaczenia subcentymetrowej lokalnej quasi-geoidy w tym rejonie.
EN
For 10 years the authors have been building a high precision network in the region of Wieliczka, Kraków (Cracow) and eastern part of the Upper Silesia Industrial Area. They are using GPS technology. Together with classical measurement techniques, GPS method turned out to be a perfect tool in the measurement of deformation. Creating a local network of permanent ASG-PL in the Upper Silesia Industrial Area makes new opportunities to monitor the translocations of points and study geodynamics of mining areas. In the article a concept of making a precise geodynamic network and determining a local subcentimeter quasi-geoide in this region.
EN
This article deals especially with the utilisation of computer graphic in monitoring and evaluating the undermining effects. In consequence of the expansion of new technologies in framework of photogrammetry, remote sensing and GPS different types of geographical data started to be produced. By means of new developed computer technologies, it is possible to process this acquired data more quickly and simply, to analyse and represent them. Representing data in visual form has essential importance for analysing and interpretation of affinities and changes, for modelling and decision making process. The result of data processing is a computer model (statistic, space or time-space dynamic) that facilitates understanding of spatial structures and processes in the course of evaluating the undermining effects.
PL
Artykuł w głównej mierze przedstawia sposób wykorzystania grafiki komputerowej w monitorowaniu i rozwoju efektów górnictwa podziemnego. W konsekwencji ekspansji nowych technologii na styku fotogrametrii, teledetekcji i GPS zaczęły powstawać nowe typy danych geograficznych. Za pomocą nowych, rozwijających się technologii komputerowych możliwe jest szybsze i łatwiejsze poddawanie obróbce pozyskanych danych w celu ich analizy i prezentacji. Przedstawianie danych w formie wizualnej ma istotną wagę dla analizy i interpretacji podobieństw i zmian, modelowania oraz podejmowania decyzji. Rezultatem obróbki danych jest model komputerowy (statystyczny, przestrzenny lub dynamiczny) ułatwiający zrozumienie struktur i procesów przestrzennych w trakcie analizy efektów górnictwa podziemnego.
PL
System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych. W pracy przedstawione zostały problemy monitorowania stacji referencyjnych na obszarze Polski. Pokazano sposób monitorowania stacji permanentnych w sieci IGS i EPN oraz krótko scharakteryzowano historię rozwoju stacji referencyjnych na terenie Polski. Została zwrócona uwaga na brak standardu w zakresie prowadzenia obserwacji i wyznaczania współrzędnych stacji referencyjnych. Na podstawie standardów IGS i EPN sformułowano założenia dla systemu monitorowania polskich stacji referencyjnych, który może być realizowany na dwóch poziomach. Pierwszy poziom wykorzystywany jest do konserwacji systemu ETRF'89, a drugi - do analizy jakości obserwacji i wyznaczanych współrzędnych. Poziom drugi wykorzystuje szybkie efemerydy precyzyjne IGS, co pozwala monitorować stacje w czasie prawie rzeczywistym.
EN
Polish reference station monitoring system. The paper presents issues related with reference stations monitoring in Poland. Monitoring of permanent IGS and EPN stations is presented and a short characteristics of the reference stations development in Poland is provided. A lack of a standard concerning conducting observations and determining reference stations coordinates is highlighted. Guidelines for developing a monitoring system for Polish reference station, based IGS and EPN standards, are presented. The system might be realized at two levels: one is used for maintaining ETRF'89 system, the other - for quality of observations analysis and coordinates determination. The latter system uses rapid and ultra rapid precise IGS ephemerids which allows to monitor stations in near-real time.
12
100%
PL
W artykule przedstawiono metody monitoringu przemieszczeń poziomych w przypowierzchniowych warstwach gruntu za pomocą inklinometrów. Przedstawiono charakterystykę i podstawowe dane techniczne najczęściej używanych w Polsce inklinometrów. Opisano zasady pomiarów, warunki wykonawcze monitoringu przemieszczeń poziomych i wpływ podstawowych czynników na dokładność pomiarów. Przedstawione przykłady zastosowań monitoringu przemieszczeń powinny znaleźć właściwe miejsce w projektowaniu geotechnicznym.
EN
This paper shows several methods of horizontal displacements monitoring in shallow soil layers utilising inclinometers. General description and basic technical data for inclinometers used in Poland are presented. The principles of measurements, conditions for correct monitoring of horizontal displacements and influence of chosen factors on measurements' results are also described. The application of horizontal displacements monitoring should be taken under consideration in case of any geotechnical design.
13
Content available remote Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośności
100%
PL
Obudowy eksploatowanych szybów pracują w warunkach i sytuacjach nieporównywalnych z tymi, w jakich pracują obudowy wyrobisk poziomych. Jedną z takich sytuacji jest okresowe zatopienie odcinka szybu i związane z tym specyficzne oddziaływania na beton zmineralizowanych wód złożowych. Po odtopieniu występują procesy korozyjne betonu z powierzchniową i wewnętrzną dezintegracją powodujące zmiany wytrzymałości średniej i minimalnej wzdłuż grubości obudowy oraz w czasie eksploatacji, przekraczające +- 50% wartości średniej. Konsekwencją tego są zmiany nośności, które powinny być uwzględniane w obliczeniach z zastosowaniem programów numerycznych. Badania takie powinny być wykonywane w specjalnych gniazdach pomiarowych. Przedstawiono wyniki badań i układ gniazd otworów do pomiarów wgłębnych założony w szybie I KWK "Szczygłowice". Do pomiarów zastosowano ultradźwiękowe głowice otworowe. System taki jest perspektywiczny, pozwalając na dokładną ocenę nośności konstrukcji oraz na monitoring zmian własności wytrzymałościowych materiału.
EN
The shaft linings are working in conditions and situations, which are incomparable with those in which horizontal galleries' linings are working. Such a situation takes place during the temporary flooding of the part of the shaft, and connected with it specific influences of mineral ledge waters. After unflooding, there are corrosion processes together with surface and inner disintegration, which cause changes in average and minimal resistance along the thickness of the lining and during the time of exploitation exceeding +- 50% of the average value. The consequences are changes in carrying capacity, which should be included in calculations by the numeric programmes. These researches should be carried out in special measurement nests. There are presented results of the research and arrangement of nests' holes for inner measurements located in shaft I in KWK "Szczygłowice". For the measurements there were used ultrasound hole heads. This system has got perspectives, because it provides accurate evaluation of carrying capacities of the construction and monitoring of material endurance changes.
14
Content available Vibration monitoring of bridges
100%
EN
Traditional visual inspection tools, which are typically carried out annually, can only detect obvious damages like disruption, cracks or rust on the surface of bridges. Advanced non-destructive and destructive inspection tools are usually applied when visual inspection can’t provide sufficient information. Besides these techniques engineering surveyors can conduct geometric deformation analysis that provides additional information for damage detection of structures. The implementation of appropriate methods for data acquisition and analysis to detect changes to the material, geometric and dynamic characteristics of structures is summarised under the term Structural Health Monitoring (SHM). The essential idea of SHM is to determine a normal behaviour of undamaged structures and to obtain qualitative conclusions from changes of this behaviour related to the current health status. Information about changes within the dynamic characteristics of structures can be detected by applying accelerometers, which are a component of Ambient Vibration Methods (AVM) as an integral part of SHM. Analysis of acceleration measurements can derive natural frequencies that depend on weight, material, stress and strain as well as the geometry of the object. Hence this data can be used to derive additional information about the capacity and condition of a structure. In this paper we present a measurement system based on low-cost accelerometers that nevertheless performs measurements with high accuracy. This autonomously operatable device features a memory card slot, an internal battery, a waterproof housing and temperature resistant components. Additionally real time data transfer can be obtained via wireless LAN or USB connection to a computer. All necessary steps of data acquisition, processing and interpretation of vibration monitoring will be presented on a practical example.
15
Content available Conception of monitoring of cliff shores
100%
EN
Cliff shores are those objects which due to their dynamics should be subject to periodic measurements in order to determine their displacement. These measurements need to be cyclically performed in an established time interval according to specific criteria. In this article, the methodology developed to monitor cliff shores is presented, which defines the rules to carry out measurements and the manner of data processing aimed at building the Digital Cliff Model. A number of partial investigations, whose results were published in the studies by (Suchocki et al. 2008, Suchocki 2009a, Suchocki 2009b, Suchocki and Wasilewski 2009a, Suchocki and Wasilewski 2009b, Suchocki 2010, Suchocki and Wasilewski 2010) were performed to develop this methodology. This paper constitutes a summary of several years’ research, whose effect is an extensive methodology developed to monitor cliff shores with an application of terrestrial laser scanning technology.
16
Content available remote Przestrzenna zmienność opadów a odpływ kanalizacją – wstępne wyniki
100%
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki analizy wpływu zmienności przestrzennej opadów na wielkość strumienia ścieków odprowadzanego systemem kanalizacyjnym. Analizę oparto o system monitoringu zlokalizowany na terenie miasta Głogowa.
EN
The paper presents initial results of influence of the spatial and temporal variation of the rainfall on drainage sewage outfall analysis. The analysis was based on the results obtained from monitoring system lacated in Głogów.
PL
System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych - część II. W pracy przedstawiono założenia teoretyczne, algorytmy i strategie obliczeniowe wykorzystane w systemie monitorowania stacji referencyjnych GNSS. Pokazano sposoby nawiązania sieci geodezyjnych zakładanych technikami satelitarnymi w skali globalnej i implementację w sieciach regionalnych i lokalnych. Jako przykład pokazano algorytm transformacji z układu ITRF do ETRF stosowany w sieci EPN dla nowej realizacji globalnego systemu odniesienia ITRS 2005. Zasadnicza część artykułu poświęcona została architekturze systemu monitorowania stacji referencyjnych POL_EPN, w której uwypuklone zostały trzy zasadnicze moduły funkcjonalne oparte na programie Bernese 5.0. Sterowanie systemem obliczeniowym wykonano z wykorzystaniem modułu BPE i systemu kolejkowania klastra FENIX Torque 2.0. Omówione zostały również parametry brzegowe i modele zasilające moduły obliczeniowe systemu.
EN
Polish reference stations monitorings system - part II. In this work the theoretical assumptions, algorithms and computing strategies which are used for GNSS reference stations monitoring system were shown. Also the methods of reference of geodetic networks established by satellites techniques in global scale and implemantation in local and regional networks were described. As an example was shown the algorithm of transformation from ITRF to ETRF reference frames used in EPN for new realisation of global reference system ITRS 2005. The main part of article was connected with the architecture of monitoring of reference POL_EPN sitations, in which three main functional modules based on Bernese 5.0. programme were emphasized. Controlling unit of this computing system had been done with BPE module and cluster queuig system FENIX Torque 2.0. Also the edge conditions and models feeding counting modules of the system were described.
18
Content available remote System monitoringu stanu obciążeń konstrukcji wielkopowierzchniowych
100%
PL
W artykule przedstawiono system monitoringu stanu obciążeń konstrukcji budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych. Celem systemu jest wczesne wykrywanie, analizowanie, wizualizowanie i archiwizowanie danych napływających z układu pomiarowego oraz alarmowanie obsługi o przekroczeniu dopuszczalnych granic obciążeń elementów konstrukcji budowli. Ze względu na stałe dążenie do ograniczenia kosztów wzniesienia budynku prowadzi się prace projektowe i wdrożeniowe, tak by maksymalnie zbliżyć się do wartości obciążeń dopuszczalnych przewidzianych przez normy. Daje to wymierne efekty ekonomiczne jednak powoduje, że nowo powstały budynek jest mniej odporny na zdarzenia losowe (szczególnie zjawiska pogodowe). Proponowany system ma za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa eksploatacji budynków.
EN
The monitoring system of construction elements of buildings was presented in the paper. Main goal of the system was early identification of collapse danger, analyzing, visualization and archivization of measuring data, as well as signalling of exceeding the predicted load limits. At present results of development work and practical application are maximally close to evaluated permissible limits of load (included in standards) due to continuous process of minimizing costs of building. This is the right way to save the money but it crates danger for building stability by lowering its resistance on random, unpredictable events (especially in the case of weather perturbations). Proposed system increases operational, safety of building, lowers costs of snow removal and allow; to make much more precisely decisions in the case of evacuation or maintenance.
PL
Artykuł podejmuje tematykę opartą na systemach monitorowania lotów (FDM) w aspekcie szkolenia lotniczego. Kluczowym elementem jest wykorzystanie oprogramowania firmy Storkjet oraz danych zapisanych na rejestratorach lotów z Ośrodka Kształcenia Lotniczego(OKL) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Autorzy w ramach artykułu przyjęli model ścieżki podejścia do lądowania uwzględniający przepisy lotnicze, osiągi statków powietrznych oparte na Instrukcjach Użytkowania w Locie(AFM), procedury oparte na Standardowych Procedurach Operacyjnych(SOP) OKL oraz danych nawigacyjnych opartych na zatwierdzonych informacjach nawigacyjnych dla konkretnych lotnisk. Problem nieustabilizowanych podejść do lądowania został przeanalizowany w oparciu o dane z różnych grup lotów (np. loty wg wskazań przyrządów, loty w nocy itp.). Dzięki temu zabiegowi zostały wyłonione grupy lotów, które statystycznie z punktu widzenia systemu zarządzania ryzykiem wnoszą największe ryzyko operacyjne w trakcie realizacji procesu kształcenia lotniczego.
EN
The article takes up the issue based on flight monitoring systems (FDM) in the aspect of aviation training.The key element is the use of Storkjet software and data recorded on flight recorders from the Aviation Training Center (OKL) of the State School of Higher Education in Chełm. The authors of the article have adopted a model of an approach path including air regulations, aircraft performance based on Aircraft Flight Manual (AFM), procedures based on OKLs the Standard Operating Procedures (SOPs) and navigation data based on approved navigation information for specific airports.The problem of unstabilized approaches has been analyzed on the basis of data from various flight groups (e.g. instrument flights, night flights, etc). As a result flight groups were selected, which statistically from the point of view of the risk management system bring the largest operational risk during the aviation education process.
PL
W pracy przedstawiono aktualnie wykorzystywane systemy informatyczne wewnętrznych branż spółki PKP PLK SA przeznaczone do zastosowania i monitoringu w inżynierii kolejowej, mogące być wykorzystane do zastosowania w prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu infrastruktury kolejowej w odpowiednio stworzonym systemie zapewniającym właściwą działalność PKP PLK SA. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zebranych informacji przedstawiono systemy monitoringu geometrii torów stosowane poza granicami Polski wraz z przykładami wykorzystywanych technik pomiarowych w zakresie ich zasilania i udostępniania wyników pomiarów Zaprezentowano zautomatyzowane systemy pomiarów geometrii torów z wykorzystaniem metod pośrednich i bezpośrednich.
EN
The paper presents information systems which are currently utilised by internal sectors of the PKP PLK SA company and which are to be applied for monitoring in railway engineering works, which may also be used for permanent monitoring of conditions of the railway infrastructure within an appropriate systems, which ensures correct implementation of the PKP PLK SA activities. Basing on own experiences, as well as acquired information systems used for monitoring of track geometry, applied outside Poland, together with examples of applied measuring techniques with respect to supplying those systems and distribution of measuring results, are presented. Automated systems of measuring the track geometry with the use of direct and indirect methods are also presented.
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.