Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tymol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Woltamperometryczne oznaczanie tymolu w preparatach farmaceutycznych
86%
PL
Opracowano prostą, szybką i czułą metodę woltamperometrycznego oznaczania tymolu w farmaceutykach. Podstawą badań jest proces jego utleniania na mikroelektrodzie platynowej w lodowatym kwasie octowym zawierającym acetonitryl (20% obj.) oraz 0,1 mol/L chloranu(VII) sodu jako elektrolit podstawowy. Uzyskano liniową odpowiedź sygnału woltamperometrycznego (DPV) w szerokim zakresie stężeń 0,5-1105 mg/L, przy niskiej wartości granicy wykrywalności wynoszącej 0,05 mg/L. Analizę ilościową przeprowadzono metodą wielokrotnego dodatku wzorca.
EN
Content of thymol in pharmaceutical preparations was detd. by differential pulse voltammetry at a Pt microelectrode (25 μm diam.) in a mixt. of glacial AcOH and MeCN (8:2 by vol.) with 0.1 M NaClO₄. A good accuracy and precision of the DPV method was achieved and its usefulness in routine anal. was confirmed.
4
72%
EN
The aim of the study was to assess the possibility of using thymol as a potential modifier of the bioactive properties of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC). For this purpose, a test of releasing the active substance – thymol – from modified plasticized PVC to water was performed. The higher the thymol concentration in the polymer matrix, the more substance was released during the first days of storage. The ability of the produced materials to gradually release thymol was found, which qualifies them as materials that can be useful for the production of active packaging.
PL
Oceniano możliwość wykorzystania tymolu jako dodatku aktywnego do poli(chlorku winylu) (PVC). Zbadano uwalnianie do wody substancji aktywnej z modyfikowanego PVC. Im większy był udział tymolu w materiale polimerowym, tym więcej substancji aktywnej migrowało do wody w pierwszych dniach przechowywania. Stwierdzono zdolność otrzymanych materiałów do stopniowego uwalniania tymolu, co kwalifikuje je jako przydatne do produkcji aktywnych opakowań.
5
Content available remote Determination of thymol using HPLC-ED with glassy carbon paste electrode
72%
EN
The use of glassy carbon electrodes (CPE) for the determination of tymol was studied. The amperometric detection with prior separation of tymol by HPLC is proposed. The optimum conditions have been found. The HPLC-ED limit of detection of tymol at +1.1 V v.v Ag/AgCl/3 mol L-1 KCI in the mobile phase consisting of diluted Brilton-Robinson bufferpH 7-mcthanol 1:9 (v/v) was 2.9 x 10-7mol L-1 which was kmer than that with UV detection at 276 nm. The repeatability of the new method for the determination of thymol using HPLC with amperometric detection, expressed as the relative standard deviation, was below 2 % when the areas of the peaks were evaluated and below 5% when the peak heights were measured. The practial application of newly developed method of HPLC-ED determination was tested on samples of Scptoiete pastilles and thyme sirup.
PL
Badano zastosowanie elektrody z pasty węglowej do oznaczania tymolu. Optymalne warunki oznaczania wyznaczono metodą HPLC z amperometryczną detekcją. Granicę wykrywalności w mieszaninie buforu Brittona-Robinsona (pH = 7) z metanolem {1:9. v/v) i przy potencjale detekcji+1.1 V vs Ag/AgCl/, mol L-1 KCI określono jako 2.9 y 10-7 mol L-1 . Wynik ten jest lepszy od wyniku uzyskanego z detekcją spektrofotometryczną przy długości fali 276 nm.Powtarzalność opracowanej metody wyra/ona jako wgledne odchylenie standardowe jest mniejsza od 2% przy pomiarze powierzchni pod pikami. W przypadku pomiaru wysokości sygnału powtarzalność jest gorsza (9%). Opracowaną metodę testowano podczas analizy pastylek Scptolete i syropu z lymolem.
PL
W pracy przestawiono wstępnie możliwości zastosowania do celów praktycznych substancji pochodzenia roślinnego jak np. tymol i kumaryna jako składników kompozycji polimerowych o charakterze biobójczym. Stwierdzono bioaktywność takich kompozycji już w zakresie ok. 0,5 % mas. substancji czynnej w osnowie polimerowej wobec szczepów bakterii S. aureus i E. coli. Ewentualna optymalizacja składu może wpłynąć istotnie na ekonomikę produkcji takich kompozycji.
EN
The preliminary possibilities for practical application of vegetable compounds like thymol and coumarin as components of biocide polymeric composition have been presented in this paper. It has been stated that 0,5 wt.% of such substance in polymer matrix may be highly effective acting against S. aureus and E. coli strains. Further optimization may considerably influence the economy of manufacturing such compositions.
PL
W pracy przedstawiono przegląd związków zawartych w Thymus vulgaris L. odpowiedzialnych za jego przeciwskurczowe i rozkurczające działanie. Omówiono wpływ różnych grup związków (składniki olejku, flawonoidy, fenolokwasy) wraz z proponowanymi mechanizmami działania. W świetle danych literaturowych flawonoidy, a zwłaszcza metoksylowane pochodne flawonów, są w głównej mierze odpowiedzialne za spazmolityczne i przeciwskurczowe działanie ziela tymianku i wyciągów otrzymywanych z tego surowca.
EN
Biodegradable materials, which exhibit biocidal activity against microorganisms due to application of natural vegetable compounds, are presented. The effect of polylactide (PLA) modification, carried out by using bioactive compounds as mixtures form such as: carvacrol and eugenol, thymol and eugenol, thymol and carvacrol, on the thermal properties and biodegradation rate of this material was determined. The following sample features were determined: mass loss in time, thermal properties with the use of a differential scanning calorimeter (DSC) and thermogravimetry (TG) instrument, and morphology by the use of a scanning electron microscope (SEM). The use of active compounds in mixtures gives a synergistic effect. The natural vegetable compounds exhibit biocidal and fungicidal activities and, at the same time, no negative effect on the physicochemical properties of the prepared products and do not affect negatively the degradation rate of these products.
PL
Przedstawiono biodegradowalny materiał, który dzięki zawartości naturalnych związków roślinnych wykazuje działanie biobójcze w odniesieniu do mikroorganizmów. Określono wpływ modyfikacji polilaktydu (PLA) związkami aktywnymi w postaci mieszanin, takich jak: karwakrol i eugenol, tymol i eugenol, tymol i karwakrol, na właściwości cieplne i szybkość biodegradacji tego materiału. Właściwości termiczne biokompozytu PLA określano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TG), morfologię próbek zbadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że zastosowanie substancji czynnych w postaci mieszanin daje efekt synergiczny. Naturalne związki roślinne wykazują działanie biobójcze i grzybobójcze, a jednocześnie nie mają negatywnego wpływu na właściwości fizykochemiczne otrzymanych wytworów oraz nie wpływają negatywnie na szybkość ich degradacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.