Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  znak
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
DE
Im vorliegenden Beitrag wird die Spezifik der semiotischen Organisation des digitalen Textes diskutiert – insbesondere die Struktur des digitalen Zeichens. Analysiert werden drei Aspekte des digitalen Zeichens: die Darstellungsschicht (die polysemiotische und interaktive Natur eines solchen Zeichens), die Struktur (der Null-Eins-Code mit immateriellem Charakter, wodurch Bild, Wort und Ton zu Informationen derselben Art werden, die sich problemlos verlinken und verschicken lassen) sowie die Funktionen, die die digitalen Zeichen erfüllen. Unter den Funktionen der digitalen Zeichen lassen sich folgende Funktionen distinguieren: die Bedeutungsgestaltung, das Verlinken zur anderen Seite sowie die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe Änderungen am Text auszuführen (ihn zu modifizieren oder sogar manipulieren). Die Herstellung der Bedeutungen in den digitalen Übermittlungen wird von solchen Eigenschaften des Zeichens und des Textes beeinflusst, wie: Multimedialität und Polysemiotizität, Fähigkeit, verschiedene Rezeptionsarten zu programmieren und miteinander zu verbinden, Bearbeitung als Regel der Textgestaltung, Palimpseste und Hybridisierung des Diskurses.
EN
The article discusses the specific features of the semiotic organization of a digital text and, in particular, the structure of a digital sign. Three aspects of the digital sign are analyzed: the layer of representation (the polysemiotic and interactive nature of the sign), its substance (the 0-1 code, which is of immaterial nature, turns images, words and sounds into information of the same type that can be easily cross-linked and shared) and the functions played by digital signs. One can distinguish the following functions of digital signs: the creation of meanings, the function of linking to another text-page, and the ability to introduce changes to the text (to modify or even manipulate it ). The creation of meanings in a digital message is influenced by such features of the sign and the text as multimediality and polysemiotic character, the ability to program and combine different reception methods, editing as the principle of text creation, palimpsests and hybridization of discourse.
PL
Określenie "za szybą" nie sugeruje tu zamknięcia, izolacji podobnej eksponatowi w muzealnej gablocie. W opisywanej kaplicy krzyż - symbol umieszczany przecież w eksponowanych miejscach wnętrz sakralnych-umieszczono poza nią. Na jego religijno-ideowe i kompozycyjno-przestrzenne oddziaływanie pozwala całkowicie przeszklona ściana. Dzięki temu aktywną rolę we wnętrzu spełnia nie tylko malowniczy fragment natury za oknem, ale fragment natury wpisany w wizję religijną, w której owa natura ma swoje istotne miejsce. Sam znak jest przez przeszklenie widziany zawsze na tle, razem ze swoim otoczeniem, do pewnego stopnia kontrolowanym, ale na tyle dyskretnie, by dawał poczucie łączności z żywiołami przyrody.
3
Content available Archiwum znaków – semiotyka pamięci kulturowej
100%
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem pamięci kulturowej w kontekście badań nad dyskursem o nachyleniu semiotycznym. Podejmowana jest próba wykorzystania instrumentarium analiz dyskursu historycznego w refleksji nad pamięcią. Tytułowe archiwum znaków – semantycznie profilowanych w dyskursie – potraktowane zostaje jako rezerwuar wiedzy zgromadzonej i przenoszonej dzięki językowi, literaturze i sztuce.
EN
The main goal of this article is to present cultural memory in the context of semiotically-oriented discourse studies. An attempt is made to apply theoretical approaches of analyses of historical discourse in the field of cultural memory. The archive of signs, semantically profiled in discourse, is understood as a reservoir of knowledge stored and conveyed by language, literature and arts.
4
Content available Dydaktyka symbolu w praktyce kształcenia szkolnego
88%
PL
Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie specyficznego spojrzenia na dydaktykę, jej teorie i perspektywy praktyczne. Intencją autora jest ukazanie teoretycznych rozważań, opisujących zagadnienie symbolu w dydaktyce w zakresie zadań edukacyjnych szkoły współczesnej. Realizacja takiego celu wymaga zrekonstruowania podstawowych wyznaczników samego symbolu i jego ontologicznego ujęcia w perspektywie dydaktyki symbolu. Wyrażam przekonanie, że symbol może stać się kategorią humanistycznej teorii kształcenia ogólnego, ukazując jego możliwości realizacyjne.
PL
Semiotyczne self to podmiot ze zdolnością myślenia formami znakowymi o świecie zjawiskowym, którego przeżycia i tożsamość również występują w formach szczególnych reprezentacji znakowych. W działalności człowieka myśl przybiera znakowe formy reprezentujące zjawiska, w doświadczeniu ma formę symboliczną, w refleksji uzyskuje formę znaków tożsamości. Zaniedbanie myślenia o znakowym reprezentowaniu przedmiotów działania, relacjach uczuciowych i refleksji aksjologicznej wydaje się powodem, dla którego społeczny kontekst tożsamości Ja w psychologicznych koncepcjach staje się anonimowym społeczeństwem, abstrakcyjną kulturą i historią.
EN
Semiotic self has the ability to thinking through sign forms about phenomena which experiences and identity also occur in special sign representations. In activity the thought gets the sign forms representing phenomena, in the experience it has the symbolic form, in the reflection it gains the form of identity signs. Negligence in thinking of representation of action objects, feeling relations, and axiological reflection seems to be the reason why the social context of self in psychological conceptions becomes some anonymous society, abstract culture and history.
PL
Współcześnie zasoby własności intelektualnej i własności przemysłowej powszechnie uznaje się za te, które tworzą znaczącą wartość dodaną przedsiębiorstwa. Wzrastający popyt na nowe rozwiązania techniczne sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej kategorie należące do własności intelektualnej lub przemysłowej wnoszą jako wkład do spółki. Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne. Zatem a contrario, aportami mogą być wszelkiego rodzaju prawa zbywalne, którymi są m.in. patenty, prawa na znakach towarowych (wyłączne i licencyjne), prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, majątkowe prawa autorskie, czy know-how.
EN
Modern resources of intellectual property and of industrial property have significaly added value for corporate. Increase demand for new technical concept give interesting of intellectual and industrial property. Intellectual and industrial categories as for example: rights of trade mark (sole and license), right to designees patents, right to designee industry, copyrights and know-how, could be treated as contribution. In polish law code of commerce is it admitted.
9
Content available The Image of the City or a City Icon?
75%
EN
The synthetic, graphical image of a city becomes a symbol, which makes it possible to identify in a second something that takes more time to process when read, similar to the coats of arms of old. A city, provided that its qualities are widely known and easily recognisable, starts to play the role of an icon – a symbol, infallibly associated with the cultural and economic offering that a visitor can find in it, becoming a modern image of it.
PL
Syntetyczny, graficzny obraz miasta staje się znakiem, po którym – jak niegdyś dzięki herbowi – rozpoznaje się w sekundzie to, z czym dogłębne zapoznanie się wymaga więcej czasu. Miasto, o ile jego walory są szeroko znane i łatwo rozpoznawalne, samo zaczyna odgrywać rolę „ikony” – symbolu, bezbłędnie kojarzącego się z ofertą kulturową i ekonomiczną, którą przybysz może w nim znaleźć i staje się jego współczesnym obrazem.
EN
The article presents an attempt to develop a method of acquiring data on traffic as to control the extensive system of variable message signs. In principle, this system controls the characteristics of the vehicles on long sections of roads with high class technical support. Functionality of this method is that in this case the vehicle in motion is at the same time a kind of counter. Assuming the development of principles of transmission of such data to the control center can control the whole strings of variable message signs relatively accurately adjust their content to the traffic situation on the road. The problem is the aggregation of data and their interpretation justified in the context of the efforts made concerning changes in the organization and traffic control using VMS signs [1,4,5,6,7,9,11,12,13,14].
PL
Artykuł prezentuje próbę opracowania metody pozyskiwania danych o ruchu celem sterowania systemem tzw. rozległych znaków zmiennej treści. W założeniu taki system kontroluje charakterystyki pojazdów na długich odcinkach dróg o wysokiej klasie technicznej. Funkcjonalnością tej metody jest to, że w tym przypadku sam pojazd w ruchu staje się jednocześnie pewnego rodzaju licznikiem. Przy założeniu opracowania zasad transmisji tego typu danych do centrum sterowania można sterować całymi ciągami znaków zmiennej treści stosunkowo dokładnie dostosowując ich treści do sytuacji ruchowej na drodze. Problemem jest agregacja danych oraz ich zasadna interpretacja w kontekście działań podejmowanych w przedmiocie zmian organizacji i sterowania ruchem z wykorzystaniem znaków VMS.
12
Content available Status przedmiotu a kontekst komunikacyjny
63%
PL
Współczesność przesycona informacją, przesyłem danych i wielopasmowością komunikacji sprawia, że design i rola projektanta zostaje włączona w ten nurt wzajemnej łączności. Przedmiot tym samym ma za zadanie informować o określonych treściach. Tak więc projektowanie, uwzględniając nie tylko czynniki funkcjonalne, formalne i technologiczne, ukierunkowane jest także na spełnienie potrzeby wyrażania komunikatu oraz wewnętrzny nakaz ekspresywności użytkownika. Przedmiotem rozważań w poniższym tekście jest refleksja nad statusem przedmiotu w kontekście jego roli, jaką spełnia jako sposób porozumiewania się. W perspektywie teraźniejszości przedmiot może zostać potraktowany jako znak, czym jego wartość użytkowa i estetyczna zostaje dopełniona znaczeniowo. Ogólna analiza wsparta jest przykładami z dostępnych źródeł, które ilustrują omawiane zagadnienie.
EN
Present day, saturated with information, data transmission and multi-band communication, means that design and the role of the designer are included in this current of mutual communication. The subject is thus intended to inform about specific content. So design, taking into account not only functional, formal and technological factors, is also focused on meeting the need to express a message and the internal order of expressiveness of the user. The subject of the following text is a reflection on the status of the subject in the context of its role as a means of communication. In the perspective of the present, the object can be treated as a sign, by which its utility and aesthetic value is supplemented with meaning. The general analysis is supported by examples from available sources that illustrate the discussed issue.
PL
Recenzja książki, której tematem jest biblioteka opisywana i analizowana w kontekście kulturowym i społecznym. Autor uznał, że bibliotekę tworzy oczywisty czynnik materialny i funkcjonalny, na który składają się: księgozbiór, struktura organizacyjna, styl zarządzania instytucją i personelem. Dostrzegł też jednak drugi składnik biblioteki: kulturową nadbudowę, tzw. ducha, aurę biblioteki, który rozwijał się razem z nią i który budował jej wizerunek oraz tożsamość.
EN
Review of a book dedicated to the subject of the library described and analyzed in cultural and social context. The author states that there are two major components that constitute the library: tangible and intangible. The first one are obvious material and functional factors such as books, the organizational structure, the management style of the institution and the staff. The latter one is the cultural superstructure, the so-called spirit, the aura of the library which has developed and evolved to build its image and identity.
14
Content available Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle
63%
PL
Autor poszukuje zależności, która zachodzi pomiędzy zjawiskami współczesnych sztuk plastycznych i architekturą. Stawia pytania o metodę uniknięcia ślepych zaułków twórczości, w które prowadzi chęć permanentnego szokowania jak i niezauważalne niebezpieczeństwo rozmycie się w morzu unifikacji.
EN
The author seeks relationship between arts and architecture. He asks questions concerning the method allowing to avoid the dead ends of creative designing, being the result of the intention to shock permanently as well as the imperceptible danger of blurring the individual work through unification.
15
63%
EN
In the context of the environmental debate, the popular dichotomy of good and evil becomes the dichotomy of ecological and unecological. Since its introduction in 2012, the Tesla Model S has become the synonym of environmentally-friendly driving. The car has become much more than its use-value, not only because its creators have chosen to fill it with meanings (“0 engines, 0 emissions, 100% electric” is an early advertising slogan) but also because by entering the world of signs, the objects begin to live independently of their subjects. Although the status of the Tesla as a sustainable means of transport remain questionable, it still manages to function as one in the sphere of the virtual.
16
63%
EN
I think that the phenomenon of comics can be described as a semiotics because they have a significant impact on society. They allow us to evaluate how the spiritual condition of the mass media human is changing. They come from a semiotic system that should be considered in the linguistic context.
PL
Uważam, że webkomiksy można traktować jako fenomen semiotyki, ponieważ mają dostrzegalny wpływ na społeczeństwo. Pozwalają one ocenić jak zmienia się kondycja duchowa człowieka mass mediów. Wywodzą się bowiem z systemu semiotycznego, który rozpatrywać należy w kontekście lingwistyczym.
17
Content available remote Демотиваторы как семиотические феномены
63%
EN
In this article, I gave into consideration the essence of creating demotivators (memes). To fully illustrate their idea, I conducted two surveys which I asked about features and needs fulfilled by these cultural texts. I presented some information about the history, the artists and the “intentions” of so-called demotivating posters. From the bunch of daily created internet memes I chose those that over the years present the highest heads of the Russian state: Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. The most essential demotivator which I have collected is their shared picture, assembled for the purpose of artistic moment, topped with a remarkable commentary. I think that the phenomenon of demotivators can be described as semiotics because they have a significant impact on society. They allow us to evaluate how the spiritual condition of the mass media human is changing. They come from a semiotic system that should be considered in the linguistic context.
PL
W swoim artykule poddałam pod dyskusję istotę tworzenia demotywatorów. Aby w pełni zobrazować ich ideę, przeprowadziłam dwie ankiety, które stawiajá pytanie o to, jakie funkcje i potrzeby spełniają te teksty kultury. Przedstawiłam wybrane informacje o historii, twórcach i „intencjach” tzw. plakatów demotywujących. Z autentycznego zalewu powstających codziennie internetowych memów wybrałam te, które na przestrzeni lat komentu oraz Dmitrija Miedwiediewa. Kwintesencją zebranych przeze mnie demotywatorów jest ich wspólne, zmontowane na potrzeby chwili, zdjęcie okraszone niebanalnym komentarzem. Uważam, że demotywatory można określać mianem fenomenu semiotyki, ponieważ wywierają one znaczący wpływ na społeczeństwo i niewątpliwie pozwalają ocenić, jak zmienia się kondycja duchowa człowieka mass mediów. Demotywatory wywodzą się z systemu semiotycznego, który należałoby rozpatrywać w kontekście lingwistyczym.
18
Content available Fotografia w nurcie teoriopoznawczym
63%
EN
The article presents four programmes of artistic photography related to the reflection on media. The initial part is devoted to the specificity of relationship between photography and the so called pre-media, characterized by perception, that is light, air. The second chapter presents the relationship between photographic grain structure and the uniform field theory which forms the basis of knowledge in the scope of visual composition and creation of signs. Within the third part, the photography is described at the background of the development of digital technology impacting substantially the change of process of picture creation. The final chapter concerns relations between photography and the social media, understood as a specific bond linking people who avail of photographs for communication purposes.
PL
W artykule przedstawione są cztery programy fotografii artystycznej związane z refleksją nad mediami. W pierwszej części opisana jest relacja fotografii i tzw. pre-mediów, charakterystycznych postrzeganiu, tj. światło, powietrze. W drugim rozdziale przedstawiony jest związek między ziarnistą strukturą fotograficzną a teorią pola równomiernego będącą u podstaw wiedzy z zakresu kompozycji wizualnej oraz kreacji znaków. W trzeciej części fotografia opisana jest na tle rozwoju cyfrowej technologii wpływającej zasadniczo na zmianę procesu powstawania zdjęć. Ostatni rozdział dotyczy związków fotografii z mediami społecznymi rozumianymi jako specyficzna więź łącząca ludzi używających zdjęć w celach komunikacyjnych.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
20
Content available remote Znak a przestrzeń miejska
63%
PL
Formy architektoniczne to znaki. Forma wyrażała kiedyś funkcję budynku. Znak przekazywał poprzez swą formę informację, która była czytelna dla rozumiejącego zakodowane w formie znaku przesłanie. Odkąd forma architektoniczna zaczęła być znakiem, pojawił się "język" architektury. Interpretacja formy urbanistycznej to zrozumienie języka, który jest skomplikowany, może nie zaszyfrowany, ale z pewnością nie jest jednoznaczny. Jest to język form - znaków - symboli współczesnego miasta. Miasta "mówiącego" wieloma formami - językami, w których na znane i zrozumiałe znaczenia, nakładają się, lub zastępują je zupełnie inne, obce kulturowo i niezrozumiałe treści. Miasta, rozumianego jako wielowymiarowy system, składającego się z wielu podsystemów w sferach od przestrzeni fizycznej po symboliczną, które to, aby funkcjonować, musi posiadać swoją formę urbanistyczną. Tym samym miasto to znak, wróżba pozwalającą na komponowanie jego przestrzeni, nawet, jeśli kompozycją nazwiemy przypadkową implantację w istniejącej tkance urbanistycznej kolejnych dzieł - form architektonicznych, kolejnych znaków.
EN
Architectural forms are signs. The form used to express the building's function. The sign was transmitted throughout the form of the structure and this information needed to be encoded in an architectural way to understand it. This architectural 'language' appears when the form comes to be a sign to the eyes of the beholder. Interpreting the urban form means understanding the complexity and diverse meanings of this language. It is a language of forms, signs and symbols that of a contemporary city and it speaks in a multitude of forms and languages. The simplicity of some meanings are covered in turn by difficult to understand content, foreign to many. The city creates a multi-dimensional system consisting of several subsystems ranging from the physical space to the symbolic surface. A city to function requires its urban form, meaning the city is a sign. What allows the creation of an urban space, even if incidental, is the creation of successive signs, sometimes overlapping, in the architectural form of the space.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.