Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 325

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ochrona danych osobowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Strategia ochrony danych osobowych w polityce społecznej
100%
XX
Wśród danych pozwalających na ustalenie tożsamości wyróżnia się takie, które stanowią treść "dokumentów tożsamości" przyjmując, że tożsamość to zespół stałych i podlegających weryfikacji cech, które są zarejestrowane przez odpowiednie organy publiczne.(fragment tekstu)
EN
Technological progress and new methods of electronic communication, such as cloud computing, geolocation and monitoring devices, as well as digitalization of the public sector information, give rise to new challenges to individuals' information autonomy. These challenges consist in: loss of control over data stored by individuals; monitoring of individuals' behaviours; attempts to manipulate these behaviours. In order to strengthen the rights of individuals, it is necessary to increase transparency of data processing; to improve control over individuals' own data; to increase efficiency of enforcement of sanctions and preventive measures; and to educate and raise awareness in the society. Verification, adjustment and protection of the boundaries and limits of informational freedom, as it pertains to decreasing the uncertainty about persons, requires that conflicts of interests are identified and that the needs of the entities in question are carefully balanced. Since personal data (including sensitive data) form the core of information resources employed in social policy, this issue bears particular significance to those involved in the field of social policy.(original abstract)
2
Content available remote Transferring Personal Data Outside the European Economic Area
100%
EN
Processing of personal data has grown in importance in the recent years. The main reason was the development of the Internet, which contributed to development of information society. Because of it the information became a good as precious as gold. It helped disseminate information in a very short time to unlimited number of people. That is why information about people became so important. Information about our preferences allows to offer goods that meet our needs. Each day we receive information customized to our needs. But profiling is not the only source of information about us. The second one, probably more important and dangerous, is social media, which give us the possibility to give information about ourselves and share it with the rest of the world. Every day millions of people share information about their plans, visits, and meetings with friends. We know about them more than we can imagine. When asking people as to why they put this kind of information they often answer that these pieces of information are not confidential and there is nothing wrong about it. However, this is not always the case. All Internet users should be aware that information that seems insignificant to us can be very valuable to another person. For example in one company a friend put on the Intranet an information that she will be on a leave for two weeks from coming Monday. This information was very helpful to another worker who told this to his friends who were robbers. After her return the employee who boasted about holidays found her house robbed. So we never know which information is important or useful and for whom(original abstract)
XX
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE). Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian w odniesieniu do obowiązujących od ponad 20 lat przepisów dyrektywy 95/46/WE. Wśród najważniejszych zmian wskazuje się m.in. zasadę rozliczalności i obowiązek szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. (fragment tekstu)
XX
W artykule poruszono podstawowe aspekty wdrożenia RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach. Duże podmioty posiadają zazwyczaj rozbudowane działy prawne i IT, które w profesjonalny sposób dostosują organizację do nadchodzących zmian. W mniejszych organizacjach RODO budzi niepokój i niepewność. Punktem wyjścia w artykule są zmiany, jakie wchodzą w życie 25 maja 2018 roku. W dalszej kolejności wskazano wymagania dla systemów informatycznych pod kątem ochrony danych osobowych. Trzecia część artykułu wskazuje na potencjalne rozwiązania, które są stosowane w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes basic aspects of implementation of GDPR in small and medium-sized enter-prises. Large entities usually have extensive legal and IT departments that can adapt their organiza-tion to the upcoming changes in a professional way. In smaller organizations GDPR raises anxiety and uncertainty. The starting point in this article were legal changes, that will be introduced on May 25, 2018. Next, the requirements for IT systems in terms of personal data protection were indicated. The third part of this article indicates potential solutions that are used in GDPR.(original abstract)
XX
Kiedy zaczną obowiązywać przepisy RODO, utrudnione będzie pozyskiwanie referencji od byłych pracodawców. Może to działać na niekorzyść zatrudnionych na podstawie umów o pracę. (fragment tekstu)
6
Content available remote Protection of Personal Data in the Freight Forwarding Industry
80%
EN
Purpose: The aim of this article is to analyze personal data protection requirements specifically in the context of the freight forwarding industry. Design/methodology/approach: This article looks into the legal regulation of personal data protection and examines its application by freight forwarding companies, taking into account the specific needs found in this industry. This article should provide managers with the knowledge of how to properly protect personal data while increasing this way the company's competitive edge on the market. By analyzing legally binding laws and explaining them in a comprehensive way, focusing on the needs of the freight forwarding industry and the way it handles personal data. Findings: The study revealed that the handling of personal data in the freight forwarding industry carries a high data risk theft. Moreover, a company in the freight forwarding industry can take on many roles in relation to personal data (i.e. controller, co-controller, or contract processor) and takes on the financial responsibility for that personal data. Originality/value: The article presents the processes of handling personal data by a freight forwarding company and a plan to be followed while it implementing of the rules of the GDPR. It is valuable for managers of the freight forwarding companies. (original abstract)
7
Content available remote Ochrona danych osobowych a rozwój społeczeństwa informacyjnego
80%
XX
Nowoczesna technika i sposoby przekazywania informacji są najbardziej charakterystycznymi elementami w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wiek XX skończył się prawdziwą eksplozją, do niedawna niewiarygodnych, możliwości gromadzenia danych i ich przetwarzania z zastosowaniem rozwiązań informatycznych. Należy zdać sobie sprawę, że dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji szeroko rozumianej nie mogą już być efektywnie zastosowane na globalnych autostradach informacyjnych wobec zdecentralizowanego i spontanicznego Internetu. Jednostka we współczesnym świecie jest beneficjentem, ale zarazem ofiarą nowoczesnych technik zbierania i przekazywania informacji, konieczne jest podejmowanie działań, które pozwolą na zminimalizowanie ujemnych skutków dla społeczeństwa informacyjnego. Oznacza to, iż najpełniej rozumiane dobro człowieka i jego wszechstronny rozwój muszą stanowić priorytet prac podejmowanych nad nowym porządkiem w dziedzinie danych osobowych, w tym przetwarzanych z zastosowaniem rozwiązań informatycznych. Wydaje się oczywiste, że w systemie prawa winny być zagwarantowane pod-stawowe uprawnienia osoby ludzkiej, do których zalicza się wolność wypowiedzi, prawo do informacji, prawo do ochrony danych osobowych, są to standardy wpisane we współczesną kulturę prawną, nie jest jednak łatwo zapewnić ich realizację w skali Europy czy całego globu(fragment tekstu)
EN
The formation of the information society is associated with an increased importance of constitutional human rights, with the search for guarantees of liberty and safety. This requires a broad view on human rights in the information society, also through the prism of personal data in a local and a global context. The methods of use of our personal data and its circulation in the society undergo continual changes, like information technologies. Therefore, the legislators face a challenge: the need to estab-lish a durable legal framework.(original abstract)
XX
Monografia zatytułowana Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo, autorstwa dr hab. Marii Łoszewskiej- Ołowskiej, mieści się w nurcie badawczym nauk o komunikacji społecznej i mediach. Pomimo istnienia wielu prac z tego zakresu, wiele z kwestii upowszechniania i publikowania wizerunków osób publicznych nie jest jeszcze w pełni zbadanych bądź dostatecznie wyjaśnionych z powodu stale zmieniających się uwarunkowań statusu tych osób i ich prawnej ochrony. Dotyczy to różnorodnych, nie tylko społecznych czy politycznych, a przede wszystkim normatywnych uwarunkowań, w ramach systemu państwa i systemu prawnego UE. Fundamentalnym zagadnieniem, wciąż niezbadanym, pozostaje medialne kreowanie wizerunku osób pełniących funkcje publiczne w kontekście mediatyzacji procesu karnego. Przedmiotowa monografia wpisuje się w tę lukę badawczą. Tytuł książki dr hab. Marii Łoszewskiej-Ołowskiej, zgodny z treścią opracowania, powinien skłaniać do refleksji i sprowokować do lektury każdego celebrytę, który niechętnie poddaje się jakimkolwiek zakazom. Jest to lektura szczególnie polecana ze względu na zawartość empiryczną (niezwykle bogata baza orzeczeń). W istocie monografia jest poświęcona sferze prawnych gwarancji wolności jednostki w odniesieniu do ochrony wizerunku i danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób znanych bądź o wysokim statusie. (fragment tekstu)
EN
Introduction/background: The protection of personal data, as the protection of information on natural persons by entities which hold it, is currently a topic of considerable interest. Proper protection of personal data is closely related to the way the organisation is managed. Lack of management awareness of the dangers of inappropriate procedures in this respect can lead to abuse and even crime, e.g. identity theft. In the light of doubts as to whether to rely on existing solutions or build a system from scratch, there are many research problems in this area.Aim of the paper: The cognitive goal of this article is to analyse the basics of building a system of personal data protection in the scope of creating new internal regulations and to indicate the role of the Data Protection Officer, while the utilitarian goal is to analyse the case of a request to erase the processed data.Materials and methods: A selected organisation was studied, where a process map with a detailed description of actions was drawn up on the basis of participant observation and direct interviews.Results and conclusions: The conclusions indicate that the Data Protection Officer may perform the function of a person responsible for the system. However, their activities must be supported by information obtained from within the organisation. Therefore, it is important to involve the highest management in the development of the personal data protection system. The foundations for creating a procedure to handle the request for erasure of personal data were also indicated. (original abstract)
XX
W artykule opisane są możliwe drogi odwoławcze od decyzji wydanych przez wybrane organy kontrolujące, tj. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną. Celem niniejszego opracowania jest porównanie możliwości, które ma do dyspozycji kontrolowany podmiot w sytuacji, gdy nie zgadza się z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez wybrane organy państwowe, działające na rzecz i w imieniu państwa. Podstawową metodą badawczą jest analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności wybranych organów kontrolujących, a także publikacji zwartych i artykułów naukowych. Autorzy zauważają, że w praktyce prawo nie przewiduje w procesie odwoławczym drugiej instancji w ramach struktury Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed wniesieniem sprawy na drogę sądową. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the possible cancellation ways from the decisions issued by the three selected inspection structures, i.e. President of Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service. The aim of this study is to compare the possible courses of action available for the inspected entity in case of disagreement on the decisions issued by particular inspection authorities. The basic research method taken into consideration is the analysis of binding legal acts concerning the activities of selected inspection structures (Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service). The authors point out that in practice law does not provide for the second instance appeal process within the framework of President of Personal Data Protection Office before bringing the case to the court. (original abstract)
EN
The article is sanctified to the problem of protection of the personal data in the system of informative resources of the National Police of Ukraine. On the basis of the analysis of norms of international law, practices of European Court of Human Rights, a conclusion was drawn about the necessity of perfection of home mechanism of authentication of persons from the organs of national police and providing the right on non-interference in the private life. (original abstract)
13
Content available remote Transfer of Personal Data to Third Countries
80%
EN
The article describes the transfer of personal data to third countries. Data transfer to countries that do not provide an appropriate level of personal data protection within their territories entails a significant risk of prejudice to the rights and freedoms of persons concerned. According to applicable laws, transferring personal data to third countries is allowed if a given country guarantees an appropriate level of personal data protection. The article analyzes the legal acts regulating the transfer of personal data to third countries and the decision of the Court of Justice of the European Union (CVRIA) annulled the Commission decision finding that the United States provides an appropriate level of protection of personal data transferred. (original abstract)
XX
W kwietniu 1998 roku weszła w życie nowa regulacja ustawy o ochronie danych osobistych. Zgłoszenie (nie jest to koncesja) do BGIODO powinno określić zakres oraz cel zbierania i udostępniania danych, a także opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych dla ich ochrony.
XX
W Polsce jest około 100 tys. baz danych osobowych, które podlegają obowiązkowi w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można je zgłaszać do końca października 1999 r.
XX
GIODO stanęło na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych do tego, by informacje o klientach były nadal przetwarzane i mocą wydanej przez siebie decyzji administracyjnej zakazało Biuru Informacji Kredytowej (BIK) przetwarzania takich danych. BIK staneło na stanowisku, że prawo się w tym czasie nie zmieniło, ale sprawa i tak trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Autorka przedstawia stanowisko Sądu i relacjonuje prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania historycznych danych o kredytobiorcach.
EN
On 12 December 2014, in the Sheraton Hotel in Cracow, the conference Enforcing privacy: lessons from current implementations and perspectives for the future took place within the framework of the PHAEDRA project. The main aim of this conference was to present the final results of the PHAEDRA project. It should be emphasized here that PHAEDRA is an acronym for "Improving Practical and Helpful cooperation between Data Protection Authorities". The aforementioned project was implemented by the PHAEDRA Consortium which comprises four partners: Vrije Universiteit Brussel (Belgium), Trilateral Research & Consulting (United Kingdom), Inspector General for Personal Data Protection (Poland) and Universidad Jaume (Spain). The project was funded by the European Commission under its Fundamental Rights and Citizenship programme. Moreover, it should be mentioned that the final PHAEDRA conference was organized by the Polish Inspector General for the Protection of Personal Data. (fragment of text)
18
Content available remote Prawny oraz organizacyjny wymiar funkcjonowania strefy Schengen
80%
XX
Celem niniejszego opracowania jest omówienie normatywnej podstawy funkcjonowania dorobku Schengen, zarówno na poziomie pierwotnego i wtórnego prawa UE, jak też polskiej drogi prowadzącej do przyjęcia tego acquis. Zakresem omówienia objęte są także instytucjonalne ramy realizacji zadań Schengen, w tym rola i zadania agencji wykonawczych Frontex oraz EASO. Opracowanie obejmuje również wskazanie podstawowych zadań towarzyszących działaniu systemów SIS II, VIS oraz EUROSUR. Osobny zakres rozważań został poświęcony jednemu z kluczowych zagadnień dla prawnego aspektu funkcjonowania strefy Schengen, to jest regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.(fragment tekstu)
EN
This article discusses legal and organizational dimensions of the Schengen area. The author points out that the Schengen area concerns economic, social and political processes in Europe. The purpose of the article is to discuss the legal, multi-faceted basis for the functioning of the Schengen acquis. It also covers the institutional framework for the implementation of Schengen tasks, including the role of the executive agencies Frontex and EASO, as well as the tasks that accompany the operations of SIS II, VIS and EUROSUR systems. The final section is devoted to one of the key issues of the functioning of the Schengen area, namely the provisions on the protection of personal data.(original abstract)
XX
Po doświadczeniach z czasu pandemii organizowanie spotkań lub szkoleń online wydaje się całkowicie naturalne. Zapewne taka forma kontaktu będzie równie intensywnie wykorzystywana w okresie postpandemicznym m.in. z uwagi na niższe koszty dla organizatora, ale i większą, bo możliwą z każdego zakątka świata, dostępność do danego wydarzenia. Dotychczasowa praktyka organizacji wideokonferencji potwierdza jednak, że szczególnie w kontekście przetwarzania danych przygotowanie tego typu wydarzeń wymaga bacznej uwagi organizatora. (fragment tekstu)
XX
Analiza mediów społecznościowych pozwala na ujawnienie informacji nie tylko wprost opublikowanych na portalach, ale również tych, które zostały odkryte różnymi metodami. Publikacja takich danych może stanowić naruszenie prywatności. Artykuł przedstawia możliwe problemy badawcze w tym zakresie. Celem artykułu jest zarysowanie koncepcji rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i prywatność w badaniach mediów społecznościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Social media analysis allows to reveal information in Web portals, as well as by usage of information seeking methods. That data publication is an invasion of privacy. The paper presents different problems connected with privacy invasion. Next, author focuses on conceptualization of solutions for security and privacy protection in social media research.(original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.