Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 301

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Air pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń szkodliwych składników spalin nowoczesnego silnika VW 1.2 TSI. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy następujących prędkościach obrotowych wału korbowego silnika: 1500 obr/min, 3000 obr/min i 4750 obr/min i zasilany był trzema paliwami: handlową benzyną bezołowiową Pb95 i jej mieszaniną z etanolem o zawartości etanolu 5% i metanolem o zawartości metanolu 5%. Dodatek alkoholu do benzyny powodował zwiększenie liczby oktanowej. Podczas badań eksperymentalnych mierzono współczynnik nadmiaru powietrza oraz następujące stężenia spalin: tlenków azotu NOX, węglowodorów HC, tlenków węgla CO, dwutlenku węgla CO2 i tlenu O2. W artykule wykazano wpływ dodatku alkoholu do benzyny na stężenia szkodliwych składników zawartych w spalinach, stężenie tlenu oraz na współczynnik nadmiaru powietrza. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the testing of a modern VW 1.2 TSI engine. During testing, the engine was running according to the following load characteristics: 1500 rpm, 3000 rpm and 4750 rpm, and was supplied with three fuels, namely, commercial unleaded petrol, and its 5% ethanol mixture and 5% methanol mixture, respectively. The addition of alcohol to the petrol increased its octane number. During the experimental tests, the excess air number and the concentrations of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen were measured. The paper has demonstrated an effect of the alcohol addition to petrol on the concentration of harmful combustion gas components, oxygen concentration and the excess air number. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ukierunkowanych na ocenę wpływu układu recyrkulacji spalin w silniku FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM na jego wskaźniki energetyczno-ekonomiczne i ekologiczne. Podczas badań silnik pracował według wybranych charakterystyk obciążeniowych i zasilany był handlowym olejem napędowym. Silniku wyposażono w elektryczny zawór EGR. Stężenia szkodliwych składników spalin mierzono przy użyciu analizatora MEXA-1600 DEGR firmy Horiba. Zużycie paliwa mierzono za pomocą dawkomierza paliwa 730 firmy AVL, natomiast współczynnik nadmiaru powietrza za pomocą analizatora AFR Mexa-730λ. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że silnik z układem recyrkulacji spalin jest bardziej przyjazny środowisku w porównaniu z silnikiem bez układu recyrkulacji spalin. Chłodzone recyrkulowane spaliny w znacznym stopniu powodują zmniejszenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of experimental research aimed at determining the influence of exhaust gas recirculation in the engine FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM on his energetic, economic and ecological parameters. During the research the engine operated under selected load conditions and was fuelled by diesel oil. The engine was equipped with electric valve EGR. The concentration of harmful components was measured using the Analyzer MEXA-1600 DEGR. by Horiba. Fuel consumption was measured by fuel mass flow meter 730 made by AVL, while the excess air number was measured by Analyzer AFR Mexa - 730λ. On the basis of an analysis of the received research results, it was concluded that the engine with exhaust gas recirculation system is more environmentally friendly in comparison to the engine without an exhaust gas recirculation system. The recirculated cooled exhaust gas greatly reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gas. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wpływ występowania zieleni zorganizowanej na obszarach zurbanizowanych na stężenie pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, wykazują pozytywny wpływ zieleni na redukcję pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym nawet do 10%. Ponadto sadzenie wysokiej roślinności w pobliżu zabudowań może zredukować obecność pyłów w powietrzu wewnątrz budynków aż do 50%. Dodatkową zaletą zieleni jest także zdolność do tłumienia hałasu przy szlakach komunikacyjnych, przez rozpraszanie lub pochłanianie dźwięków i ochrona jezdni przed nawiewaniem śniegu i silnymi wiatrami. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the effect of a organized green in urban areas on the concentration of particulate matter PM10 in air pollution. The results of the research carried out in national and international research centers, shown a positive impact of green on the reduction PM10 in the atmosphere up to 10%. In addition, planting of high vegetation near buildings can reduce the presence of dust in the air inside buildings up to 50%. An additional advantage of greenery is also the ability to suppress noise at the communication routes through the scattering or absorption of sound and protect roads against blown snow and strong winds. (original abstract)
4
100%
EN
Air pollution in our surrounding is increasing day-to-day due to urbanization and industrialization. In this report the effect of air pollution on vegetation was investigated. Polluted and non-polluted sites were chosen and comparative study was done on the climatic factors, level of pollution and their effects on vegetation of these areas. Plants found in the polluted area showed stunted growth, chlorosis and scars on stem and leaves. These were the effect of obnoxious gaseous elements which were found in elevated level in the polluted area. Pollen viability of the plants growing in the polluted area was lower than that of non-polluted site. This study portrays a clear view of adverse effects of air-pollution on plants.
XX
This is a presentation of a statistical assessment of the pollution of atmospheric air. The author built a synthetic measure of air pollution and demonstrates its application for evaluating the state of atmospheric air pollution in Wrocław. (original abstract)
XX
Początki prac nad siecią monitorującą stan atmosfery w Aglomeracji Gdańskiej sięgają 1989 roku. W latach 1997-1998 rozpoczęto systematyczny pomiar jakości powietrza przez zespól Fundacji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Naturalną drogą dalszej rozbudowy stal się system prognozowania stanu zanieczyszczeń. Metody stosowane w tego typu prognozach wykorzystują modele oparte na fizycznych zależnościach w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń (m.in. szeroko stosowane modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Gaussa). Wspólną wadą większości tego typu modeli jest niska dokładność prognoz. Alternatywą dla modeli wykorzystujących fizykę stała się statystyka. Mimo wielu trudności we wczesnych latach 70. i 80., związanych głównie z przetwarzaniem danych oraz metodami numerycznymi, kierunek ten obecnie dynamicznie się rozwija. W Aglomeracji Gdańskiej przy wspólnym udziale Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego powstaje system prognostyczny. (fragment tekstu)
7
Content available remote Black smoke air pollution and daily non-accidental mortality in Nis, Serbia
100%
EN
The short-term effects of ambient black smoke concentrations on total non-accidental, cardiovascular and respiratory mortalities in Nis, during the 2000-2003 period, were investigated. Daily measurements for black smoke (BS), as well as the daily number of deaths have been collected. Generalised linear models extending Poisson regression were applied. The e.ects of time trend, seasonal variations, days of the week, temperature, humidity and air pressure were adjusted. The per cent increase in the daily number of total deaths associated with a 10 μg/m3 increase in BS was 1.13% (0.08–2.20%). The e.ect size was slightly higher for cardiovascular mortality (1.25%, 95% CI: 0.53–1.97%). There was no signi.cant association between air pollution and respiratory mortality. These results indicate that current levels of ambient BS have signi.cant e.ects on total and cardiovascular mortalities in Nis.
XX
Celem przedstawionej analizy było otrzymanie wstępnego surogatu emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w źródłach komunalno-bytowych (gospodarstwa domowe). Opisana w artykule metoda, nie jest pozbawiona wad (częściowa utrata informacji nt. lokalizacji), ale może służyć do otrzymywania wstępnych informacji nt. zmienności przestrzennej gęstości zaludnienia, co pociąga za sobą również zmiany w rozkładzie przestrzennym emisji. Przedstawiona metoda może służyć również do pośredniej detekcji przestrzennych wartości odstających. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents methodology for obtaining 'first step' spatial surrogate for disaggregation of air pollutants' emissions determined using top-down approach. Considered sector was small residential combustion due to its importance in emission budget, also potential health threatening. However our analysis is not flawless due to partial loss of information connected with locations, can be effectively used as specific method for determining of spatial outliers. Simplified approach shown in this paper uses values derived from gridded population density as downs calling factor for air pollutants' emissions. We determined three potential regions that should be treated separately to obtain independent - 'regional" emission surrogates. (original abstract)
XX
Zanieczyszczenie powietrza jest aktualnie kluczowym problemem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Polska należy pod tym względem do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej (UE). Od dwóch lat w okresie jesienno-zimowym problem walki ze smogiem jest istotnym tematem debaty publicznej. Informacje o podwyższonych lub przekroczonych stanach zanieczyszczenia powodują, że poszukuje się rozwiązań umożliwiających poprawę sytuacji. Celem opracowania jest wskazanie regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza, działań podejmowanych w ramach walki ze smogiem oraz wybranych źródeł finansowania programów ochrony powietrza. W artykule wykorzystano raporty Europejskiej Agencji Środowiska, Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obowiązujące akty prawne oraz inne opracowania dotyczące zanieczyszczenia powietrza(abstrakt oryginalny)
EN
Air pollution is a key environmental, social and economic issue. Poland is one of the most polluted countries of the European Union, in terms to the air pollution. For two years, during the autumn and winter period, the problem of fight against smog is dominant in a public space. Informations about increased or exceeded states of pollution caused that people are looking for solutions that will improve the situation. The main aim of the article is to indicate the legal regulations in regard to protection of ambient air, actions taken under the fight against smog and selected sources of financing the protection programmes of ambient air. In the article were used available informations about air pollution, reports of the European Environment Agency, the World Health Organisation and the Chief Inspectorate of Environmental Protection, existing legal acts (original abstract)
EN
The utilization of installed power capacity of internal combustion engines in motive power units (especially shunting locomotives and locomotives for industrial transport) is low. The result is that most of the time internal combustion engine works in regimes that are far from optimum mode. It means that specific fuel consumption is high. Some examples of measured operational regimes of locomotives in shunting operation and other motive power units are given in the paper. The improvement can be achieved by using of the unconventional traction drive of rail vehicles. One of possible ways is using of the hybrid traction drive. The hybrid drive includes the ICE and the energy storage device. The parameters of such traction drive must be based on analysis of real operational regimes of vehicles. (original abstract)
EN
Scientists are interested in knowing more about the control of sources which contribute to environmental pollution. Air pollution has two main sources: anthropogenic and natural sources. The natural contributions to environmental pollution can be assessed, but cannot be totally controlled. while the emissions from the anthropogenic sources can be controlled. These air pollutants can be dispersed and transferred by winds in the atmosphere. The focus area of this study is the Mediterranean basin. The most important winds in this area are the land and sea breezes. Scanning Electron Microscopy (SEM) was applied to characterize the morphology of the PM10 samples in order to identify possible emission sources for the occuring pollution. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) was performed for the elemental analysis and chemical characterization of the PM10 samples. The analysis showed that the PM10 samples can be divided into three different groups: the samples containing mineral phases, the compounds from combustion processes and the particles emitted from high-temperature processes.
XX
Dzięki licznym działaniom podjętym w ostatnich kilkudziesięciu latach jakość powietrza w Krakowie uległa znaczącej poprawie, niemniej jednak Kraków wciąż znajduje się w czołówce rankingu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Najważniejszy problem nadal stanowią duże zapylenie (PM2,5, PM10) oraz ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu i tlenków azotu w powietrzu. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń jest emisja niska, zaś w przypadku tlenków azotu - motoryzacja. Ograniczaniu dyspersji zanieczyszczeń powietrza sprzyja ukształtowanie terenu, warunki mezoklimatyczne, a także zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Poprawa jakości powietrza w Krakowie jest możliwa wyłącznie przy synergicznym działaniu władz rządowych i samorządowych oraz mieszkańców miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to numerous actions taken in the last few years, the air quality in Krakow improved considerably, nevertheless Krakow is still at the forefront of the most polluted European cities ranking. The most important problem is still a large dustiness (PM2,5, PM10) and exceedance of the permissible concentration of benzo(a)pyrene and nitrogen oxides in the air. The main source of these pollutants is low emission, and in case of nitrogen oxides - motorization. Landform, mesoclimate and blocked ventilation corridors promote reduction of air pollutant dispersion. Only synergistic action of regional and national government authorithies and the city residents can provide air quality improvement in Krakow. (original abstract)
XX
Monitoring środowiska polega na prowadzeniu badań jakości środowiska, obserwacji i ocenie jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. W analizie brane są pod uwagę źródła emisji liniowej, powierzchniowej, a także punktowej, które poprzez zanieczyszczenia szkodliwie wpływają na środowisko. Źródła emisji punktowej głównie reprezentowane przez elektrownie rozprzestrzeniają szkodliwe substancje nawet na kilkadziesiąt kilometrów. W celu śledzenia zanieczyszczeń w atmosferze i planowaniu miejsc przyszłych źródeł emisji, minimalizując ich wpływ na środowisko naturalne przeprowadza się modelowania dyspersji. Jedną z najnowszych metod modelowania jest model Lagrange'a, obecnie stosowany w Niemczech w oprogramowaniu AustalView. Artykuł prezentuje etapy przeprowadzania obliczeń dyspersji atmosferycznej zanieczyszczeń, według niemieckich standardów na przykładzie elektrowni Schkopau w Niemczech. Dzięki temu można przeanalizować stopień zanieczyszczenia powietrza w zależności od odległości od źródła, a otrzymane informację mogą być przydatne przy lokalizacji nowoprojektowanych elektrowni poprzez system oznaczania miejsc, w których zostały zanotowane najwyższe stężenia zanieczyszczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Environmental monitoring is to conduct research on the environment quality as well as to, observe and assess of the state and changes that take place. The analysis takes into account the emission from line, surface and points sources, which adversely affect the environment. Emission point sources mainly represented by power plants spread harmful substances even tens of kilometres. To follow the pollutants way in the atmosphere and to choose places for new sources of emissions in order to, minimise their impact on the environment, disper-- sion modelling is used. One of the modelling methods is the Lagrangian's model currently used in Germany in the AustalView software. The article presents the steps of performing calculations atmospheric dispersion of pollutants, according to German standards on the example Power Plant Schkopau in Germany. This makes it possible to analyze the degree of air pollution depending on the distance from the source, and the resulting information can be useful to define the best localization the newly designed power plant through a system of marking the places where the highest pollutant concentrations were recorded. (original abstract)
EN
Aim/purpose - The purpose of this paper is to introduce a new hybrid modelling to predict carbon dioxide emissions in order to make the correct decision to reduce air pollution in Iran. While there are not many data available for some variables, in this modelling, the goal is to make accurate predictions even with low data. Design/methodology/approach - In the present paper, CO2 emissions in Iran in the period of 1980-2014 was predicted using three models of Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL), Fuzzy Linear Regression (FLR) and hybrid model based on combination of ARDL and FLR models, and then the prediction accuracy of the models is compared. Findings - Comparing prediction accuracy of models showed that the Fuzzy Auto- -Regressive Distributed Lag (FARDL) is more accurate than the initial patterns for predicting carbon dioxide emissions. Finally, the results showed that GDP and energy consumption has a positive and significant correlation with carbon dioxide emissions in short run. Also, the carbon dioxide emission indicated a low elasticity towards GDP and low energy consumption. Research implications/limitations - When the number of data is low, the FARDL model provides a more accurate prediction than ARDL and FLR Models. FARDL's combined model reduces the problems that exist in the ARDL and FLR models. One of the problems with the ARDL model is the need for many tests; the problem with the fuzzy regression model is also the high fuzzy distance length that makes decision making difficult. The FARDL model eliminates these constraints as much as possible. Originality/value/contribution - This paper has been able to confirm that Fuzzy Auto- -Regressive Distributed Lag (FARDL) is more accurate than the initial patterns for predicting carbon dioxide emissions.(original abstract)
XX
Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, w którym notowane jest największe zanieczyszczenie powietrza, będące przyczyną ponad 51 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Powodem wysokich stężeń zanieczyszczeń była głównie emisja zanieczyszczeń z procesów spalania paliw do celów grzewczych - przede wszystkim tzw. "niska emisja" z sektora komunalno-bytowego. Artykuł zawiera analizę polityki 27 gmin województwa dolnośląskiego pod kątem ujęcia problemów zanieczyszczenia powietrza w lokalnych programach rewitalizacji. W żadnym z analizowanych programów czynnik jakości powietrza nie był uznany za kluczowy z punktu widzenia wyznaczania obszaru rewitalizacji. Nie stwierdzono także wyraźnego odwołania się do polityki przestrzennej gmin i potraktowania kwestii jakości powietrza w odniesieniu do obszaru rewitalizacji jako przestrzeni, wobec której należałoby zastosować całościowe podejście naprawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland is one of the European Union countries with the highest air pollution level, which is responsible for more than 51,000 premature deaths per year. The concentrations of pollutants has mainly been caused by emission of pollutants from fuels combustion for heating purposes and comes generally from the housing sector (so called "low emission"). This article analyses the policy of the 27 communes of the Lower Silesian Voivodship in terms of air pollution problem inclusion in local revitalization programs. None of the analysed programs considers the air quality factor as crucial for delineation of a given area with a need of revitalization. There is also no explicit reference to the municipal spatial policy and air quality issues in relation to the revitalization area as a space for which a holistic approach should be taken.(original abstract)
XX
W literaturze naukowej od wielu lat szeroko omawiana jest tematyka zanieczyszczeń powietrza. W miastach w sytuacji długotrwałego utrzymywania się przekroczeń norm jakości powietrza istotne staje się zagadnienie zrównoważonego rozwoju tkanki urbanistycznej. Celem artykułu jest ocena wpływu uwarunkowań przestrzennych na terenie Krakowa na rejestrowane wysokie wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 w 2017 r. Analizę przeprowadzono, wykorzystując dane pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz niezależnej sieci czujników Airly. Na podstawie przetworzonych materiałów scharakteryzowano stan jakości powietrza w mieście. Analiza liczby dni z przekroczeniami 24-godzinnego dopuszczalnego poziomu PM10 pozwoliła wskazać obszary na terenie miasta najbardziej narażone na wysokie wartości stężeń niebezpiecznej substancji. Na podstawie wyników wskazano, że w skali lokalnej występują źródła punktowe, liniowe i powierzchniowe mające wpływ na stan aerosanitarny Krakowa. Przeanalizowano również jedno z narzędzi walki o czyste powietrze w mieście, tj. zapisy obowiązujących w wybranych obszarach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zestawiając ustalenia aktów prawa miejscowego z wynikami zaprezentowanej liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnych dobowych stężeń dla analizowanych obszarów, stwierdzono, iż nie w każdym przypadku ogólne zapisy są w stanie ograniczyć nadmierne zanieczyszczenia(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of air pollution has been widely discussed in the scientific literature for many years. In cities, in the situation of long-term persistence of exceedances of air quality standards, the issue of sustainable development of urban surface becomes important. The purpose of the article is to assess the impact of spatial conditions in Kraków on the recorded high values of PM10 air pollution concentrations in 2017. The analysis was carried out using the measurement data of the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Kraków and an independent sensor network Airly. Based on processed materials, the state of air quality in the city was characterized. The analysis of the number of days with exceedances of the 24-hour PM10 allowable level allowed to indicate areas in the city most exposed to high concentrations of hazardous substances. Based on the results, it was indicated that point, line and surface sources on the local scale have an impact on the air sanitary status of Kraków. One of the tools for the fight for clean air in the city, i.e. records of local spatial development plans in selected areas, was also analyzed. By comparing the findings of local legal acts with the results of the presented number of days with exceedances of permissible daily concentrations for the analyzed areas, it was found that general provisions are not always able to reduce excessive pollution.(original abstract)
XX
Przedstawiono możliwości aplikacji metod ekonometrycznych w badaniach ekologicznych. Dokonano analizy kształtowania się stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stosując funkcję trendu hiperbolicznego. Stwierdzono, że przewidywany poziom stężeń poszczególnych substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne będzie się kształtować poniżej wartości normatywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The applicability of econometric methods to ecological research has been presented in this paper. The hyperbolic trend function was used to describe the degree of air contamination. It has been found that expected levels of concentration of air pollutants will be under the normative value. (original abstract)
18
75%
XX
Niniejszy artykuł bada związku przyczynowo - skutkowe pomiędzy emisją dwutlenku węgla, produkcją ropy naftowej i wzrostem ekonomicznym w Nigerii na podstawie danych z zakresu czasowego 1970-2013. Oszacowano model z autoregresyjnymi rozkładami opóźnień oraz test przyczynowości Grangera, aby ustalić zarówno efekty, jak i związek przyczynowy pomiędzy zmiennymi. Podstawowe wyniki wskazują, że produkcja ropy i emisja dwutlenku węgla mają znaczący negatywny efekt na wzrost per capita i znaczącą relację przyczynową od produkcji ropy poprzez emisję dwutlenku węgla i wzrost gospodarczy. Wyniki te dowodzą, że próby przyspieszenia rzeczywistego wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu poprzez produkcję ropy doprowadziły do pogorszenia stanu środowiska i niższej jakości życia, w związku z czym korzyści z wydobycia ropy były tylko widziane, lecz nie odczuwane przez mieszkańców. Z tego powodu możliwy negatywny wpływ zasobów ropy zaobserwowany we wcześniejszych badaniach dotyczących wielu krajów uzależnionych od wydobycia ropy, może także wystąpić w Nigerii w postaci degradacji środowiska i problemów zdrowotnych wskutek wyższej emisji dwutlenku węgla. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper investigated the causality among carbon emission, oil production and economic growth in Nigeria's time series data for the period 1970 to 2013. It estimated an autoregressive distributed lag model and used granger causality mechanism to establish both the effects and causal nexus among the variables. The main finding is that oil production and carbon emission had significant negative effect real per capital growth and a significant causal relationship from crude oil production to carbon emission and economic growth. This finding implied that attempts to quicken real economic growth and enhanced welfare through oil production had led instead to a worsen environment degradation and lower quality of life such that the benefit of oil resources endowment was only seen but not felt by people. Hence, possibly the negative impact of oil resources reported in many previous studies in many oil dependent country might indeed be as a result of induced environmental degradation and health hazard due to higher carbon emission in such countries like Nigeria. (original abstract)
XX
Celem pracy było określenie koncentracji potencjalnie chorobotwórczych bakterii w powietrzu na terenie zakładu przetwórstwa rybnego. Do badań wyznaczono 5 stanowisk pomiarowych na różnych etapach procesu technologicznego oraz w holu poza halami produkcyjnymi. Próbki powietrza pobierano metodą impakcyjną z użyciem aeroskopu MAS - 100 Eco. Największe zanieczyszczenie powietrza przez pałeczki coli (w tym Escherichia coli) oraz gronkowce stwierdzono w strefie niskiego ryzyka. Jednakże maksymalne wartości ogólnej liczby bakterii odnotowano w powietrzu poza halami produkcyjnymi. Sporadycznie w badanym bioaerozolu występowały Listeria spp., a wśród nich nie wykryto gatunku L. monocytogenes. Z badań wynika, że powietrze może być przyczyną skażenia mikrobiologicznego żywności na każdym etapie produkcji, przyczyniając się do jej psucia i zagrożenia zdrowotnego konsumentów(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to determine the concentrations of potentially pathogenic airborne bacteria in the fish processing plant. The microbiological air composition study was conducted for the 5 sampling points located at the consecutive stages of the production line and hallway of the fish processing plant. Air samples were collected in two terms with the compaction method using the impactor MAS-100 Eco. The highest concentration of coliforms and Staphylococcus in the air was found at low risk zone. However, the maximum value of bacteria was shown in the air outside the processing plant. Listeria spp. occurred sporadically and L. monocytogenes in isolated strains was not confirmed. The study results show that the air can be a source of microbial contamination at each and every production stage and may cause spoilage and threat to consumer health(original abstract)
EN
In the time, when the whole world is increasingly engaged in environmental protection, it is necessary to come up with a fuel alternative for transportation, which means generally abandon the use of non-renewable resources (petrol, oil and fossil fuel in general), as they are one of the many factors influencing the emergence of greenhouse gases and the associated global warming. In today's Europe, the pressure is put mainly on automotive companies, to search for sources other than conventional fuels. At present, there is a big boom in the area of electric cars powered from the power network - the vast majority of electric energy, however, is produced in fossil fuel power plants. The second option of possible development in this area is the use of hydrogen as an alternative fuel. This technology, whether it be direct combustion as in diesel or eventually in petrol engines, or energy production in a hydrogen fuel cell, is certainly the way suitable for further development. With hydrogen as a fuel, it is possible to reduce pollutants almost to zero. The article presents a comparison of electricity generated using renewable and non-renewable sources and focuses on a closer understanding of the myth of the dangers connected with using hydrogen as fuel. Furthermore, compares conventional fuels to re-newable hydrogen technologies and focuses on the hydrogen combustion engines together with hydrogen storage and application in transportation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.