Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1314

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną metodologicznego podejścia do wszechstronnego rozwoju osobowości jako podstawy do tworzenia kultury psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. W oparciu o obrane podejście metodologiczne uzasadniona została celowość postrzegania złożoności ludzkich problemów oraz ich badania nie tylko z perspektywy selektywnego aspektu psychiki ludzkiej, ale przede wszystkim w kontekście kultury osobowości człowieka.
EN
In the article the theoretical analysis methodological approaches to comprehensive development of personality as a basis for the formation of psychological culture in crisis. Substantiates the idea of the complexity of human problems, that is the basis of a methodological approach to the study of not only the psyche, but also the individual and his culture.
PL
kronika kontaktów kulturalnych polsko - iberoamerykańskich
10
Content available Kontekst filozoficzno-kulturowy współczesności
63%
PL
Niniejsze zagadnienie może stanowić doskonały przedmiot kilkudniowych obrad i sympozjów. Implikuje ono bowiem bardzo obszerną i wielowymiarową problematykę, nie tylko filozoficzną. Trudno zatem w kilku słowach przybliżyć i scharakteryzować naszą kulturę i cywilizację, zwłaszcza w jej relacji do godności osoby ludzkiej i jej epistemologicznego wymiaru bytowania. Z konieczności zostanie ono zacieśnione do kontekstu kulturotwórczego, związanego z refleksją filozoficzną, która, będąc racjonalnym namysłem nad zastaną przez człowieka rzeczywistością, rości sobie niejednokrotnie prawo do kreatywizmu epistemologicznego, a przynajmniej aksjologicznego. Znane i rozumiane są znaczenia pojęć: „filozofi a” i „kultura”. Terminem szerszym znaczeniowo jest pojęcie „kultury”, która dotyczy wszelkiej duchowej, racjonalnej i materialnej twórczości ludzkiej. Twórczość ludzka wypływa jednak z pewnych inspiracji aksjomatycznych obecnych w systemie poznawania i oceniania świata. Wizja filozoficzna, ale i religijna, jest tu więc nieodzowna. Albowiem nie tylko refleksja filozoficzna wpływa na obraz kultury i kształtowania się całej cywilizacji. Swoje poczesne miejsce ma także nauka, której rozwój w dużej mierze odpowiada podstawowym tendencjom filozoficznym i kulturowym.
13
Content available Warszawa jako metropolia i centrum kultury
51%
PL
Tematem niniejszego opracowania będzie kultura występująca w metropolitalnym środowisku m.st. Warszawy. Wzory kulturowe - jako podstawowe fenomeny wiążące relacje społeczne - występują we wszystkich wspólnotach ludzkich, pozwalając tym samym jednostkom na pokazywanie swojego człowieczeństwa i budowanie trwałych związków interpersonalnych. Im większy wymiar zbiorowiska ludzkiego, tym być może mniej te związki są oczywiste (kwestia anonimowości), jednakże to właśnie we wielkich aglomeracjach ich natężenie przybiera formy najbardziej złożone. Taki też obraz widoczny jest w przeprowadzonym przez zespół socjologów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego badaniu dotyczącym kultury przejawianej w Warszawie. Ta analiza jest kolejnym projektem, realizowanym w ramach cyklu Polski Pomiar Postaw i Wartości (PPPiW) w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną więc głównie determinanty rozwoju zjawisk kulturowych w środowisku metropolitalnym, poparte w drugiej części wybranymi analizami empirycznymi, zanotowanymi w procesie badawczym.
14
Content available KULTURA IBEROAMERYKAŃSKA W ŚWIECIE
51%
EN
Ibero American culture throughout the world
EN
Article in broad context shows Art under dictatorship - book by Jerzy Waldorff, famous theatre critic. In his book Waldorff describes relations between culture and power in authoritarian State of Italy under Benito Mussolini’s regime. In his text A. Meller presented Waldorff’s opinions on the development of art in non-democratic system. Author was under great impression of organizational efficiency of Italian fascism in the filed of culture, in details analyzed development of particular fields of art like literature, architecture, sculpture, theatre and musie.
PL
Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów. W artykule omówione zostały ekonomiczne kategorie dóbr, które stanowią przedmiot podaży turystycznej, z uwzględnieniem dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Pomiędzy dobrami kultury a turystyką zachodzą sprzężenia zwrotne. Elementy kultury stają się częścią podaży turystycznej, a z drugiej strony turystyka sprawia, iż realizowany jest popyt na dobra kulturowe. Turystyka pomaga zatem komercjalizować materialne i niematerialne wytwory człowieka. Głównym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja metod wyceny dóbr nierynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prezentowane metody znajdywały do tej pory zastosowanie przede wszystkim w wycenie elementów środowiska naturalnego. W kontekście przeglądu wybranych metod wyceny wartości dóbr nierynkowych omówione zostały ich słabe i mocne strony w przypadku ich zastosowania do pomiaru wartości dóbr kultury.
PL
Zachowanie morfogenetycznego układu obszarów wiejskich położonych w bliskim sąsiedztwie miast to problem coraz bardziej zauważalny w układzie przestrzennym polskich wsi. W pracy porównano obszar wiejski Swołowo w bliskiej odległości od Słupska (woj. pomorskie) z przyłączoną w 2010 r. do Koszalina (woj. zachodniopomorskie) wsią Jamno. Głównym celem publikacji jest określenie wpływu włączenia obszarów wiejskich na ich układ przestrzenny i ochronę układu morfogenetycznego. Problematykę tę zaprezentowano za pomocą opracowań kartograficznych, analizy desk research oraz inwentaryzacji obu obszarów. Dokonano interpretacji dokumentów planistycznych oraz analizy wszelkich pism dotyczących ochrony zabytków na różnych szczeblach. Przy prezentacji argumentów za i przeciw włączeniu obszarów wiejskich wykorzystano zarówno informacje z przeszłości, jak i aktualne. W świetle zaprezentowanych materiałów wybrano optymalne metody ochrony morfogenetycznego kształtu wsi zarówno dla Jamna, jak i Swołowa.
EN
John Paul II in his allocutions often emphasized the important role of the culture in the life of the human being and of the nation. Among others in the form of the United Nations, which took place in Paris in 1980, underlined the fact the culture is the strongest cement for the sovereignty of a nation. I am a son of a nation which survived the most difficult experience, whose neighbours sentenced for death so many times – yet survived and didn’t lose it’s identity. It kept it’s own identity and maintained it’s own sovereignty as a nation through the partitions and occupation. To survive it didn’t use any physical powerful means, but only it’s culture which proved itself to be stronger than other forces [...]. There is a basis of the sovereignty of the society; it finds it’s expression in the national culture. It’s the same sovereignty by which the most sovereign is the human being. The purpose of my paper is to point out the fact that the national culture is an indispensable condition to keep the sovereignty of the person and indicate that there is no nation without culture. Deprived from that foundation we become slaves without past, future and without any basis to our relations or fellowships. The present-day’s threats to the culture of European nations are the wrong ideological presumptions on which is built the European Union (socialism) and antinational, imperial globalism.
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.