Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Judgement of Constitutional Tribunal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Pomimo generalnie obowiązującej zasady prymatu prawa europejskiego nad prawem krajowym, jedną z kluczowych kwestii spornych jest stosunek prawa konstytucyjnego do prawa Unii Europejskiej. Przydaje to dodatkowej rangi sądownictwu konstytucyjnemu, które odgrywa istotną rolę w systemie prawno-politycznym każdego państwa demokratycznego, stojąc na straży porządku prawnego oraz gwarantując nadrzędność konstytucji i zawartych w niej zasad. Integracja europejska sprawia, że stajemy wobec problemu przenikania się dwóch systemów prawnych, a co za tym idzie, konieczności rozstrzygania pojawiających się kwestii spornych. W tym względzie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego kształtuje percepcję integracji europejskiej z perspektywy Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Despite the generally recognised principle of the primacy of EU law over national law, one of the key disputed issues is the relationship of the constitutional law to EU law. This adds an additional authority to the constitutional courts, which play an important role in the political and the legal system of each democratic state as guardians of the legal order and the supremacy of the Constitution and principles contained therein. The European integration makes that we face the problem of interpenetration of two legal systems and hence the need for settling disputes that arise. In this regard, the jurisdiction of the Polish Constitutional Court shapes the perception of the European integration from the Polish point of view.(original abstract)
XX
W niniejszym tomie "Samorządu Terytorialnego" zamieszczamy wybór dokumentów z postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy warszawskiej. Materiały te szczegółowo obrazują zarówno materialnoprawny, jak i procesowy aspekt sprawy. Wartości, o które toczył się spór, to status konkretnej wspólnoty samorządowej i jej prawo podmiotowe do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami. Trybunał nie znalazł w Konstytucji wystarczających argumentów za ochroną tych wartości przed arbitralną decyzja ustawodawcy. (fragment tekstu)
XX
W komentowanym postanowieniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice gminy nie ma charakteru normatywnego, a tym samym nie może być przedmiotem kontroli konstytucyjności. W glosie dokonano syntetycznego przeglądu prezentowanych dotychczas poglądów TK na tę kwestię, z zaznaczeniem zmiany kierunku orzeczniczego, jaki miał miejsce w 2009 r. Kolejno przedstawiono argumenty za normatywnością tego typu rozporządzeń. W szczególności zwrócono uwagę na aspekty związane z doniosłością normatywną modyfikacji przebiegu granicy gminy, z charakterem prawnym rozporządzeń jako źródeł prawa, a także z koniecznością weryfikacji procedury stanowienia tych aktów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this decision, the Constitutional Tribunal held that the regulation of the Council of Ministers changing the borders of a municipality is not of a normative nature and therefore cannot be subject to review as to its constitutionality. The commentary presents a summary review of the views of the Constitutional Tribunal presented to date on this issue, indicating the change in the jurisprudence that took place in 2009. Arguments have been presented in turn supporting the normative nature of such regulations. In particular, attention was drawn to aspects related to the normative importance of modifying the course of the municipality's border, the legal nature of regulations as sources of law, as well as the need to verify the procedure for establishing these acts. (original abstract)
4
Content available remote Ubezwłasnowolnienie jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena instytucji ubezwłasnowolnienia przez pryzmat jej zgodności z prawami i wolnościami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Rozważania te zostały skupione omówieniu wybranych standardów konstytucyjnych odnoszących się do instytucji ubezwłasnowolnienia w oparciu o wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the adjudication of the institution of incapacitation through the prism of its correspondence with the fundamental rights and liberties that are guaranteed in the Constitution of Poland. The autor focuses on discussing some of constitutional standards relating to the institution of incapacitation based on the selected case-law of the Constitutional Tribunal. (original abstract)
XX
Konstytucyjność regulacji podatkowych winna stać na straży efektywności systemu podatkowego. Standardy konstytucyjne stanowią bowiem stabilny fundament legislacji podatkowej. Gwarantują, że kształt systemu podatkowego odzwierciedlać będzie wartości wyrażane normami konstytucyjnymi. W tym kontekście uznaje się ustrojową legalność opodatkowania za podstawową przesłankę budowy trwale wydajnego systemu podatkowego.(fragment tekstu)
EN
The article analyses the influence of the decisions of the Constitutional Court on the effectiveness of a tax system. It is stated that constitutionality of tax provisions should ensure the effectiveness of a tax system. Constitutional standards provide a solid ground for tax legislation. However, it is worth examining whether in certain circumstances the constitutionality of tax provisions may cause negative effects due to limitation of tax revenues. The problem occurs when a consequence of Constitutional Court's verdict is not only elimination of specific provisions of a tax law but also elimination of important institutions that help stabilise the tax system. The aim of the article is to answer a question to what extend proper judgments of the Constitutional Court in tax matters cause instability of a tax system, leading in result to its limited effectiveness.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, który podważył konstytucyjność dotychczasowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przysługującego policjantowi zwolnionemu ze służby. Powstała w wyniku orzeczenia luka prawna i związany z nią stan normatywnej niepewności, pogłębiony przez bezczynność prawodawcy w zakresie ustanowienia nowych regulacji, zrodziły liczne problemy dla praktyki stosowania prawa. Mierzą się z nimi obecnie już nie tylko organy administracji publicznej, lecz także sądy administracyjne. Autor stara się te problemy uchwycić i odwołując się do wypracowanego w nauce teoretycznego modelu skutków orzeczeń sądu konstytucyjnego wskazuje na możliwe sposoby ich rozwiązania. Poddawane analizie zagadnienia wykraczają poza proste konsekwencje wyroku, stąd stanowi on jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których posłużono się specyficznymi metodami wykładni prawa, m.in. koncepcją bezpośredniego stosowania konstytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the legal consequences of the judgement of the Polish Constitutional Tribunal in case no. K 7/15, which challenged the constitutionality of the existing rules for determining the amount of the payment for leave not taken of a dismissed policeman. The legal loophole and the state of normative uncertainty that have arisen as a result of the ruling, aggravated by the legislator's inaction in adopting new regulations, have caused numerous problems in the legal practice. It is not only public administration bodies, but also administrative courts that are facing them now. The author tries to point out these problems and, referring to the theoretical model of effects of constitutional court's rulings, developed in the jurisprudence, indicates some possible ways to solve them. The analysed issues go beyond the direct consequences of the judgement, and thus the latter constitutes only a starting point for further considerations, which refer to specific methods of legal interpretation, inter alia, the concept of direct application of the constitution. (original abstract)
XX
Jednym z osiągnięć transformacji ustrojowej w Polsce było utworzenie Trybunału Konstytucyjnego. W artykule przedstawiono historię ustanowienia tego organu, omówiono jego pozycję ustrojową, kompetencje oraz procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaprezentowano również analizę aktywności zawodowej obecnych sędziów Trybunału.
EN
The article discusses the binding procedure for nominating a candidate and appointing judges for the Constitutional Tribunal (CT). The author looks at the organs possessing the right to make these nominations and appointments as well as the consequences of the procedure which may result in politicisation of the CT. She also briefly describes the procedure for appointing judges to similar tribunals in other countries. The article shows initiatives for improving the procedure for nominating candidates to the CT in the light of binding law and proposals for the directions of its changes, including changes to Poland's Constitution. (original abstract)
XX
Artykuł 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jedną z najważniejszych wartości demokratycznego państwa prawa, stanowiącą nieodłączną cechę pozytywistycznej koncepcji prawa i państwa prawnego, jest pewność prawa. Wartość ta była przedmiotem wielokrotnej analizy i wykładni ze strony Trybunału Konstytucyjnego, który z zasady demokratycznego państwa prawnego wyprowadził szereg zasad i wartości o bardziej szczegółowym charakterze . W doktrynie przyjmuje się, że zachodzi konieczność uporządkowania zasad wywiedzionych z art. 2 Konstytucji (a więc nie zapisanych wprost w tekście ustawy zasadniczej), a to z uwagi na ich liczbę oraz relacje zachodzące między nimi. (fragment tekstu)
EN
Article 2 of the Polish Constitution states clearly that Poland is democratic state under the rule of law. The most important value of the democratic state under the rule of law is certainty of law. According to the Polish Constitutional Tribunal ruling article 2 of the Constitution includes a number of specific rules such as: the presumption against depriving the person the vested right, the principle of non-reactivity, vacatiolegis, definitiveness of law and reliability of legally established order. All this rules and values are designed to provide the most important which is certainty of law. (original abstract)
9
Content available remote Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
60%
XX
Europejska karta samorządu lokalnego (EKSL, Karta) wywarła istotny wpływ na sytuację samorządu terytorialnego w ustroju państw członkowskich Rady Europy. Charakteryzowana jest jako wzorzec wartości, które kształtują istotę "prawdziwego" samorządu terytorialnego. Stanowi przez to źródło harmonizacji prawodawstwa państw członkowskich w sprawach samorządu terytorialnego i jego jednostek. (fragment tekstu)
EN
When it comes to deciding upon a review model of normative acts regulating the situation of self-government, the Constitutional Tribunal regards the Constitution as the main source of such a model. However, the Constitutional Tribunal also invokes provisions of the European Charter of Local Self-Government as the source of a review model of normative acts that regulate the situation of self-government. The latter, however, is done only to support the rationale of judgments based on the Constitution, thus in the process of a Constitutional Tribunal review of normative acts, the European Charter is an ancillary document. At the same time, it is permissible to exclude the provisions of the European Charter when it is impossible to determine a review model due to the fact that an issue regulated in the European Charter has not been addressed in the Constitution. The significance of this, however, may only become apparent in the future, if certain amendments to the Constitution have been made, resulting in a constitutional omission.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawno-instytucjonalnego europejskiego systemu nadzoru oraz unijny mandat krajowych organów nadzoru. Innymi słowy jest to odniesienie się do zakresu praw i obowiązków organów nadzoru finansowego, wywodzonych z bezpośrednio i pośrednio skutecznych aktów prawa pochodnego UE. Problemem szczegółowym poddanym analizie jest charakter prawny rozporządzenia i dyrektywy (w oparciu o przykłady relewantnych dla poruszanej tematyki rynku ubezpieczeń aktów prawnych). Szczególna uwaga skupiona zostanie także na znaczeniu prawa miękkiego (zalecenia i wytyczne), a zwłaszcza na skutku, jaki wywierają te akty w krajowym porządku prawnym, z uwzględnieniem relewantnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Osią rozważań jest pytanie, czy regulacje przyjęte w postaci zalecenia, adresowane do krajowych organów nadzoru, stanowić mogą podstawę prawną dla tych organów do wydawania wytycznych dla zakładów ubezpieczeń, niezależnie od istnienia odpowiedniego upoważnienia w ustawodawstwie krajowym, i na ile powinny one wciąż uwzględniać krajowe uwarunkowania prawne. Stawianą w artykule tezą jest, że w Unii Europejskiej rośnie wpływ niewiążących źródeł prawa - w tym także na działania organów krajowych, które są coraz silniej i jednoznacznie zobowiązane w swych działaniach uwzględniać wytyczne organów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to review the legal and institutional nature of the European system of supervision and the "EU mandate" of domestic supervisory authorities. To put it differently, the paper refers to the scope of rights and obligations of financial supervision authorities derived from, indirectly and directly effective, enactments of European secondary law. A detailed analysis has been made of the legal characteristics of a regulation and directive (based on legal acts relevant to the discussed issues of the insurance market). A major focus has been placed on the importance of soft law (recommendations and guidelines), and in particular on the effect these acts have on domestic legal systems, which includes a review of the relevant case-law of the European Court of Justice. The centre of discussion is the question whether regulations adopted in the form of a recommendation directed towards domestic supervisory authorities may be used by these authorities as a legal basis for issuing guidelines for insurance companies, irrespectively of any applicable authorisation specified in domestic law and whether such regulations should pay heed to domestic legal conditions. It is argued in the paper that as non-binding sources of law become increasingly more influential within the European Union, they also affect operations of domestic authorities which are obliged to follow the guidelines of the EU bodies in their operations. (original abstract)
XX
Proponowana reforma regulacyjna w Gruzji wprowadza narzędzie oceny wpływu do procesu legislacyjnego. Podczas gdy ustawodawca jest odpowiedzialny przed społeczeństwem i ma ogólny obowiązek uzasadniania swoich działań, polityczny charakter procedur parlamentarnych utrudnia formalne kontrolowanie władzy ustawodawczej. Niniejszy artykuł analizuje argumentacyjną strategię orzekania konstytucyjnego, aby wykazać, że gruziński Trybunał Konstytucyjny posiada odpowiednie ramy analityczne, aby przejść do realizacji przeglądu racjonalności prawodawstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The proposed regulatory reform in Georgia introduces impact assessment tool as part of the legislative process. While the lawmaker is accountable to the public and has a general duty to justify their actions, the political nature of parliamentary procedures makes it difficult to formally scrutinise legislature. This paper looks into the argumentative strategy of constitutional adjudication to showcase that the Georgian Constitutional Court possesses appropriate analytical framework to move towards realisation of rationality review of legislation. (original abstract)
EN
The Constitutional Tribunal, with its decision of 29 October 2013 (SK 64/12)1, discontinued the proceedings on lump sum compensation for occupational disease awarded to person covered by the agricultural social insurance who suffered health impairment as a result of conducting non-agricultural business activity. This discontinuation of the proceedings was grounded in Article 39 (1) (1) of the 1 August 1997 Act on the Constitutional Tribunal2, which provides for superfluity or inadmissibility of substantial adjudication. The substantiation of the Tribunal's decision is relatively short but it is worth highlighting that a dissenting opinion was voiced which questions the grounds for the discontinuation. The present gloss, however, is grounded in the importance of the problem which was the subject of the constitutional complaint. (fragment of text)
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego w relacji do ich zadań. W tym celu autor prześledził orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z okresu od wejścia w życie Konstytucji RP do 2014 r. W efekcie tej analizy autor proponuje brzmienie testu adekwatności, który determinuje granicę pomiędzy regulacjami zgodnymi z zasadą adekwatności a tymi, które ją naruszają. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to analyse the case law of the Constitutional Tribunal regarding the constitutional principle of adequacy of in-come of territorial self-government units compared with their tasks. For this purpose, the author examined the case law of the Constitutional Tribunal from the moment the Constitution of the Republic of Poland became effective until 2014 In conclusion of this analysis, the author proposes an adequacy test, which determines the boundary between regulations which are in line with the principle of adequacy and those which breach it. (original abstract)
XX
W tekście zawarto krytyczny komentarz do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2020 r. (K 22/16). Autor wykazuje, że art. 108 § 2 Kodeksu karnego z 1969 r. nadal obowiązuje i w związku z tym jego konstytucyjność powinna zostać poddana merytorycznej kontroli Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains critical commentary on the Constitutional Tribunal decision of 28 January 2020 (K 22/16). The author proves that Article 108 § 2 of the Penal Code of 1969 is still in force. Therefore, the compliance of this article with the Polish Constitution should be examined by the Constitutional Tribunal. (original abstract)
XX
Autorka podziela stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, że art. 87 § 1 k.k. w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z Konstytucją RP. Dodatkowo poruszono problem ratio legis art. 87 k.k. i wskazano, dlaczego tak późno w orzecznictwie zostały dostrzeżone mankamenty regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The author agrees with the Constitutional Tribunal's opinion that Article 87 § 1 of the Penal Code to the extent that it imposes an obligation on the court to combine imprisonment and restriction of liberty and to impose a total penalty of deprivation of liberty after converting the penalty of restriction of liberty into imprisonment is inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland. In addition, the author raised the problem of ratio legis of Article 87 of the Penal Code and indicated why the deficiencies in regulation were noticed so late in the case law. (original abstract)
XX
W większości państw europejskich gwarantem przestrzegania Konstytucji jest sąd konstytucyjny. W Polsce sądownictwo konstytucyjne zostało powołane do życia dopiero po roku 1980. Ustawę o Trybunale Stanu uchwalono 26 marca 1982 roku, natomiast ustawę o Trybunale Konstytucyjnym 29 kwietnia 1985 roku, po trzech latach ostrych sporów o jej kształt. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stanowią rozstrzygającą wykładnię obowiązującego w tej dziedzinie prawa. Autorka artykułu, sędzia Trybunału od 8 grudnia 2006 roku, przedstawia i wyjaśnia zasady, jakimi kieruje się ten organ przy rozpatrywaniu spraw. (abstrakt oryginalny)
XX
Zagadnienie kontroli konstytucyjnej ustaw przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy jest dyskusyjną kwestią zwłaszcza w zakresie doktryny i orzeczeń sądowych w niezależności sądownictwa i zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji. Problem ten należy również analizować z punktu widzenia pytań prawnych co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. W artykule omówiono domniemanie konstytucyjności ustawy oraz problem kompetencji sądów do kontroli konstytucyjności ustaw. Przedstawiono również problematykę pytań prawnych do TK oraz specyfikę orzecznictwa interpretacyjnego TK.
EN
The constitutional control of laws by public courts and the Supreme Court is an issue to be discussed especially in terms of the doctrine and judicial decisions in judiciary independence and the principle of the direct use of the Constitution. It is also important to analyse this problem from the perspective of regulations describing legal questions addressed to the Constitutional Tribunal. The acceptable is position which obliged the public courts to address the legal questions to the Constitutional Tribunal where statutes do not accord with the constitution. De lege ferenda is necessary in proposing modification of the content of art. 193 of the Constitution by changing the word “can” to a regulation describing the clear obligation of public courts to present a question of law to the Constitutional Tribunal as to the conformity of a normative act with the constitution, ratified international agreements or statute if the answer to the question of law will decide the case pending before the court. (original abstract)
EN
The constitutional complaint entered into the Polish legal system under the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.The institution of constitutional complaint has been therefore in existence for nearly two decades and one might imagine that after this length of time a matter of such practical importance as delineating a group of entities entitled to lodge a constitutional complaint should cause no actual problems whatsoever. However, quite the opposite is in fact the case and the question of the capacity to file a constitutional complaint is still unresolved. It is open for discussion whether a constitutional complaint may be lodged by public law entities. The article deals with this problem, in particular, with the capacity of economic entities, units of local government and political parties. There are many arguments for enabling them, at least partially, to commence proceedings before the Polish Constitutional Tribunal.(original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza charakteru prawnego podstaw funkcjonowania WE i UE, a więc traktatów założycielskich z punktu widzenia polskiego oraz niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno w Konstytucji RP, jak i w Ustawie Zasadniczej RFN nie został określony expressis verbis charakter prawny traktatów założycielskich, a nastąpiło to w drodze twórczej wykładni prawa, dokonywanej przez trybunały konstytucyjne. Określenie charakteru prawnego tychże traktatów przez trybunały konstytucyjne ma nie tylko dalekosiężne konsekwencje prawne, ale także polityczne. Przyjęcie określonej kwalifikacji prawnej traktatów założycielskich nie tylko determinuje ich miejsce w systemie prawa krajowego, ale także zasadniczo wpływa na relacje pomiędzy danym państwem członkowskim a UE. Last but not least kwalifikacja ta wpływa również na pozycję samego trybunału konstytucyjnego w ramach europejskiej wspólnoty sądów konstytucyjnych, a także jest istotna z punktu wskazania, który trybunał ma "ostatnie słowo" w konwersacjach konstytucyjnych w Europie. W artykule analizie poddane zostały wybrane, najważniejsze tezy z orzecznictwa FTK, a następnie polskiego TK, dotyczące charakteru prawnego traktatów stanowiących podstawę prawną integracji europejskiej, a także umów międzynarodowych zawieranych w ramach metody "schengeńskiej". (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the legal nature of the foundation treaties of the EC and the EU from the point of view of the Polish and the German Constitutional Tribunals. Neither the Polish Constitution nor the German Basic Law does determine in explicit terms the legal status of the foundation treaties. The recognition of the legal nature of those treaties by national constitutional tribunals has far-reaching legal and political consequences whose significance is hard to overestimate. The adoption by a constitutional court of a specific legal qualification of the foundation treaties not only determines their position in the system of national law but also enshrines a set of formulas with a lasting influence on the relations between a member state and the EU. And last but not least the qualification influences the position of a national constitutional tribunal within the European community of constitutional courts, especially in connection with the question which tribunal has the last word in the European constitutional conversations. This analysis, based on the case law of the German BVG and the Polish TK, focuses on those highly significant formulas and statements that deal, firstly, with legal aspects of the EC and EU foundation treaties and, secondly with legal aspects of international agreements concluded within the European Union in accordance with the "Schengen intergovernmental method". (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie zakresu przedmiotowego referendum lokalnego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2003 r. oraz proponowanych przez Senat w sierpniu 2009 r. zmian w nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. W orzeczeniu Trybunału wskazano na błędne zdefiniowanie zakresu spraw, w których może być przeprowadzone referendum lokalne. Zgodnie z senackim projektem nowelizacji ustawy o referendum lokalnym, który został przygotowany w związku z wcześniejszym wyrokiem, referendum lokalne będzie mogło być przeprowadzane również w kwestiach społecznych, gospodarczych lub kulturowych, które nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji władz miast, powiatów oraz gmin. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the substantive scope of the local referendum in the light of the ruling of the Constitutional Tribunal of February 2003 and the amendments proposed by the Senate in August 2009 in the amendment to the Act on the Local Referendum. The Tribunal's ruling indicated the erroneous definition of the range of issues on which a local referendum can be held. In accordance with the Senate's draft amendment to the Act on the Local Referendum, which was prepared in connection with the earlier ruling, a local referendum could also only have been held on social, economic or cultural matters which are not encompassed by the scope of tasks and responsibilities of city, county and municipal authorities. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.