Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Innowacje społeczne
100%
PL
Rozważania w artykule koncentrują się na próbie weryfikacji różnego postrzegania roli innowacji w przedsiębiorstwie w zależności od poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju otoczenia. Odnoszą się do następującego stwierdzenia: Schumpeter widział w innowacjach szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw, Freeman postrzegał stosowanie innowacji jako konieczność dla utrzymania się przedsiębiorstw na rynku, zaś współcześnie niezbędne są innowacje społeczne jako wpływające na przetrwanie biznesu.
EN
The deliberations in the article are focused on an attempt to verify various perceptions of the role of innovation at the enterprise depending on the level of socioeconomic development of the environment. They refer to the following statement: Schumpeter saw in innovation opportunities and possibilities for development of enterprises, Freeman perceived the use of innovation as the necessity to remain in the market, while contemporarily there is the need for social innovation as affecting business survival.
EN
The article shows the essence of social innovation, its place and role in the development of innovative economy and innovative society. Social innovation is described as an active participation, entrepreneurship and creativity of different social groups and organizations in developing ideas and shaping innovative products and their dissemination. At the same time, it presents social innovation as a tool to improve the quality of life of the society and an element of qualitative changes in the socio-economic system. A special place in the consideration is devoted to the role of social innovation in the development of system products. This article shows the rightness and relevance of using social innovation processes in shaping system products. While preparing the article desk research method (to collect materials) and conceptual-theoretical method (to draw up the contents of the article) were used.
6
Content available Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
100%
PL
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy współczesną innowacyjną gospodarką i konsumpcją. Myśl przewodnia, wokół której koncentrują się rozważania, zawarta jest w sformułowaniu: innowacyjna gospodarka sprzyja rozwojowi konsumpcji, w tym innowacyjnej, która staje się siłą napędową dalszych innowacji. Prowadzona analiza pokazuje, na tle rozwoju polskiej gospodarki, szybki rozwój konsumpcji i jej nowe role. Jednocześnie ilustruje wzajemne zależności pomiędzy rozwojem gospodarki innowacyjnej i konsumpcji, wskazując uwarunkowania rozwoju obu tych zjawisk oraz korzyści i niepożądane zjawiska. Artykuł stanowi podstawę do podjęcia empirycznej weryfikacji głównego wątku rozważań teoretycznych z tego zakresu.
EN
The article has the nature of theoretical deliberations on the mutual relations and interrelations between the contemporary innovative economy and consumption. The key note, around which there are focused deliberations, is in the formulation: the innovative economy contributes to development of consumption, inclusive of that innovative, which becomes a driving force for further innovations. The carried out analysis shows, against the background of Polish economy, a quick growth of consumption and its new roles. At the same time, it illustrates mutual correlations between the innovative economy development and consumption, pointing out to the determinants of development of these both phenomena, advantages and unfavourable phenomena. The article is a basis for undertaking an empirical verification of the main thread of theoretical deliberations in this area.
7
100%
EN
Purpose: The article contents are a synthetic presentation of the evolution of marketing and the hitherto development of social innovation as well as a comparison of the leading traits of both processes at the present stage of development. Based on this, there is an attempt to assess their impact on the social and economic development. Methodology: This article is of a theoretical nature. Findings: The idea and concept of marketing and social innovation have a great potential to serve socioeconomic development. To a certain degree, they have approximate or even common ideas and goals as well as similar concepts and effects. Social innovation is a support for marketing in the delivery of values and satisfaction to consumers and to a significant part of the society. It also independently affects raising the quality of life of the society, owing to socialisation, diffusion and aid in the more effective use of technological, organisational, managerial and marketing innovations. Value: The article is a part of the stream of current discussion on the place and role of marketing and social innovation in the contemporary economy and society.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.